Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önkormányzati szociális ügyintézők képzése „Út a munkához” program végrehajtási feladataira.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önkormányzati szociális ügyintézők képzése „Út a munkához” program végrehajtási feladataira."— Előadás másolata:

1 Önkormányzati szociális ügyintézők képzése „Út a munkához” program végrehajtási feladataira

2 A képzés célja az önkormányzati új feladatok megismerése, az aktív korúak ellátásával kapcsolatos jogszabályi előírások ismerete, gyakorlati alkalmazása Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis – az informatikai program használata A képzés időkerete: délelőtt elmélet, délután gyakorlati oktatás

3 Az érintett célcsoportra, a munkanélküliekre vonatkozó adatok

4 Tájékoztató adatok a regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 1991-2008. VI. hó között

5 A nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 2006. Március Ráta = 9,6% Munkanélküliségi ráta (%) 0-6 6-11 11-17 17<

6 A rendszeres szociális segélyben részesülő álláskeresők száma régiónként

7 A 35 év alatti 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők megoszlása régiónként

8 1.témakör: az „ Út a munkához” céljai, a változások iránya, jogszabályi háttere

9 Az átalakítás céljai és alapelvei Célok: a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése, a foglalkoztatás növelése, a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a segélyezettek integrációja érdekében. Alapelvek: együttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás és egyéni felelősség, aki képes dolgozni az munkával járuljon hozzá a közteherviseléshez, a minimum szintű ellátást továbbra is biztosítani szükséges az arra rászorulóknak, a segítségnyújtás és az együttműködéssel szemben támasztott követelmények, valamint ezekhez kapcsolódó szankciók együttes alkalmazása.

10 Jogszabályi háttér Az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 2008. CVII. törvény (Eszt.). (Ez öt törvény módosítását tartalmazza.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egy kormányrendeletek módosításáról szóló 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet. Folyamatban vannak a foglalkoztatási területhez kapcsolódó jogszabályok kiadása (pl.: Foglalkoztatási és Szociális Adatbázist szabályozó).

11 Jogosultsági feltételek A jogosultsági feltételek az aktív korúak ellátásánál azonosak, az eddigiekhez képest nem változtak: jövedelmi és vagyoni feltétel (a családi jöv. nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 90%-át és vagyonnal nem rendelkezik), vagy lejárt az álláskeresési támogatása vagy előzetesen együttműködött egy évig. Változás: Az előzetes együttműködési kötelezettséget csak a munkaügyi szervvel lehet teljesíteni.

12 Aktív korúak ellátása Munkaképes korú, de állás és jövedelem nélküli személyek esetén két kategória lesz az eddigi egy (segély) helyett: Rendszeres szociális segélyezettek: munkára egészségi okok miatt nem képesek, 55 év felettiek, 14 éven aluli gyermek elhelyezését nem tudják napközbeni ellátás kertében biztosítani (feltéve, hogy a másik szülő ellátásban nem részesül). Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak: a rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, akkor kerül folyósításra, ha o nem vesz részt közfoglalkoztatásban, o olyan képzésben vesz részt, amelyhez nem kapcsolódik keresetpótló juttatás.

13 Rendszeres szociális segélyezettek Együttműködési kötelezettség: az önkormányzat által kijelölt szervvel, jellemzően a családsegítő szolgálatokkal áll fenn (kivétel az egészségkárosodottak) – 15 napon belül kell jelentkeznie. Együttműködés célja: képességfejlesztés, életmódformálás – helyi rendeleti szabályozás. Összege: az eddigi szabályokat kell alkalmazni, vagyis továbbra is a család összetételének figyelembevételével a nyugdíjminimum 90%-ig egészíti ki a család jövedelmét (max. a nettó minimálbér – 57 815 Ft). Önként vállalhatják a foglalkoztatásban való részvételt: o a településsel kötött megállapodás keretében 1 évig, o ez esetben a rendelkezésre állási támogatásra lesznek jogosultak.

14 Rendszeres szociális segély A segély megszüntetése: együttműködés megszegése esetén (2 éven belül ismételten megszegi), jogellenes munkavégzés (1. alkalom 1 hónapos felfüggesztése, 2. alkalommal – 2 éven belül – megszüntetésre kerül sor), az eddigi kizáró okok is megmaradtak, pl.: o felülvizsgálatot akadályozza, o keresőtevékenységbe kezd, o GYES-ben vagy GYET-ben részesül.

15 Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak Az ellátásra való jogosultság feltétele: foglalkoztatásban vagy képzésben való részvétel (35. év alatti általános iskolát nem végzettek esetén speciális szabály). Együttműködési kötelezettség: állami foglalkoztatási szervvel (nyilvántartásba vétel és álláskeresési megállapodás megkötése – 15 napon belül kell jelentkeznie). Összege: fix, a család létszámától függetlenül a min. nyugdíj összegével egyezik meg, átmeneti szabály: ha kisebb a RÁT összege, akkor a 2008. decemberében kifizetett segélyt kell folyósítani az év végéig.

16 Rendelkezésre állási támogatás Támogatásra való jogosultság megszüntetése: o neki felróható okból törlik az álláskeresők nyilvántartásából, o a felajánlott munka visszautasítása, o jogellenes munkavégzés (azonos a segélyével), o általános megszűnési okok. A felülvizsgálat speciális szabályai: o a közfoglalkoztatásból származó jövedelmet figyelmen kívül kell hagyni. A többi ellátás tekintetében pedig a közfoglalkoztatásból származó jövedelemnek az önym-t meghaladó részét nem kell figyelembe venni.

17 Továbbfolyósítás (Mindkét ellátás esetén) Ha keresőtevékenységet kezd, akkor az első három hónapban az önym. 50%-t, de legalább a rendszeres szociális segély összegét kell folyósítani, ezt követő három hónapban pedig az önym. 25%-át, de legalább a rendszeres szociális segély összegét. Ezen idő alatt az ellátást továbbra sem kell felülvizsgálni.

18 Hajléktalan személyekre vonatkozó szabályok (Mindkét ellátás esetén) Általános szabály: o az ellátásra vonatkozó jogosultságot továbbra is a tartózkodási hely szerint jegyző állapítja meg és az együttműködési kötelezettség teljesítése is e szerinti illetékes szervvel áll fenn, de az ellátást a főjegyző folyósítja. Fővárosban: o a főjegyző állapítja meg az ellátást és a közfoglalkoztatást is ő szervezi, illetve az együttműködés az általa kijelölt szervvel történik.

19 Átmeneti időszak A törvény jan. 1-jétől lépett hatályba, a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 2008. XII. 31-én ellátásban részesülőket március 31.-ig kell felülvizsgálni az aktív korúak ellátására való jogosultság szempontjából – felülvizsgálatot követő hónaptól kell rendelkezni az új ellátásról. 2008. XII. 31-én közfoglalkoztatásban résztvevő személyt a foglalkoztatás lejártával kell felülvizsgálni. Az álláskeresési támogatásban részesülőnek a megállapított segélyt annak megszűntéig tovább kell folyósítani. A beilleszkedési programra is kiterjed a felülvizsgálat.

20 Előleg kifizetése A havi rendszerességgel járó ellátások terhére előleg igényelhető – a hónap 5-25. napja között. Az előleg összege: legfeljebb az ellátás 50%-a. Három munkanapon belül kell megállapítani. Hat hónap alatt egyenlő részletekben történik a visszafizetés – ha megszűnik az ellátás, akkor egy összegben válik esedékessé, de lehet méltányosságot gyakorolni. Amíg a visszafizetés nem történik meg újabb előleg nem igényelhető.

21 2. témakör: Közfoglalkoztatási feladatok Egyéb jogszabály módosítások

22 Előzmények 1999 évi CXXII. törvény: akik szociálisan rászorultak, az önkormányzatoknak kell foglalkoztatási lehetőséget biztosítaniuk 2000. V.1-től. rendszeres szociális segélyben csak az részesülhet, aki a foglalkoztatást vállalja, legalább 30 nap és kötelező együttműködés Közhasznú és közcélú munkaszervezés = munkaügy, önkormányzatok közös felelőssége

23 Közfoglalkoztatás formái Közcélú munka: állami, vagy helyi önkormányzati feladat ellátás, amelynek teljesítéséről a helyi önkormányzat gondoskodik (Szt. 36. §.)=önkormányzati feladat Közmunka: célja az állami, vagy önkormányzati feladatellátás – pályázati rendszerben SZMM régiónként ír ki 3-8 hónapos határozott időtartamú közmunkaprogramokat álláskeresők alkalmazására (téli időszak, idősgondozás, parlagfű mentesítés)=központi program, pályázat Közhasznú munkavégzés: munkaügyi központ támogatásával, a lakosságot, vagy a települést érintő közfeladat ellátását végezhetik kht., gazdasági társaságok- kiközvetítettek alkalmazása nem üzletszerű gazdasági tevékenységre = régiós, kirendeltségi szintű

24 Kulcselem: a közfoglalkoztatás Célja az egyén és a társadalom oldaláról: a munkaerőpiacról tartósan kiszorulók ne veszítsék el kapcsolatukat a munka világával, képességüket megtartsák a munkavégzésre hasznos munkát végezzenek, dolgozzanak. A települési önkormányzat feladatainak, kötelezettségeinek meghatározása (Szt. 36. és 37/A. §.) Közcélú munka megszervezése (társulás, vayg más szerv útján is végezheti) Közfoglalkoztatási terv készítése

25 Közcélú munka Foglalkoztatható: akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították (kivéve az RSZS, de ő is nyilatkozatában vállalhatja - kivéve az egészségkárosodott- aki teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat) A kirendeltségen kéri az álláskeresőként való nyilvántartásba vételét és teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat. Jellemzői: legalább évi 90 munkanap (4,5 hónap) legalább napi 6 óra, határozott idejű munkaviszony – munkaszerződéssel, Mtv. 79. §. időtartamát naptárilag kell meghatározni, 5 évet nem haladhatja meg, ha az időtartam lejártát követően 1 nappal továbbdolgozik határozatlan idejűvé alakul, munkabér, legkevesebb a minimálbér (71500) RÁT esetén a munkakezdés időpontjáról legalább 5 nappal korábban kell értesíteni

26 Mi a megfelelő munka? 35. §. (2) szakképzettségének, iskolai végzettségének, képzettségi szintjének megfelel, egészségi állapota szerint alkalmas, a munkahely és lakóhely közötti utazási idő oda vissza 3 órát (10 év alatti gyermek esetén 2 órát) nem haladja meg és a várható kereset eléri a minimálbért, részmunkaidős esetén a fentiek fele,időarányos bér keresőképtelenségre hivatkozás esetén – a foglalkoztató felülvizsgálatot kérhet –jegyző kezdeményezheti foglalkozás egészségügyi vizsgálatra a kirendeltség küldi el: adott munkakörre szól és érvényessége eltérő

27 Közfoglalkoztatási terv Az önkormányzat és munkaügy együttműködésében készül el egyéves időtartamra szól (2009. IV. 15.-ig) A tervezés folyamata: elemzés (munkaügyi adatok alapján), segélyezettek értékelése, közfoglalkoztatási feladatok, tevékenységek összeállítása, lakossági vélemény kikérése, a feladatok személyhez kötött ütemezése Egyeztetése: előzetes véleményezés - kirendeltség, helyi szociálpolitikai kerekasztal

28 A terv tartalma és elfogadása 37/A. §. (2) Rát-osok várható képzettség szerinti összetétele, Közfeladatok megjelölése, ütemezése, Ehhez szükséges létszám, Rendelkezésre álló források tervezése Egyéb kimutatások (intézmények, szolgáltatók, eddigi közmunka, közhasznú) Döntés: képviselő testület, társulási tanács évente február 15-ig (most ápr.15.) Megküldése: kirendeltség, MÁK (5 napon belül!) Szankciók: MÁK visszatartja (nem tarthatja) az állami támogatás 15 %-át. Módosítható, lényeges változás esetén

29 Finanszírozás I. A meglévő források átcsoportosítása közfoglalkoztatásra: a segélyre rendelkezésre álló forrás közel 40%-a kerül átcsoportosításra, az önkormányzatok által felhasználható közhasznú munka forrása pedig beleolvad a közcélú munkavégzésbe. Eredmény: a források 50%-a foglalkoztatásra került betervezésre. Változások: egy előirányzat lesz a jövedelempótló támogatásokra és a közcélú foglalkoztatásra lehívható forrás – felső korlát nélküli, az önkormányzatok adminisztrációs terheinek csökkentésére kb. 2 000 fő foglalkoztatás szervező kerül alkalmazásra a munkaerőpiaci program keretből – februárban lesz pályázat.

30 Finanszírozás II. Az önkormányzati érdekeltség megteremtése az önrészen keresztül: o rendszeres szociális segélyezetteknél – 10%, rendelkezésre állási támogatásban részesülőknél – 20%, közcélú foglalkoztatás esetén a személyi kiadások (munkabér és közterhek) – 5% megszűnik a keret, de a visszaigénylés a minimálbér alapján történik, »a támogatás 15%-nak a visszatartására vonatkozó rendelkezés.

31 Egyéb jogszabályok módosulása Foglalkoztatási törvény: megállapodás a munkaadóval (önkormányzattal is) foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat Álláskeresők együttműködési kötelezettsége Képzési kötelezettség: 35 év alattiak, általános iskolai végzettséggel nem rendelkező, vagy szakképzettség megszerzéséhez szükséges bemeneti kompetenciák. A képzést a Regionális Átképző Központok szervezik külön tananyag alapján

32 Egyéb jogszabályok módosulása Munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény Nem rendezett munkaügyi kapcsolatok (fekete munka) jogerős határozatot küld a kirendeltségnek, jegyzőnek = adatcsere később az Adtabázisban lesz biztosított START Kártya család és munkaadói kedvezmények (járulékkedvezmény) START EXTRA – RÁT-ban részesülőkre Kis – és Középvállalkozások kedvezményei és foglalkoztatási támogatásai (ha az álláskereső legalább 3 hónapja regisztrált 1+1 év foglalkoztatás

33 3. témakör: A családsegítők feladatai, a beilleszkedési program tartalmi elemei

34 Az együttműködési kötelezettség változásai 1. Előzetes együttműködés 2009.01.01-től csak az állami foglalkoztatási szolgálattal 2. Együttműködés az aktív korúak ellátásának megállapítását követően RÁT esetében munkaügyi központ RÁT esetében munkaügyi központ RSZS esetében a családsegítő szolgálat/ önkormányzat szerve RSZS esetében a családsegítő szolgálat/ önkormányzat szerve 3. Átjárás az együttműködő szervezetek között 3.1. RSZS egy évre megállapodás köt az önkormányzattal és RÁT-ra lesz jogosult, 3.2. Álláskeresési megállapodás részeként a munkaügyi kirendeltség előírja az együttműködést a CSSK-val, 3.3. RSZS képzésen részvétel (35 év feletti), munkaügyi kirendeltség szolgáltatásainak igénybevételére lehetőségek (önkéntes alapon) 4. Az egészségkárosodottként RSZS-ben részesülő személynek nincs egyik szervezettel sem együttműködési kötelezettsége

35 A kirendeltségeknél előírt együttműködés A kirendeltségeknél előírt együttműködés Az álláskeresési megállapodásban az állami foglalkoztatási szerv – a személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodóan – előírhatja a családsegítő szolgálattal való együttműködést, amely kiterjedhet az egyéni képességeket fejlesztő vagy életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre felkészülési programban való részvételre is. /Szt. 35.§ (6) bek./ Az álláskeresési megállapodás módosulhat – ami a családsegítő részéről is egy visszajelzést feltételez a munkaügyi kirendeltség felé pl. éves értékeléskor, de bármikor bekövetkezhet /R. 17.§ (14) bek./ Milyen esetekben? (leggyakoribb esetek) alkoholbetegség,alkoholbetegség, szenvedélybetegség,szenvedélybetegség, pszichiátrai betegség, leggyakrabban a depressziós, szorongásos kórképekkel lehet találkozni,pszichiátrai betegség, leggyakrabban a depressziós, szorongásos kórképekkel lehet találkozni, átmenetileg ápolásra, gondozásra szoruló családtagátmenetileg ápolásra, gondozásra szoruló családtag

36 I. Értesítési kötelezettségek RSZS-ben részesülő személyek esetében A jegyző kötelezettsége A jegyző kötelezettsége a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében (kivéve az egészségkárosodottak) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatot megküldi (R. 17. § (9) bekezdés)a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében (kivéve az egészségkárosodottak) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatot megküldi (R. 17. § (9) bekezdés) tájékoztatja (R. 17. § (13) bekezdés):tájékoztatja (R. 17. § (13) bekezdés): az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről,az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről, a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszűnéséről és az Szt. 35. §-ának (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettség előírásáról,a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszűnéséről és az Szt. 35. §-ának (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettség előírásáról, a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, ha a települési önkormányzattal kötött megállapodásban vállalja az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét és az álláskeresési megállapodás megkötését a munkaügyi központtal, az önkormányzattal kötött megállapodásról.a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, ha a települési önkormányzattal kötött megállapodásban vállalja az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét és az álláskeresési megállapodás megkötését a munkaügyi központtal, az önkormányzattal kötött megállapodásról. Az együttműködésre kijelölt szerv (elsődlegesen családsegítő szolgálat) kötelezettségei (R. 17. § (10)-(11) és (14) bekezdése) jelzi a jegyzőnek, ha az RSZS-re jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, valamintjelzi a jegyzőnek, ha az RSZS-re jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, valamint az éves értékelés megküldéseaz éves értékelés megküldése A tájékoztatás ebben az esetben papír alapon történik.

37 II. Értesítési kötelezettségek RÁT-ban részesülő személyek esetében A munkaügyi központ kötelezettsége (R. 17. § (14) bekezdés) a munkaügyi központ tájékoztatja a családsegítő szolgálatot az álláskeresési megállapodásban előírt együttműködési kötelezettségről, a jelentkezés határidejéről,a munkaügyi központ tájékoztatja a családsegítő szolgálatot az álláskeresési megállapodásban előírt együttműködési kötelezettségről, a jelentkezés határidejéről, tájékoztatja a családsegítő szolgálatot, ha az álláskeresési megállapodásban foglaltak tartalma a családsegítővel történő együttműködés vonatkozásában módosul, továbbátájékoztatja a családsegítő szolgálatot, ha az álláskeresési megállapodásban foglaltak tartalma a családsegítővel történő együttműködés vonatkozásában módosul, továbbá ha a személyt törölték az álláskeresők nyilvántartásából.ha a személyt törölték az álláskeresők nyilvántartásából. Az együttműködésre kijelölt szerv (elsődlegesen családsegítő szolgálat) kötelezettségei (R. 17. § (10)-(11) és (14) bekezdése) jelzi a munkaügyi központnak, ha az álláskeresési megállapodásban előírt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget az érintett személy, valamintjelzi a munkaügyi központnak, ha az álláskeresési megállapodásban előírt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget az érintett személy, valamint az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a munkaügyi központot az álláskeresési megállapodásban előírtak szerinti beilleszkedést segítő program végrehajtásáról.az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a munkaügyi központot az álláskeresési megállapodásban előírtak szerinti beilleszkedést segítő program végrehajtásáról. A munkaügyi kirendeltség és a családsegítő között a tájékoztatás papíralapon történik. Ebben az esetben a jegyző csak a kirendeltség révén értesül az együttműködés megszegéséről, 2009.04.01-től elektronikus úton a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázison keresztül. Javaslat: együttműködési megállapodás megkötése a munkaügyi kirendeltség és a családsegítő szolgálat illetve annak fenntartója között az eljárásra vonatkozóan

38 A beilleszkedési program tartalmi elemei I. A beilleszkedési program tartalmi elemei és változásai /Szt. 37/D. § (2) bekezdés/ „A beilleszkedést segítő program az önkormányzattal együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet „A beilleszkedést segítő program az önkormányzattal együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére,” A 2008. dec. 31-én hatályos Szt. szerinti felajánlott és számára megfelelő munka elfogadására vonatkozó szabály kikerült! Továbbra is 15 napon belül kell jelentkeznie az ügyfélnek és 60 napon belül elkészíteni a beilleszkedési programot.

39 A beilleszkedési program tartalmi elemei II. Milyen egyedi sajátosságokat mutathatnak illetve miben segíthetnek a családsegítők az RSZS-ben részesülők tekintetében? 55. életévét betöltött személy esetében55. életévét betöltött személy esetében –átképzés, –közcélú munkával a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzése, 14. év alatti gyermekét nevelő szülő esetén – ha a gyermek napközbeni felügyelete helyben nem biztosítható illetve egyéb okok pl. hiperaktivítás, magatartászavarok, magántanulói státusz esetében14. év alatti gyermekét nevelő szülő esetén – ha a gyermek napközbeni felügyelete helyben nem biztosítható illetve egyéb okok pl. hiperaktivítás, magatartászavarok, magántanulói státusz esetében –együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal MÓDSZEREK Foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítésFoglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés szinten-tartás – karbantartás – társadalmi integráció erősítése,szinten-tartás – karbantartás – társadalmi integráció erősítése, más ellátásba juttatás segítésemás ellátásba juttatás segítése

40 A beilleszkedési program tartalmi elemei III. Szinten-tartás – Karbantartás – Társadalmi integráció erősítése  Egészségügyi – szociális –mentális állapotot javító  Re-szocializáció elősegítése  Szociális esetkezelés, családgondozás  Szocializációs, kapcsolat építő csoportok  Pszichológiai megerősítés/ tanácsadás, kezelésbe juttatás  Intézményi kapcsolódás megőrzése

41 A beilleszkedési program tartalmi elemei IV Más ellátásba juttatás  nyugdíj  leszázalékolás  gyermeknevelési ellátások  ápolási díj  Egészségi állapot felmérése –  munkaképesség csökkenés megállapításának előkészítése  Tb tanácsadás, ügyintézés segítése  Információ nyújtás az ellátásokról és  a munkaerő-piaci kapcsolódásokról

42 A beilleszkedési program tartalmi elemei V. Foglalkoztathatóság javítása / Álláskeresésre felkészítés  motiváció és készség fejlesztés  képzettség erősítése  pszicho-szociális megerősítés  Egyéni tanácsadás – esetkezelésen belül személyes megerősítés  Álláskeresési készségek erősítése csoportosan  Pályakorrekciós tanácsadás  Képzésbe eljuttatás  Kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése  Mentálhigiénés tanácsadás  Szociális problémák kezelése/esetkezelés,

43 4. Témakör Helyi önkormányzati rendeletalkotás a rendszeres szociális segéllyel kapcsolatban

44 Törvényi felhatalmazás 1993. évi. III. tv. 132 § (4). bekezdés Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személyek együttműködésének eljárási szabályait, a beilleszkedést segítő programok típusait és az együttműködés megszegésének eseteit. A rendelkezésre állási támogatás szabályait a törvény és kormányrendelet szabályozzák. Az önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségét kizárólag a rendszeres szociális segélyezettek esetében írja elő a szociális törvény, mely nem vonatkozik az egészségkárosodottakra.

45 Mit kell szabályozni? kivel működik együtt, az együttműködő szervezet meghatározását, az együttműködés eljárás szabályait, a beilleszkedési program típusait, az együttműködés megszegésének eseteit.

46 Kivel működik együtt Elsősorban családsegítő útján. (Így biztosítható, hogy a szociális munka eszközeivel megfelelően tudjanak segíteni a tartós munkanélküli, ellátottá válásában) -Családsegítő Szolgálat. -Családgondozó. -Társulási- vagy feladat-ellátási szerződés útján működő szociális intézmény.

47 Együttműködés eljárási szabályai Mikor köteles megjelenni az együttműködésre kijelölt szervnél (kormányrendelettel összhangban a megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül) Mi történik ha nem jelenik meg (együttműködés megszegése) Beilleszkedési program elkészítése, betartása. Az együttműködésre kijelölt szerv visszajelzése. (beilleszkedési program másolatának megküldése, jelzés az együttműködés elmulasztásáról, éves értékelés)

48 Az együttműködés megszegésének esetei Nem jelent meg az együttműködésre kijelölt szervnél. Az előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja. Nem vesz részt a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson. A beilleszkedési programban meghatározottakat nem hajtja végre.

49 Megszüntetés Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő az együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi a szociális törvény 37/F. § (1) bek. c) pontja alapján a jogosultságát meg kell szüntetni. (helyileg szabályozni nem kell)

50 Figyelem! Amennyiben korábban a helyi rendeletben szabályozásra került a rendszeres szociális segély természetbeni juttatása, úgy ezt az új szabályoknak megfelelően át kell gondolni (csak az RSZS nyújtható természetben a RÁT nem, valamint a természetben nyújtható támogatás mértéke emelkedett. Szt. 47. § (2) bek.)

51 5. témakör: Munkaügyi szervezetek és önkormányzatok kapcsolat rendszere

52 Átmeneti időszak feladatai 2009. 01. 31-ig az önkormányzat megküldi a kirendeltségnek a 2008. 12. 31.-i RSZS-ek listáját elektronikus úton. A kirendeltség egyezteti a saját adatbázisában szereplő adatokkal –eltéréseket jelzi a listán nyilvántartottként szerepel de RSZS-ként nem nem szerepel nyilvántartottként –meg kell kérni a megszüntető határozatot és törölni kell a nyilvántartásból amennyiben az adatbázisban RSZS-ként szerepel, de a listán nem

53 Átmeneti időszak feladatai Az önkormányzat –2009. 03. 31-ig felül vizsgálja az RSZS ügyeket. A kirendeltség –Új álláskeresési megállapodást köt (Ha kell álláske- resőként nyilvántartásba veszi): RÁT-ra jogosult személlyel RSZS-re jogosult de egy évig RÁT-ra megállapodást kötő személlyel –Törli az álláskeresők nyilvántartásából Új RSZS-re jogosult személyt

54 A helyi önkormányzat és kirendeltség között kötendő megállapodások tartalma Jellemzően a jogszabályok jól behatárolják a két szervezet közötti feladatokat és határidőket, de a helyi sajátosságok figyelembe vétele miatt célszerű megállapodást kötni,illetve a korábbi megállapodást felülvizsgálni. a kirendeltség adatszolgáltatásának határidejének meghatározása közfoglalkoztatási terv közös felülvizsgálata szükség esetén - esetleges módosítás érdekében évvégén közös értékelés RÁT-ban részesülők családsegítő szolgálathoz irányításának lehetősége közcélú munka közvetítése,előzetes munkaerőigény bejelentés a foglalkoztatást végző szerv feladata és az információ csere folyamatának leírása (Megállapodás minta készítése folyamatban van)

55 A közfoglalkoztatási tervhez kirendeltség által biztosított adatok Rát-ra jogosultak várható létszáma: –Hány fő meríti ki az álláskeresési támogatások folyósítási idejét –Elhelyezkedés után hány fő nem szerzett jogosultságot –Egy évet meghaladó együttműködők száma Az érintettek életkor, iskolai végzettség, szakképzettség szerinti összetétele Munkaügyi központ szervezésében induló képzések várható szakirányai, a résztvevők létszáma A térségben induló helyi, központi és EU-s munkaerő- piaci programok, bevonható létszám Ezen adatok és az önkormányzatnál lévő tényleges adatok felhasználásával készíthető el a közfoglalkoztatási terv figyelembe véve a helyi foglalkoztatási lehetőségeket.( mely felmérését mihamarabb meg kell kezdeni)

56 2009. 01. 01-től megállapításra kerülő aktív korúak ellátásainak közös feladatai A Szt. 33.§ (1) d-g pontjában meghatározott jogosultsági feltételek igazolása (2009. 01. 01-től az előzetes együttműködés a kirendeltségnél történik) RÁT jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a kirendeltségen (nyilvántartásba kell vetetnie magát) álláskeresési megállapodást kell kötni az ügyfélnek Az álláskeresési megállapodás tartalma: Munkaügyi kirendeltség által felajánlott –Munkaerő-piaci szolgáltatás –Képzési lehetőség (35 év és 8 általános alatt kötelező) –Munkaerő-piaci programban való részvétel –A felajánlott közszolgáltatásban való részvételt elfogadása és tudomásul vétele, hogy ebben az esetben megfelelő munka az iskolai végzettségénél és szakképzettségénél egy fokozattal alacsonyabb is lehet vagy az utolsó hat hónapban betöltött munkakörnek megfelelő –Családsegítő Szolgálattal történő együttműködés ( CSSZ tájékoztatása)

57 2009. 01. 01-től megállapításra kerülő aktív korúak ellátásainak közös feladatai Szigorodott az együttműködés,mivel a kötelezettségek Nem teljesítése esetén a kirendeltségnek törölni kell a nyilvántartásából és értesíteni-e kell az önkormányzatot, aki megszünteti az ellátást Új nyilvántartásba vétel a törléstől számított 90 nap elteltével lehetséges

58 A közfoglalkoztatás menete Az ügyfélnek a foglalkoztatás megkezdése előtt legalább 5 nappal értesülnie kell a munkába állásról Az önkormányzat értesítést küld a kirendeltségnek a foglalkoztatás időpontjáról A kirendeltség közvetítő lapot küld az egyénnek, foglalkozás EÜ-i vizsgálatra küldi A közvetítés eredményét rögzíti, mely megje- lenik a közös adatbázisban

59 Szakmai egyeztetések jelentősége Az „Út a munkához” program keretében megvalósuló jelentős változások szükségessé teszik a két szervezet közötti együttműködés mihamarabbi megkezdését, hiszen tapasztalatok híján a közfoglalkoztatási terv elkészítésére, majd ez alapján a hatékony foglalkoztatás végrehajtására csak a két szervezet együtt gondolkodásával és egy-egy időszak tapasztalatának elemzését követő korrekcióval van esély.

60 6. témakör: Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis okt.eadatbázis.afsz.hu

61 Célok Munkaügyi és önkormányzati kapcsolatrendszer erősítése elektronikus információcsere biztosítása ügyféladatok elektronikus továbbítása a közös ügyfelekkel kapcsolatos ügyviteli folyamatok dokumentálása, „egyablakos ügyintézés” korszerű ügyintézés, e-közigazgatás: hatóságok közötti elektronikus adatcsere kötelező 2010-ig papíralapú ügyintézés, postázás kiváltása internet alapú, Web-s szolgáltatással elérhető

62 Az adatbázis alkalmazók: munkaügyi kirendeltség ÁFSZ - Integrált Munkaügyi Rendszer (IR) alkalmazása, ebből kerülnek „feltöltésre” az Adatbázis törzsadatai Az IR- országos adatbázis, bármelyik kirendeltségről ugyanaz érhető el, de illetékességi körbe tartozó személyi adatokról FSZH központi szerveréről működik Az összes munkaügyi folyamat megjelenik Az ügyfél „életútja” nyomon követhető, az ügyfél iratanyag „költöztetése” is elektronikusan történik

63 Az adatbázist alkalmazók: az önkormányzatok Jegyzői feladatok az aktív korúak ellátására jogosultakról adatközlés a kirendeltség felé elektronikusan (2008. december 31. állapotról 2009. 01.31-ig), folyamatos elektronikus adatkapcsolat keretében tájékoztatás, adattovábbítás, adatrögzítés, határozatok megállapításának rögzítése, együttműködési megállapodás betartása az informatikai rendszer napi használata (interfész kapcsolat a meglévő ügyviteli programokkal folyamatban van) Hozzáférési jogosultság (felhasználónév, jelszó) = illetékességi körben

64 Az adatbázis fenntartója: FSZH központi rendszer fejlesztése folyamatos Albacomp Zrt. előzmények a paksi e-ügymenetmodell jelszó kiadása és a hozzáférés regisztrálása (rendszeradminisztrátor szerepe) üzemeltetés, karbantartás, országos statisztikai adatszolgáltatás

65 Az Adatbázis program funkciói (Informatikai Felhasználói Kézikönyv) Etalon törzs: egyének adatainak tárolása Felhasználó kezelés Bejelentkezés, illetékesség meghatározása Ügyfél regisztráció Ügyfél keresés Ügyfél adatlap Kérelem rögzítés Határozat rögzítés Értesítés kezelése Lekérdezések Üzenetek kezelése Kiegészítő információk Naplózás = közös felület az aktív korúakkal kapcsolatos információk kezeléséhez = a rendszer kezeli és tárolja az információkat

66 Az Adatbázis program funkciói (Szakmai Felhasználói Kézikönyv) rögzítési feladatok (kirendeltség, önkormányzat) illetékességi szabályok az adatbázis menü sora szerinti feladat leírás ügyintézési folyamatok szakmai szabályok jegyzői hatáskörben rögzített adatok: - határozatok tartalma, értesítések lekérdezések, naplózás

67 7. témakör: Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, intézmények ágazati azonosítója, országos nyilvántartási rendszere Szociális regiszter publikus felület használata http://szocialisregiszter.afsz.hu/

68 226/2006. (XI.20.) Kormány rendelet 1. Regisztráció: működési engedély kiadásakor ágazati azonosítót kap minden szolgáltatás = szociális hatóságok adják ki (300) 2. Országos nyilvántartás: szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokra (13.600 szolgáltatás) 3. Országos jelentési rendszer – jelenleg csak a szociális szolgáltatásokra (4000 fenntartó jelent fél/negyedévente) A regiszterben minden, működési engedéllyel rendelkező szociális, gyermekjóléti illetve gyermekvédelmi szolgáltatásnak szerepelnie kell, így az országban jelenleg ez a legteljesebb körű, és a legfrissebb információkat tartalmazó adatbázis a fenti szolgáltatásokra vonatkozóan.

69 A REGISZTER HASZNÁLÓI FENNTARTÓK, ENGEDÉLYESEK

70 Példa1: Példa 1: Kaposváron élő család. Az édesanya azért nem tud munkát vállalni, mert értelmi fogyatékos, 25 éves gyermekét otthon látja el. MIT TUD FELAJÁNLANI AZ ÜGYINTÉZŐ A REGISZTER SEGÍTSÉGÉVEL?

71 Az édesanya munkába tudna állni, ha 18 év feletti gyermekét fogyatékosok nappali ellátása keretében tudná elhelyezni. Ebben az intézményi formában nemcsak a felügyelet, hanem a fejlesztés, képességfejlesztő foglalkozás is megvalósul, tehát a „gyermek” számára is kedvezőbb lehet, mint az otthoni környezet. Problémát jelenthet még az intézménybe való eljutás. Ebben a területen működő Támogató Szolgálat szállító szolgálata tud segíteni. Megoldás: A Regiszter „Szolgáltató keresés” menüpontjában kell a keresést kezdeni. Az ellátási területnél a „Településhez” tesszük a jelölést, majd az ablakból kiválasztjuk Kaposvár várost.

72 A „Szolgáltatás megnevezése” ablakból kiválasztjuk a „Nappali ellátás fogyatékos személyek részére” és a „Támogató szolgáltatás” sorokat, majd átvisszük a Választott szolgáltatások ablakba. A „Keresés” nyomógomb segítségével kapjuk meg, hogy Kaposváron mely intézmények működnek a kiválasztott feltételeknek megfelelően. A Szolgáltatók listájában megjelenő két intézmény további adatairól az intézménynévre kattintással kapunk további információt.

73 Példa 2. Vésztőn (Békés megye) élő, 45 éves, egyedülálló nő azért nem tud munkát vállalni, mert idős, demens édesanyját gondozza otthonában. Megoldás lehet az idős otthoni elhelyezés, azonban nem szeretné nagy, „személytelen” intézményben elhelyezni, valamint közeli otthont választana az utazási költségek miatt. Olyan idősotthont kell keresni, mely alacsony férőhellyel rendelkezik és a megyében működik. Mivel az idős otthoni elhelyezés esetében általában várólistára kell számítani, ezért átmeneti megoldásként javasolható az időskorúak gondozóháza, illetve a nappali ellátás időskorúak részére. Megoldás: Az Ellátási területnél a megyét, majd az ablakból Békés megyét kell kiválasztani az alábbiak szerint:

74 A „választható szolgáltatások” ablakból kiválasztjuk a három szolgáltatást és egyenként átvisszük a jobb oldali ablakba. A „Férőhelyek száma” ablakból pedig a „21-50” férőhelyet választjuk.

75 Eredményként a következő listát kapjuk:

76 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Önkormányzati szociális ügyintézők képzése „Út a munkához” program végrehajtási feladataira."

Hasonló előadás


Google Hirdetések