Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 6:142. § Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért  Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " 6:142. § Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért  Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül."— Előadás másolata:

1

2  6:142. § Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért  Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. I. A kontraktuális felelősség

3  Vagyoni károk  károsult vagyonában beállott értékcsökkenés  elmaradt vagyoni előny  vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségek Kimaradt a nem-vagyoni kár, helyébe a sérelemdíj lépett. A kár

4  6:152. § A szerződésszegés jogkövetkezményeinek korlátozása és kizárása A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis. Teendő: a szerződések átvizsgálása, kártérítési korlátok beépítése, felmentvény intézménye. Felelősség enyhítése

5  6:143. § A kártérítés mértéke  (1) Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt.  (2) A szerződésszegés következményeként a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt.  (3) Szándékos szerződésszegés esetén a jogosult teljes kárát meg kell téríteni. A kártérítés mértéke

6  1. Tapadókár Meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, ezért a kötelezett teljes kártérítéssel tartozik. 2. Jogosult egyéb vagyonában keletkező kár és elmaradt vagyoni előny, itt már alkalmazandó az előreláthatósági korlát

7  6:146. § Felelősség a teljesítés során okozott károkért  A jogosult a vagyonában a szerződés teljesítése során a kötelezett által okozott kár megtérítését a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti.

8  6:147. § Kártérítési felelősség ingyenes szerződéseknél  (1) Aki szolgáltatás teljesítését ingyenesen vállalja, a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett kárért akkor felel, ha a jogosult bizonyítja, hogy a kötelezett a kárt szándékos szerződésszegéssel okozta, vagy elmulasztotta a tájékoztatást a szolgáltatás olyan lényeges tulajdonságáról, amelyet a jogosult nem ismert.  (2) Aki szolgáltatás teljesítését ingyenesen vállalja, köteles a jogosult vagyonában a szolgáltatással okozott kárt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. Ingyenes szerződés

9  6:152. § A szerződésszegés jogkövetkezményeinek korlátozása és kizárása  A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis. Korlátozás kizárása

10  6:519. § A felelősség általános szabálya  Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. II. Deliktuális felelősség Szerződésen kívül okozott károkért való felelősség

11  6:522. § A kártérítési kötelezettség terjedelme (1) A károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni. (2) A teljes kártérítés körében a károkozó köteles megtéríteni a) a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést; b) az elmaradt vagyoni előnyt; és c) a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.  értékcsökkenés a károsult vagyonában  elmaradt vagyoni előny (a lakást a rossz szigetelés miatt nem tudják használni, korlátozott használat értéke, baleset miatt nem tudta megkötni a szerződést.)  a vagyoni hátrány kiküszöbölésének költségei – orvosi ellátás, ápolás, perköltség Kár

12  6:522 § (3) A kártérítést csökkenteni kell a károsultnak a károkozásból származó vagyoni előnyével, kivéve, ha ez az eset körülményeire tekintettel nem indokolt. Alkalmazta a régi Ptk. is (káron szerzés tilalma), és most az új jogszabályba is bekerült (pl. özvegyi nyugdíj, munkanélküli segély). Káron szerzés tilalma

13  6:526. § A károkozásért való felelősség korlátozása és kizárása  A szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis. A károkozásért való felelősség korlátozása és kizárása

14  6:521. § Előreláthatóság  Nem állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kárral kapcsolatban, amelyet a károkozó nem látott előre és nem is kellett előre látnia. Előreláthatóság

15  6:540. § Felelősség az alkalmazott és a jogi személy tagja károkozásáért  (1) Ha az alkalmazott a foglalkoztatására irányuló jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a munkáltató a felelős.  (2) Ha a jogi személy tagja tagsági viszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a jogi személy a felelős.  (3) Az alkalmazott és a tag egyetemlegesen felel a munkáltatóval, illetve a jogi személlyel, ha a kárt szándékosan okozta. Felelősség más személy által okozott károkért

16  6:541. § Felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért  Ha a jogi személy vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel. 6:543 új szabály, a megrendelő, vállalkozó és alvállalkozók láncolatát szabályozza. Ha nem ismeri az alvállalkozóját, vállalja a következményeit. A károkozó megnevezése mentesülést jelent. 6:543. § Felelősség más szerződés kötelezettjének károkozásáért  Más szerződés jogosultja felelősséggel tartozik a vele szerződési viszonyban álló kötelezett által a szerződés teljesítése körében harmadik személynek okozott kárért mindaddig, amíg a károsult számára ismeretlen károkozó személyét meg nem nevezi.

17  6:563. § A vadászható állat által okozott kárért való felelősség  (1) A vadászható állat által okozott kár megtérítéséért az a vadászatra jogosult tartozik felelősséggel, akinek a vadászterületén a károkozás történt. Ha a károkozás nem vadászterületen történt, a kárért az a vadászatra jogosult tartozik felelősséggel, akinek a vadászterületéről a vad kiváltott.  (2) A vadászatra jogosult mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

18   Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt " 6:142. § Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért  Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül."

Hasonló előadás


Google Hirdetések