Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanuljuk együtt az új Mt-t! IV. rész 2012. május 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanuljuk együtt az új Mt-t! IV. rész 2012. május 30."— Előadás másolata:

1 Tanuljuk együtt az új Mt-t! IV. rész 2012. május 30.

2 FIGYELEM! E segédlet nem helyettesíti a jogszabály tartalmát és nem alkalmas a közvetlen jogalkalmazásra! Kérem a tisztelt felhasználót, hogy minden esetben a jogforrásból közvetlenül tájékozódjon. Jelen jegyzet rövidítéseket, hivatkozásokat tartalmaz, amelyek a megértést szolgálják, de teminológiailag hiányosak, esetenként csak utalásokat tartalmaznak és a kivételeket sem teljes körűen sorolják.

3 Mt. tartalomjegyzék ELSŐ rész Általános rendelkezések MÁSODIK rész A munkaviszony HARMADIK rész A munkaügyi kapcsolatok NAGYEDIK rész a munkaügyi vita ÖTÖDIK rész Záró rendelkezések

4 Mt. tartalomjegyzék Második rész A munkaviszony –V. fejezet A munkaviszony alanyai –VI. fejezet A munkáltató személyében bekövetkező változás –VII. fejezet A munkaviszony létesítése –VIII. fejezet A munkaszerződés teljesítése –IX. fejezet A munkaszerződés módosítása –X. fejezet A munkaviszony megszűnése és megszüntetése –XI. fejezet A munka- és pihenőidő –XII. fejezet A munka díjazása –XIII. fejezet A munkáltató kártérítési felelőssége –XIV. fejezet A munkavállaló kártérítési felelőssége –XV. fejezet A munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok –XVI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés –XVII. fejezet Az iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony –XVIII. fejezet A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások

5 Munkajogi kárfelelősség struktúrája Munkáltatói: - Objektív (vétkességtől független) - Vétkességi Munkavállalói -Általános -szándékos -gondatlan -Megőrzési -általános megőrzési -leltárfelelősség

6 Munkáltatói felelősség tényállásai A munkavállaló életében, egészségében, testi épségében esett károk A munkahelyre bevitt dolgokban esett károk Egyéb károk

7 Mi a kár? Valamilyen hátrány, amely valakit, valamely károsító tevékenység folytán személyében, vagyonában ér. Előfeltételei: –Jogellenes magatartás –Kár bekövetkezése –Okozati összefüggés a magatartás és a kár között –felróhatóság Fajtái: –Vagyoni: ténylegesen felmerült, indokolt költség, elmaradt jövedelem –Nem vagyoni

8 Munkáltató kártérítési felelőssége Felelősség: –Objektív (vétkességtől független) –Munkavállaló bizonyítja az okozati összefüggést –Teljes reparáció, kivéve, ha nem volt előre látható –Új kimentési ok: ellenőrzési kör (működési kör helyett) –Ellenőrzési körön kívüli kimentés 2 együttes feltétele: „nem számolhatott vele” és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülményt elhárítsa

9 Feladat Megállapítható-e a munkáltató felelőssége az alábbi esetekben? Vizsgáljuk a helyzeteket a hatályos és az új szabályok szerint egyaránt! –A munkavállaló munkaköréhez tartozóan postára ment és útközben elütötte egy autó. –A munkavállaló a munkahelyi ebédlőfolyosón elcsúszik. –A munkavállaló nem kapott öltözőbeli szekrényt, az öltözőben letett cipőjét ellopták.

10 Munkáltatói kártérítési felelősség Felelősség: –Más munkáltatónál (és több munkáltató javára) munkavégzés: egyetemleges 53. § –Kármegosztás: mv vétkes magatartása, vagy ha a mv kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget –Kártérítés összegének méltányossági alapú csökkentése (bíróság)

11 Munkáltatói kártérítési felelősség Felelősség: –Munkahelyre bevitt dolgokban: a munkáltató előírhatja a megőrzőben elhelyezést, bevitel bejelentését, munkavégzéshez nem szükségesek engedélyhez kötése- csak szándékos károkozás esetén felel a munkáltató –Csak a munkaviszony keretében keletkezett károkra igaz. –Kollektív munkajog alanyai és a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb szerződések (tanulmányi, versenytilalmi) esetében: PTK szabályai korlátozás nélkül

12 Munkáltatói kártérítési felelősség Kártérítés módja: –Elmaradt jövedelem (munkabér, rendszeres juttatások) –Munkaviszonyon kívüli csak a LEGÁLIS elmaradt jövedelem térítendő. –Térítendő, amit a munkavállaló a sérelemből eredő jelentős fogyatékossága ellenére rendkívüli munkateljesítménnyel hárít el. –Nem kell megtéríteni, ami rendeltetésszerűen csak munkavégzés esetén jár és a költségtérítéseket

13 Munkáltatói kártérítési felelősség Kártérítés mértéke: –Természetbeni juttatások és dologi kár a kártérítés megállapításkori fogyasztói ár. –Dologi kár avulással korrigált összege –Járadék tartást pótló kártérítés (akár tartásra jogosult hozzátartozónak is, akár átalány-kártérítés is) – Eg. károsodás/jövedelemszerző képesség VÁLTOZÁSA miatt a megállapítás után is módosítható

14 Munkáltatói kártérítési felelősség Kártérítés összegének kiszámításakor levonandó: –Biztosítók (tb. és bizt. pénztár) ellátásai –Amit a munkavállaló megkeresett, vagy adott helyzetben megkereshetett volna –Amihez a jogosult (hozzátartozó) a megrongálódott dolog hasznosításával hozzájutott –Amihez a jogosult a megtakarított kiadások eredményeként hozzájutott

15 Munkáltatói kártérítési felelősség Elévülés (szakaszos) önálló: –Távolléti díj, és táppénz –Távolléti díj és a sérelem folytán csökkent kereset –Távolléti díj és a rokkantsági nyugdíj különbözetének megtérítése iránti igény A munkáltató, vagy a biztosító évente igazolást kérhet (jövedelmi viszonyról) Munkáltató értesítése a kártérítés módosítására alapul szolgáló munkabér-változásról

16 Munkáltatói kártérítési felelősség Szerződésen kívüli károk megtérítésére PTK, mint mögöttes jog Eltérő megállapodás: –Teljes fejezet tartalmában a KSZ és csak a munkavállaló javára

17 Feladat Mely munkáltató felelős, ha „A” munkáltatóval munkaviszonyban álló munkavállaló „B” munkáltató javára munkavégzés közben balesetet szenved és tartós fogyatékossága lesz?

18 Feladat Milyen összegű kártérítésre jogosult az a munkavállaló, akinek munkavégzés közben aranygyűrűjét összeroncsolta a présgép?

19 Munkavállaló kártérítési felelőssége Vétkességi felelősség (szándékos/gondatlan) max. 4 havi távolléti díj Munkáltató bizonyítja: kár/munkavállaló vétkesség/okozati Szándékos/súlyos gondatlan károkozás esetén a teljes kár megtérítendő Megtérítés PTK szerint Nem kell megtéríteni, ami: –a károkozás idején nem volt előrelátható –a munkáltató vétkes magatartása okozott –a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.

20 Feladat Milyen felelőssége áll fenn a munkavállalónak, ha a saját jelenléti ívét – a munkáltató utasítása ellenére – nem vezette, s ezért a munkáltatót munkaügyi bírsággal szankcionálta a munkaügyi hatóság?

21 Feladat Milyen felelősség van a munkavállalónak, aki elkésett az üzletnyitáskor, s az üzlet elé rakott áru egy részét ellopták az érkezéséig?

22 Munkavállaló kártérítési felelőssége Megőrzési felelősség: –Állandó őrizetben, kizárólagos használatban, jegyzék, elismervény aláírással igazoltan átvéve, kivéve pénztáros, pénz- értékkezelő –Mentesülés: elháríthatatlan ok (bizonyítja) –Megrongálódásból keletkezett kár alól mentesül, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

23 Munkavállaló kártérítési felelőssége Több munkavállaló együttes felelőssége: –Vétkességük arányában, ha nem állapítható meg, –Közrehatásuk arányában, ha nem állapítható meg, –Egyenlő arányban. –------------------------------------------------------ –Megőrzésre átadott dolgokban: munkabér arányban –-------------------------------------------------------- Szándékos károkozás esetén egyetemleges kötelezés

24 Feladat 4 munkavállaló által együttesen kezelt gép az egyik munkavállaló „szórakozása” miatt elromlik. Javítás és a kiesett munkateljesítmény miatt kár keletkezik. Kik, és milyen mértékben felelősek ezért?

