Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A szociális szolgáltatásokat igénybevevők jogvédelme.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A szociális szolgáltatásokat igénybevevők jogvédelme."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A szociális szolgáltatásokat igénybevevők jogvédelme Előadó: Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő Budapest 2013.07.04. TÁMOP-5.5.7. - 08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése.

2 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/E.§ A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben ellátottak jogai 94/K.§ Az ellátottjogi képviselő 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről TÁMOP-5.5.7. - 08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

3 „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi, mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei,speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.” TÁMOP-5.5.7. - 08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

4 Teljes körű ellátás Étkeztetés megszervezése Ruházat, textília biztosítása Egészségügyi ellátás Mentálhigiénés ellátás Szocioterápiás foglalkozások Tankötelezett korú gyermekek oktatásnak megszervezése Érték és vagyonmegőrzés Intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése

5 TÁMOP-5.5.7. - 08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése „ A szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Jövedelmi helyzetet csak a törvényben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.”

6 TÁMOP-5.5.7. - 08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése „Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.” -Hiányzik a tájékoztató- a térítési díj összegét nem ismerik az ellátottak -Ellenőrzésekre kerül föl a tájékoztató

7 TÁMOP-5.5.7. - 08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése „ A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megilltető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel - az élethez, emberi méltósághoz, -testi épséghez, -testi-lelki egészséghez való jogra.”

8 TÁMOP-5.5.7. - 08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése „Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint magánéletével kapcsolatos titokvédelem” -Jövedelmi helyzet -Egészségügyi állapot -Személyes körülmény

9 TÁMOP-5.5.7. - 08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése „Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat a személyes tulajdonát képező tárgyai, illetve mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve a házirendben meghatározott azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben élők testi épségére” „A korlátozás nem érintheti a mindennapi használati tárgyakat.”

10 „Az intézményvezetőnek gondoskodnia kell az ellátást igénybe vevők intézménybe bevitt vagyontárgyainak, személyes tárgyainak és értékeinek megfelelő és- szükség esetén biztonságos elhelyezéséről.” Amennyiben korlátozzák az ellátottat a személyes tárgyainak bevitelében, arról a megállapodásban rendelkezni kell. TÁMOP-5.5.7. - 08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

11 „Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. Az intézmény házirendje meghatározza az intézményből való távozás és visszatérés rendjét. Az ellátottat tájékoztatni kell a kialakított szabályokról. TÁMOP-5.5.7. - 08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

12 „Az ellátást igénybe vevőnek joga van a családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására. A látogatás rendjét a házirend tartalmazza. TÁMOP-5.5.7. - 08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

13 „Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül nem képes a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából.” TÁMOP-5.5.7. - 08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

14 Az egyes ellátotti csoportok speciális jogai -Fogyatékos személyek jogai (akadálymentes környezet, információhoz való hozzáférés, képességek, készségek fejlesztése, önrendelkezés, társadalmi integráció) -Pszichiátriai betegek jogai (korlátozó intézkedések) -Hajléktalan személyek jogai (emberi méltóság védelme, tisztálkodási, pihenési feltételek, postacím) A szolgáltatás igénybevétele nem tehető függővé olyan információktól, mely korábbi életvitellel, előéletével kapcsolatos. -Szenvedélybetegek jogai (ellátottak adatainak, személyiségi jogainak védelme) - Gondokság alatt álló jogosult érdekeinek védelme TÁMOP-5.5.7. - 08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

15 Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről; az intézmény által vezetett nyilvántartásokról; a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről; panaszjoguk gyakorlásának módjáról; az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről; az intézmény házirendjéről; a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről; a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. TÁMOP-5.5.7. - 08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

16 A jogosultak érdekvédelme „Az intézményvezető az ellátás igénybevételekor a fenntartó által jóváhagyott intézményi házirend egy példányát átadja a jogosultnak.” -Érdekképviseleti fórum - Ellátotti önkormányzat TÁMOP-5.5.7. - 08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

17 Az érdek-képviseleti fórum a tartós bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az érdek- képviseleti fórum megalakítását a székhelyen, illetve telephelyenként kell biztosítani. Az érdek-képviseleti fórum tagjai a) választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül aa) kettőszáz férőhelyig kettő fő, ab) kettőszáz férőhely felett négy fő; b) választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy fő; c) választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő; d) kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében egy fő. TÁMOP-5.5.7. - 08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

18 Az érdek-képviseleti fórum a) előzetesen véleményezi szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat, b) megtárgyalja az intézményben élők panaszait - ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé, c) tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban, d)intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. Az érdekképviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályait a házirend tartalmazza. A nappali ellátást nyújtó és a bentlakásos intézményekben az ellátottak érdekeik közösségben történő képviseletére és közösségi életük megszervezésére - választott képviselőikből - ellátotti önkormányzatot hozhatnak létre, amely ellátja az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, illetve házirendjében meghatározott feladatokat. TÁMOP-5.5.7. - 08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

19 Köszönöm a figyelmet! TÁMOP-5.5.7. - 08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése


Letölteni ppt "TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A szociális szolgáltatásokat igénybevevők jogvédelme."

Hasonló előadás


Google Hirdetések