Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGYAR ERKÖLCS és oktatásának gyakorlati javaslata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGYAR ERKÖLCS és oktatásának gyakorlati javaslata."— Előadás másolata:

1 MAGYAR ERKÖLCS és oktatásának gyakorlati javaslata

2  A világban általános az erkölcsi válság  A világ válsága valójában a vezetések erkölcsi válsága  A magyarságnak nincs kitől tanulnia Az erkölcs értelmezési szempontjai: - egyetemes érvényű legyen - a magyar hagyományban gyökerező legyen Az erkölcs oktatásának szempontjai: - könnyen oktatható legyen és szemléltethető - közérthető legyen minden iskolai korosztály számára - az élet minél több területének erkölcsi vonatkozására mutathasson rá

3 Az erkölcs azon elvek összessége, amelyek a helyes és helytelen, a társadalmi jó és rossz megkülönböztetését segítik a cselekvés szintjén. Az erkölcsi szabályok kialakítója viszont az az értékrend, melyet egyén vagy közösség magatartásában követ, viselkedésében és döntésében meghatározónak tart. Az értékrend mentén dönti el, hogy adott helyzetben mit tekint jónak és mit rossznak. Igen ám, de Földünkön az emberi lét kezdete óta, a különböző közösségek kultúrájában számtalan értékrend fejlődött ki, melyek meghatározóvá tették a számukra kialakuló erkölcsi szabályokat. Következésképpen, a közösségek erkölcse értékrendtől függően vált különbözővé. Ha különböző értékrend szerint kell mérnünk, felvetődik a kérdés: akkor erkölcsileg mi a jó és mi a rossz? Egyetemes értelmezése lehet-e a jónak és rossznak? Van-e egy közös, felismerhető értékrendje a világnak, mely az egész emberiség számára érvényes és amely az erkölcsi jó és rossz fogalmát tisztázza?

4 A cím kapcsán felvetődik a kérdés: Van-e mondanivalója a magyarságnak az egyetemes értékrend és erkölcs vonatkozásában? Pontosabban fogalmazva: beszélhetünk hagyományosan ősi értékrenden alapuló MAGYAR ERKÖLCS-ről? Állíthatjuk, hogy igen! Egy nép minél ősibb, annál biztosabb, hogy az ősi teremtés-korabeli értékrend és erkölcs fellelhető hagyományaiban. És itt kezd izgalmassá válni a kérdés a magyarság számára.

5 ERKÖLCSISÉG A MAGYAR HAGYOMÁNYBAN A magyar népmese erkölcsi eszmeisége A magyar népmesék nem gyerekek számára születtek, mondanivalójuk magasabb eszmeiséget hordoz. A magyar népmese a magyarság erkölcsi tanításait tartalmazza - szájról szájra terjedt nemzedékről nemzedékre. A magyar népmese intelme: nem a külső, hanem a belső a fontos (kopott ládikó tartalmazza a kincset, a gebe ló táltossá lesz, ha megbecsülik) - ma viszont általános a külső fontossága. A népmese hőse fejlődik és beavatottá, alkalmassá válik a vezetésre (a szegény legény, próbákat kiállva koronás királlyá lesz). A cselekmény során még ellenfele fejlődését is elősegíti, nem törekszik a megsemmisitésére (Ludas Matyi-Döbrögi- nem pedig Piroska-farkas). A magyar népmese hőse igazságos, elkövetett hibáját igyekszik helyre hozni, jóvá tenni. A mese is mindig az igazság győzelmével végződik. A népmese hőse felvállalja az igazság védelmét, harcol az igazságért, maga, de más számára is, A népmese hőse az erőtlennek védelmére kel, igazságát felvállalja Útján áldozatokat hoz, lemond társának épülésére-javára, még saját kárán is (utolsó kenyerét odaadja, utolsó húsdarabként saját húsából szel). Tudja, hogy az önként vállalt áldozat árán tett jóért jó jár - ez üdvtörténeti jelzés.