25 Munkavállaló kártérítési felelőssége Leltárfelelősség (megőrzési felelősség sajátos esete)- vétkességre tekintet nélkül Feltételei: –Leltárfelelősségi megállapodás megkötése –Leltári készlet szabályos átadása, átvétele –Szabályos leltározási rend szerinti bonyolítás –Legalább a leltáridőszak felében munkavégzés –Ha a leltárkészletet leltárhiányért nem felelős munkavállaló is kezeli, a felelősség feltétele, hogy a felelős munkavállaló hozzájáruljon a nem felelős munkavállaló foglalkoztatásához (adott munkahelyen, munkakörben)

26 Munkavállaló kártérítési felelőssége Leltárhiány def: az értékesítésre, forgalmazásra, vagy kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban (leltári készlet) ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány. Leltáridőszak: két egymást követő leltározás közötti tartam.

27 Munkavállaló kártérítési felelőssége Leltárfelelősségi megállapodás: –Leltári készlet meghatározása –Csoportos is köthető –Megszűnik, ha a munkavállaló munkaköre megváltozása miatt azt már nem kezeli –A leltáridőszak utolsó napjára a munkavállaló írásban, indoklás nélkül felmondhatja

28 Munkavállaló kártérítési felelőssége Munkáltató állapítja meg a leltárfelelősség körében (munkavállaló előzetes írásos tájékoztatásával): –Elszámolható forgalmazási veszteség körét és mértékét –Leltári készlet átadás-átvétel módját, szabályait –Megőrzést szolgáló munkáltató kötelezettségeket

29 Munkavállaló kártérítési felelőssége Leltárfelelősség korlátozása: –Leltárkészletet állandóan egyedül kezelő: leltárhiány teljes összegéért felel –Leltárhiányért nem felelős munkavállaló is kezeli: max.6 havi távolléti díj –Csoportos leltárfelelősség esetén: érintettek együttes 6 havi távolléti díja, a megállapodás tartalmazhat munkavállalók között megosztást is (ha a megállapodás nem rendezi, akkor távolléti díjuk arányában), de egyetemleges felelősség kizárt

30 Feladat Kamionsofőr munkavállalónk 1 tonna epret szállít Olaszországból. Milyen felelősséggel ruházható fel?

31 Igényérvényesítés Munkavállalói igényérvényesítés –A munkáltató tevőleges magatartása (felhívás) alapján Munkáltatói igényérvényesítés –Bíróság előtt (kv.KSZ) –Kötelező határozat (nem mentesít a bírósági eljárástól) –Fizetési felszólítás (csak bértartozásokra)

32 Munkavállaló kártérítési felelőssége Leltárhiánnyal kapcsolatos kártérítési igény érvényesítése: –Leltárfelvételt követő 60 nap (jogvesztő) –Büntetőeljárás esetén 30 nap (jogerős határozat közlést követő naptól)

33 Feladat Házi pénztáros munkavállalónk pénztára rovancsoláskor 5.000 Ft hiányt mutat. Milyen kártérítési kötelezettsége van?

34 Feladat A munkavállaló felvételekor átvesz: –1 db belépőkártya –1 db öltözőszekrény kulcs –1 pár munkavédelmi bakancs –2 öltözet formaruha ezen eszközök egy részét nem adja le a munkaviszony megszűnésekor. Milyen lépéseket tehet, mint munkáltató?

35 Munkavállaló kártérítési felelőssége Munkavállalói biztosíték: –Írásbeli megállapodás alapján –Munkakörében 3. személytől/személynek pénzt/értéket vesz/ad át, vagy azt közvetlenül ellenőrzi. –Összege: max 1 havi alapbér (nem kiegészíthető) –Munkáltató elkülönített számlán elhelyezi. –Visszajár: Munkaköri feltétel megszűnik Munkaviszony megszűnik –Felhasználása: kizárólag kártérítési igény kielégítésére (általános szabályok szerint bírói úton, fizetési felszólítással)

36 Eltérő megállapodás KSZ, csak a munkavállaló javára: –E fejezet, kivéve a leltárhiányért való felelősség mértéke –Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke max. 8 havi távolléti díj

37 A munkaviszony egyes típusainak különös szabályai Típusai: –Határozott idejű –Munkavégzés behívás alapján –Munkakör megosztás –Több munkáltató által létesített munkaviszony –Távmunka-végzés –Bedolgozói munkaviszony –EF, vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony –Köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony –Vezető állású munkavállaló –Cselekvőképtelen munkavállaló

38 A munkaviszony egyes típusainak különös szabályai Foglalkoztatás rugalmassága Munkavállalók biztonsága Egyenlő bánásmód fontossága Pontosító, egyszerűsítő szabályok +3 új foglalkoztatási forma: behívás alapján, munkakör megosztás, több munkáltató által létesített munkaviszony (részmunkaidő- féleségek)

39 Határozott idejű munkaviszony Meghatározása: naptárilag, vagy egyéb alkalmas módon (tájékoztatás a várható tartamról) A megszűnés nem függhet kizárólag a fél akaratától Max. 5 év (vagy a hatósági engedélyben megjelölt) 6 hónapon belüli ismétlések összeszámítása Azonos felek közötti 6 hónapon belüli hosszabbítás/újrakötés a munkaszervezésről független objektív ok fennállása esetén kerülhet sor és nem sértheti a munkavállaló jogos érdekét.

40 Határozott idejű munkaviszony Kikerült: –Határozatlanná alakulás (jognyilatkozat ráutaló magatartással is létrehozható, továbbdolgozás esetén a felek között érvénytelen szerződés áll fenn, az általános szabály szerint a munkáltató köteles azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve,ha az érvénytelenség okát a felek nem hárítják el – felmondáskor járó távolléti díj fizetendő+végkielégítés

41 Munkavégzés behívás alapján Részmunkaidő (max. 6 órás) sajátos módja Akik nem képesek, vagy átmenetileg nem akarnak rendszeres munkát végezni Meg kell ebben állapodni (munkaszerződés) Munkavégzési kötelezettség a feladatok esedékességéhez igazodik. Max. 4 hónapos munkaidő-keret alkalmazható. A munkavégzés időpontja min. 3 nappal előtte közlendő.

42 Munkakör megosztás 1 munkáltató Több munkavállaló 1 munkaszerződésben (több munkavállaló írja alá) 1 munkakörbe tartozó feladatok közös ellátása Akadályoztatás esetén más munkavállaló teljesít Egymás közötti beosztás: a kötetlen munkarend szabályai között (maguk osztják be)

43 Munkakör megosztás Munkabér egyenlő arányban (eltérő megállapodás lehetséges) Egy munkavállaló munkaviszonyának megszűnése a többi munkavállalót nem érinti Megszűnik, ha 1 munkavállalóra csökken (rendeltetését veszti) de mivel rajta kívülálló ok miatt szűnik, meg, juttatások, mint a munkáltatói felmondás esetén (felmondási időre járó távolléti díj, végkielégítés)

44 Több munkáltató által létesített munkaviszony több munkáltató 1 munkavállaló 1 munkaszerződésben (több munkáltató írja alá) 1 munkakörbe tartozó feladatok ellátása Egyidejű teljesítés, vagy időben elkülkönülve-akár a munkáltatók rendelkezése, akár a munkavállaló döntése alapján

45 Több munkáltató által létesített munkaviszony munkaszerződésben kötelező: bérfizetési kötelezettség módja (ki fizeti) munkajogi igény érvényesítés: munkáltatók egyetemleges felelőssége mármely munkáltató, vagy a munkavállaló jognyilatkozata megszünteti a munkaviszonyt (eltérő megállapodás lehetséges) jogutód nélküli megszűnés esete, ha a munkáltatók száma egyre csökken.

46 Távmunka-végzés Munkáltató telephelyétől elkülönült helyen Információtechnológiai/számítástechnikai eszközzel elektronikus továbbítással Meg kell állapodni „távmunka” +tájékoztatás: munkáltatói ellenőrzés eszköz használat korlátozása, munkáltató szervezeti egysége, ahová betagozódik (ide a munkavállaló bejárhat) Munkáltató utasítási joga: csak feladat meghatározás

47 Távmunka-végzés Eszközhasználat: –Ha a munkáltató biztosította, korlátozható, de nem tekinthet bele a nem munkaviszonnyal összefüggő adatokba –Ellenőrzés módja, az ellenőrzés bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb idő meghatározása: megállapodás, ennek hiányában munkáltató –Munkarend eltérő megállapodás hiányában kötetlen

48 Bedolgozói munkaviszony Önállóan végezhető munkára Tisztán teljesítménybér Munkaszerződésben: –Végzett tevékenység –Munkavégzés helye (mv lakóhelye, vagy a felek által meghatározott hely –Költségtérítés (pl. rezsi) módja, mértéke Utasítási jog (eltérő megállapodás lehet): –Kizárólag a technika, munkavégzés módja

49 Bedolgozói munkaviszony Eszközhasználat(eltérő megállapodás lehet): Munkavállaló saját eszközeivel Ellenőrzés: módja, az ellenőrzés bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb idő meghatározása: megállapodás, ennek hiányában munkáltató Munkarend eltérő megállapodás hiányában kötetlen. Költségtérítés (rezsi): tényleges költség, vagy átalány Nem jár díjazás, és költségtérítés sem, ha a munkavállalónak felróható okból a teljesítés nem felel meg a követelményeknek, csökkentett díjazás jár, ha a munka eredményét a munkáltató részben, vagy egészben felhasználhatja

50 Egyszerűsített, vagy alkalmi munka Munkajogi szabályok itt, közjogias szabályozási elemek külön tv-ekben (alkalmazás lehetőségei,érintett gazdasági ágazatok, kapcsolódó közterhek stb.) Tilos: –Kötni, ha a felek munkaviszonyban állnak, –Módosítani, ha a felek munkaviszonyban állnak

51 Egyszerűsített, vagy alkalmi munka Nem kötelező (lehet minta-msz.) írásos munkaszerződés, a munkaviszony a tv-ben meghatározott bejelentési kötelezettséggel jön létre.

52 Egyszerűsített, vagy alkalmi munka Nem alkalmazhatók az alábbi szabályok: –Msz. megkötése utáni elállás –Más munkáltatónál történő foglalkoztatás –Munkavállaló vétkes kötelességszegése miatti hátrányos jogkövetkezmény –Munkabér módosítási ajánlat a visszatérőknek szülési szab, fizetés nélküli szabadság –Tájékoztatási kötelezettség a határozatlan, rész, és teljes munkaidős, távmunka stb. ajánlatokról –Vasárnapi, munkaszüneti napi munkaidő-beosztás –Szabadság kiadása –Vezető állásúakra vonatkozó szabályok

53 Egyszerűsített, vagy alkalmi munka Cselekvőképtelen személy ilyen foglalkoztatása tilos. Munkaidő-keret/elszámolási időszak alkalmazása nélkül is lehet egyenlőtlen a munkaidő-beosztás Alkalmi munka esetén nem alkalmazható (fentieken túl): –Működési bizonyítvány –Rendes munkaidő beosztásának közlése –Bsz, szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság –Nem kell munkaidő-nyilvántartást vezetni –Nem kell bérjegyzéket kiadni

54 Köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony Olyan közalapítvány, vagy GT, amelyben: állam, helyi önkormányzat, annak jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, kisebbségi önkormányzat, annak jogi személyiségű társulása, költségvetési szerve, vagy közalapítvány külön-külön, vagy együttesen többségi befolyással rendelkezik (50%, köztes vállalkozással is)

55 Köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony Munkabér: nem haladhatja meg a tv-ben meghatározott összeg Kógens (ÜM-sal, KSZ-szel szemben is): –Felmondási időre –Végkielégítés szabályaira –Nem lehet 8ó/nap-nál rövidebb teljes munkaidő Tulajdonosi jogokat gyakorló jogosult meghatározni, hogy egyes munkakörökben csak vezető állású jogviszony hozható létre Teljesítménykövetelmény, hozzá kapcsolódó teljesítménybér/juttatás meghatározása a tulajdonosi jogokat gyakorló állapíthat meg

56 Köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony Versenytilalmi megállapodás-vezető állásúak részére: –Max. 1 évre –Tulajdonosi jogokat gyakorló –Ellenértéke: max. azonos időszakra járó távolléti díj 50%-a

57 Vezető állású munkavállaló Ki lehet vezető állású? –Munkáltató vezetője –Helyettese (vezető közvetlen irányítása alatt és részben, vagy egészben az első számú vezető helyettesítésére jogosult) –Msz a vezetőre vonatkozó rendelkezések (kivéve KSZ kiterjed rá) alkalmazását írhatja elő, ha a munkavállaló kiemelkedő jelentőségű, vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be és alapbére eléri a minimálbér *7

58 Vezető állású munkavállaló a vezetőre a KSZ hatálya nem terjed ki Munkarendje kötetlen Gondatlan károkozás esetén a teljes kárért felel Munkaviszonya jogellenes megszüntetése esetén 12 havi távolléti díj összegével felel

59 Vezető állású munkavállaló Munkáltatói felmondás esetén nem kell alkalmazni: –Felmondási tilalom (gyermek gondozása célú fizetés nélküli szabadság) –Felmondás indoklása –Felmondási védelem után a felmondási idő kezdetének korlátozása Munkaviszony megszűnésekor (csőd-felszámolási eljárás megkezdését követően): az őt megillető díjazásból 6 havi távolléti díj fizetendő, a többi az eljárás végén

60 Vezető állású munkavállaló További munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet Nem szerezhet részesedést (Nyrt kivéve) hasonló tevékenységű, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezettel Nem köthet saját nevében/javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet Köteles bejelenteni, ha hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos/hasonló tevékenységet is folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezettel, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.

61 Cselekvőképtelen munkavállaló Ki a cselekvőképtelen: 14.életévüket még be nem töltött kiskorúak, azok a már 14. életévüket betöltött kiskorú és 18. életévüket betöltött nagykorú személyek, akiket a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett. Gyermekkorúság vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezés nélkül is cselekvőképtelen az a nagykorú vagy korlátozottan cselekvőképes személy, aki olyan állapotban van (például kábítószer, alkohol hatása alatt, műtéti altatás), hogy az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége – tartósan vagy a jognyilatkozata megtételekor átmenetileg – teljesen hiányzik. Az ilyen tudatállapot önmagában elegendő jogi tényként idézi elő a cselekvőképtelenséget, elmúltával pedig a megelőző cselekvőképességi állapot automatikusan visszaáll.cselekvőképességet kizáró gondnokság

62 Cselekvőképtelen munkavállaló Szab: AB 548/E/2006 mulasztásos alkotmánysértés Csak olyan munkakörre: ahol egészségi állapota alapján tartósan, és folyamatosan képes ellátni. Részletes eü. vizsgálat. Munkafeltételek folyamatos fokozott figyelemmel kísérése Nem alkalmazható a kártérítési felelősség szabályai Alkalmazandók a fiatal munkavállalókra vonatkozó eltérő szabályok

63 Eltérő megállapodás Tilos az eltérés(atipikus jogviszonyok): –Határozott idejű, behívás, munkakör megosztás lehet –Több munkáltató által létesített –Távmunka ellenőrzése –Bedolgozói jogviszony –EF, alkalmi munka –Köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony –Cselekvőképtelen munkavállaló foglalkoztatás

64 Munkaerő-kölcsönzés Def: –Munkaerő-kölcsönzés –Kölcsönbeadó –Kölcsönvevő –Kölcsönzött munkavállaló –kikölcsönzés Kölcsönbeadó lehet: –EGT tagállamban kölcsönzési tevékenységet végezhet –Belföldi székhelyű korl. Fel. Gt, vagy szövetkezet (nem tagjaival), e tev-re nyilvántartásba véve

65 Munkaerő-kölcsönzés Tilos a kölcsönzés: –Ha munkaviszonyra vonatkozó szabály tiltja –Sztrájkban résztvevő munkavállaló helyettesítésére –Adott kölcsönvevőnél próbaidő alatt fm 6 hónapon belül szűnt meg –5 éven túl Tilos a kölcsönzött dolgozó továbbkölcsönzése. Tilos más kölcsönbeadóval/kölcsönvevővel jogviszony létesítési tilalmat, korlátozást kikötni, közvetítői díjat fizetni Kölcsönvevő tájékoztatási kötelezettsége: ÜT félévente, munkavállalók folyamatosan

66 Munkaerő-kölcsönzés Kölcsönbeadó-kölcsönvevő szerződése, tájékoztatása Elszámolások: 5-e/3munkanapon belül Kölcsönvevő kérésére: –Munkavállalók Art. szerinti bejelentése –Kölcsönbeadó nyilvántartási igazolása

67 Munkaerő-kölcsönzés Kölcsönzésre irányuló munkaviszony: –Kölcsönzés céljából –Munkavégzés jellege –Munkakör –Tájékoztatás mint tipikus mv. + nyilvántartásba vételi számáról –Tájékoztatás kikölcsönzésenként: Kölcsönvevő azonosító adatai Kikölcsönzés kezdete Munkavégzés helye Kölcsönvevőnél irányadó munkarend Kölcsönvevőnél munkáltató jogkört gyakorló Munkába járás, szállás, étkezés feltételei

68 Munkaerő-kölcsönzés Kölcsönvevői felelősség: –Munkavédelem –Munkafeltételek –Munkaidő, pihenőidő és nyilvántartásuk

69 Munkaerő-kölcsönzés Egyenlő bánásmód követelménye: a kölcsönvevőnél munkaviszonyban állóra irányadó munka- és foglalkoztatási feltételek –Várandós, szoptatós nők –Fiatal munkavállalók védelme –Munkabér összege és védelme, egyéb juttatások –Egyenlő bánásmód követelményei

70 Munkaerő-kölcsönzés Egyenlő bánásmód követelménye 184. naptól (munkabér és védelme, ebk): –Határozatlan id. kölcsönzési munkaviszony és a kikölcsönzési idők között is díjazásban részesül –Munkaerő-piactól tartósan távollévő (2004. évi CXXIII. Tv 1. § (2) 1.) –Helyi önkorm tulajdonában lévő Gt, közhasznú szerv.

71 Munkaerő-kölcsönzés Felmondási idő 15/30 nap (2 éven belüli összeszámítási szabály), az egész felmentési idő Munkavállaló azonnali hatályú munkaviszony megszüntetésére akkor is jogosult, ha a kötelességszegést, magatartását a kölcsönvevő tanúsítja. Kölcsönvevő a munkavállaló kötelességszegéséről a kölcsönbeadót 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja Kártérítési felelősség: –Alkalmazott károkozása PTK szerinti –Munkavállalónak okozott kár: egyetemleges

72 Eltérő megállapodás Tilos: –Kölcsönbeadó státusz kritériumai –Kölcsönzési tilalmak –Kölcsönzésre irányuló munkaviszony KSZ csak a munkavállaló javára: –Kölcsönvevő írásos tájékoztatása –Kölcsönbeadó tájékoztatás –Egyenlő bánásmód szabályai Kölcsönzésben nem alkalmazható: behívás, munkakör megosztás, több munkáltatós, bedolgozó, cselekvőképtelen munkavállaló foglalkoztatása

73 ISZ és tagja közötti munkaviszony Rendeltetése: szolgáltatás-nyújtás teljesítése érdekében határozott időre (tagsági jogviszony megszűnésével) Munkaszerződés Megállapodás Tájékoztatás 3. személy utasítási joga Együttműködési kötelezettség

74 ISZ és tagja közötti munkaviszony 3. személy munkáltatói kötelességei: –Munkavédelem –Nők, fiatal munkavállalók, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása –munkaidő, pihenőidő és nyilvántartásuk –Egyenlő bánásmód Munkavégzés alóli mentesülés (nem szabadság): mint a szabadság mértéke Kártérítési felelősség: –Munkavállalónak okozott kár: egyetemleges

75 Eltérő megállapodás Tilos: –Tárgyfejelezetbeli minden speciális feltétel, kivéve alább KSZ, csak a munkavállaló javára: Msz, megállapodás, tájékoztató tartalma Munkavégzés alóli mentesülés időtartama Kizárások az általános szabályok közül –Tájékoztatás (általános) –Szabadság –Max. 5 év határozott idő

76 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Torma Bea munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó torma.bea@pannonwork.hu 70-9452-218 www.pannonwork.hu


Letölteni ppt "Tanuljuk együtt az új Mt-t! IV. rész 2012. május 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések