Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Beszámoló készítés, év végi zárás 2012. Összeállította: Horváth Józsefné Költségvetési minősítésű könyvvizsgáló.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Beszámoló készítés, év végi zárás 2012. Összeállította: Horváth Józsefné Költségvetési minősítésű könyvvizsgáló."— Előadás másolata:

1 Beszámoló készítés, év végi zárás 2012. Összeállította: Horváth Józsefné Költségvetési minősítésű könyvvizsgáló

2 2 Határidők 249/2000.(XII.24) Korm. rendelet alapján - február 28. - önkormányzati 2013. március 10. - központi 2013. március 20.

3 3 Nyomtatványok: új nyomtatványok, változó nyomtatványok

4 4 Könyvviteli mérleg Előirányzat-maradvány Pénzmaradvány Vállalkozási-maradvány Szöveges értékelés

5 5 Ki jogosult a beszámoló aláírására? - könyvviteli szolgáltatást végzők, - vezetői aláírások Változások az államháztartási mérlegképes könyvelői továbbképzéseknél

6 6 Beszámoló átvétele - ellenőrizni kell az átvételnél = tartalmi, formai kellékek meglétét, = a jogszabályi előírások betartását, = a nyomtatványok hiánytalanságát, = az egyezőségi összefüggéséket = aláírásokat

7 7 Beszámoló letétbe helyezése: önkormányzat a Kincstárhoz, központi a MÁK központjához Jelentős hiba: ismételt leadás

8 8 Közzététel - mindenki számára elérhető, - egyszerűsített éves beszámolónál a könyvvizsgálói záradékot is közzé kell tenni Ismételt közzététel

9 9 Zárlati egyeztetések: - házipénztár, - bankszámlák, keretszámlák, hitelszámlák - kiadások és bevételek előirányzatának és teljesítésének közgazdasági és funkcionális osztályozás szerinti adatainak egyezősége,

10 10 - belső nyilvántartások, - analitikus és főkönyvi nyilvántartások közötti egyezőség, - kötelezettségvállalás, - finanszírozási adatok egyeztetése

11 11 Könyvviteli mérleg Nyitó adatok egyeztetése Leltári alátámasztás - Szt. 69 § (1) bek szerint - Áhsz. 37 §-a

12 12 Immateriális javak - leltározása egyeztetéssel, - éventúli szabály, - állományváltozások pénzforgalom nélkül, - nettó értéke való kimutatás

13 13 Alapítás, átszervezés aktivált értéke - Ásványkincs kutatás - HACCP - lehetőség döntésre

14 14 Szellemi termékek dologi kiadásoknál számítógépes programaktualizálása, értékesítésre gyártott szellemi termékeket a készletek között tartjuk

15 15 Tárgyi eszközök - bekerülési érték meghatározása - nem aktiválható kiadások: karbantartási kiadások levonható áfa központi irányítási kiadások erdőnevelési, felújítási, fenntartási kiadások

16 16 Leltározás áhsz. 37. §. Értékcsökkenés elszámolása - terv szerinti, - terven felüli

17 17 Vagyonörvény szerinti tagolások - nemzetgazdasági szempontból kiemelt, - kizárólagos állami vagyon (átlátható szervezet)

18 18 Ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok - ingatlankataszter (önkormányzat) - bérelt ingatlanon végzett beruházás, felújítás

19 19 Gépek, berendezések, felszerelések üzemi gépek egyéb gépek 0-ra leirt eszközök, képzőművészeti alkotások

20 20 Járművek üzemi járművek egyéb járművek forgalmi rendszám

21 21 Tenyészállatok őrző kutya lehet bemutatott állatok nem pl. állatkerti felújítás (robolálás)

22 22 Beruházások, felújítások üzembe helyezési kötelezettség saját kivitelezés – önköltség szabályzat számviteli politika – nem aktivált beruházásnál, felújításnál próbaüzemeltetés

23 23 Értékhelyesbítés folyamatos év végi értékelés értékelési tartalék

24 24 Befektetett pénzügyi eszközök leltározása – értékpapírok egyeztetések – adott kölcsön - hosszú lejáratú betétek - hosszú lejáratú követelések

25 25 Tartós részesedések részvények, üzletrészek, vagyoni betétek, térítésmentesen kapott részesedés értékvesztés

26 26 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felhalmozott kamatot nem tartalmazhat nem sorolható át forgóeszközök közé

27 27 Tartósan adott kölcsönök Lakásvásárlás, lakásépités Éven belüli esedékes törlesztést nem kell átkönyvelni rövid követelések közé, de a 19-es számlacsoportban elkülönítetten kell nyilvántartani.

28 28 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök - leltározása - adatszolgáltatás febr. 15.

29 29 Készletek leltározás átsorolt tárgyi eszközök követelés fejében átvett eszközök

30 30 Követelések csak elismert követelés egyeztetés behajthatatlan követelés peresített követelés devizás követelés

31 31 Forgatási célú értékpapírok A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vásárlásakor a forgalmi számla kiadásai nem tartalmazhatják a vételár részét képező felhalmozott kamat összegét, azt kamatbevételt csökkentő tételként kell elszámolni.

32 32 Pénzeszközök Likvid hitel pénztár-egyeztetés bank számlák, keretszámlák devizaszámlák

33 33 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások leltár devizás értékelés

34 34 Saját tőke tartós tőke tőkeváltozás értékelési tartalék kórházak - vagyona iskolák - vagyona

35 35 Tartalékok A tartalék előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és vállalkozási tartalék formájában jelenik meg.

36 36 Kötelezettségek elismert kötelezettség, el nem ismert kötelezettség hátralékos kötelezettség tartozás átvállalás devizás kötelezettség

37 37 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek leltározás rendezés

38 38 Pénzforgalmi jelentés kiadási- bevételi előirányzatok átcsoportosítás változása főkönyvi kivonat

39 39 Költségvetési működési és felhalmozási előirányzat: az Áht. 5-6. §-ában foglaltak szerint a feladat ellátásához teljesíthető jóváhagyott kiadások és teljesítendő várható bevételek előirányzata.

40 40 Bevételek: támogatás támogatásértékű bevétel hatósági jogkörhöz kötött bevétel átvett pénzeszköz

41 41 Kiadások: támogatásértékű kiadások jutalom maradvány átadások forditott áfa

42 42 Kiegészítő melléklet egyeztetések űrlapok speciális űrlapok (letéti) szöveges rész

43 43 A költségvetési szerv átalakítása, megszűntetésének elvi szabályai az átalakuló, megszüntetett költségvetési szerv átadás során keletkező gyakorlati feladatai és bejelentési kötelezettségei átadási feladatok átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmi és formai elemei bejelentési kötelezettségek adóhatóság felé Kincstár és hitelintézetek felé Kincstári kártyák, bankkártyák, pénzforgalmi betétkönyvek megszűntetése a pénzforgalmi számla, előirányzatfelhasználási-keretszámla megszűntetése ellátottak felé szolgáltatók felé külső partnerek felé

44 44 A költségvetési szerv átalakításával, megszüntetésével kapcsolatos számviteli feladatok Az Szt-ben és az Áhsz-ban foglaltak alapján. az átalakításhoz, megszűntetéshez kapcsolódó könyvek teljessé tételi, zárlati feladatok leltározási feladatok előkészítése, végrehajtása, kiértékelése megszűntetésnél mindig kötelező a fizikai leltározás értékelési, egyeztetési feladatok a pénzeszközök átadásával kapcsolatos feladatok ha a pénzeszköz átadást az irányító, felügyeleti szerv az átalakítás, a megszűnés napja előtt rendeli el ha a pénzeszköz átadásra az átalakítás, megszűnés napján, illetve csak azt követően kerül sor az átalakított, illetve megszűntetett szerv feladatai a jogutód feladatai

45 45 az aktív és passzív pénzügyi elszámolások kivezetése egyéb tartalékkörbe tartozó eszközök és források kivezetése egyéb vagyontárgyak kivezetése főkönyvi kivonat készítése zárlat, zárás előirányzatok zárása kötelezettségvállalások zárása, átadása forgalmi adatok zárása mérlegszámlák zárása a megszűntetett költségvetési szerv beszámoló készítési, vagyon átadási feladatai a megszüntetés napjával beszámoló készítési kötelezettség határideje 60 napon belül a beszámoló tartalmi és formai elemei nincs beszámoló készítési kötelezettség alól mentesítés, ha kormányváltás miatt következik be a megszűntetés vagyonátadási jelentéskészítési kötelezettség tartalmi elemei formai elemei

46 46 Vagyonátadás: Az év végi alrendszer váltással járó átszervezés könyvvezetési és beszámolási kötelezettségei során 2012-ben a konszolidációs törvény előírásainak következtében néhány sajátosság figyelembe vételével kell megvalósítani: „2. § (1) A megyei önkormányzatok vagyona és vagyoni értékű joga, a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga, valamint a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga, a megyei önkormányzatok, és az általuk fenntartott intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint,... 2013. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek,... A költségvetési szerveket az állam a szállítói tartozásukkal együtt veszi át... E rendelkezések a települési önkormányzat tulajdonában álló, a megyei önkormányzat által átvállalt feladatok ellátása érdekében a megyei önkormányzat vagyonkezelésében lévő vagyonelemek tulajdonjogát nem érintik

47 47 1. A folyószámlahitel, a megelőlegezési hitel (ideértve a munkabér hitelt is) állományának átalakítása rövid lejáratú működési hitellé (pénzforgalom nélkül 499. számla használatával, pénzforgalomban a 321. számlán keresztül) - A likvid hitel „visszafizetése" T 4562- K 499., vagy 321 - A működési hitel „felvétele” közgazdasági osztályozás szerint T 499, vagy 321 -K 4515 A működési hitel „felvétele” funkcionális osztályozás szerint T 999 - k 9972 - A működési hitel állományba vétele T 4132 - K 4511 - Kapcsolódó tétel az önkormányzati költségvetési rendelet módosításával összhangban a működési hitelfelvételhez kapcsolódó előirányzatok módosításának elszámolása

48 48 2. A hosszú, illetve rövid lejáratú hitelek átvállalása - Az átvállalt hitel állomány kivezetése, kvázi kötelezettség elengedésként T 4311, 43214331., 4511., 4521. - K 9854. - Az átvállalt hitel állományhoz kapcsolódó saját tőke csökkenés T 9854- K 41331.

49 49 3. A kötvénytartozások átalakítása hiteltartozássá hitelintézettel történt kétoldalú megállapodás alapján - A kötelezettségek átsorolása során a kötvénytartozás csökkenése T 4341.-K 41332 - A kötelezettségek átsorolása során a hitel állomány növekedése T 41332. - K 4311., 4321., 4331. - Ezt követően a 2. pontban leírt tételek szerint kell a hitelállomány átvállalását elszámolni.

50 50 4./ A kötvénytartozások előtörlesztése kvázi „állami támogatás nyújtásával” (amelyet a hitelintézettől a kötvénytartozás összegével megegyező állami hitelfelvétel fedez) - A kötvénytartozás előtörlesztése közgazdasági osztályozás szerint T 4344 - K 499 (esetleg 321., ha keresztül vezeti a hitelintézet a költségvetési elszámolási számla pénzforgalmában) - A kötvény tartozás előtörlesztése funkcionális osztályozás szerint T 772 - K 439 - A kötvény állományának kivezetése T 4341 -4132 - Kapcsolódó tétel: az önkormányzati rendelet módosításával összhangban lévő előirányzat módosítás a kötvénytörlesztés erejéig - Az előtörlesztéshez kapott állami támogatás elszámolása T499 (321.)- K 94728. (kapcsolódó tétel a bevételek elszámolása funkcionális osztályozás szerint)

51 51 5. A kötvénytartozások előtörlesztése kvázi „állami támogatás révén, mely térítésmentesen kapott állampapírokkal valósul meg. 5a) Az értékpapírok térítésmentes átvétele - A térítésmentesen kapott állampapír nyilvántartásba vétele T 2922., 29321 -K 4 9 9 - Az előtörlesztéshez kapott állampapír névértékével megegyező állami támogatás nyilvántartásba vétele T 499 - K 94728. (Figyelem az elszámolás sajátos, mivel az értékpapír a tartalék körbe tartozó eszközök között található!)

52 52 5b) Kötvénytartozás előtörlesztése értékpapírok átadásával - A kötvény tartozás előtörlesztése közgazdasági osztályozás szerint T 4344- K 2922., 29321. - A kötvény tartozás előtörlesztése funkcionális osztályozás szerint T 772 - K 439 - A kötvény állományának kivezetése T 4341 -4 1 3 2 - Kapcsolódó tétel: az önkormányzati rendelet módosításával összhangban lévő előirányzat módosítás a kötvénytörlesztés erejéig

53 53 A megyei önkormányzati hivatalok ezt követően az éves zárásra vonatkozó szabályok szerint készítik el a 2012. évi elemi költségvetési beszámolót, továbbá a vagyonátadási jelentést („O.-ás beszámoló”). A megyei önkormányzati hivatalok az éves elemi költségvetési beszámolójukat leltárral és főkönyvi kivonattal kötelesek alátámasztani, a leltározás során nem alkalmazhatják az Áhsz. 37. § (7) bekezdését. 2013-ban az évi nyitást követően a kormányhivatalokkal kötött megállapodások és a vagyonátadási jelentés alapján kötelesek az átadandó vagyontárgyakat az általános szabályok szerint kivezetni az önkormányzati költségvetési szervként vezetett könyveikből

54 54 Az önkormányzati költségvetési szervek év végi teendői során a megszűnő költségvetési szervekre vonatkozó elszámolási szabályokhoz képest eltérő könyvelési teendő a pénzeszközök rendezésénél lesz. Oka, hogy az alrendszer váltás miatt az önkormányzati költségvetési pénzeszközöket át kell konvertálni kincstári körbe tartozó költségvetési pénzeszközökké, de az év végi alrendszer váltás miatt az önkormányzati alrendszerben a költségvetési elszámolási számla leürítését még nem lehet végleges költségvetési kiadásaként megjeleníteni az éves elemi költségvetési beszámolóban, az végleges kiadássá csak a vagyonátadási jelentésben válhat. így teremtődik meg, hogy az önkormányzati alrendszerben 2013- ban még bemutathatóvá válik a keletkezett pénzmaradvány, illetve az ezekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások nagysága.

55 55 A fentiek miatt az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési pénzeszközök leürítését aktív kiegyenlítő kiadásként számolhatják el 2012. december 31-éig: - Költségvetési pénzeszközök önkormányzati körből történő átutalása T 39412 - K 178., 31., 32. számlacsoport számlái Ekkor a könyvviteli mérlegben az A/lll. 4. sorában és a B/IV. 1. és 2. sorában adat nem szerepeltethető! - A költségvetési pénzeszközök leürítése végleges költségvetési kiadásként csak a vagyonátadási jelentésben („0. beszámoló”) mutatható be az alábbi könyvelési tétel elszámolását követően T 3722., 3732., 3742. - K 39412

56 56 Amennyiben az önkormányzati költségvetési szerv 2012. december 31-éig nem ürítette le teljes körűen valamennyi költségvetési pénzeszközét, és arra csak januárban kerül sor, akkor a könyvviteli mérleg A/lll. 4. sorában és B/IV. 1. és 2. sorában adat szerepeltethető, továbbá a pénzeszközök januárban történő leürítését költségvetési kiadásként a vagyonátadási jelentésben („0. beszámoló”) köteles szerepeltetni.

57 57 Az önkormányzati költségvetési szerv ezt követően az általános szabályok szerint végzi el a megfelelő zárlati és záró tételeket, értékelési teendőket. Ez alapján készül el az éves tartalmú elemi költségvetési beszámoló. Az éves elemi költségvetési beszámoló összeállítását követően az önkormányzati költségvetési szerveknek az alrendszer váltás miatt a vagyonátadási jelentés szabályos elkészítéséhez az átszervezés fordulónapjára (mely most 2012. december 31-e) vissza kell nyitni az eszközöket és a forrásokat, hogy az „önkormányzati alrendszerbe tartozó” könyvekből kivezethetővé váljanak.

58 58 Ezt követően a következő könyvelési tételeket kell elszámolni: 1/A) Ha az önkormányzati költségvetési szerv költségvetési pénzeszközeit 2012. december 31-e előtt leürítette (Ekkor a 39411. számlának T egyenlege van emiatt könyveiben) - tartalékhoz kapcsolódó pénzeszközök kivezetése támogatásértékű kiadásként, előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadásként T 3722., 3732., 3742. - K 39412 - kapcsolódó tétel pénzeszköz átadás elszámolása funkcionális osztályozás szerint T 72. (751.) - K 389.

59 59 a pénzeszköz átadáshoz kapcsolódó tartalék felhasználásának elszámolása közgazdasági osztályozás szerint (az elfogadott, fel nem használt tartalék összegével azonos nagyságban) T 4212., (4222 ). - K 9812. (9822.) - kapcsolódó tétel tartalék felhasználás elszámolása funkcionális osztályozás szerint T 999.- K 992. (9951.)

60 60 1/B) Ha az önkormányzati költségvetési szerv költségvetési pénzeszközeit, vagy annak egy részét csak 2013. januárját követően utalja át kincstári költségvetési pénzeszköz számláira - tartalékhoz kapcsolódó pénzeszközök kivezetése támogatásértékű kiadásként, előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadásként T 3722., 3732., 3742. - K 178., 311., 312., 321., 328., - kapcsolódó tétel pénzeszköz átadás elszámolása funkcionális osztályozás szerint T 72. (751.)- K 389. - a pénzeszköz átadáshoz kapcsolódó tartalék felhasználásának elszámolása közgazdasági osztályozás szerint (az elfogadott, fel nem használt tartalék összegével azonos nagyságban) T 4212., 4222. - K 9812. (9822.) kapcsolódó tétel tartalék felhasználás elszámolása funkcionális osztályozás szerint T 999.-K 992. (9951.) - devizás pénzeszközök átutalása során keletkezhet pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, vagy veszteség, melyet szintén el kell számolni az általános szabályok szerint.

61 61 2. A vagyonátadási jelentés szerint a pénzeszközön kívüli vagyon kivezetése - az eszközök kivezetése (kivéve pénzeszközök és aktív pénzügyi elszámolások) T 4921.-K 1-3. - források kivezetése (kivéve tartalékok és passzív pénzügyi elszámolások) T 4112., 413., 417., 43-45. - K4921. Ezt követően egyetlen saját tőke körbe tartozó eszköz és forrás számlának sem maradhat egyenlege.

62 62 3. Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások kivezetése - az aktív kiegyenlítő kiadás forgalmi számlájának átvezetése az állományi számlájára T 39412.- K 39411. - az aktív pénzügyi elszámolások kivezetése T 4211., 4221. - K 39. állományi számlák - a passzív pénzügyi elszámolások kivezetése T 48. állományi számlák - K 4211., 4221.

63 63 4. Költségvetési forgalmi számlák zárása - közgazdasági kiadási forgalmi számlák zárása T 389. - K 3722., 3732., 3742. - közgazdasági bevételi forgalmi számlák zárása T 9812., (9822.) - K 999. - a funkcionális osztályozású kiadási forgalmi számlák zárása T 494., (495.)- K 72., (751.), - a funkcionális osztályozású bevételi forgalmi számlák zárása T 992. (9951.)- K 494., (495.)

64 64 5. A tartalék számlák összevezetése - a 494, illetve 495. számlák átvezetése, ha a számláknak T egyenlege van (amennyiben a számlák egyenlege K jellegű a könyvelési tétel a leírt fordítottja) T4211., 4221. - K 494., 495. - A 42. számlák egyenlegének átvezetése a 4211., illetve 4221. számlákra, ha a számláknak K egyenlege van (amennyiben a számlák valamelyikének egyenlege T jellegű a könyvelési tétel a leírt fordítottja) T 4212., 4214., 4222., 4224 - K 4211., 4221. - Ezt követően egyetlen tartalék körbe tartozó eszköz és forrás számlának sem lehet egyenlege.

65 65 2013-ben nyitás és nyitást követő rendező tételek a központi alrendszerben Az önkormányzati alrendszerből a központi körbe átsorolt költségvetési szerveknek nyitása 1. Az eszközök és források nyitását (kivéve a költségvetési pénzeszközök, az aktív és passzív pénzügyi elszámolások nyitó állományát) a vagyonátadási jelentés alapján kell elszámolni az általános szabályok szerint a 491. Nyitó mérleg számlával szemben. 2. Az elemi költségvetés alapján az általános szabályok szerint kell nyitni a kiadási és bevételi előirányzatokat. Az elemi költségvetésben eredeti előirányzatként nem lehet megtervezni olyan költségvetési kiadásokat és bevételeket, amelyek az önkormányzati körből beutalt pénzeszközökhöz kapcsolódnak, ezek csak módosított előirányzatként jelenhetnek meg,

66 66 3. Az előző évi kötelezettségvállalások nyitása során átsorolást/átvezetést kell végrehajtani, mivel a központi költségvetési körben valamennyi kötelezettségvállalás tárgyévinek fog minősülni 2013-ben, emiatt a tárgyévi kötelezettségvállalási számlákat a főkönyvben érdemes két alszámlára tagolni, amellyel valóban el tud különülni a központi körben a tárgyévi kötelezettségvállalás, mely az önkormányzati körben keletkezett, illetve valóban újonnan 2013-ben keletkezett kötelezettségvállalásoktól.

67 67 4. Év eleji rendező tételek elszámolása, melyeket az eddig általános előírások alapján el kell elszámolni: - Tárgyévi értékvesztés, értékvesztés visszaírása alszámlák egyenlegének átvezetése az „előző évi értékvesztés” alszámlákra. - Terven felüli értékcsökkenés visszaírása alszámla egyenlegének átvezetése az előző évi terven felüli értékcsökkenés alszámlára. - A tőkeváltozás év eleji rendezését eltéréssel kell 2013-ben végrehajtani. - Pénzmaradvánnyal, vállalkozási maradvánnyal kapcsolatos rendező tétel nem lehet, mivel a vagyonátadási jelentés elkészítése előtt valamennyi alszámla megszűntetésre került.

68 68 5. Az önkormányzati alrendszerből a központi alrendszerbe történő átsorolás miatti év eleji sajátos rendező tételek: 5a) Az önkormányzati alrendszerből 2012. december végén, vagy 2013-ban átutalt költségvetési pénzeszközök elszámolása tárgyévi bevételként - Közgazdasági osztályozás szerinti bevételként T 31., 328., 3311. - K 4632., 4642., 4652. - funkcionális osztályozás szerinti bevételként T479-K992., (995.) - Kapcsolódó tétel: előirányzat módosítás

69 69 5b) Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások nyilvántartásba vétele A).Ha az aktív pénzügyi elszámolások összege nagyobb, mint a passzív pénzügyi elszámolások egyenlege [39.> 48., akkor - Aktív pénzügyi elszámolások nyilvántartásba vétele T 39. forgalmi számlák - K 499. - A passzív pénzügyi elszámolások és a pénzmaradvány átvétel bevételének elszámolása (a 4632. számlák összege = 39**2 - 48**2. forgalmi számlák egyenlegével) T 499. - K 4632., 48. forgalmi számlák - kapcsolódó tétel funkcionális osztályozás szerint T 479.- K 992. (9951.) - (kapcsolódó tételként nem lehet elszámolni tartalékba helyezést)

70 70 B) Ha az aktív pénzügyi elszámolások összege kisebb, mint a passzív pénzügyi elszámolások egyenlege, (39.< 48.), akkor - Az aktív pénzügyi elszámolások elszámolása T 39. forgalmi számlák - K 499. - A passzív pénzügyi elszámolások elszámolása T 499. - K 48. forgalmi számlák - A „támogatásértékű kiadás” elszámolása a 499. számla egyenlegével egyezően T 3732, 3742.- K 499. (a 3732. + 3742 számla = 48**2 - 39**2 forgalmi számlák egyenlegével). - kapcsolódó tétel funkcionális osztályozás szerint T 72. (751.) - K 389. Az alrendszert váltó költségvetési szervnél a rendező tételek elszámolását követően a 499. számlának nem maradhat egyenlege.

71 71 6. A saját tőke elemeinek év eleji átrendezése - először a 413. számla tárgyévi forgalmi számláját kell átvezetni a 4131. alszámlára egyenlegüktől függően T 4131 - K 4132., 4133*. (vagy fordítva) - a saját tulajdonban lévő tartós tőke számla egyenlegének átvezetése a „kezelt vagyon” tartós töke számlájára a mérlegrendezési számla segítségével T 4112- K 4921 és T4921 - K4111. - a saját tulajdonban lévő tőkeváltozás számla egyenlegének átvezetése a „kezelt vagyon” tőkeváltozás számlájára a mérlegrendezési számla segítségével, amennyiben a tőkeváltozás számlának K egyenlege van (amennyiben T egyenlegű, akkor a könyvelési tételek a leírtak fordítottjai) T 4131 - K 4921 és T 4921 - K 4121. - a saját tulajdonban lévő értékelési tartalék számla egyenlegének átvezetése a „kezelt vagyon” értékelési tartalék számlájára a mérlegrendezési számla segítségével T 4172- K 4921 és T 4921 - K 4171.

72 72 7. A 16. számlacsoportban, amennyiben az átszervezés alá került költségvetési szervnek volt az MNV Zrt-től vagyonkezelésbe vett eszköze, azt át kell vezetni a 11-13. számlacsoportba - a vagyonkezelésbe vett eszközök bruttó értékének kivezetése T 41232- K 1651 - a vagyonkezelésbe vett eszközök eddig elszámolt értékcsökkenésének kivezetése T 1661 - K 41232 - az immateriális javak tárgyi eszközök bruttó értékének nyilvántartásba vétele T 111., 121., 1311., 1321., 141., -K41232 - az immateriális javak tárgyi eszközök eddig elszámolt értékcsökkenésének nyilvántartásba vétele T 41232- K 112., 122., 1312., 1322., 142. - A vagyonkezelésbe vett eszközökhöz kapcsolódó kötelezettség kivezetése T 4381 - K 41232

73 73 8. A lakásépítés és -vásárlás munkáltatói számla egyenlegének kivezetése az idegen pénzeszközök közé (a pénzeszközök előirányzat-felhasználási keretszámlára érkezését követően) - A korábbi 324. számla egyenlegével azonos összegben támogatási kölcsön nyújtásának elszámolása a) Közgazdasági osztályozású kiadásként T 194441 - K 3311 b) Funkcionális osztályozású kiadásként T 72 - K 199 c) Idegen pénzeszköz növekedésként T 355- K 4122 d) Előirányzat módosítás

74 74 A 2012. évben az adósságkonszolidációnak a számviteli elszámolása 1. Támogatás elszámolása, mint egyéb költségvetési támogatás bevétele (kivéve a likvid hitelhez nyújtott támogatás): közgazdasági osztályozás szerint T 499 - K 94429, 94624 funkcionális osztályozás szerint T 999 - K 992 kapcsolódó tételek a költségvetési rendelet és az előirányzatok módosítása

75 75 2. Konszolidálással érintett tartozások rendezésének elszámolása (kivéve, likvid hitel) közgazdasági osztályozás szerint T 4314, 43441, 43442, 4514,4572 - K 499 funkcionális osztályozás szerint T 7721 – K 439, 459 kapcsolódó tétel az előirányzatok módosítása

76 76 3. Likvid hitelhez nyújtott támogatás elszámolása közgazdasági osztályozás szerint: T 321 - K 94429, 94624 funkcionális osztályozás szerint T 999 - K 992 kapcsolódó tételek a költségvetési rendelet és az előirányzatok módosítása

77 77 4. Likvid hitel visszafizetése: T 456221, 4562221 – K 321 5. Tartozások kivezetése a tőkeváltozással szemben: T 456111, 456121 – K 4132 T 43111, 43112, 43411, 43412, 4511, 4571 – K 41331

78 78 6. A tartozásokhoz kapcsolódó járulékok rendezése: közgazdasági osztályozás szerint T 5562, 573211, 573221. – K 499 funkcionális osztályozás szerint T 721 – K 599 kapcsolódó tételek a költségvetési rendelet és az előirányzatok módosítása A könyvelés számviteli bizonylatai lehetnek: banki igazolások a tartozások megszűnéséről, hitel- és a folyószámla kivonatok, egyéb bizonylatok (értesítések, stb.)

79 79


Letölteni ppt "Beszámoló készítés, év végi zárás 2012. Összeállította: Horváth Józsefné Költségvetési minősítésű könyvvizsgáló."

Hasonló előadás


Google Hirdetések