6 Értékrend és erkölcs keresése közben a következőket tárgyaljuk: A TEREMTŐ ISTENI REND KERESÉSE Az értékrend minőség-mutatói - a minőség jelei a Magyar Szent Koronán - a minőség jelei magyar népeknél - minőség keresése a lét különböző szintjein (fenn és lenn, itt és ott) Az értékrend viszonyulás-mutatói - a viszonyulás jelei a Magyar Szent Koronán és Szent Korona Tanban Teremtő isteni rend szerinti minőség-viszonyulás a lehetőség-szükség állapotában ÁBRÁK, JELÖLÉSEK, PÉLDÁK

7 A TEREMTŐ ISTENI REND KERESÉSE

8 A magyar nyelv tudjuk, hogy MAGYARáz. Keressünk hát a magunk nyelvén magyarázatot! Kezdetben vala a teremtő IG-e, az ÉG-i ige, az IGAZSÁG hordozója, ami TEST-é lett. Így válik az Égi Ige IGAZSÁGA (szellem, tudás), a Teremtő KEGYELME (lélek, szeretet) által anyagi TÖRVÉNNYÉ, testté (szabály, erő). Az igazság – kegyelem – törvény, a Teremtő isteni rend minőség-mutatója egy szóval kifejezve: JÓság KegyelemTörvény Igazság IGAZSÁG – KEGYELEM - TÖRVÉNY Teremtő isteni rend: minőség-mutatója JÓ

9 Legmagasabb szinten, a közösség, a nemzet szintjén a magyar hagyományban az ISTENI JÓSÁG, az igazság, kegyelem és törvény, vagyis a Teremtő Isten rendjének kifejezőjévé, ezáltal a magyar erkölcs alapjává, maga a Magyar Szent Korona értékrendje lett. A koronán: - a KEReszt az IGazság (a róvás IGE betü) - a gyógyító szentek a KEGYelem, - a harcos szentek a TÖRvény hordozói. IGAZSÁG-KEGYELEM-TÖRVÉNY a Teremtő isteni rend minőség-mutatói a MAGYAR SZENT KORONÁN KegyelemTörvény Igazság Szt. GyörgySzt. DemeterSzt. Kozma Szt. Damján Gyógyító (orvos) szentekHarcos szentek

10 A fejkörüli szellemi fénykoszorú a Teremtő szellemhez tartozását mutatja. Jobb áldó kezében tartott igaz gyöngy által KEGYELEM-el mutat rá az isteni IGAZSÁG-ra. Az igazság kereséséhez kegyelem társul és áldással jár. Bal kezében tartja a TÖRVÉNY igazsághelyreállító rendjét felmutató törvénykönyvet. IGAZSÁG-KEGYELEM-TÖRVÉNY a Teremtő isteni rend minőség-mutatójának képi felismerése a Magyar Szent Koronán Kegyelem Törvény Igazság

11 IGAZSÁG-KEGYELEM-TÖRVÉNY a Teremtő isteni rend minőség-mutatójának képi felismerése Kegyelem Törvény Igazság Pártus NapkirályokKrisztus

12 IGAZSÁG-KEGYELEM-TÖRVÉNY korona EGÉSZSÉG-GYÓGYÍTÁS-VÉDELEM korona IGAZSÁG-JOG-KÖTELESSÉG IGAZSÁG-SZOLGÁLTSÁG-SZOLGÁLAT IGAZSÁG-BÉKE-KARD pártus szobor IGAZSÁG-ÖNKÉNT VÁLLALT-ERŐSZAK ELLENI ÁLDOZATÖNVÉDELEM HIT-HŰSÉG- ruHA, HÁZ, HAZA, HON magyar nyelv CSALÁD-ANYA-APA SZELLEM (ész)-LÉLEK (lét)-TEST (lény) ÉRTELEM-ÉRZELEM-ERŐ magyar nyelv MAGATARTÁS-SZERETET-TARTÁS, SZABÁLY ÍRÁS-MAGÁNHANGZÓK-MÁSSALHANGZÓK BESZÉD ANYAG-LÁGY RÉSZ-KEMÉNY RÉSZ (folyékony)(szilárd) ÉLŐLÉNY-NŐVÉNY (NŐ)-ÁLLAT (ÁLLAPOT) korona TEST-HÚS, VÉR-CSONT TEVÉKENYSÉG-TÁPLÁLKOZÁS, SZÓRAKOZÁS-MUNKA PIHENÉS, ALVÁS ÁLLAPOT-RENDETLENSÉG-REND (entrópia) Minőségkeresés a lét különböző szintjein: Társadalom Teremtő Egyén Család Anyag Létforma Megtartás

13 A jogos önvédelem keresztény értelmezése (Magyar Katolikus Lexikon) „Saját vagy rábízott élet megvédése a jogtalan támadó sérelme, esetleg halála árán is. - Az önmagunk iránti szeretet az erkölcsiség alapvető elve. Jogos tehát, hogy az ember saját életéhez való jogát tiszteletben tartassa. Aki az életét védi, nem az emberölés vétkét követi el, még ha halálos csapást kénytelen is mérni támadójára. Ha valaki védekezésből nagyobb erőszakot alkalmaz, mint kellene, a tette nem megengedett, ha viszont mértékkel reagál, a védekezés megengedett. És nem szükséges a lélek üdvösségéhez, hogy az ember lemondjon az önvédelemről azért, hogy meg ne ölje a másikat, mert a saját életére jobban kell vigyáznia, mint a másikéra (STh II-II. 64,7). – A jogos önvédelem nemcsak jog lehet, hanem szigorú kötelessége is azoknak, akik mások életéért, ill. a család v. a közösség közjaváért felelősek. A társad. közjavának megőrzése ui. megköveteli, hogy ártalmatlanná tegyék a támadót. E téren az Egyház hagyományos tanítása megalapozottnak ismerte el a törvényes közhatalom jogát és kötelességét arra, hogy a bűntény súlyosságával arányos büntetést szabjon ki, nem zárva ki rendkívül súlyos esetekben a halálbüntetést sem. Hasonló okokból a hatalom birtokosainak joga van fegyverrel visszaverni azokat, akik a gondjaikra bízott polgári közösséget megtámadták. - Ha a vérontás nélküli eszközök elegendőek ahhoz, hogy az emberi életeket a támadók ellen megvédjék, oltalmazzák a közrendet és az emberek biztonságát, akkor a hatóságok ezekre korlátozzák magukat, mert jobban megfelelnek a közjó konkrét feltételeinek és jobban alkalmazkodnak az emberi személy méltóságához.”

14 Igazság: A tűz megéget Kegyelem: a szülő szeretettel figyelmezteti erre a gyerek nem hallgat rá Törvény: kezével benyúl a tűzbe, - az égés fájdalmat okoz. az igazság a gyerek gondolkodásában helyreáll: a tűz mégis éget! Teremtő rend példája gyerekek számára TörvényKegyelem Igazság

15 Az Egyén, mint a Földre küldetéssel érkezett közösségi lény, a Teremtő isteni rend minősőgét,- az igazság, kegyelem és törvény- lényegét nem élheti meg önmagában. A rend teljessé csak: - a Teremtő, - önmaga, és - környezete viszonylatában válhat. HIERARCHIA és TESTVÉRISÉG Teremtő isteni rend: viszonyulás-mutatója EgyénKörnyezet Teremtő JÓ

16 HIERARCHIA és TESTVÉRISÉG Teremtő isteni rend: viszonyulás-mutatója EgyénFelebarát Teremtő JÓ

17 TESTVÉRISÉG kölcsönös jó viszonyulás a Teremtő isteni rend szerint JÓ

18 PÉLDA TESTVÉRISÉG-re - kölcsönös jó viszonyulás segíti gyarapszik igazi testvériség nagyobbik testvér kisebbik testvér vissza segíti árvíz megújul megkárosul sújtja testvériség jele

19 TEREMTŐ: jegye megtalálható a koronán, fenn a keresztpánton a Teremtő Atyaisten zománcképe formájában. URALKODÓ : a Magyar Szent Korona a mindenkori magyar uralkodót beavató korona. Több mint ezer éven át csak az lehetett törvényes magyar uralkodó, akit a Szent Koronával kentek fel. ORSZÁG : a függők jelentősége több a díszítésnél, mert a Föld, az Ország felé mutatnak. Kötés a Nemzet felé. Mindhárom jel a Szent Korona Tanban is benne van, mert a Magyar Szent Korona jelképezi : HIT: az apostoli keresztény hitet, az apostolságot, URALKODÓ: az uralkodó személyét, tulajdonságait és képességeit, az igazságos ítélkezést, jogi intézményrendszert, a társadalmi türelmet ORSZÁG: országot, mint területet, mint népességet, a közigazgatási intézményrendszert, az ország védelmét és az országban lakó, együttélő, vendégként befogadott, idegen népeket. HIERARCHIA és TESTVÉRISÉG a Teremtő isteni rend viszonyulás-mutatójának képi felismerése a Magyar Szent Koronán és Tanban UralkodóOrszág Teremtő Uralkodó és nemzet egyenrangú és mindkettő a Szent Korona alárendeltje

20 Hit Uralkodó Ország Észrevettük-e, hogy? A magyar kis címer jobb oldalán mindhárom jel ugyanolyan elrendezésben található! A magyar kis címer Hit UralkodóOrszág

21 TESTVÉRISÉG a Teremtő isteni rend viszonyulás-mutatójának képi felismerése A magyarság Hunor-Magyar legenda hagyománya, az egymást kereső és segítő, egymásért felelős testvérpár példája által felbecsülhetetlen értékű erkölcsi eszmeiséget örökített az utókorra. Ez a testvérhagyomány, története során számtalanszor lehetett a magyarság megújúlásának forrása. A segítő testvéri- a JÓ TESTVÉR-i hagyomány a nemzetségek anyagi, lelki, szellemi értékeit még az időszakos törések, romlások ellenére is átadhatta és a Teremtő átörökítő rendje szerint lehetőséget adhatott ezzel mindenkor a magyar nemzet újjászületésére.

22 Aki eszi az én TESTemet és issza az én VÉRemet, bennem marad, és én őbenne.

23 HIERARCHIÁRÓL és TESTVÉRISÉGRŐL Fontos: A hierarchia- természetes módon- mikor alá-, mikor pedig fölérendelő. Ezért kell legyen mellérendelő. Hierarchia nem lehet testvériség nélkül. Miért van ez így: Mert hierarchia, mint minden a teremtett világban nem rögzített. Emberi szinten a lehetőség és szükség pillanatnyi, avagy hosszú távú helyzete e rendező elv alapja. az isteni fény befogadása -SZÜKSÉG- a belső fény kisugárzása -LEHETŐSÉG- Bármennyire is beképzeli az ember, mégsem ő áll a hierarchia csúcsán: még a leghatalmasabbja is csak egy az isteni erőkre rászoruló szükségállapotú lény, kegyelemből részesül belőle és küldetése tovább is sugározni. A lehetőség és szükség állapotát ősi jelöléssel, kétféle háromszöggel ábrázoljuk. A kettőnek egyensúlya: befogadó ember adakozó ember

24 az isteni fény befogadása - JÓnak SZÜKSÉGe - a belső fény kisugárzása - JÓnak LEHETŐSÉGe - befogadó ember adakozó ember JÓt KegyelemTörvény Igazság JÓ A Teremtő rend szerinti JÓ

25 A zsarnok természetéről uralkodik és kifoszt zsarnokiság kapzsiság uralkodókifosztóuralkodó zsarnok kapzsi csábítás uralkodó közösség

26 Erények (jó tulajdonságok) Vétkek (rossz tulajdonságok) Isteni rend tisztelete Isteni rend elvetése Igazság Igazságtalanság, (hamisság, hazugság) Szerénység (alázat) Gőg (kevélység, dölyf, fennhéjázás) Tisztelet (megbecsülés) Tiszteletlenség (megvetés, lenézés) Szeretet, önfeláldozás Szeretetlenség, önzés Szívélyesség (előzékenység, jóindulat, udvariasság) Irigység (féltékenység) Megbocsátás (higgadtság) Harag (gyűlölet, düh) Jótékonyság (könyörületesség, irgalmasság) Kapzsiság (mohóság, pénzsóvárság) Adakozás Birtoklás, lopás, csalás, spekuláció Mértékletesség (önmegtartóztatás) Falánkság (torkosság, élvhajhászás) Szorgalom (munkaszeretet) Lustaság (restség, tunyaság, munkakerülés) Tisztaság (testi tisztaság) Paráznaság (túlzott nemiség, bujaság) Az Énnek tulajdonságai

27 valós, igaz lehetőség valótlan, hamis lehetőség Jelölések: Példa: alkalmas vezető Példa: alkalmatlan és zsarnok vezető valós, igaz szükséglet valótlan, hamis szükséglet Példa: rászoruló gyerek, idős Példa: munkakerülő kéregető JÓ viszonyulás AD - BEFOGAD ROSSZ viszonyulás ERÖLTET - ELVESZ változás viszonyulás, hatás

28 A csecsemő a teremtő rend szellemét hordozza, a lelke kialakulóban, teste tehetetlen. Önmagát nem tudja ellátni, ezért az életben maradáshoz egyedüli esélye, hogy zsarnokian fejezze ki szükségleteit. E magatartásforma megnyíl vánulásának oka az életösztön. Csecsemő valós szükség-állapota Idős és szegény ember valós szükség-állapota Az erőtlen idős emberek magukat nem tudván ellátni, segítségre szorulnak. Az ilyen magatartásforma megnyílvánulásának oka a magatehetetlenség.

29 Gyerekek napközben felismerhető lehetőségei és szükségei

30 JELÖLÉSEK, ÁBRÁK, PÉLDÁK

31 K étféle embertípus van a világon : a mások-ért élő jó és a mások-ból élő rossz. „Az első esetben két-két ember vagy embercsoport között minden fajta küzdelem csakis egymásért folyhat. A tétje pedig az, hogy a másik félben szunnyadó értékeket felszínre hozza, kibontakoztassa. Az ilyen küzdelemnek nincs vesztese, győztesnek pedig az a fél mondhatja magát, aki a másikat maga fölé tudja emelni. A mi mondai őstörténetünkben ezt a küzdelemtípust Hunor és Magyar életvitele példázza.” (Pap Gábor) Hunor „A másik esetben a küzdelem az egyéni, illetve csoportérdek kíméletlen érvényesítésére irányul. Az erkölcs ebben semmiféle szerepet nem játszik. Az érdek pedig a következő stratégiát diktálja: tudd meg, ki lehet jobb nálad, és idejében semmisítsd meg! Az ilyen típusú küzdelemből szükségszerűen a rosszabbik fél kerül ki győztesen, az áldozat pedig az ártatlan testvér lesz. Példa rá a bibliai Káin, illetve az indoeurópai hagyomány ugyancsak testvérgyilkos Romulusa. Káin Ábel testvér Romulus Remus gyilkosság Ha az emberiség ezt a viselkedésmodellt érvényesíti mindennapi gyakorlatában - ma, sajnos, ezt tapasztaljuk mind a gazdasági, mind a politikai életben! - a leépülése feltartóztathatatlanul bekövetkezik. ” (Pap Gábor) Magyar testvérek szövetsége Szkíta íjászok Kr.e.4.sz ERKÖLCSI ALAP-PÉLDÁK

32 NEVELŐJÁTÉK

33 A helyesen nevelt gyerek már kiskorától megtanulhatja szüleitől környezete szolgálatát (a felelősséget másokért), miközben megismeri a szolgálat örömét is. A szolgálat örömének igénye benne van a gyerekben, a szülő hibája, ha türelmetlenségével megfosztja ettől. Követve a gyerek megnyilvánulásait, korán felismerhetőek a jóság irányába fejlődésének jelei. Gyerekek Szülők Család szövetsége A gyerek, akit csak kiszolgálnak, könnyen kihasználójává válhat környezetének. Megszokja, hogy neki mindig adnak, miközben ő csak kap. A szülő, bármennyire jót akar tenni, ha csak kiszolgálója gyerekének, könnyen zsarnokká teheti őt. Ez példa arra, hogy a jó cselekedet, ha nem megfelelően tesszük számtalanszor rossz eredményre vezet. Szülő kiszolgálójazsarnok Gyermekének ez nem család NEVELÉS a családban

34 NEVELÉS 1 Vétkek elkövetése Az elkövetett vétek elfojtása és megismétlése A tettes kezdetben tudatában van az elkövetett rossznak, de tagadja. Ha tette nem kerül nyílvánosságra, lelkiismeretében eltemeti bűnét és magát máris jónak érzi. De hajlama tovább megmarad, hogy új körülmények között újabb bűntettet követhessen el. Az ilyen ember igyekszik arctalanságát megtartani. Mindig új alanyokat keresve szórja bűneit! a rossz rosszat tesz kétszínű lesz tudja a rosszat, de mutatja a jót eltemeti a rosszat, „elhiszi” magáról a jót új helyzetben nő a rossz új rosszat tesz új alany

35 a rossz rosszat tesz kétszínű lesz tudja a rosszat, de mutatja a jót NEVELÉS 2 Vétkek elkövetése Az elkövetett vétek elfolytása és átháritása A tettes nemcsak hogy nem vállalja az elkövetett bűnt, de felelőtlenül és képmutatóan rossz tettét átháritja másra. Ez a másik személy neurótikussá válhat, mert olyasmivel vádolják hamisan, amit nem tett. mutatja a jót a rosszat áthárítja másra akit hamisan vádol felelőtlen, képmutató jellemhibás (bűnös) neurotikus lesz (megrontott,megbetegitett)

36 NEVELÉS 3 Vétkek jóvátétele Az elkövetett vétek vállalása és jóvátétele A tettes tudatában van az elkövetett rossznak. Lelkiismerete ráviszi a beismerésre és a rossznak jóvátételére. Öntisztulásában feloldozást nyer és jobbá lesz. Megtisztult lelkiismerettel más bűnös cselekedet elkövetésére már nincs oka. Sőt, jót tesz. a rossz rosszat tesz lelkiismeretében jó és rossz keveredik feloldozás megtisztul a rossz a jó jóvátétel a jó növekedése jót tesz

37 Vajon miért feszítette keresztre a bűnös ember Krisztust, a világ megváltóját ?... mert a bűn nem tudja elviselni a zavaró tisztaságot ! a bűnös ember keresztre feszíti a tisztát, Krisztust megsemmisíti a jót viszonylagos bűne nem látszik új bűnt követhet el takarja bűnét A tisztaság mércéjével a bűn mindig látszik. A bűn számára a mindenséggel mérés abszolut mércéje nincs, csak a viszonylagos, amit ha megsemmisít, a bűn takarható és természetes lehet. HITOKTATÁS

38 Református templomUnitárius templom A Hunor – Magyar eszme hagyománya Székelymuzsnán 1642-ig – unitárius és református közösség a mai ref. templomot közösen használja 1642 – 1647 – a ref. fejedelem döntése a többségi elv alapján az unitáriusoknak adja azzal a feltétellel, hogy templomot építenek a kisebbségi közösségnek 1648 – az új templom nem épült fel, ezért a templom a reformátusoké lesz. Az unitáriusokra hagyja a saját templom felépítését. 1701 – közös erővel az unitáriusoknak templomot építenek 1936 – közös erővel az unitáriusoknak új templomot építenek KÖZÖSSÉGI PÉLDA 1

39 Görög katolikus templom Ortodox templom KÖZÖSSÉGI PÉLDA 2

40 „A Szent Korona jogainak érvényesítése nem egyetlen személyre, a királyra hárul, hanem egyenlő arányban foganatosítja azokat a nemzet és a király. Így mind a tömeguralomba, mind a parancsuralomba csúszás lehetősége kiküszöbölődik. Nem a magyarságnak, hanem az emberiségnek a létérdekei diktálják a Szent Korona felségjogainak helyreállítását!...tudnunk kell: a Szent Korona által képviselt jogrend nem időleges érvényű! Ahogy tegnap érvényes volt, úgy érvényes ma is, holnap is, amíg emberi közösségek emberhez méltó életet akarnak élni a földön. Ne felejtsük el: a világ egyetlen szent jelzővel megtisztelt koronájáról van szó! Viselője, a magyar király pedig az egyetlen uralkodó a világtörténelemben, aki az apostol minősítést jogosan viselheti. Ilyen formán a rend, amely a Szent Korona felségterületén érvényesül, a világmindenség - magasztosabban szólva a Teremtő rendje”. (Pap Gábor) Hit uralkodónemzet NEMZETNEVELÉS Isten előtt a Magyar Szent Koronában király és nemzet egyenlőek, testvérek. Ebből származik a király és nemzet jogának,de felelősségének is egyenlősége. Uralkodó és nemzet szövetsége a Szent Koronában Mátyás királyunk haláláig működött: uralkodónemzet Hit Nemzet szolgálat nemes uralkodó Hit nemes nemzet uralkodó szolgálat Uralkodó és Nemzet szövetsége a Szent Koronában

41 A NEMES nemet mondhat ÖNÁLLÓ A SZOLGA nem mondhat nemet FÜGG HAmis ember lehet ki NEMet nem tud mondani: ő a NEMTELEN. nemes IGaz ember az, ki NEMet tud mondani (a gonosznak): Ő a NEMES. szolga NEMES és NEMTELEN

42 Teremtő erő ingyen kegyelem Világmindenség Földi élővilág ember emberi hierarchia kegyelemmel ad ad JÓ HIERARCHIA szakrális vezető Szakrális Korona

43 ROMLOTT HIERARCHIA Teremtő erő ingyen kegyelem Világmindenség Földi élővilág ember romlott emberi rangsor kegyelemmel ad elvesz zsarnok vezető

44 Mi lehet ATILLA titka ? - igazság ? - kegyelem ? -törvény ? A róla alkotott sok hamis európai kép miatt kötelességünk titkát megkeresni ! Vele kapcsolatban csak a törvényt- az ostort emlegetik. Szakrális királyként viszont felismerője és gyakorlója lehetett a Teremtő isteni rendnek, ami az IGAZ-ságot és a kegyelmet is magában foglalja. TÖRTÉNELMI PÉLDA 1 ATILLA CSELEKEDETének magyarázata

45 törvény fáj szükségletet okoz kegyelem javulást hoz Kegyelem Törvény Igazság TÖRTÉNELMI PÉLDA 1 ATILLA CSELEKEDETének magyarázata kegyelem

46 TÖRTÉNELMI PÉLDA 2 – történet Zsigmod királyról figyelmeztet zsarnok király SzK támadás nemzet kegyelemmel szolgál büntet megszünik a támadás szükségállapot büntetkegyelmez tisztelet helyreállt rend szolgáló nemzet szolgáló király nemzetkirály ellenállási jog

47 Ábrázoljuk Kemény Simon és Hunyadi János cselekedetét : Isteni küldetés Isteni küldetés Kemény Simon Hunyadi János önfeláldozása Hunyadiért önfeláldozása hazáért Jézusi értelemben ők, ketten test és vér, - test - vérek voltak ! Hunyadi János a győzelem emlékére emeltette a később reformátussá lett marosszentimrei gótikus templomot. 1442-ben Marosszentimrén, a török ellen, a vesztesnek mutatkozó ütközet előtt vállalta, hogy Hunyadi Jánossal öltözetet cserélve életét áldozza. Önként átvállalta a halált, hogy Hunyadi János éljen és küldetését teljesíthesse! TÖRTÉNELMI PÉLDA 3 Kemény Simon önfeláldozásának története

48 TÖRTÉNELMI PÉLDA 4 MÁTYÁS király cselekedete Teremtő Isteni Rend Szakrális király Isten-ítélet alatt álló közvetítő Szakrálissá változó nemzet Szent Korona az Isten- ítélet közvetítője Király Szent Korona alattvalója nemzet Szent Korona alattvalója Teremtő Isteni Rend

49 ÖSSZEFOGLALÓ – magyar nemzetsors és küldetés Az Égi Élő Igazság közvetítése az emberiség felé: a Teremtő isteni rend alkalmazása kegyelemmel figyelmeztet kegyelmez helyreállt rend megszakad a kapcsolat büntet magyarság emberi nemzet Magyar küldetés: az Igazság közvetítése, a kegyelem és ostor eszközével Gonosz rontása Élő Égi Igazság

50 ÖSSZEFOGLALÓ – magyar nemzetsors és küldetés Az Égi Élő Igazság közvetítése az emberiség felé: a Teremtő isteni rend alkalmazása Ostor helyett kegyelem – Atilla meggyilkolása és Európa meghasonlása kegyelmez Atilla erkölcsileg megromlott Európa kegyelmez Róma Gonosz gyilkosság Atilla és a magyar szakrális uralom megsemmisítése meghasonlott, erkölcstelen, beteg Európa Atilla emlékének és a magyarságnak bemocskolása Európa

51 ÖSSZEFOGLALÓ – magyar nemzetsors és küldetés Az Égi Élő Igazság közvetítése az emberiség felé: a Teremtő isteni rend alkalmazása A Turul-nemzetség szakrális magyar királyságainak kora és utána Mátyás-királyig magyarságot ki kell írtani Árpád erkölcsileg megromlott Európa királyutód gyilkosságok sora terhelt Európa támadott magyarság Mátyás király Gonosz hatása Árpád koraTurul-nemzetség és más királyok Mátyás király kora

52 ÖSSZEFOGLALÓ – magyar nemzetsors és küldetés Az Égi Élő Igazság közvetítése az emberiség felé: a Teremtő isteni rend alkalmazása Mátyás-királytól, Habsburg-kor közjogi harcain át Trianonig teljes megsemmisítés nemzet lefokozott király Mátyás király után nemzet király félelme nemzet romlott Európa és Világ liberális anarchia támadása a szakralitás ellen – meghasonlott Európa megszakadt szakrális kapcsolat megbetegített magyarság meghasonlott Európa Habsburg-korTrianon – az önvédelem teljes hiánya erkölcsileg megromlott Európa Mátyás király után

53 ÖSSZEFOGLALÓ – magyar nemzetsors és küldetés Az Égi Élő Igazság közvetítése az emberiség felé: a Teremtő isteni rend alkalmazása Horthy Miklós korától napjainkig... És merre tovább magyarság, Európa és világ? Európa megsemmisülés felé nemzet vezető Horthy kora megszakad a szakrális kapcsolat helyreáll a rend fasizmus és kommunizmus megszakadt szakrális kapcsolat magára maradt magyarság rontás romló magyarság megszakadt szakrális kapcsolat Európai nemzethalál és pusztulás teljes megsemmisülés felé Közvetítő szükséges KIÚT csak a Szent Korona alkalmas mert szakrális vezető egyelőre nincs Horthy kora a MAG szaklalitás újreélesztése

54 A világ válsága végső soron a vezetések válsága A világ választhat: egymás segítésével folyamatos értéknövekedés történik egymás lerablásával folyamatos értékcsökkenés történik a társadalom épül a társadalom leromlik nincs szakralitás és nincs Szent Korona, mely felelőssé tegyen királyt és nemzetet felelős nemzet és felelős király

55 Kiútkeresési lehetőség a magyarság számára: - A Teremtő isteni erőből táplálkozni - A rontással harcot felvenni, de meg nem romlani -A romlottal elsősorban erkölcsi törvényt alkalmazni majd javulásával kegyelmet gyakorolni, vagy pedig - kivárva a Teremtő adta szükségállapotot figyelmeztetni a Teremtő rendre és javulása után kegyelmet gyakorolni - a szükségállapot Európában már jelentkezett törvényt alkalmazni fáj szükségletet okoz kegyelemmel figyelmeztetni javulást hoz nem megromlani táplálkozni hatni bemenni az ellenség várába kegyelmet gyakorolni magyarság más forrású szabály kivárása

56 A magyar nemzetnek milyen feltételek mellett lehetne legnagyobb az erőtápláléka? Szakrális nemzet Szakrális vezető Szakrális Korona Teremtő isteni rend

57 Köszönet a hallgatóságnak


Letölteni ppt "MAGYAR ERKÖLCS és oktatásának gyakorlati javaslata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések