Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kompetencia alapú oktatás módszerei Papp-Danka Adrienn 2009. április 2. Tavaszi Pedagógiai Napok - Vác.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kompetencia alapú oktatás módszerei Papp-Danka Adrienn 2009. április 2. Tavaszi Pedagógiai Napok - Vác."— Előadás másolata:

1 A kompetencia alapú oktatás módszerei Papp-Danka Adrienn 2009. április 2. Tavaszi Pedagógiai Napok - Vác

2 Papp-Danka Adrienn2 “Ha csak módszereket tanulsz meg, a módszereknek a foglya leszel, míg ha elveket sajátítasz el, akkor saját magad gondolhatod ki a módszereidet.” (Ralph Waldo Emerson)

3 Papp-Danka Adrienn3 Alapgondolatok A kompetencia feladatsorok gyakoroltatása nem a megfelelő módszer A kompetenciafejlesztés a teljes tanórán (és lehetőleg még azon kívül is!) valósuljon meg Oktatás helyett tanulásszervezés Adaptív szemlélet Széles módszertani repertoár Tanulói teljesítményt meghatározó tényezőkre való „építés”

4 Papp-Danka Adrienn4 „Módszer” - Széleskörű értelmezés  Tanórai módszerek  Értékelési módszerek  IKT módszerek  Tervezési folyamatok  Tanulói sajátosságok megismerése  Tanulási környezet kialakítása Tanulói sajátosságok  Motiváció  Tanulási stratégiák  Tanulási környezet  Érzések, attitűdök  Kognitív képességek  Családi háttér  Stb. Tanári sajátosságok  Módszertani megoldások  Fejlesztő értékelés  Tanulók megismerése  Tanulási környezet kialakítása  Stb. A tanulói teljesítményt meghatározó tényezők komplex rendszere

5 Papp-Danka Adrienn5 A tanulók megismerése A digitális bennszülött tanuló néhány fontosabb jellemzője:  Gyorsan szeretne információt szerezni  Multitasking  Szöveg helyett kép, hang, videó  Hálózatok  Azonnali visszacsatolás  Releváns, azonnal hasznosítható és szórakoztató ismereteket tanulnak szívesebben  Stb. Módszerek a megismerésükre:  Tanulásmódszertan  Tanórai munkaformák  Tanórán kívüli tevékenységek  Stb. Egyéni fejlesztési célok (dokumentáció, portfólió)

6 Papp-Danka Adrienn6 Tanulási környezet Egyre inkább eltolódik a hangsúly a „hagyományos” tanulási környezet felől a digitális, online tanulási környezet felé Az információ szerepe az osztályteremben és a „társadalomban” (mindennapi életben) IKT-vel támogatott, virtuális dimenzió Az online tanulási környezet hatással van a tanulási folyamatra: máshogyan szerez információt (hipertext) más (több) csatornákon jön az inger nem csak szövegalapú interaktívvá válik máshogyan kommunikál… stb.

7 Papp-Danka Adrienn7 Tervezési folyamatok, módszerek Kompetencialapú tervezés  Iskolai, évfolyami, osztály és egyéni szinten („képzési” terv, „fejlesztési” terv)  Kisebb egységek  Más típusú egységek (tematikus, modul, epochális…) Jellemzői:  Kompetencia alapú  Teljesítményre alapozott (nem időegységre)  Egyéni haladást tesz lehetővé, egyéni igények érvényesülnek benne  Tanuló központú  Specifikus célkitűzéseket tartalmaz Teljesítmény-célkitűzések: Az egész feladatra, kompetenciára vonatkoznak, pontosan meghatározzák milyen tevékenységekre legyenek képesek a tanulmányok végére (kimeneti célok) Rész-célkitűzések: A teljesítmény eléréséhez vezetnek, elősegítik annak megvalósítását. Az oktatásra kerülő feladat lépéseinek didaktikai csoportosítását jelentik.  Gyakorlat-orientált  Azonnali visszajelzés a hatékonyságról  Értékelés a teljesítmény alapján, leírt kritériumok szerint

8 Papp-Danka Adrienn8 Oktatási módszerek ElőadásMagyarázat VitaElbeszélés A tanulók kiselőadási Szemléltetés Projektmódszer Kooperatív oktatási módszer Szimuláció, szerepjáték, játék Házi feladat

9 Papp-Danka Adrienn9 Problémaközpontú csoportmunka Csoportmunka helyes módszertani alkalmazása Tényleges, mindennapi életből vett problémák (melynek megoldásához is a mindennapi életből kell információt gyűjteni) Lehetőség a tanulók alapos megismerésére

10 Papp-Danka Adrienn10 Projektmódszer Meghatározott célú és idejű (csoportos) tevékenység, melynek eredményeként egyedi termék és/vagy szolgáltatás jön létre és ennek minősége mérhető A projekt lépései 1. Probléma észlelése, megfogalmazása 2. Helyzetelemzés, célállapot megfogalmazása 3. Megoldási alternatívák kidolgozása, az alternatívák értékelése 4. Döntés a végrehajtandó alternatívá(k)ról 5. Munkaterv összeállítása 6. Ellenőrzés módjának kidolgozása, minőségbiztosítás 7. A projekt kivitelezése 8. Értékelés Kompetenciák

11 Papp-Danka Adrienn11 A projektmódszer által fejlesztett kompetenciák Szervezett, alkalmazható szaktárgyi ismeretek bővülése, minőségi tudás létrejöttének elősegítése. Szocializáció, másokkal való együttműködés, konfliktuskezelés megtanulása. Divergens gondolkodásmód fejlődése. Tervezési eljárások jobb megismerése, munkaszervezés, időbeosztás. Esztétikai érzék fejlődése a különböző produktumok előállításakor. Lámpaláz leküzdéséhez segítenek hozzá a kisebb, majd esetleg nagyobb csoportok előtt való szereplések a projekt eredményeinek a bemutatása során. A világ komplex voltának tudatosulása. Nyitottság a világ dolgai iránt. Különböző ismeretforrások megkeresése, a kapott információk kezelése, adott szempont szerinti válogatása és kritikus felhasználása (internet, könyvtár, folyóiratok, tévé, rádió stb.), kritikai gondolkozás, értő olvasás fejlődése. Előzetes tudás elemeinek felszínre hozása, mozgósítása. Tanulási technikák fejlődése, élethosszig tartó tanulás elősegítése. Az ismeretek különböző helyzetekben való használata, a transzfer segítése, és annak tudatosítása, hogy sok tudáselemünk nem csak abban a helyzetben lehet hasznos, amilyenben megtanultuk. Alkalmazható tudás létrejöttének elősegítése. Problémaérzékenység, a problémamegoldással kapcsolatos tudásrendszer fejlődése. Kreativitás, az alkotókedv fejlődése. Kommunikációs kompetencia fejlődése. Vitakultúra elsajátítása, mások véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása. Saját maga szerepének, lehetőségeinek és határainak felismerése, tudatosítása, reális énkép kialakítása. Felelősségvállalás saját maga és társai iránt.

12 Papp-Danka Adrienn12 Értékelési módszerek Az értékelés mint fejlesztés, kooperáció az egyén, a csoport és a tanár (tutor, mentor) között a tanulók tudásgyarapodásának, kompetencia kialakulásának/ kialakításának folyamatában A diagnosztikus, formatív és szummatív értékelés egyensúlya Előzetes tudás mérése, értékelése Formatív értékelés  Célja: a tanuló közvetlen segítése, és annak feltárása, hogy mit tud és mit nem  Az adaptivitást és a differenciálást segíti elő  Papíralapú: a röpdolgozat funkciói!  Számítógép alapú: azonnali visszacsatolás, motiváció Adaptív tesztelés, értékelés  Szóbeli vizsgával analóg módszer (…)  Minden egyes személy a számára leginkább diagnosztikus erővel ható feladatokat kapja → minden diák számára optimális kihívás → előnyösen hat az érdeklődésre, motivációra

13 Papp-Danka Adrienn13 IKT módszerek Kompetenciák, melyekre a hagyományos oktatási környezet nem (vagy alig) épít, viszont szükségesek az e-környezetben:  Informálódni tudás képessége  Tananyagon belüli, érdeklődés szerinti információ válogatás, tananyagon kívüli önálló vagy csoportos információszerzés  Szelekciós képesség  A tananyagok többféle kódrendszerrel épülnek fel, az ismeretek heterogén forrásokból származnak, tudni kell válogatni és szemantikai koherenciát kialakítani. IKT eszközök alkalmazása  Interaktív tábla  Szavazórendszer  Keretrendszerek (LMS, LCMS)  Tanulást-tanítást támogató szoftverek  Multimédiás anyagok eLearning, Blended Learning (tutorálás, mentorálás virtuális térben) Web 2.0  Tudás- és tartalommegosztás, közös tudástárak, közösségi/szociális élmény

14 Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! Papp-Danka Adrienn ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport danka.adrienn@ppk.elte.hu


Letölteni ppt "A kompetencia alapú oktatás módszerei Papp-Danka Adrienn 2009. április 2. Tavaszi Pedagógiai Napok - Vác."

Hasonló előadás


Google Hirdetések