Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Linux és CAD ? Ip a r i t e r m é k t e r v e z é s l e h e t ő s é g e i L i n u x o p e r á c i ó s r e n d s z e r e n - A C A D / C A M / C A E l e.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Linux és CAD ? Ip a r i t e r m é k t e r v e z é s l e h e t ő s é g e i L i n u x o p e r á c i ó s r e n d s z e r e n - A C A D / C A M / C A E l e."— Előadás másolata:

1 Linux és CAD ? Ip a r i t e r m é k t e r v e z é s l e h e t ő s é g e i L i n u x o p e r á c i ó s r e n d s z e r e n - A C A D / C A M / C A E l e h e t ő s é g e i L i n u x o n „ M é r n ö k p a l á n t á k ” f i g y e l m é b e : ) E l ő a d ó : B a n k ó s P é t e r L O K 2 0 0 5 B u d a p e s t ; 2 0 0 5 / 1 0 / 2 2 w. l i n u x c a d. h u inf o @ l i n u x c a d. h u

2 Bevez ető ●A cí m ma gy ará zat a – So vá ny mé g a CA D- es TU X... ● Mir ől is les z ma szó ? – Kér dé sek és vál asz ok – T e r m é k t e r v e z é s i a l a p o k – T e r m é k t e r v e z é s & L i n u x ? M é r n ö k i / n a p i m u n k a L i n u x - o n ? – E s z k ö z ö k ? C A x t e r m i n o l ó g i a. V a r á z s s z a v a k ? – H o g y a n v á l a s s z a m k i a s z á m o m r a m e g f e l e l ő e s z k ö z t ? – A l k a l m a s... ? – C A D - e s a l k a l m a z á s o k L i n u x - o n a z o k t a t á s b a n ?

3 Termé kterve zési alapok ●Ter mé k / Ipa ri ter mé k ●Ter mé kte rve zés i, ter mé kfej les zté si foly am at ●A ter mé k mű sza ki éle tútj a

4 Termé k/Ipari termé k #1 ●Em ber i éle t igé ny ei - -> sp ont án ok v. ger jes zte tte k ●A pia c -- >”j áté kté r” ●A pia c sze rep lői – foly ton os an vált oz ó ma gat art ás – v á s á r l ó k - - > a z i g é n y h o r d o z ó i – a f o r g a l m a z ó k / e l ő á l l í t ó k – > a z i g é n y k ö z v e t í t ő i – a T E R M É K - - > a z i g é n y k i e l é g í t ő j e ●A ter mé ktől (le gfo nto sa bb ját ék os/ sze rep lő) elv árh ató – a z i g é n y g y o r s k i e l é g í t é s é v e l – a z e l v á r t f u n k c i ó m e g b í z h a t ó t e l j e s í t é s é v e l – a z e l v á r t m i n ő s é g b e n – a z i g é n n y e l a r á n y o s k ö l t s é g e n é s – a k ö r n y e z e t é v e l a r á n y o s i g é n y e k e t k i e l é g í t v e j e l e n j e n m e g a P I A C O N

5 Termé k/Ipari termé k #2 A szer veze tek (váll alato k) term éket állíta nak elő. Ez a „ter mék ” lehet : -áru (gép -,gép kocs i, ruha, keny ér stb.), ill. -a szol gálta tás (bizt osítá s, okta tás, orvo si ellát ás stb.) A szer veze t akko r lehet siker es (élet képe s/pia ckép es), ha hoss zú távo n olya n „ter mék et” képe s kifejl eszt eni/e lőállí tani, amel yet a fogy aszt ók igén yeln ek. -- > Fog yasz tói igén y/pia ckép es term ék A term ékte rvez és meg hatá rozz a az előál lítan dó term ékek et, azok on végr ehajt and ó válto ztatá soka t, ill. szük ség eset én a term ék gyár tásá nak meg szün tetés ét.

6 Termé k/Ipari termé k #3 ●Ad ott igé nyt kiel égí tő ter mé k pia ci me gjel en és éh ez a ter mé ket : – k i k e l l g o n d o l n i – a m e g k í v á n t f e l t é t e l e k e t k i e l é g í t v e k i k e l l f e j l e s z t e n i – e l ő k e l l á l l í t a n i – b e k e l l v e z e t n i a p i a c r a é s – é r t é k e s í t e n i k e l l -- > T e v é k e n y s é g s o r o z a t / I N N O V Á C I Ó S F O L Y A M A T SW Eszkö zök

7 Termé kterve zési – fejlesz tési folyam at Válllak ozás --> napi munk a CAD/ CAMC AE

8 Mérnö ki/napi munk a Linux- on Például... ●koncep ció-, ajánlat készíté s? ● alkatré szterve zés és összeál lítás modell ezése, valamit a gyártás i rajzok elkészít ése? (CAD) ●NC/CN C progra m készíté s? (CAM) ● gyors prototíp us készíté s? (RPT) ●szimulá ció, a megter vezett termék analízis e (FEA)

9 CAD/ CAM/ CAE eszkö zök – CAx termin ológia #1 ●Ne m var ázs sza vak / mé rnö ki esz köz ök, sw- ek – Sz ám ító gé pp el se gít ett mé rnö ki tev ék en ysé ge k leg főb b esz köz ei ●CA D – Co mp ute r Aid ed De sig n: Sz ám ító gé pp el se gít ett (gy árt má ny/ ter mé k)t erv ez és ●CA M – Co mp ute r Aid ed Ma chi nin g/ ma nuf act uri ng: Sz ám ító gé pp el se gít ett gy árt ás – C A P ( P ) : C o m p u t e r A i d e d P r o c e s s C o n t r o l / S z á m í t ó g é p p e l s e g í t e t t ü z e m i r á n y í t á s – D N C : D i r e c t N u m e r i c a l C o n t r o l / K ö z v e t l e n s z á m j e g y v e z é r l é s – F M S ( C ) : F l e x i b l e M a n u f a c t u r i n g S y s t e m C o n t r o l / R u g a l m a s g y á r t ó r e n d s z e r i r á n y í t á s

10 CI M- Co mp ute r Int egr ad ed Ma nuf act uri ng CI M= CA D+ CA M a ter ve zé sh ez és a ter me lés he z ka pc sol ód ó (vá llal ati) fun kci ók int egr ált eg yüt tes e CA E – Co mp ute r Aid ed En gin eer ing :Sz ám ító gé pp el se gít ett mé rnö ki sz ám ítá s, a ter ve ző ált al ny újt ott sz olg ált atá so k átf og ó eln ev ez és e CA Q – Co mp ute r Aid ed Qu alit y:S zá mít óg ép pel se gít ett mi nő sé gbi zto sít ás Po nto sít va: CI M= CA D+ CA P+ PP S+ CA ST +C AM +C AQ CAD/ CAM/ CAE eszkö zök – CAx termin ológia #2

11 A megfe lelő eszkö z kivála sztása #1 ●El mé leti leg a fel ha szn áló a me glé vő szá mít óg ép es ren dsz eré ne k jell em zői (ha rdv er és szo ftv er old al), ●a ter vez ési fel ad at sp ecif iká ciój a (Mi vel fog ok fog lalk oz ni? ) ●fin an szí roz ási leh ető sé gei (M en nyi pé nz em va n?) ala pjá n vál asz tja ki a tel epí ten dő/ ha szn ála nd ó ter vez őre nd sze rt a pia co n elé rhe tőe k köz ül.

12 A megfe lelő eszkö z kivála sztása #2 Azon ba n - va gy en ne k elle nér e - a dö nté sh oz ók és/ va gy a fel ha szn áló k a sz ük sé ge s ren ds zer t – a l u l v a g y s o k e s e t b e n – t ú l m é r e t e z i k A t e v é k e n y s é g i r e n d s z e r h e z - a v á l l a l k o z á s k é p é h e z, a m a j d a n i a f e l a d a t i g é n y e i h e z K E L L i l l e s z t e n i a m ű s z a k i t e r v e z ő r e n d s z e r t !

13 Kivála sztási segéd – CAD termé kek mátrix (kivon at) #1 Kiindulópont volt: A legtám ogatott abb disztrib úciók SUS E & D e b i a n ●Felhas ználási terület – Általán os és/vagy speciáli s tervezé si feladat okra is alkalma s? (Pl. szerszá m- lemezal katrész -, fröccsö ntött alkatré sz tervezé s,vezet ékezés, hegesz tett szerkez etek tervezé se,szim uláció, stb.) ●Tanulh atóság - Tutorial /help/m anuals ●Szabvá nyos adatcs ere formátu mok támoga tottság a ●Szabvá nyos elemek (akár on-line) katalóg usa/ter vezési segédl etek léte/ne m léte

14 Kivála sztási segéd – CAD termé kek mátrix (kivon at) #2 ●Futtatá si környe zet(ek) – Linux, Windo ws, esetleg más ●L i n u x e s e t é n m e l y d i s z t r i b ú c i ó k a t t á m o g a t j a ? ●Rendsz erkövet elmény /Open GL támoga tás ●Elérhet őség/lic ensz/tel epítés/t ermékt ámogat ás ●Hibatűr és/stabi litás ●2D/3D – Felület modell ezés/te stmode llezés/ö sszeállí tás modell ezés/m űhelyra jz ●Felhas ználói felület - GUI,fel használ óbaráts ág

15 Kivála sztási segéd – CAD termé kek mátrix (kivon at) #3 ●Megjel enítés – fotoreal isztikus rendere lés,kép kimene t ● Ár/érté k arány ● Valós teszt ●S z a b v á n y o s a d a t c s e r e f o r m á t u m o k k e z e l é s é n e k t e s z t j e : ●n a t í v - i g e s - s t e p - n a t í v, ●n a t í v - i g e s, ●n a t í v - d x f, ●n a t í v - d w g, ●n a t í v - s t l é s e z e k i n v e r z e i.

16 Kivála sztási segéd – CAD termé kek mátrix (kivon at) #4 ● Szerelésiegység modellezése●Szerelésiegység ütközésvizsgálata●Szerelésiegység mozgásszimulációja●NC/CNC program generálás és megmunkálás szimuláció● Szerelésiegység modellezése●Szerelésiegység ütközésvizsgálata●Szerelésiegység mozgásszimulációja●NC/CNC program generálás és megmunkálás szimuláció

17 A kivála sztotta k - „Csak egy marad hat” ●VariCA D (www.v aricad. com)www.v aricad. com ●BRL- CAD (www.b rlcad.c om)www.b rlcad.c om ●qCAD (www.q cad.org )www.q cad.org ●CAM Expert( www.ro bbonso ft.com) www.ro bbonso ft.com ●LinuxC AD (www.li nuxcad.com)www.li nuxcad.com ●BricsC AD (www.b ricscad. com)www.b ricscad. com ●Collab CAD (www.c ollabca d.com)www.c ollabca d.com ●gCAd3 D (www.c adcam. co.at)www.c adcam. co.at ●AC3D (www.a c3d.org )www.a c3d.org ●freeCA D(www.askoh. com)www.askoh. com ●CADD A (www.d aveg.c om)www.d aveg.c om ●Graphi teOne (www.g raphito ne- cad.co m)www.g raphito ne- cad.co m ●gnu- cad- cam (http://g nu-cad- cam.so urcefor ge.net)http://g nu-cad- cam.so urcefor ge.net

18 Követ keztet és / Válas zok ●Alk al ma s a na pi mu nk ára ●2 Pél da Mo - ról: – D i r e c t - L i n e K f t – V a r i C A D – C 3 D K f t. - P r o E ●To vá bbi mu nk a szü ksé ge s: – E l e m z é s e k – T e s z t e k – L e í r á s o k / s e g é d l e t e k ( p l. t u t o r i a l s ) – P u b l i k á l á s ( w w w. l i n u x c a d. h u ; N E T - e s f ó r u m o k, k o n f e r e n c i á k, i s k o l á k ) w. l i n u x c a d. h u d=

19 Minde nnapi munk a Linux- on Ezek alapján elmond ható... ●pl. a koncep ció-, ajánlat készíté shez az AC3D- t,Blend er-t ● alkatré szterve zéshez és összeál lítás modell ezéshe z, valamit a műhely rajzok elkészít éshez VariCA D-et használ hatunk, ●prototíp usunka t a CAM Expertt el/GNU CAD- CAM-el küldhetj ük a marógé pre, ●VariCA D segítsé gével exportá lhatjuk gyors prototíp us formátu mba( STL- be) ill. ●a mozgá sszimul ációt a FreeCA D-el végezh etjük el.

20 Példá k – általán osan /Qcad ●Aut oC AD 20 00 dw g-- >d xf

21 Példá k/Vari cad #1 ●Diff.m ű ●3D sec tio n ●Sz ab vá ny ele m kat aló gu s

22 Példá k/Vari CAD #2 ●So k ele ms zá mú ass em bly

23 Példá k/gCA D3D #1 ●Im por t fro m ige s (*.i gs) ●Hib ák for dít ásk or ●Fel üle tek /- folt ok me gjel íté se

24 Példá k/gCA D3D #2 ●GU I ●2ór a mu nk a?

25 Példá k/Grap hiteOn e #1

26 CAD- es alkalm azáso k Linux- on az oktatá sban Példá k: ●Sz akr ajz/ Gé pra jz, ●Gé pel em ek tan tár gy ak ●Gy árt ási foly am ato k ter vez ési szi ntj ei és ka pcs ola tai szá mít óg ép es ren dsz ere kb en – S z á m í t ó g é p p e l s e g í t e t t t e r v e z é s ( C A D ) – S z á m í t ó g é p p e l s e g í t e t t g y á r t á s ( C A M ) –... ( C I M ) ●CN C tec hn oló giá k ●Gé pte rve zés ●A mo dell ez és ala pjai – A n a l i t i k u s é s n a m a n a l i t i k u s f l ü l e t e k – B é z i e r g ö r b e – B - s p l i n e – N U R B S - f e l ü l e t e k

27 Kösz ön öm a tür el me t! Kérd és...


Letölteni ppt "Linux és CAD ? Ip a r i t e r m é k t e r v e z é s l e h e t ő s é g e i L i n u x o p e r á c i ó s r e n d s z e r e n - A C A D / C A M / C A E l e."

Hasonló előadás


Google Hirdetések