Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az önkormányzatokat érintő aktuális kérdések Veszprém 2016. április 21. Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az önkormányzatokat érintő aktuális kérdések Veszprém 2016. április 21. Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár."— Előadás másolata:

1 Az önkormányzatokat érintő aktuális kérdések Veszprém 2016. április 21. Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár

2 I. Helyi önkormányzatok rendszerének megújítása A tanácsrendszert 1990-ben felváltotta a helyi önkormányzatok demokratikus rendszere, az Ötv. 2011-ig biztosította a működés kereteit, A rendszer fokozatosan erodálódott, a működés és finanszírozás elnehezült, a megújítás elkerülhetetlenné vált, Az államszerkezet átalakulásának részeként az új Alaptörvényre építkezve született meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, o alapvető cél: modern, hatékony, feladatorientált, fenntartható rendszer kialakítása Az Mötv. 2014. október 12-én teljes körűen hatályba lépett: o a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szabályozás megfelelő kereteket biztosít a működéshez, o a változások döntő többsége bevált, pozitívak a visszajelzések, o a feladatellátás és a finanszírozás „finom hangolása” folyamatos. Az önkormányzati rendszer kialakulása és fejlődése

3 1. Az önkormányzati feladatellátás változásai Szociális ellátás o átalakult a segélyezés rendszere, o átalakult a családsegítés, o megváltozott a házi segítségnyújtás Egészségügy o egészségügyi alapellátás, vezető háziorvos, házi gyerekorvos és fogorvos  erősödött, jelentősége növekszik. Önkormányzati gazdálkodás o az új számviteli rendszer alkalmazása megnövelte a munkaterheket, o 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet – számos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő, Kéményseprő-ipari tevékenység o új törvény – közfeladatként az állam által kijelölt szerv végzi, Várható még o oktatás (KLIK – fenntartás-üzemeltetés). II. Az önkormányzatokat érintő változások

4 Régi szabályozás: Ötv. és Pttv.  lakosságszám alapján sávosan, a szorzószámok differenciált alkalmazása testületi döntés, Új szabályozás: a polgármester járandóságát az Mötv. fix összegben határozza meg a lakosságszámra és az önkormányzati kategóriára figyelemmel, Az új szabályozás kapcsán több probléma merült fel (csökkent a polgármesterek bére az alacsony lélekszámú településeken, a testületek mozgástere megszűnt), Több önálló indítvány került benyújtásra, a legutóbbi törvényjavaslat: lehetővé tette volna, hogy az 1500 lélekszámot el nem érő települések polgármestereinek illetményét, illetve tiszteletdíját legfeljebb 30%-kal megemelhesse a képviselő- testület  az Országgyűlés nem szavazta meg, Számos egyéb rendelkezés javította a települések polgármestereinek helyzetét: o enyhültek az összeférhetetlenségi szabályok, o a polgármester számára 6 havi illetményének (tiszteletdíjának) megfelelő összegű juttatás állapítható meg évente. 2. A polgármesterek díjazására vonatkozó szabályozás változásairól II. Az önkormányzatokat érintő változások

5 A szabályozás az elfogadást követően többször változott: o enyhültek a rendelkezések (pl. a köztisztviselői jogviszony tekintetében, a polgármester más foglalkoztatási jogviszonyt is létesíthet), Önálló indítványként benyújtott törvényjavaslat további pozitív változásokat tartalmazott, de az Országgyűlésben nem kapta meg az elfogadáshoz szükséges többséget o a 3000 fő alatti (jelenleg 1500 fő a határ) települések főállású polgármesterei más foglalkoztatási jogviszonyt létesíthettek volna  ez 505 polgármestert érintett, o a közfoglalkoztatás szervezésében való (díjazással együtt járó) közreműködés nem eredményezett volna összeférhetetlenséget. 3. A polgármester összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok változása II. Az önkormányzatokat érintő változások

6 Több önkormányzatnál jogellenes jogértelmezési gyakorlatot tapasztaltunk: o a képviselők egy része egyes napirendeknél a szavazásban nem vesz részt, o a képviselő jelzi, hogy az adott napirendnél nem képviselői minőségében van jelen (pl. csak helyi lakos minőségében) Álláspontunk szerint e magatartások az Mötv. szabályaiba ütköznek: o a képviselő számára a képviselő-testületi ülésen való részvétel kötelezettség, magába foglalja a döntéshozatalban való részvételt is, o a képviselő nem nyilváníthatja ki, hogy milyen minőségben kíván részt venni a képviselő-testületi ülésen, erről a testület sem dönthet A képviselői kötelezettség megszegése szankcionálható. 4. A képviselő-testület működésével kapcsolatos kérdések II. Az önkormányzatokat érintő változások

7 1. A 2016. évi költségvetési törvény főbb sarokpontjai a IX. fejezetet érintően Központi finanszírozás feladatalapú – feladatellátáshoz igazodó – támogatási rendszerben, o a struktúra 2013-tól működik, megszilárdítása folytatódik, Általános működés, igazgatás (előirányzat: 154,1 milliárd Ft) o továbbra is cél az alacsonyabb lakosságszámmal, gyenge jövedelemtermelő- képességgel rendelkező önkormányzatok támogatása, Köznevelés (előirányzat: 179,8 milliárd Ft) o a települések fő feladata a köznevelés területén 2016. évben is az óvodai ellátás biztosítása, Szociális ágazat (előirányzat: 187,7 milliárd Ft) o az önkormányzatok szerepe alapvetően a 2016. évben is az alapellátások biztosítása. Jelentős változás a gyermekétkeztetés területén (szünidei étkeztetés), Kulturális ágazat (előirányzat: 31 milliárd Ft). III. A helyi önkormányzatok gazdálkodása

8 2. A 2016. évi költségvetési törvény várható módosítása Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatásának 4 éves programja o a 2017. évi ütem előrehozásra kerül, o a 2016-ban rendelkezésre álló forrás 10 milliárd forinttal megemelése kerül, o végső felhasználási idő változatlan marad: 2018. december 31. A beszámítás feltételrendszerében is kedvező módosítás várható o emelkednek az egyes kategóriák értékhatárai, o emelkedik a legalacsonyabb adóerőképességgel rendelkező településeket megillető kiegészítés mértéke is. III. A helyi önkormányzatok gazdálkodása

9 3. Pályázati lehetőségek I. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (költségvetési törvény szerinti előirányzat: 1 200 millió Ft)  pályázati kiírás megjelent, Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (180 millió Ft),  pályázati kiírás egyeztetés alatt, Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása (300 millió Ft),  pályázati kiírás megjelent, Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása (12 500 millió Ft),  a pályázati kiírás hamarosan várható. III. A helyi önkormányzatok gazdálkodása

10 Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások (összesen: 5 400 millió Ft)  pályázati kiírás hamarosan várható, o kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2 000 millió Ft), o óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra- fejlesztés, felújítás (500 millió Ft), o belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2 500 millió Ft, új fejlesztési cél), o szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása (400 millió Ft, új fejlesztési cél, az NGM a pályázat kiírója), Önkormányzatok rendkívüli támogatása (25 000 millió Ft),  a pályázati kiírás megjelent. III. A helyi önkormányzatok gazdálkodása 3. Pályázati lehetőségek II.

11 Óvodai kapacitás bővítését célzó beruházások támogatása (2 500 millió Ft, az NGM a pályázat kiírója)  a pályázati kiírás megjelent, Önkormányzati étkeztetési fejlesztések (1 000 millió Ft, az NGM a pályázat kiírója)  a pályázati kiírás megjelent, Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása (550 millió Ft, az NGM a pályázat kiírója)  a pályázati kiírás megjelent, Vis maior támogatás (7 700 millió Ft). III. A helyi önkormányzatok gazdálkodása 3. Pályázati lehetőségek III.

12 4. Költségvetési támogatások 2015-ben módosított eljárási rendjének tapasztalata Fejlesztési támogatásban engedélyköteles beruházások esetén csak érvényes hatósági engedélyekkel rendelkező projektekre köthető támogatási szerződés, adható ki támogatói okirat!, Több idei pályázatban ez már a pályázat beadásának is feltétele (hosszabb pályázati határidő biztosítása mellett), A támogatás folyósítására kizárólag elfogadott támogatói okirat, megkötött támogatási szerződés követően kerülhet sor. III. A helyi önkormányzatok gazdálkodása

13 5. 2017. évi költségvetés I. (makro környezet) 3% feletti gazdasági növekedés prognosztizálható, Az inflációs előrejelzés 1% alatti szinten alakul, Továbbra is cél az államadósság csökkentése, Több alapvető élelmiszer áfája (tej, tojás, baromfihús) 5%-ra csökken, az éttermi- és internet-szolgáltatással összefüggő áfa kulcs 18%-ra mérséklődik, Folytatódnak a megkezdett ágazati életpályamodellek, a bürokráciacsökkentés, illetve a gazdaság kifehérítését szolgáló intézkedések. III. A helyi önkormányzatok gazdálkodása

14 5. 2017. évi költségvetés II. (önkormányzatok) Biztosított a pedagógus életpályamodell forrása, Az ágazati bértárgyalások még folyamatban vannak. A további tárgyalások eredményeként jelentkező esetleges többletforrások egyelőre egy tartalékkeretben kerülnek megtervezésre, A bölcsődei feladatellátásban az új intézményi formák (pl. mini bölcsőde) finanszírozása megjelenik a törvényjavaslatban, A házi segítségnyújtás esetében már 2016. január 1-jével változott a jogszabályi előírás o külön támogatási összeg a szociális segítésben, illetve személyes gondozásban részesülőknél, Az eddigi fejlesztési támogatási konstrukciók (kivéve az adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatok fejlesztési támogatását) változatlan formában 2017-ben is működnek. III. A helyi önkormányzatok gazdálkodása

15 KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16 „Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése” (IKIR) KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16 „Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program” KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15 „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (ÖFFK II.) ASP 2. projekt Megvalósítandó projektek (jelenleg előkészítési fázisban) IV. Az önkormányzatokhoz kapcsolódó projektek

16 Módszertani és tájékoztató tevékenység Tájékoztató és módszertani anyagok közzétételével segítjük az önkormányzatok munkáját. Ezek közül legfőbbek: o Negyedévente frissítjük az önkormányzatok elektronikus hatásköri jegyzékét  http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/onkormanyzati-allamtitkarsag http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/onkormanyzati-allamtitkarsag o Elektronikus formában Önkormányzati Hírlevelet, Tudástárat jelentetünk meg  http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/onkormanyzati-allamtitkarsag http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/onkormanyzati-allamtitkarsag o Módszertani segédanyagokat, útmutatókat állítunk össze,  Alkotmánybírósági döntések,  Kúria önkormányzati tanácsának döntései,  településrészi önkormányzatok létrehozása,  önkormányzati címtár, o önkormányzati forródrótot üzemeltetünk  06 1 441 1102 V. Az önkormányzati munka segítése

17 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az önkormányzatokat érintő aktuális kérdések Veszprém 2016. április 21. Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések