Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társasági adó 2012., 2013. Innovációs járulék Kisvállalati adó a 2012. november 29-én kihirdetett (MK. 159. szám) egyes adótörvények és azzal összefüggő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társasági adó 2012., 2013. Innovációs járulék Kisvállalati adó a 2012. november 29-én kihirdetett (MK. 159. szám) egyes adótörvények és azzal összefüggő."— Előadás másolata:

1 Társasági adó 2012., 2013. Innovációs járulék Kisvállalati adó a 2012. november 29-én kihirdetett (MK. 159. szám) egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján figyelemmel 9401. számú törvényjavaslatra

2 Ácsné M. J. 2012.12.12.2 Társasági adó 2012. Bevallás - 1229. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja 2013. május 31. - 1271EVA bevallás - 2013. évre (először)  az eva szerinti adózást vagy  a kata szerinti adózást vagy  a kiva szerinti adózást választó adózó 2013. május 31. (társasági adó) - 1201. számú bevallás - 2012. üzleti év utolsó hónapjának 20. napja 2012. december 20., ha  társasági adóelőleg feltöltés bevallása  innovációs járulék-előleg feltöltés bevallása - 1201. számú bevallás - nonprofit szervezetek nyilatkozata: „X”-szel 2013. február 25.

3 Ácsné M. J. 2012.12.12.3 EVA, KIVA 12T203 Adatbejelentő lap az eva hatálya alá történő bejelentke- zéshez, valamint az eva hatálya alól történő kijelentkezéshez társas vállalkozások részére 12T203KV Adatbejelentő lap a kiva hatálya alá történő bejelent- kezéshez, valamint a kiva hatálya alól történő kijelentkezéshez 13KIVA bevallás – a 2013. évi kiva szerinti adókötelezettségről benyújtási határidő: 2014. május 31.

4 Ácsné M. J. 2012.12.12.4 Innovációs járulék 2012. Új szabály* Innovációs járulék-előleg feltöltés A járulékfizetésre kötelezettnek a járulékelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő járulék összegére ki kell egészítenie. Az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell a bevallási, ezzel egyidejűleg a fizetési kötelezettséget teljesíteni Hatály: 2012. december 1. Alkalmazás: első ízben a 2012-ben kezdődő adóévi járulék-kötelezettségre. Innovációs járulék-előleg utolsó negyedévi összegét a 2012. adóévi feltöltéssel egyidejűleg kell megfizetni. Innovációs járulék-alap mentesítés Az innovációs járulék-alap = az 1990. évi C. törvény (Htv.) 39. § (1) bekezdése alapján meghatározott adóalap, csökkentve a Htv. szerint kimutatott külföldön létesített telephelyre jutó iparűzési adóalap-rész összegével. Hatály: 2013. január 1. * A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (Innotv.) módosításáról rendelkező, az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLIV. törvény. Kiegészítette továbbá a 2012. évi CLXXVIII. törvény.

5 Ácsné M. J. 2012.12.12.5 KKV besorolás KKV kategória Átl. állom. létszám Ért. nettó árb. legfeljebb VAGYVAGY Mérlegfőösszeg legfeljebb Mikro- vállalkozás 10 fő alatti2 millió €-nak megfelelő forint 2 millió €-nak megfelelő forint Kis- vállalkozás 50 fő alatti10 millió €-nak megfelelő forint 10 millió €-nak megfelelő forint Közép- vállalkozás 250 fő alatti50 millió €-nak megfelelő forint 43 millió €-nak megfelelő forint 2005. január 1-jétől új besorolás. Elsődleges: konszolidált beszámoló, annak hiányában (egyszerűsített) éves beszámoló, de kapcsolódó, illetve partnervállalkozásokkal együtt 2004. évi XXXIV. tv. Állami, önkormányzati tulajdon közvetve/közvetlenül  25%  nem KKV Besorolás akkor változik, ha 2 egymást követő beszámoló alapján „egy irányban” változik a méret.

6 Ácsné M. J. 2012.12.12.6 Módosítások 1.) Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág 1.1. bejelentett, vagy 1.2. be nem jelentett 1.1. Bejelentett immateriális jószág: jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág (szellemi termék, vagyoni értékű jog) szerzése, előállítása feltétel: a szerzést, az előállítást követő 60 napon belüli bejelentés az adóhatóságnak. Hatály: 2012. évre is alkalmazható. „–” tétel: – értékesítés, – nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetés következtében elszámolt bevételi többlet + feltétel: legalább 1 éves tartási idő + feltétel (2013-tól): a bejelentés adóévét megelőző adóévben a kivezetésből származó eredményre nem alkalmazta az adózó a 7. § (1) c) pontot. „+” tétel: A bármely jogcímen történő kivezetése (kivéve, ha átalakulás miatt) következtében az elszámolt ráfordításnak az elszámolt bevételt meghaladó része (feltétel nélkül). Tao. tv. 4. § 5/a., 7. § (1) e)

7 Ácsné M. J. 2012.12.12.7 1.2. Be nem jelentett immateriális jószág „–” tétel [7. § (1) c) - nincs változás]: jogdíjbevételre jogosító be nem jelentett immateriális jószág – értékesítéséből, – nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetéséből származó bevételi többletnek az ET-ból az adóév utolsó napján Lekötött tartalékba átvezetett összege. Felhasználás: újabb jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág szerzésére Felhasználási időszak: a lekötés (először a 2012.) adóévét követő 3 adóév. Szankció: nem az előírtak szerinti felhasználás, illetve fel nem használás esetén lekötés adóévében hatályos adómérték + késedelmi pótlék megfizetése A kivezetés során elért veszteség-jellegű különbözethez nem kapcsolódik korrekció. Tao. tv. 7. § (1) c), 7. § (16) nincs változás

8 Ácsné M. J. 2012.12.12.8 Off-shore cég minősítés Ellenőrzött külföldi társaság (off-shore cég) fogalmi pontosítása Adómérték tekintetében: Off-shore:Adó/adóalap x 100 < 10% vagy Nulla, vagy negatív adóalap miatt nem fizet adót, bár eredménye pozitív Nem off-shore: Nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén az adó mértékének (ha a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10%-ot Hatály: 2013. január 1. Tao. tv. 4. § 11. pont c) alpont

9 Ácsné M. J. 2012.12.12.9 Támogatás - adomány 2012. Adománynak minősül: 1. a közhasznú szervezet* részére a közhasznú tevékenysége támogatására, 2. az egyház részére a külön törvényben** meghatározott tevékenysége támogatására, 3. a közérdekű kötelezettségvállalás*** céljára nyújtott, adóévi - pénzbeli támogatás, - térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, - térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, - amennyiben az nem jelent a jövedelemadó törvényekben meghatározottakon túl vagyoni előnyt  az adományozónak,  az adományozó tagjának,  vezető tisztségviselőjének,  felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának,  könyvvizsgálójának,  a felsoroltak közeli hozzátartozójának azzal, hogy  nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás. * 2011. évi CLXXV. törvény ** 2011. évi CCVI. törvény *** Ptk. 593-596. § Tao. tv. 4. § 1/a.

10 Ácsné M. J. 2012.12.12.10 Amikor a támogatás nem növelő tétel Tao. tv. 3. sz. mell. „A” fejezet 13., „B” fejezet 17., 19. JogcímTámogatóFeltétel/elismert költség adománybármely adózóigazolás birtokában elismert közérdekű köt. váll. (adomány) bármely adózó igazolás birtokában elismert nem adomány közhasznú szervezetfeltétel nélkül elismert nem adomány bármely adózójogszabály alapján nyújtott, feltétel nélkül elismert nem adomány bármely adózó a közhasznú szervezet kivételével nyilatkozat1 és nyilatkozat2 esetén elismert

11 Ácsné M. J. 2012.12.12.11 Amikor a támogatás csökkentő tétel Csökkenti az adózás előtti eredményt: az adományként adott pénz, eszköz, szolgáltatás-nyújtás értékének – 20%-a közhasznú szervezet támogatása esetén, 50%-a a Magyar Kármentő Alap,vagy a Nemzeti Kulturális Alap támogatása esetén, – további 20%-a tartós adományozási szerződés esetén, DE együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege. Tartós adományozás: – a civil szervezet és az adományozó között – írásban kötött szerződés alapján – pénzbeli támogatás – legalább 4 évet érint (szerződéskötés éve + 3 év) – évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélküli a támogatás; – nem minősül ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére. Tao. tv. 7. § (1) z), 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 27. pont

12 Ácsné M. J. 2012.12.12.12 Sport-adókedvezmény Adókedvezmény igénybevétele [22/C. § (2)] Az adózó a részére kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – a támogatás éve + 3 adóév adójából – feltéve, hogy a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor az adózónak nincs lejárt köztartozása – adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli az adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. Hatály: 2011. július 1-jétől kezdődően alkalmazandó.

13 Ácsné M. J. 2012.12.12.13 Jövedelem-(nyereség-)minimum Jövedelem-(nyereség-)minimum szerinti adózás 1. Adózás előtti eredmény (számviteli tv. szerint) 2. Adóalap (adózás előtti eredmény ± módosító tételek) 3. Jövedelem-(nyereség-)minimum (korrigált összes bevétel 2%-a) Új szabály: Az összes bevételt növelő tétel Taggal szemben fennálló kötelezettség napi átlagos állományának (ide nem értve az áruszállításból és szolgáltatásból származó kötelezettséget) az adóévet megelőző adóév utolsó napján a taggal szemben (ide nem értve az áruszállításból és szolgáltatásból származó kötelezettséget) fennálló kötelezettségét meghaladó összegének 50%-a. Hatály: 2013. január 1. Ha az adózás előtti eredmény vagy az adóalap közül a nagyobb érték nem éri el a jövedelem-minimum összegét, akkor az adózó választhat, - adóbevallásában nyilatkozatot tesz, vagy - a jövedelem-minimumot tekinti adóalapnak. Tao. tv. 6. § (5), (9)

14 Ácsné M. J. 2012.12.12.14 Alultőkésítés Növeli az adózás előtti eredményt + a kötelezettség (kapott kölcsön, kivéve banki kölcsön) kamatának és + a kötelezettség (kivéve ha a bankkal szemben áll fenn) alapján a 18. § (1) bek. a) pontja alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett összegének a saját tőke háromszorosát meghaladó kötelezettségrészre jutó arányos része. Kötelezettség az előzőek alkalmazásában [8. § (5) bek. a)]: (2013-tól hatályos a módosítás) + a kapott kölcsön, a zárt körben forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír miatt fennálló tartozás és a váltótartozás (kivéve a szállítói tartozás kiegyenlítése miatt fennálló váltótartozást), valamint + minden más, a mérlegben kimutatott kölcsönnek, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak, illetve váltótartozásnak nem minősülő kötelezettség, amelyre az adózó az eredménye terhére kamatot fizet, vagy amelyre tekintettel az adózás előtti eredményét a 18. § szerint csökkenti (kivéve az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettséget) adóévi napi átlagos állománya, amely – csökkenthető a mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök között, a követelések (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból származó követelést) között vagy az értékpapírok között kimutatott pénzkövetelés adóévi napi átlagos állományának összegével. Tao. tv. 8. § (1) j), 8. § (5) a)

15 Ácsné M. J. 2012.12.12.15 Alultőkésítés 2013. Példa: Határozzuk meg „A” céget terheli-e alultőkésítés címén korrekció, ha 2012. évi adatai a következők: – kölcsönállomány adóévi napi átlagos állománya: 800 kamatmentes kölcsön, adózóval kapcsolt vállalkozási viszonyban álló magánszemélytől, az ügyvezetőtől kapott kölcsön alapján – további kötelezettsége: 6000, a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló cégtől bérbe vette helyiségét; a bérleti díj piaci áron: 7.000 – Saját tőke adóévi napi átlagos állományának 3-szorosa: (600 x 3) 1.800 Kötelezettség: (800 + 6.000) 6.800 6.800 > 1.800  korrekciót számolni kell „A” cég egy vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló féltől a szokásos piaci ár alatti áron (6.000) vett igénybe szolgáltatást, így magasabb az adózás előtti eredménye, mint ha piaci árat (7.000) fizetne, ezért (7.000 – 6.000) = 1.000 csökkentő tétel a 18. § (1) a) alapján és (0 kamat + 1.000) x [(6.800 – 1.800) : 6.800] = 735 növelő a 8. § (1) j) alapján Tao. tv. 8. § (1) j), 8. § (5) a) NÖVELŐ TÉTEL = (KAMAT + 18. § CSÖKK) x KÖT – 3 x ST KÖT

16 Ácsné M. J. 2012.12.12.16 Szabad vállalkozási zóna Új fogalom Szabad vállalkozási zóna: a térség fejlődése érdekében, a Kormány által kijelölt térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség. Szabad Vállalkozási Zóna kijelölésére a kedvezményezett térségekben kerülhet sor. Ilyennek minősülnek kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott kistérségek. E kijelölt térségekben megvalósított, legalább 100 millió forint értékű beruházás után az adózó fejlesztési adókedvezményt vehet igénybe. Hatály: 2013. január 1. Tao. tv. 4. § 31. pont

17 Ácsné M. J. 2012.12.12.17 Elhatárolt veszteség leírása A veszteség (a 6. § (1)–(4) bekezdése szerinti negatív adóalap) elhatárolása – először a 2009. adóévi – adóhatósági engedély nélkül történhet, feltéve, hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. 1.) A veszteségleírás megengedett mértéke [17. § (2)]: A korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása nélkül számított adóévi adóalap 50%-áig számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként. Felhasználás: az elhatárolt veszteségeket keletkezésének sorrendjében [17. § (3)]. Új 17. § (13): Előzőektől eltérően, ha az adózóval szemben kezdeményezett csődeljárás vagy felszámolási eljárás jogerős bírósági végzéssel jóváhagyott egyezséggel szűnik meg, akkor a korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása (az adózás előtti eredmény csökkentéseként történő elszámolása) nélkül számított adóévi adóalap 50%-ának az egyezségre tekintettel elengedett (rendkívüli bevételként elszámolt, időbelileg el nem határolt) kötelezettség felével növelt összegben számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként. Hatály: 2013. január 1., de a 2012. január 1-jét követően egyezséggel zárult esetekre alkalmazandó. Tao. tv. 17. § (2), (13)

18 Ácsné M. J. 2012.12.12.18 Veszteségleírás általános „50%-os” korlátja Példa MegnevezésSzámított adóalap Bevallás szerint Adózás előtti eredmény 200 Fejlesztési tartalék képzése – 50 Szt. szerinti értékcsökkenés + 50 Tao. tv. szerinti értékcsökkenés – 120 Veszteségleírás? - 40 Adóalap 80 40 Az adózó 2009- 2011. években keletkezett, elha- tárolt vesztesége 500 egység. Határozzuk meg, hogy veszteség- leírás címén mekkora összeget érvényesíthet a 2012. évi bevallásában. Max. 40 egység lehet a csökkentő tétel és 460 egység a tovább- vihető veszteség.

19 Ácsné M. J. 2012.12.12.19 Veszteségleírás jogutódnál 2.) A jogutód csak akkor jogosult az átalakulás útján átvett elhatárolt veszteség felhasználására (ideértve kiválás esetén a fennmaradó adózó vagyonmérleg szerinti részesedése alapján meghatározott elhatárolt veszteségét is), ha a) az átalakulás során benne közvetlen vagy közvetett többségi befolyást olyan tag, részvényes szerez (rendelkezik), amely vagy amelynek kapcsolt vállalkozása a jogelődben ilyen befolyással az átalakulás napját megelőző napon rendelkezett és b) ha a jogutód társaság az átalakulást követő 2 adóévben a jogelőd által folytatott legalább egy tevékenységből bevételt, árbevételt szerez. Nem kell e feltételt teljesíteni, ha az adózó az átalakulást követő 2 adóéven belül jogutód nélkül megszűnik, továbbá, ha a jogelőd tevékenysége kizárólag vagyonkezelésre irányult. A módosítás következtében kiválás esetén a fennmaradó adózó vesztesége is korlátozás alá eshet. Mentesített eset továbbá, ha az átalakulást követő 2 adóéven belüli megszűnik az adózó, valamint az, ha a jogelőd tevékenysége vagyonkezelésre irányult; ekkor a jogutódnak nem kell a tevékenységi feltételt teljesítenie. Hatály: 2013. január 1. Tao. tv. 17. § (8)

20 Ácsné M. J. 2012.12.12.20 Veszteségleírás cégfelvásárlás esetén 3.)Az adózó nem jogosult az adóévben és az azt megelőző bármely adóévben keletkezett elhatárolt veszteség felhasználására, ha benne olyan adózó szerez – a Ptk. szerinti – többségi befolyást (ide nem értve az átalakulással történő részesedés szerzést), amely e befolyása megszerzését megelőző 2 adóévben (a jogelődje tagi, részvényesi jogviszonyát is figyelembe véve) nem állt folyamatosan az adózóval vagy jogelődjével kapcsolt vállalkozási viszonyban. E rendelkezés hatálya nem terjed ki az adózóra a)ha a többségi befolyás megszerzését megelőzően az általa vagy a többségi befolyást megszerző társaság által kibocsátott részvényeknek legalább egy részét a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott szabályozott piacra már bevezették, vagy b1) ha a társaság a tevékenységét a többségi befolyás-szerzést követő 2 adóévben tovább folytatja (ide nem értve a jogutód nélküli megszűnés esetét) és annak természete jelentősen nem tér el a többségi befolyás-szerzést megelőzően végzett tevékenységtől, és b2) a tevékenységből mindkét adóévben bevételt, árbevételt szerez. Hatály: 2013. január 1. Tao. tv. 17. § (9)

21 Ácsné M. J. 2012.12.12.21 Kiva alany – társasági adóalany Társasági adóelőleg bevallása: – kiva-alanyiságot követő 60 napon belül – kiva-alanyiság megszűnését követő naptól (2014.01.01.) az adóévet követő 6. hónap utolsó napjáig (2015.06.30.) számított időszak – valamennyi teljes naptári negyedévére Társasági adóelőleg fizetése: – egyenlő részletekben, a negyedév utolsó hónapja 10. napjáig Adóelőleg összege: A kiva alanyiság megszűnésének adóévében elszámolt bevétel 1%-a, illetve arányos része Tao. tv. 26. § (13)

22 Ácsné M. J. 2012.12.12.22 Nem adóalany Nem tartozik a Tao. tv. hatálya alá az az adózó, amely az adóévben a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya vagy a kisvállalati adó alanya Hatály: 2013. január 1. Tao. tv. 5. sz. mell. 15.

23 Ácsné M. J. 2012.12.12.23 Kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény Hatály: 2013. január 1-je, azzal, hogy a bejelentkezésre vonatkozó szabályok már 2012. november 1-jétől hatályosak. Ki választhatja a kiva szerinti adózást? –az egyéni cég, –kkt, bt, kft, zrt, –szövetkezet, lakásszövetkezet, –erdőbirtokossági társulat, –végrehajtó iroda, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, –a külföldi vállalkozó, és a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy. T/8750/62 Bizottsági módosító javaslat

24 Ácsné M. J. 2012.12.12.24 Kiva-alanyiság feltételei Adóalany lehet: Létszám: max. 25 fő (átlagos statisztikai létszám: KSH tájékoztató 2009.01.01.) – adóévet megelőző adóévben, Bevétel: max 500 millió forint, illetve annak arányos része; „volt” evás esetén eva-alap max. 500 millió forint – adóévet megelőző adóévben, Mérlegfőösszeg: max 500 millió forint – adóévet megelőző adóévi beszámolóban, Üzleti év: naptári év szerinti, Az adózó adószámát az adóhatóság jogerősen nem törölte, vagy függesztette fel – megelőző 2 naptári évben, Állami adóhatóság és vámhatóság által nyilvántartott, végrehajtható adótartozása (adó- és vámtartozása) az 1 millió forintot nem haladja meg – bejelentés napján. Kapcsolt vállalkozások létszám és bevételi adatait az utolsó beszámolójuk alapján össze kell adni.

25 Ácsné M. J. 2012.12.12.25 Kiva-alanyiság kezdete Adóalanyiság keletkezése - bejelentés: 2012. december 1. – 2013. január 15. között 12T203KV nyomtatványon; - kizárólag elektronikus úton; - határidő késedelme jogvesztő; - visszavonható a bejelentkezés 2013. január 15-éig (adóalanyiság nem keletkezik); - adóalanyiság létrejötte: bejelentést követő naptári év első napjával; - új adózó adóalany lehet azon a napon, amelyen az irányadó jogszabály szerint létrejön, ha e szándékát 30 napon belül bejelenti a NAV-hoz. A kisvállalati adó alanya az Szt. hatálya alá tartozik.

26 Ácsné M. J. 2012.12.12.26 Adóalanyiság megszűnése Megszűnik a kiva-alanyiság a következő esetekben: 1. Adóalanyiság választására jogosító bevételi értékhatár meghaladása → a túllépés hónapját megelőző hónap utolsó napjával; 2. Adószám jogerős felfüggesztése → a határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző hónap utolsó napjával; 3. Létszám 50 főt meghaladja → a létszámnövekedés hónapjának utolsó napjával; 4. Végelszámolás, felszámolás alá kerülés → eljárás kezdő időpontját megelőző nappal; 5. Átalakulás → az átalakulást megelőző nappal, kivéve a társasági formaváltást; 6. Az adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adó- és vámtartozás a naptári negyedév utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot → a naptári negyedév utolsó napjával; 7. Egyéb megszűnés → a megszűnés napjával. Megszűnés napja mérlegfordulónap, és önálló üzleti év kezdődik. 2 adóévig nem választható újra a kiva szerinti adózás.

27 Ácsné M. J. 2012.12.12.27 Adóalap 2013. A) Pénzeszközök* a 2013-as mérlegben – Pénzeszközök* a 2012-es mérlegben ±Pénzforgalmi szemléletű eredmény (PSZE) ± Korrekciós tételek ± KORRIGÁLT PÉNZFORGALMI SZEMLÉLETŰ EREDMÉNY * készpénz, elektronikus pénz, csekkek, bankbetétek; kivéve az ügyvédi letétként kezelt pénzeszköz Evából áttérő: nyitómérleg Szt. 2/A. § (4) B) Azon személyi jellegű ráfordítás, amely a Tbj. szerint járulékalapot képez (kivéve a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezményt), azaz a SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK (SZJK) Személyi jellegű ráfordításként (jövedelemként) kell figyelembe venni a minimálbér [Tbj. 4. § s) 2.] 112,5%-át, ha a tagra jutó személyi jellegű ráfordítás ennél alacsonyabb. (A tag esetében.) Adóalap = A) + B), de legalább B) + Katv. 20. § (1)

28 Ácsné M. J. 2012.12.12.28 PSZE korrekciós tételei Pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti: -hitel vagy kölcsön felvétele -az adózó által nyújtott kölcsön törlesztésekor, a kölcsön nyújtásakor növelő tételként elszámolt összeg arányos része -jegyzett tőke emelése -osztalék, osztalékelőleg megszerzése -elszámolásra kiadott előleg visszafizetése kapcsán a tárgyévben befolyt pénzeszköz Katv. 20. § (4)

29 Ácsné M. J. 2012.12.12.29 PSZE korrekciós tételei 20. § (16) Az adózó a kiva alanyisága előtti időszakban megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköznek a kiva alanyiság adóévét megelőző adóévben meghatározott, a Tao. tv. 4. § 31/a. pontja szerinti számított nyilvántartási értékével 10 év alatt, egyenlő részletekben csökkentheti a PSZE-t. 28. § (8) A kiva alanyiság előtt megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz számított nyilvántartási értéke: a kiva alanyiságot megelőző utolsó adóévben meghatározott Tao. tv. 4. § 31/a. pontja szerinti számított nyilvántartási érték csökkentve a kiva alanyiság időszakában a 20. § (16) bekezdése alapján a PSZE csökkentéseként figyelembe vett összeggel.

30 Ácsné M. J. 2012.12.12.30 PSZE korrekciós tételei Pénzforgalmi szemléletű eredményt növeli: -hitel vagy kölcsön nyújtása -hitel vagy kölcsön törlesztésekor, a felvételekor csökkentő tételként elszámolt összeg arányos része -tulajdoni részesedést jelentő befektetés vásárlása -tőkekivonás (pl. jegyzett tőke leszállítása) -osztalék, osztalékelőleg fizetése -elszámolásra kiadott előleg kifizetése miatt a tárgyévben teljesített pénzeszköz kifizetés -nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő pénzeszköz-kiadások, ráfordítások (pl. kiva, kiva-előleg) Katv. 20. § (5)

31 Ácsné M. J. 2012.12.12.31 Korrekciós tétel – kölcsön Példa 1.) Hitel (2 M Ft) felvétele – csökkenti a PSZE-t, így az adóalapra gyakorolt hatása nulla. 2.) Hitel törlesztésekor – növeli a PSZE-t, a felvételekor csökkentő tételként elszámolt összeg arányos része. 2 M Ft visszafizetése 10 év alatt egyenlő részletekben évi 200 E Ft + kamat. Mivel a 2 M Ft csökkentő tétel volt, annak arányos része, a 200 E Ft növelő tétel lesz. A kifizetett kamat azonban megjelenik a PSZE-ben.

32 Ácsné M. J. 2012.12.12.32 Veszteségelhatárolás, -leírás Veszteség = negatív pénzforgalmi szemléletű eredmény; = társasági adóalanyiság alatt keletkezett negatív adóalap Az elhatárolt veszteség felhasználása – keletkezésük sorrendjében. Fő szabály: 10 év alatt, egyenlő részletekben csökkenti a következő évek pozitív pénzforgalmi szemléletű eredményét. Sajátos szabály: az adóévben beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett - új tárgyi eszközökkel (beruházással), - új szellemi termékekkel, - új kísérleti fejlesztés aktivált értékével kapcsolatos adóévi kifizetések összegével – döntés szerint – teljes mértékben (egy összegben) időbeli korlát nélkül csökkenthető a következő évek adóalapja, függetlenül attól, hogy az érintett eszközöket rendeltetésszerűen használatba vették-e az adóévben. (Az adott eszközt nem feltétlenül kell aktiválni az adóévben.)

33 Ácsné M. J. 2012.12.12.33 Adómérték, adók kiváltása, adófizetés, bevallás Adómérték: 16% A kiva megfizetése kiváltja: -a társasági adó, -a szociális hozzájárulási adó, -a szakképzési hozzájárulás megfizetését és bevallását. Nem váltja ki az áfát, továbbá az osztalék után fizetendő szja és eho kötelezettséget sem (semmit a felsoroltakon kívül). A kiva éves adó. Az adóév a naptári év. Adófizetés, adóbevallás határideje: adóévet követő év május 31-e. Bevallás az adóalanyiság év közbeni megszűnésekor: megszűnés hónapját követő 5. hónap utolsó napja.

34 Ácsné M. J. 2012.12.12.34 Kiva-előleg rendszere Adóelőleg bevallása, befizetése -havonta, a tárgyhónapot követő hó 20-áig megelőző adóévi adófizetési kötelezettség > 1 M Ft megelőző adóévi bevétel > 100 M Ft -negyedévente, a tárgynegyedévet követő hó 20-áig megelőző adóévi adófizetési kötelezettség < = 1 M Ft megelőző adóévi bevétel < = 100 M Ft Adóelőleg alapjának meghatározására 2-féle módszer 1.) egyszerű (4 tételből álló) módszer 2.) összetett (minden tételből álló) módszer

35 Ácsné M. J. 2012.12.12.35 Kiva előlegalap Az egyszerű (4 tételből álló) előlegalap [23. § (4)]: a.) a pénzeszközök adóelőleg-megállapítási időszakban realizált változása (±), b.) az adóelőleg-megállapítási időszakban az adóalany által fizetendő járulékalapot képező összes jövedelem, csökkentve a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezménnyel (+), c.) az adóelőleg-megállapítási időszakban e törvény szerint megfizetett adó, adóelőleg (+) d.) az adóelőleg-megállapítási időszakban kifizetett osztalék, osztalékelőleg (+) = adóelőleg-alap, de legalább a b.) pont szerinti összeg (minimum adóelőleg-alap) Katv. 23. § (4), (6)

36 Ácsné M. J. 2012.12.12.36 Kiva előlegalap Az összetett (minden tételből álló) előlegalap [23. § (5)]: a.) a pénzeszközök adóelőleg-megállapítási időszakban realizált változása (±), b.) az adóelőleg-megállapítási időszakban az adóalany által fizetendő járulékalapot képező összes jövedelem, csökkentve a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezménnyel (+), c.) a 20. § (4)-(16) bekezdés szerinti – a (9)-(12) és a (16) bekezdések esetén az adóelőleg-megállapítási időszakra jutó arányosított – korrekciós tételek (±) = adóelőleg-alap, mely nem lehet kevesebb a b.) pontnál (minimum adóelőleg-alap) Katv. 23. § (5), (6)

37 Ácsné M. J. 2012.12.12.37 Adóelőlegnél a negatív összeg továbbvitele Ha az adóelőleg-alap megállapításánál figyelembe vett a.)+c.)+d.) – és választható módon az e.) – pont szerinti összeg negatív, akkor annak összegével az adózó jogosult a következő adóelőleg-megállapítási időszakokban, de legfeljebb ugyanabban az adóévben csökkenteni a valamely módszerrel megállapított előleg-alap b) pont szerinti összeget meghaladó részét. Katv. 23. § (7) bek.

38 Ácsné M. J. 2012.12.12.38 Áttérés szabályai Ha a 2012-ben társasági adóalany 2013-tól a kiva szerinti adózást választja, úgy - a Tao. tv. jogutód nélküli megszűnésre irányadó rendelkezéseit kell alkalmaznia a Katv-ben meghatározott eltérésekkel; - a bejelentés adóévére vonatkozó társasági adóbevallásában adóelőleget nem vall be, - a bejelentést követő adóévre társasági adóelőleget nem fizet.

39 Ácsné M. J. 2012.12.12.39 Áttérés szabályai A Tao. tv. 22A. § (5) bekezdése szerinti esetben a visszafizetendő társasági adókedvezményt az adókötelezettség keletkezését kiváltó esemény évéről benyújtandó (kiva) bevallásában vallja be. A kiva alanyiság időszakában lezárt adóévet figyelembe kell venni az olyan adókedvezmény tekintetében, amelyet az adózó a Tao. tv. rendelkezései szerint meghatározott számú adóévben vehet igénybe. A kiva alanyiság alatt beszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz alapján az adózó az adóalanyiság megszűnése után a társasági adó alapjánál értékcsökkenési leírást nem érvényesíthet.

40 Ácsné M. J. 2012.12.12.40 Eltérőségek a jogutód nélküli megszűnés szabályaitól Az adózó választása szerint nem alkalmazza - a Tao. tv. 16. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában [28. § (5)] – együttes számított nyt. érték és könyv szerinti érték különbözete; - a Tao. tv. 8. § (1) bekezdés u) és v) pontjában, - a Tao. tv. 7. § (15) bekezdésében, - a Tao. tv. 16. § (1) bekezdés b) pontjában – az utolsó adóévet megelőzően képzett fejlesztési tartalék, és a 7. § (1) c) szerinti tartalék fel nem használt része; - a Tao. tv. 16. § (1) bekezdés c) pont cf) és ch) alpontjában, - a Tao. tv. 16. § (16) bekezdés a)-d) pontjában – alapító egyéni vállalkozóból egyéni céggé alakuláskor fennálló kedvezmények, - a 2010.06.30-án hatályos 19. § (5) bekezdésében foglaltakat, ha a kiva alanyisága alatt a Tao. tv. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával nem terhelné az adózás előtti eredmény növelésének, illetve az adó megfizetésének kötelezettsége.

41 Ácsné M. J. 2012.12.12.41 Átmeneti szabályok 20. § (13) Az adóalap (a PSZE) megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni a kiva alanyiság első adóévében - kapott olyan bevételt, kiadást, amelyet az adózó az adóévet megelőző adóévére vonatkozó EK- ban bevételként, ráfordításként számol el. - a megelőző időszakra vonatkozóan teljesített kiadást, ha az adóévet megelőző adóévben az adóalany nem tartozott az Szt. hatálya alá.

42 Ácsné M. J. 2012.12.12.42 Átmeneti szabályok 20. § (14) A kiva hatálya alá kerülést időpontjában állományban lévő hitel- és kölcsöntartozásokkal, tulajdoni részesedést jelentő befektetésekkel kapcsolatos - (4) bek. b) és d) pontja, - (5) bekezdés a) és c) pontja szerinti PSZE módosító tételek helyett módosító tételként ezen eszközök, kötelezettségek kiva hatálya alá kerülés időpontjában kimutatott nyilvántartás szerinti (arányos) értékét kell figyelembe venni.

43 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Társasági adó 2012., 2013. Innovációs járulék Kisvállalati adó a 2012. november 29-én kihirdetett (MK. 159. szám) egyes adótörvények és azzal összefüggő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések