Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Pályázati kisokos Amit a Nemzeti Kulturális Alapról tudni kell Krucsainé Herter Anikó főigazgató NKA Igazgatósága Budapest, 2016.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Pályázati kisokos Amit a Nemzeti Kulturális Alapról tudni kell Krucsainé Herter Anikó főigazgató NKA Igazgatósága Budapest, 2016."— Előadás másolata:

1 1 NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Pályázati kisokos Amit a Nemzeti Kulturális Alapról tudni kell Krucsainé Herter Anikó főigazgató NKA Igazgatósága Budapest, 2016. május 30.

2 2 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról „7. § 2(1) Az Alapból az alábbi célokra adható támogatás: a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, valamint hazai és határon túli terjesztésére; b) a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre; c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és külföldi kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre; d) a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre; e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységre, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek vagy a miniszter által alapított kulturális, művészeti díjakhoz való hozzájárulásra; f) a nemzetközi tagdíjakra.”

3 3 Általános adatok az NKA-ról  143 milliárd forint támogatás a kultúrának  135.500 támogatott pályázat  13.000 regisztrált pályázó  40.000 online beérkezett pályázat

4 4 Változások a Nemzeti Kulturális Alapnál Új kollégiumi rendszer 2016. január 1-jétől  17 állandó szakmai kollégium:  10 művészeti főtematikájú kollégium  7 nem művészeti főtematikájú kollégium  3 ideiglenes szakmai kollégium:  Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium  Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma  Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma

5 Emberi Erőforrások Minisztere NKA elnöke NKA Bizottsága Építőművészet Kollégiuma NKA alelnöke A Nemzeti Kulturális Alap struktúrája Népművészet Kollégiuma Színházművészet Kollégiuma Fotóművészet Kollégiuma Filmművészet Kollégiuma Képzőművészet Kollégiuma Iparművészet Kollégiuma Zeneművészet Kollégiuma Táncművészet Kollégiuma Közművelődés Kollégiuma Könnyűzene Kollégiuma Közgyűjtemények Kollégiuma Szépirodalom Kollégiuma Örökségvédelem Kollégiuma Könyvkiadás Kollégiuma Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma Kulturális Turisztikai Fesztiválok Kollégiuma Miniszteri keretNKA Igazgatósága Művészeti főtematikájú állandó kollégiumok Nem művészeti főtematikájú állandó kollégiumok Ideiglenes kollégiumok

6 6 Ki pályázhat az NKA-hoz? NKA-törvény alapján: Az Alapból természetes és jogi személyek, társasházak, egyéni cégek, valamint egyéni vállalkozók igényelhetnek támogatást. Egyéb jogszabályok alapján: Költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója. a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek (Magyarországon foglalkoztat munkavállalót!), b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül.

7 7 Az online pályáztatás  A Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázatot benyújtani 2013. évtől kizárólag online módon lehet a www.nka.hu oldalon.www.nka.hu  Az online benyújtás lehetőségét megelőzi egy ún. regisztrációs folyamat.

8 8 Az online pályáztatás  A pályázáshoz szükséges információk a Pályáztatás menüpontban találhatók.

9 9 Az online pályáztatás  A szakmai kollégiumok aktuális pályázati felhívásai, valamint a pályáztatási naptár szintén a Pályáztatás menüpontban találhatók.

10 10 Az online pályáztatás  A pályázati adatlapot közvetlenül a pályázati felhívás rövidített tartalmából tudja megnyitni.

11 11 Nevezési díj  A pályázaton való részvétel nevezési díjhoz kötött. A nevezési díjat a kollégiumok meghatározott összegben vagy az igényelt támogatás meghatározott százalékában állapítják meg.  A nevezési díj megfizetését a pályázó a pályázat benyújtásakor igazolja.  A pályázati adatlap mellékleteként kell feltölteni a befizetést igazoló dokumentumot.  Az NKA Igazgatósága minden befizetett nevezési díjról a pályázó nevére és címére szóló számlát állít ki, amely postázásra kerül a pályázó által megadott levelezési címre.

12 12 Átláthatósági nyilatkozat  Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás költségvetési támogatásnak minősül, ezért ún. átláthatósági nyilatkozatot kell benyújtania minden támogatottnak. A nyilatkozat minta, illetve az ahhoz kapcsolódó kitöltési útmutató megtalálható az NKA portálján.  Magánszemélyekre nem vonatkozik, de határon túli szervezetekre igen!  Az átláthatósági nyilatkozatot a támogatási szerződéssel együtt az Igazgatóság küldi ki és a nyilatkozat visszaérkezéséig támogatás folyósítására nem kerülhet sor!

13 13 Költségvetés visszatervezése Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 97. § (4) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:  „Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt a Nemzeti Kulturális Alapból biztosított költségvetési támogatások esetén, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetési támogatás összege a három millió forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét és nem ütközik az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokba.”  Amennyiben a pályázat pénzügyi elszámolása során az NKA Igazgatósága megállapítja, hogy a támogatott program tényleges megvalósítási költsége kevesebb, mint az adatlapon feltüntetett eredeti összköltség, és a támogatott programhoz biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás együttes összege eléri a 3 millió forintot, a támogatás összegének – az összköltség csökkenésével – arányos részét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 97. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság visszakövetelheti a támogatottól.

14 14 Példák költségvetés visszatervezésére  Alapadatok:  A téma / program tervezett összköltsége: 10 millió forint  NKA-tól igényelt támogatás: 8 millió Ft  Megítélt támogatás: 4 millió Ft (A megítélt támogatás ismeretében van lehetőség az összköltség módosítására.)  1. példa  A pályázó nem él a visszatervezés lehetőségével és a pénzügyi elszámolás során az összköltség 8 millió Ft-ra módosul.  Ebben az esetben a megítélt 4 millió Ft támogatás 20%-át (8/10 millió Ft) az NKA Igazgatósága visszakövetelheti.  2. példa  A pályázó él a visszatervezés lehetőségével és az összköltséget 8 millió Ft-ra módosítja.  Ebben az esetben 8/8 millió Ft arányát tekintve nincs a pályázónak visszafizetési kötelezettsége.

15 15 Módosítási kérelmek  Támogatott kérelmezheti a megvalósítás, a pénzügyi bizonylatok kifizetési időszaka, az elszámolás dátuma módosítását, kérhet jogcím módosítást is.  A módosítási kérelmeket online módon kell benyújtani. A kérelmet minden esetben indokolni kell.  Az NKA Igazgatósága saját hatáskörben bírálja el a 6 hónapot nem meghaladó, - pályázati felhívásban meghatározott megvalósítási időszakon belüli - megvalósítási és elszámolási határidő módosítási kérelmeket, bizonyos jogcím módosítási kérelmeket.  A szakmai kollégium bírálja el:  a 6 hónapot meghaladó határidő módosítási kérelmeket  a 6 hónapot nem meghaladó, de a pályázati felhívásban meghatározott megvalósítási időszakon kívül eső határidő módosítási kérelmeket  bizonyos (felhívásban nem szereplő) jogcím módosítási kérelmeket.

16 16 Szerződéskötés, a támogatás kifizetése  A szerződés megkötését megelőzően módosítási kérelmet lehet benyújtani. A kérelmeket a szakmai Kollégium bírálja el.  A Támogatott nem kezdeményezheti a támogatási cél és a támogatás összegének módosítását.  Amennyiben a Támogatott nem tudja megvalósítani a támogatási célt, úgy a támogatásról írásban le kell mondania.  Támogatás utalásának feltételei:  szerződés 2 példányban, aláírva,  banki felhatalmazó levél a támogatott és a bank által ellenjegyezve 2 példányban,  szervezetek esetében Átláthatósági nyilatkozat 1 példányban,  a támogatottnak nincs lejárt elszámolási kötelezettsége.

17 17 Elszámolással kapcsolatos általános tudnivalók  A támogatási szerződés 7., 12. és 17. pontjai rendelkeznek az elszámolásról.  A támogatott nevére és címére kiállított ÁFÁ-s számlák.  A támogatási szerződés 17. pontjában feltüntetett jogcímű számlákkal lehet elszámolni.  A támogatási szerződés 3. pontjában megjelölt megvalósítási időtartamra szóló számlákkal.  100.000 Ft feletti számlák esetén szerződést kell kötni.  Tiszteletdíjak, megbízási díjak esetén összeghatártól függetlenül szerződés kell.

18 18 Elszámolással kapcsolatos általános tudnivalók  A támogatási szerződés 7. pontban találják az elszámolási határidőt.  A határidő elmulasztása kötbér fizetését vonja maga után, súlyos esetben a szerződés felmondását is eredményezheti.  Amennyiben nem tudnak elszámolni a határidő lejárta előtt szerződésmódosítási kérelmet lehet benyújtani a felhasználói fiókon keresztül.  A számlákra vezessék fel (kézírással) minden esetben a pályázati azonosító számot.  Pénzügyi elszámolás: kifizetés tényét igazoló bankszámlakivonatok, pénztárbizonylatok, készpénzfizetési számlák.  Szakmai beszámoló: szöveges összefoglaló a támogatott programról, eseményről.

19 19 Elszámolás benyújtása után  Az elszámolások feldolgozása kb. 30 nap alatt történik meg.  Amennyiben hiányos az elszámolás levélben értesítjük a pályázót a felhasználói fiókján keresztül.  Pénzügyi elszámolást az NKA Igazgatósága ellenőrzi.  A szakmai beszámolót a szakmai kollégium tagjai.  A pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadása után értesítőlevelet küldünk az elszámolás lezárásáról.

20 20 Elérhetőségek Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13. Levelezési cím: H - 1388 Budapest, Pf. 82. t: (+36-1) 327-4300 f: (+36-1) 327-4470 e: igazgatosag@nka.hu Regisztráció: regisztracio@nka.hu (+36-1) 327-4363, (+36-1) 327-4397, (+36-1) 327-4315 Pályázat benyújtása: (+36-1) 327-4323, (+36-1) 327-4397, (+36-1) 327-4328 Online szerződésmódosítás és online elszámolás benyújtása: (+36-1) 327-4328

21 21 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "1 NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Pályázati kisokos Amit a Nemzeti Kulturális Alapról tudni kell Krucsainé Herter Anikó főigazgató NKA Igazgatósága Budapest, 2016."

Hasonló előadás


Google Hirdetések