Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mikrovállalkozások munkahely- teremtő beruházásainak támogatása megyei munkaerő- piaci program Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mikrovállalkozások munkahely- teremtő beruházásainak támogatása megyei munkaerő- piaci program Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási."— Előadás másolata:

1 Mikrovállalkozások munkahely- teremtő beruházásainak támogatása megyei munkaerő- piaci program Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

2 A munkaerő-piaci program célja: - megye gazdaságának megerősítése - új munkahelyek teremtése a meglévő munkahelyek megőrzésével - mikrovállalkozások piaci pozíciójának megerősítése, bővítése - nyilvántartott álláskeresők számának csökkentése - 50 év feletti álláskeresők elhelyezkedésének segítése A program célcsoportja: - Mikrovállalkozások - Álláskeresők A program szolgáltatási és támogatási elemei: - Álláskeresőknek munkaerőpiaci szolgáltatás - Mikrovállalkozásoknak munkahelyteremtő támogatás

3 Mikrovállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása NFA-2016-MiV-JNSZ A pályázat kiírója: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Forrása: Nemzeti Foglalkoztatási Alap Keretösszeg: 85 millió Forint Cél: - 20-25 mikrovállalkozásnál 50-55 új munkahely létrehozása, a meglévő munkaerő megtartása mellett

4 Pályázók köre : Kizárólag Jász-Nagykun-Szolnok Megyében 2015. január 01-től székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező mikrovállalkozások melyek lehetnek: - Gazdasági társaságok - Egyéni vállalkozók

5 Nem vehet részt a pályázaton az a vállalkozás: - amely felszámolási, csőd-, végelszámolási eljárás alatt áll - amely beruházását a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdte - amelynek lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van - amely az NFA-ból/MPA-ból korábban igénybe vett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el - amely az NFA-ból a pályázat benyújtását megelőző 3 évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő támogatást kapott - amely az NFA-ból a pályázat benyújtását megelőző 3 évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette - amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak - amely Jász-Nagykun-Szolnok Megye területén, a hatályos cégkivonat alapján nem rendelkezik legalább 2015.01.01-től székhellyel, telephellyel/fiókteleppel

6 Egyéb feltételek: - A beruházásban érintett telephely a cégnyilvántartásban vagy a vállalkozói igazolványban/egységes nyilvántartásban bejegyzett telephelyként szerepel - A beruházás eredményeként megvalósuló tevékenység a pályázó tevékenységei között szerepel - Beruházás befejezése legkésőbb 2016. november 30. - Legalább 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott álláskereső részére munkahelyteremtés - Beruházását a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg - Üzleti terv, a korszerű technológia, a szolgáltatás hasznosságának bemutatása - Létszámfeltöltés végső határideje: a beruházás befejezését követő 90. nap - 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettség a meglévő és a felvett létszámra - A beruházással létrehozott kapacitás 3 éves fenntartási kötelezettsége - A beruházás nettó bekerülési költségének legalább 30 %-át saját forrásból biztosítja a pályázó - Forrás kiegészítés vagy a pályázat átdolgozása csökkentett mértékű támogatás odaítélése esetén - Közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartása - A beruházás befejezését követően a beruházás során beszerzett eszközök mérlegben történő nyilvántartása, aktiválása

7 Elszámolható költségek: - Új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések  Nettó 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti gépek beszerzésére 25 % fordítható  Nettó 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték feletti gépek beszerzésére 100 % fordítható El nem számolható költségek: - Szinten tartást szolgáló, korábban már használatba vett tárgyi eszköz - Pótló (helyettesítő) beruházás költségei - Ingatlan, földterület vásárlása - Új épület, épületrész építési költségei, ingatlan felújítási költsége - Járművek költsége kivéve telephelyen belül targonca - Szállítási ágazatban szállító berendezések beszerzése - Bérleti díj, lízing költsége - Inmateriális javak - Korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke - A pályázat benyújtását megelőzően felmerült költségek

8 Nem nyújtható támogatás: – Nagyberuházáshoz – Acélipari, szénipari, hajóépítési, szintetikusszál-ipari, szállítási ágazatba tartozó, energetikai, halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházáshoz – Mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez – Annex 1 lista – Mezőgazdasági termék feldolgozásához, forgalomba hozatalához a 651/2014/EU rendeletben meghatározott kizárásos esetekben. Támogatható azonban olyan mezőgazdasági terméket feldolgozó és/vagy forgalomba hozó vállalkozás, amely kizárólag más (nem partner, nem kapcsolódó) vállalkozás által előállított mezőgazdasági terméket dolgoz fel és/vagy hoz forgalomba. Részletes példák az Útmutatóban! – Nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak – Amely bizottsági határozaton alapuló visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget

9 A támogatás formája: – Vissza nem térítendő A támogatás mértéke: – Alaptámogatás: 1.500.000,- Ft / legalább 1 hónapja nyilvántartott kiközvetített álláskereső – Kiegészítő támogatás: 50. életévet betöltött legalább 1 hónapja nyilvántartott kiközvetített álláskereső + 500.000,- Ft / fő – Maximum támogatás: 4.000.000,- Ft /beruházási projekt Támogatási intenzitás: – a nettó beruházási összköltség 70 %-a

10 A pályázat benyújtásának feltételei: - 1 eredeti példányban zárt küldeményben, a lapokat lefűzve, rendezett, áttekinthető formában, fedőlappal és tartalomjegyzékkel ellátva, az útmutatóban rögzített formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, magyar nyelven, az útmutató mellékleteiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok számítógéppel történő kitöltésével kell elkészíteni, amelyhez csatolni kell a pályázati útmutató mellékleteiben szereplő minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentumokat. - A pályázat tartalmát (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón (word és excel formában) is be kell nyújtani. Pályázatot kizárólag az alábbiak szerint lehet benyújtani: A könyvelt postai küldeményként kizárólag Magyarországon feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével lehet benyújtani a 2016. május 3-ig a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályára 5000 Szolnok, Kossuth út 6-8. A feladás időpontjának a küldeményen szereplő - a pályázó által igazolható - postára adás bélyegzőjének dátuma számít.

11 Hiánypótlás: - Hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség - Csak az alábbi formai okok miatt van hiánypótlásra lehetőség:  - A pályázati adatlapok, nyilatkozatok valamelyik rovatának üresen hagyása  - Az űrlaphoz csatolandó valamelyik adatlap, nyilatkozat, dokumentum hiánya - A hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 8 napon belül kell pótolni (jogvesztő határidő) - A hiánypótlást követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat elutasításra kerül A Pályázat elbírálása: - A Foglalkoztatási Főosztály vezetőjének javaslata alapján a Kormánymegbízott dönt a határidőben benyújtott és formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy elutasításáról - Az elbírálás határideje: a pályázatok beérkezési határidejétől számított legfeljebb 60 nap - A Kormánymegbízott döntéséről 15 napon belül levélben tájékoztatja a pályázót

12 A pályázat elkészítésekor figyelni szükséges: – Eredeti árajánlatok csatolása – Árajánlatok és az adatlapon szereplő táblázatok egyezősége – Adatlapon szereplő táblázatok közötti kapcsolódások ellenőrzése – Nyilatkozatok esetében aláhúzás, áthúzás és szignó, kiválasztás – Cégkivonatban szerepeljen a telephely címe, a cég tevékenységi köre a cégjegyző lehetőség szerint az legyen aki aláírásra jogosult – A pályázati adatlap valamennyi rovatát ki kell tölteni, az adatlap és a nyilatkozatok utolsó oldalát cégszerű aláírással és bélyegzővel el kell látni. Az adatlap és a nyilatkozatok többi oldalán szignó és bélyegző szükséges – Nyomtatásnál a beágyazott excel táblák látszódjanak – Tartalom jegyzék szerinti helyes sorrendben történő lefűzés – Pályázat utolsó verziójának CD-re írása megfelelő formátummal (nem PDF) CD csatolása

13 A pályázat elérhető: www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok http://jasz-nagykun-szolnok.munka.hu A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán 5000 Szolnok, Kossuth L. út 6-8. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályain

14 A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának munkatársaitól: - Nánási Zsigmond  Telefon: 56/523-924  E-mail: nanasizs@lab.hunanasizs@lab.hu - Monori Lászlóné Telefon: 56/523-918 E-mail: monorilne@lab.humonorilne@lab.hu

15 Nők 40 + központi munkaerő-piaci program A program célja: Az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának elősegítése, a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó jogosultsági idő megszerzése A program célcsoportja: azok a legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskereső nők, akik: - 60. életévüket betöltötték, ők jogosultsági idejükre való tekintet nélkül beléphetnek a programba. - az 55. életévüket betöltött nők esetében a legalább 37 év jogosultsági idővel rendelkező álláskeresők A program elemei: - munkaerő-piaci szolgáltatás - bérköltség támogatás

16 Nők 40 + központi munkaerő-piaci program Bérköltség támogatás: - Támogatás mértéke: munkabér és SZHA 100 % maximum 146.400,- Ft/hó - Támogatás időtartama: maximum 8 hónap + 4 hónap továbbfoglalkoztatás korlát: 40 év jogosultsági idő megszerzése A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2016.04.30. A program megyei forrása: 48.342.696,- Ft - Még rendelkezésre álló keret: 18.456.986,- Ft - Eddig bevont létszám: 28 fő

17 Munkahelyvédelmi Akcióterv Munkáltatóknak a foglalkoztatásra tekintettel nyújtott szociális hozzájárulási és szakképzési hozzájárulási adókedvezmény A kedvezményre jogosító munkavállalók köre: - 25 év alatti munkavállalók - 55 év feletti munkavállalók - Szakképzetlen munkavállalók - Tartósan álláskeresők - Kisgyermekes munkavállalók

18 Munkahelyvédelmi Akcióterv

19 Köszönöm a figyelmet! Kugler Krisztián osztályvezető kuglerk@lab.hu


Letölteni ppt "Mikrovállalkozások munkahely- teremtő beruházásainak támogatása megyei munkaerő- piaci program Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések