Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

P est Megyei Kormányhivatal M unkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének M unkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "P est Megyei Kormányhivatal M unkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének M unkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013."— Előadás másolata:

1 P est Megyei Kormányhivatal M unkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének M unkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

2

3

4 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség - központi szakmai irányító - területi felügyelőségek Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervei Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága

5

6 A munkaügyi intézkedések jogszabályi háttere 1. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 2.A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (Met.) 3.31/2012. (X.16.) NGM rendelet 4.A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

7 A munkaügyi ellenőrzés kiterjed a Met. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint: A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat alakszerűségére, - írásbeliség elve (Mt. 22-23.§, 42. § (1) bek., 44. §) - színlelt szerződés (Mt. 27.§)

8 A munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) - iskolai szünet alatti diákmunka (Mt. 34. § (2) bek.) - törvényes képviselő hozzájárulása - gyámhatóság engedélye alapján kultúrális, művészeti, sport és hirdetési tevékenység keretében (Mt. 34. § (3) bek.)

9 A munkaszerződés lényeges tartalmi elemeire - alapbér (Mt. 45. § (1) bek.) - munkakör (Mt. 45. § (1) bek.) - tartama, ennek hiányában határozatlan (Mt.45. § (2)) - munkahely, ennek hiányában ott, ahol a munkáját szokás szerint végzi (Mt. 45. § (3) bek.) - eltérő megállapodás hiányában általános teljes napi munkaidő (Mt. 45.§ 4) bek.) - próbaidő max. 3 hónap (Mt. 45. § (5) bek.) - munkaviszony kezdete, ennek hiányában a szerződéskötést követő nap (Mt. 48. §)

10 Mt. 53. § munkaszerződéstől eltérő foglalkozatás Esetei: átmenetileg munkaszerződéstől eltérő - munkakörben, - munkahelyen, - más munkáltatónál. Időbeli korlát: tartama nem haladhatja meg naptári évenként összesen -44 beosztás szerinti munkanapot vagy -352 órát. Személyi kör: nem kötelezhető más helységben végzendő munkára - várandósága megállapításától gyermeke 3 éves koráig, - gyermeke 16 éves koráig, ha egyedül neveli, - hozzátartozóját tartósan, személyesen gondozza, - legalább 50%-os mértékű egészségkárosodott. Eltér a korábbi kirendelési szabályoktól (pl. munkáltatói kör)!

11 A foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségeire (Mt. 46-47. §) 15 napon belül: a) Napi munkaidőről *, b) Alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról*, c) Munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról*, d) Munkakörbe tartozó feladatokról, e) Rendes szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának szabályairól*, f) Munkáltatóra és munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól*, g) Arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, h) Munkáltatói jogkör gyakorlójáról. (4) A munkáltató megnevezésének, lényeges adatainak, továbbá a fentiek változásáról. * Elegendő munkaviszonyra von. szabály rendelkezésére hivatkozni.

12 Utolsó munkában töltött napon vagy megszűnésétől számított 3. munkanapon: - Ha a munkaviszony 15 napon belül megszűnik. Nincs tájékoztatási kötelezettsége: - Munkaviszony tartama 1 hónapot nem haladja meg, - Munkaidő a heti 8 órát nem haladja meg. 15 napot meghaladó külföldi munkavégzés esetén 7 nappal korábban: - Fentieken túl a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról, - Pénzbeli és a természetbeni juttatásokról, - Díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, - Hazatérésre irányadó szabályokról.

13 A munkaügyi ellenőrzés kiterjed a Met. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint: A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettségre. - Art. 16. § (4) bek. a) és b) pont - Efo tv. 11. § (1) bek.

14 A munkaügyi ellenőrzés kiterjed a Met. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerint: A nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályok (Mt. 53. §, 60. §, 113-114. §) - speciális munkaidő, pihenőidő - rendkívüli munkavégzés - egészségügyi szempontok - 2012. júl. 1.

15 A munkaügyi ellenőrzés kiterjed a Met. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerint: A munka- és pihenőidőre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban előírt rendelkezések megtartására. - napi, heti munkaidő (Mt. 92. §, 99. § (1)-(3) bek.) - munkaidő-beosztás (Mt. 96-97. §, 98. §, 100. §) - munkaidőkeret (Mt. 93-94. §) - megszakítás nélküli munkarend (Mt. 90. § a)

16 - munkaközi szünet (Mt. 103. §) - napi, heti pihenőidő (Mt. 104. §, 105-106. §) - rendkívüli munkavégzés (Mt. 107-108. §) - szabadság kiadása (Mt. 115-125. §) - készenlét, ügyelet (Mt. 110-112. §) - vasárnapi munkavégzés (Mt. 101. §) - munkaszüneti napon történő munkavégzés (Mt. 102. §) - munkaidő-nyilvántartás (Mt. 134. §)

17 Napi munkaidő Általános teljes napi munkaidő: 8 óra H osszabb teljes napi munkaidő: A teljes napi munkaidő – a felek megállapodása alapján – legfeljebb napi 12 órára emelhető, ha a munkavállaló: - készenléti jellegű munkakört lát el, - a munkáltató vagy a tulajdonos (aki társaság tagja, ha a társaságra vonatkozó döntések meghozatala során a szavazatok több mint huszonöt százalékával rendelkezik) hozzátartozója (). Rövidebb teljes napi munkaidő Részmunkaidő

18 Munkaidő beosztás Általános munkarend: a munkaidőt heti 5 napra, hétfőtől péntekig kell beosztani. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás: munkaidőkeret alkalmazása esetén – a vasárnapi és munkaszüneti napi munkavégzés szabályaira tekintettel – a munkaidő a hét minden napjára vagy az egyes munkanapokra egyenlőtlenül is beosztható. Munkaidő-beosztás közlése: legalább 7 nappal korábban, legalább egy hétre írásban, ennek hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó (4 nap!).

19 Munkaidőkeret A munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt munkaidő-keretben is meghatározhatja. A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni! A munkaidőkeret tartama legfeljebb 4 hónap/16 hét * 6 hónap/26 hét ** 12 hónap/52 hét

20 A munkaközi szünet A munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a a munkaidő-beosztástól eltérő rendkívüli munkaidő tartama a) a 6 órát meghaladja, 20 perc, b) a 9 órát meghaladja, további 25 perc munkaközi szünetet kell biztosítani*. A munkaközi szünetet a munkavégzés megszakításával kell kiadni. A munkaközi szünetet legalább 3, legfeljebb 6 óra munkavégzést követően kell kiadni. *max. 60 perc / legalább 20 perc!

21 Napi pihenőidő A munkavállaló részére a napi munkájának befejezése és a következő napi munkakezdés között legalább 11 óra egybefüggő pihenőidőt kell biztosítani. Legalább 8 óra napi pihenőidőt kell biztosítani a) az osztott munkaidőben, b) a megszakítás nélküli, c) a több műszakos, d) az idényjellegű tevékenység keretében, e) a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetében.

22 Heti pihenőnap A munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a heti pihenőnapok egyenlőtlenül is beoszthatók. Ebben az esetben a munkavállaló számára 6 munkanapot követően egy heti pihenőnapot be kell osztani (kivéve megszakítás nélküli, többműszakos, idényjellegű munkarend). A munkavállaló számára – azon munkavállalók kivételével, akik foglalkoztatására kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben kerül sor – havonta legalább egy heti pihenőnapot vasárnapra kell beosztani.

23 Rendkívüli munkaidő Rendkívüli munkaidő esetei: a) a munkaidő-beosztástól eltérő, b) a munkaidőkereten felüli, c) az elszámolási időszak alkalmazása esetén az ennek alapjául szolgáló heti munkaidőt meghaladómunkaidő, továbbá d) az ügyelet tartama. A rendkívüli munkaidőt a munkavállaló kérése esetén írásban kell elrendelni. Teljes napi munkaidő esetén naptári évenként 250 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el.

24 Szabadság A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll (20 nap+). A munkáltató évente 7 munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve – legfeljebb 2 részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább 15 nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie. A szabadságot esedékességének évében kell kiadni (5 munkanap!). A szabadságot megváltani nem lehet, kivéve a munkaviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki. * A munkavállaló fizetés nélküli szabadság igénybevételét legalább 15 nappal korábban írásban köteles bejelenteni!

25 Vasárnapi munkavégzés Rendes munkaidőben: - rendeltetése folytán e napon is működő munkáltató vagy munkakör - idényjellegű tevékenység - megszakítás nélküli munkarend - társadalmi közszükséglet - külföldre nyújtott szolgáltatás - külföldi munkavégzés - kizárólag szombat/vasárnapi munkavégzés - több műszakos tevékenység - készenléti jellegű munkakör - kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó * Munkaszüneti napra történő beosztás

26 Munka- és pihenőidő nyilvántartása A munkáltató köteles nyilvántartani a) a rendes és a rendkívüli munkaidő, b) a készenlét, c) a szabadság tartamát. A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is. * A rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartásának az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető!

27 A munkaügyi ellenőrzés kiterjed a Met. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerint: A jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére

28 - minimálbér, garantált bérminimum, teljesítménybér (Mt. 136. §, 153. §) - bérpótlék (éjszakai-, műszak-, túlóra-, vasárnapi-, munkaszüneti napi, ügyelet, készenlét) Mt. 139-145. § - munkabér kifizetése, elszámolás (Mt. 154-147. §)

29 Bérpótlékok A bérpótlék számítási alapja – eltérő megállapodás hiányában – a munkavállaló alapbére. 100%-os bérpótlék illeti meg: - munkaszüneti napon rendes munkaidőben történő munkavégzésre kötelezett munkavállalót, - a húsvét- vagy a pünkösdvasárnap, vagy a vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén, - a munkavállalót a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén, - a munkavállalót munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén.

30 50%-os bérpótlék: - a vasárnap rendes munkaidőben történő munkavégzésre kötelezett munkavállalót (több műszakos tevékenység keretében, a készenléti jellegű munkakörben), - a munkavállalót ügyelet esetén, ha a munkavégzés tartama nem mérhető. 40%-os bérpótlék: - ügyelet esetén. 30%-os bérpótlék: - a több műszakos tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalónak, ha a beosztás szerinti napi munkaideje kezdetének időpontja rendszeresen változik, a 18 és 6 óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén

31 20%-os bérpótlék: - készenlét esetén, azonban, ha munkát végez, akkor az általános szabályok szerinti bérpótlék illeti meg a munkavállalót. 15%-os bérpótlék: – éjszakai munkavégzés esetén, ha ennek tartama az 1 órát meghaladja (kivéve a műszakpótlékra jogosult munkavállalót) * A felek a munkaszerződésben bérpótlék helyett, készenlét vagy ügyelet esetén a munkavégzés díjazását és a bérpótlékot magában foglaló havi átalányt állapíthatnak meg.

32 A munkaügyi ellenőrzés kiterjed a Met. 3. § (1) bekezdés h) pontja szerint: A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő – a munkavállalót megillető – igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megtartására (Mt. 80. § (2) bek.)

33 A munkaügyi ellenőrzés kiterjed a Met. 3. § (1) bekezdés i)-r)-s) pontja szerint: A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, illetve a harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó rendelkezések megtartására

34 A munkaügyi ellenőrzés kiterjed a Met. 3. § (1) bekezdés k) pontja szerint: A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére jogosító jogszabályok megtartására (Mt. 214-217. §)

35 A munkaügyi ellenőrzés kiterjed a Met. 3. § (1) bekezdés o) pontja szerint: A teljesítménykövetelmény megállapítása tekintetében az előzetes foglalkoztatói eljárás lefolytatásának tényére, valamint a teljesítménykövetelmény és a teljesítménybér-tényezők alkalmazása előtti közlésére vonatkozó szabályok megtartására (Mt. 138. §)

36 A munkaügyi ellenőrzés kiterjed a Met. 3. § (1) bekezdés t) pontja szerint: a költségvetési szervek, valamint az egyházi fenntartású, közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó munkáltató kivételével, a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés – kormányrendeletben meghatározott – elvárt mértékének megfelelő végrehajtásának megtartására. * 2013-ban már nincs elvárt béremelés, de a béremelések kompenzálására szolgáló szociális hozzájárulási adókedvezmény 2013-ban is érvényesíthető.

37 Met. 6/A. § (1) bekezdése A felügyelő köteles javaslatot tenni munkaügyi bírság kiszabására, valamint a munkaügyi bírság kiszabása nem mellőzhető, ha a foglalkoztató a) a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezéseket megsértette, b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggésben nem tett eleget az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (4) bekezdés a) pontjában, illetve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt bejelentési kötelezettségének, c) a jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabér összegére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezéseket megsértette, ide nem értve a felszámolási eljárás alatt álló foglalkoztatót, vagy d) hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytat munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenységet.

38 Tájékoztató tevékenység Az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága honlapján www.ommf.gov.hu megtalálható „Tájékoztatás/felvilágosítás” címszó alatt folyamatosan elérhetőek a munkaügyi ellenőrzés hatáskörébe tartozó kérdésekre adott válaszok.www.ommf.gov.hu

39 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "P est Megyei Kormányhivatal M unkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének M unkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések