Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZENTLÉLEK és munkája A Szentlélek személye és munkája.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZENTLÉLEK és munkája A Szentlélek személye és munkája."— Előadás másolata:

1 SZENTLÉLEK és munkája A Szentlélek személye és munkája

2 Bevezető gondolatok A keresztyénség első századaiban a Fiú istenségével kapcsolatban súlyos viták folytak, Arius és követői a Fiút teremtménynek tartották. A Szentlélekkel (360 körül) kapcsolatban is különböző tanítások keletkeztek, amik heves vitára, szakadásra adtak okot.

3 Athanasius és társainak, Nagy Basilius, Nyssai és Nazianzi Gergely munkásságának volt az eredménye, hogy a 381-ben Konstantinápolyba összehívott közzsinat megerősítette a niceai hitvallást és kifejtette a Szentlélekre vonatkozó tételt.[1] [1]

4 Ezután még két évszázadnak kellett eltelni, hogy az 589-ben tartott toledói zsinat felvegye a hitvallásba, hogy a Szentlélek nemcsak az Atyától, hanem a Fiútól is származik. Ez a „filioque” tan szakította ketté a kereszténységet keleti és nyugati egyházakra, mivel a keletiek a niceai (egyetemes) hitvallás meghamisításának tartják. Ezután még két évszázadnak kellett eltelni, hogy az 589-ben tartott toledói zsinat felvegye a hitvallásba, hogy a Szentlélek nemcsak az Atyától, hanem a Fiútól is származik. Ez a „filioque” tan szakította ketté a kereszténységet keleti és nyugati egyházakra, mivel a keletiek a niceai (egyetemes) hitvallás meghamisításának tartják.

5 A tévesen Athanasiusról elnevezett Quicunque symbolum az első négy zsinat összefoglalása, tartalmazza a filioque tant és nyugaton a 9. sz-ban emelkedett érvényre. A protestánsok is elfogadják, a keleti egyház pedig elveti.[2] A tévesen Athanasiusról elnevezett Quicunque symbolum az első négy zsinat összefoglalása, tartalmazza a filioque tant és nyugaton a 9. sz-ban emelkedett érvényre. A protestánsok is elfogadják, a keleti egyház pedig elveti.[2][2]

6 A Szentháromság misztérium, értelemmel felfoghatatlan, „mert szívvel hiszünk az igazságban, szájjal teszünk vallást az üdvösségre.”[1] A Szentháromság misztérium, értelemmel felfoghatatlan, „mert szívvel hiszünk az igazságban, szájjal teszünk vallást az üdvösségre.”[1][1] [1] Róm. 10:10. [1] Róm. 10:10. [1]

7 A Korán négy helyen[1] ír a szent-lélekről (arab: ruh al-qudus). Háromban Jézus, Mária fiával áll azonos összefüggésben, miszerint őt „megerősítette Allah Szentlélekkel”. A negyedikben pedig az Allahtól Mohamednek a Szent Lélek által „leküldött” Koránról van szó. A Korán négy helyen[1] ír a szent-lélekről (arab: ruh al-qudus). Háromban Jézus, Mária fiával áll azonos összefüggésben, miszerint őt „megerősítette Allah Szentlélekkel”. A negyedikben pedig az Allahtól Mohamednek a Szent Lélek által „leküldött” Koránról van szó.[1] [1] Korán, 2: 87, 253. 5: 110. 16: 102. [1] Korán, 2: 87, 253. 5: 110. 16: 102. [1]

8 [1] A niceai-konstantinápolyi symbolum tétele: „Hiszünk… a Szentlélekben, ki uralkodik és megelevenít, ki az Atyától származik, ki az Atyával együtt imádtatik és dicsőíttetik, ki szólott a próféták által.” [1] A niceai-konstantinápolyi symbolum tétele: „Hiszünk… a Szentlélekben, ki uralkodik és megelevenít, ki az Atyától származik, ki az Atyával együtt imádtatik és dicsőíttetik, ki szólott a próféták által.” [1] [2] Warga Lajos, A keresztyén egyház történelme, I. kötet. A reformáció előtti korszak, Sárospatak, 1906. 206-214. [2] Warga Lajos, A keresztyén egyház történelme, I. kötet. A reformáció előtti korszak, Sárospatak, 1906. 206-214. [2]

9 Ki a Szentlélek? A Szentlélek személy. A Biblia mint személyről beszél: Szolgálatba állít.„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.”(Apostolok cs.20,28) Szolgálatba állít.„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.”(Apostolok cs.20,28)

10 Személy, mert Szól hozzánk: „A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az ] élet fájáról, a mely az Isten paradicsomának közepette van.”(Jel 2,7) Szól hozzánk: „A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az ] élet fájáról, a mely az Isten paradicsomának közepette van.”(Jel 2,7)

11 Személy, mert Parancsol: „Eljárván pedig Frigiát és Galácia tartományát, mivelhogy eltiltatának a Szent Lélektől, hogy az ígét Ázsiában hirdessék, Misia felé menvén, igyekeznek vala Bithiniába jutni; de nem ereszté őket a Lélek.”(Apostolok cs 16,6-7) Parancsol: „Eljárván pedig Frigiát és Galácia tartományát, mivelhogy eltiltatának a Szent Lélektől, hogy az ígét Ázsiában hirdessék, Misia felé menvén, igyekeznek vala Bithiniába jutni; de nem ereszté őket a Lélek.”(Apostolok cs 16,6-7)

12 Személy, mert Bizonyságot tesz: „Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.” (János 15,26) Bizonyságot tesz: „Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.” (János 15,26)

13 Ki a Szentlélek? I. HISZEM, HOGY ÚR! Úr az Atya, Úr a Fiú és Úr a Szentlélek. Miben különbözik az Atyától és a Fiútól? Abban különbözik az Atyától és Fiútól, hogy ő jelenti a közösséget, melyben az Atya és a Fiú találkoznak. Mi is a Szentlélek közösségében jutunk kapcsolatba az Atyával és Fiúval!

14 Ki a Szentlélek? II. HISZEM, HOGY AZ ATYÁTÓL ÉS A FIÚTÓL SZÁRMAZOTT. Nem teremtmény. Más az eredete, mint a Fiúnak: A Fiú született, a Szentlélek származott. A keleti és nyugati egyház között bekövetkezett szkizma (1054) ezzel az értelmezéssel van összefüggésben.

15 Ki a Szentlélek? HISZEM, HOGY A SZENTLÉLEK MEGELEVENÍTŐ. 1. Részese a teremtésnek, jelen volt és munkálkodott. 2. A bűnből Krisztushoz megtérőket újjászüli, 3. A megváltás a Szentlélek munkája és a hit által lesz személyes tulajdonunk

16 EDDIG!

17 „Egyház” szó eredete A régi magyar nyelvben: az üd, id, így, ed, egy mellékneveket használták, melynek a jelentése szent. „így ház” = szent ház, Istennek szentelt ház, amely régen a templomot jelentette. Később ezzel a szóval fejezték ki a templomba járók lelki közösségét is.

18 Egyház A görög ekklésia (έκκλησία) szó profán jelentése: az összehívottak, gyűlés, gyülekezet, átvitt értelemben a gyülekezés helye, a gyűlésterem, a gyülekezőtér jelentéssel bír. Az apostolok szóhasználatában az ekklésia szó más tartalmat nyer.  háttérben álló ,  kihív ige alapján érthetővé válik az ekklésia szó keresztyén értelmezése.  háttérben álló ,  kihív ige alapján érthetővé válik az ekklésia szó keresztyén értelmezése.

19 Kihívottak „Egyház” a bűn világából, a kárhozat és „halál” állapotából kihívottak egyetemes közössége. Mint egykor az Úr kihívta, kihozta Egyiptomból Izráelt, úgy Jézus Krisztus az Ige és a Szentlélek hatalmával kihívott minket a világ szennyéből, saját bűneinkből személyes hitünk alapján.

20 Azokat teszi a Szentlélek a Krisztus testének, az egyháznak tagjaivá, akik engedtek ennek a hívásnak, kegyelemből részesei lettek a megváltásnak. Azokat teszi a Szentlélek a Krisztus testének, az egyháznak tagjaivá, akik engedtek ennek a hívásnak, kegyelemből részesei lettek a megváltásnak. A kihívottakat az Úr felhasználja arra, hogy hirdessék az örömhírt, hogy másokat kihívjanak, megtérésre hívjanak! A kihívottakat az Úr felhasználja arra, hogy hirdessék az örömhírt, hogy másokat kihívjanak, megtérésre hívjanak!

21 Egyház? Gyülekezet? Az ekklésia szót magyarra „egyház” szóval fordítják. A „gyülekezet” nem azonos az ekklésiával, mert a gyülekezet az ekklésia tagjainak csak egy része. A templomban jelenlévőket így szólíthatjuk meg: Kedves Gyülekezet! A kisegyházak nevezik magukat gyülekezeteknek.

22 Az egyház egy Az egység spirituális alapon nyugszik, nem tanbeli kompromisszumokon. „Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben.”( Efézus 4.4-6)

23 Az egyház egy forrását tekintve egy: Egyistentől, az Atyától, a Fiútól és a Szentlélektől ered. forrását tekintve egy: Egyistentől, az Atyától, a Fiútól és a Szentlélektől ered. az egyház egy : Krisztus teste az egyház egy : Krisztus teste a Szentlélek teremti meg a hívők közötti egységet. a Szentlélek teremti meg a hívők közötti egységet.

24 Az egyház Krisztus teste (szóma Kkrisztu), mely hitbeli egységben nyilvánul meg. Csak Krisztusban lehetünk egyek a szolgálat munkájára. „Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!”(János 17,11)

25 Az egyház szent Eredet (ontológiai) szentség,mert Krisztus a maga tulajdonává tette, az Úr tulajdona Eredet (ontológiai) szentség,mert Krisztus a maga tulajdonává tette, az Úr tulajdona erkölcsi szentség: „Legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes.”(Mt 5,48) erkölcsi szentség: „Legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes.”(Mt 5,48) A bűnökkel küzdő egyházban felragyoghat a feltámadott Krisztus szentsége A bűnökkel küzdő egyházban felragyoghat a feltámadott Krisztus szentsége Az egyház szentsége Krisztusban és hitben valósulhat meg. Az egyház szentsége Krisztusban és hitben valósulhat meg.

26 Az egyház katolikus =egyetemes, apostoli Isten Igéje nem egy szűk körnek, hanem az egész világnak szól Isten Igéje nem egy szűk körnek, hanem az egész világnak szól Nincs helyhez és időhöz kötve (múltban, jelenben és jövőben élőket is magában foglalja Nincs helyhez és időhöz kötve (múltban, jelenben és jövőben élőket is magában foglalja Apostoli egyház, amennyiben az apostolok tanítását követi Apostoli egyház, amennyiben az apostolok tanítását követi

27 Eddig! Eddig!

28 Koinónia tón hagión – A szentek közössége (A)

29 Kik a szentek? A Biblia szerint mindenki szent, akit az Úr kihívott a bűnből és a kárhozatból és a maga tulajdonává tett. Minőségi jelző? Hibátlan, bűntelen. (lásd a Korinthusi gyülekezetet!) Birtokos jelző? Az Úr tulajdona Az Úr számára elkülönített

30 Szent? Szabad döntésünk és hitünk alapján Jézus Krisztust elfogadtuk személyes Megváltónknak és Benne élünk, együtt élünk Vele a mindennapokban is. Szent = „nem veszendő dolgokon, ezüstön, vagy aranyon”, „hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen Báránynak, Krisztusnak a vérén” megváltott ember.

31 Mire alapozódik? Hármas közösség: Atyával, Fiúval és egymással „A mit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.”(1 János 1,3)

32 Mire alapozódik? „Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.”(1 Ján 1,7) Ha közösségünk van az Úrral, közösségünk van az ő népével is.

33 Mire alapozódik? Egymás elfogadása és kapcsolat ápolása Kölcsönös megbocsátás Jeruzsálemi gyülekezetet a lelki közösségen túl az is jellemezte, hogy „vagyonukat és javaikat eladták…” (Ap. Csel.2:45.)

34 Megnyilvánulása A szentek közössége a szeretet gyakorlásában nyilvánul meg a mindennapi életben: 1. A szeretet szolgálatra indít: lelki (imádkozom érte), fizikai szolgálatok (bevásárlás, ajtót nyitok a másikra stb.)

35 Megnyilvánulása 2. A szeretet arra indít, hogy egymást építsük Egyéni növekedés (személyes fejlődés) közösségi növekedés: közösségi növekedés: az egymás iránti szeretetben való növekedés, a hitbeli megtapasztalások megosztása egymással. A Lélek általi együtt éneklés

36 3. A szeretet arra indít, hogy megintsem a másik testvért A szeretet és a felelősségtudatban felvállaljuk a konfrontációt és figyelmeztetjük a másik testvért Ha a figyelmeztetést nem vállaljuk, kibújunk a felelősség alól és megszűnik bennünk a segítő szeretet

37 Megnyilvánulása 4. Az Úr iránti szeretet a bűnvalló közösség gyakorlására is ösztönöz Megalázkodunk és lerántjuk a leplet magunkról Megmutatjuk valós énünket Levetjük az álarcot, ami mögé bújtunk Sebezhetővé válunk, ettől félünk Megbízható bűnvalló társ, lelkipásztor

38

39 Az elrendezetlen bűnök következményei A közösségben, a magunkban megtűrt sértődés, a visszavonulás, a gyülekezet panaszos elhagyása, az elrejtőzés, a megátalkodás nagy kárt okoz a Krisztus teste egységének, megrontja a közösséget, a missziói munkára árnyék vetődik és ellehetetlenül.

40 Az elrendezetlen bűnök következményei A közösségben mindig lesz bűn, amíg benne élünk. Fontos az, hogy ne engedjük a keserűséget és a sértődést felnőni, ezért van szükség a figyelmeztetésre, a megbocsátásra, a másik megépítésére! Saját bűneink megbánására és elrendezésére is.

41

42 Koinónia tón hagión – A szentek közössége (B)

43 A szentek közössége – Szentlélekkel betöltve A jeruzsálemi gyülekezetnek sok tagja volt, de nem mindenki volt betöltve Szentlélekkel. Mindenki bemerítkezett, a Szentlélek munkája folytán Krisztus testének, a gyülekezetnek a tagjai lettek, de nem mindnyájan voltak Szentlélekkel teljes emberek.

44 Például: Anániás és Safíra is a gyülekezet tagjai voltak, de nem voltak betöltve Szentlélekkel. A szolgálatokba azokat vonták be, akik Szentlélekkel teljesek voltak.

45 „válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába;”(Apcs 6,3)

46 Nem volt-e ebben a kiválasztásban valami lelki gőg? Hiszen, mindenki hívő volt, szívük és lelkük egy volt. Ezentúl mégis voltak olyanok is, akik Szentlélek teljességében éltek?

47 A szentek közössége – Szentlélekkel betöltve Megváltás által leszünk Isten gyermekei, de átütő erővel csak akkor szolgálhatunk, ha túláradó életünk van, be vagyunk töltve Szentlélekkel.

48 A szentek közösségében a Szentlélek háromféle megnyilvánulása (fanerószisz) Ez alkalommal a Szentlélek háromféle megnyilvánulását emeljük ki: PrófétálásGyógyítás Nyelveken szólás

49 Prófétálás Célja: - A gyülekezet ébrentartása - „ a kificamodott tagok” helyreigazítása, - közösség lelki fejlődésének munkálása - Nem hívők leleplezése, hogy az Úr jelenlétét megtapasztalják - (lásd Jelenések 1-3 rész)

50 Prófécia forrása Származhat: A Szentlélek indításából (Szentlélekkel betöltött állapotban!) - A próféta szívéből (saját gondolatai, indulat, elbizakodás, uralkodási vágy, exhibício) - A Gonosztól, a megtévesztőtől

51 A prófécia tisztaságát ellenőrzik: - Hasonló ajándék részesei - Akikben a lelkek megítélése működik - A közösség Szentlélekkel betöltött tagjai

52 Gyógyítás Célja: - Az Úr dicsőségének megjelenítése - A kegyelmi idő meghosszabbítása az egyén életében - A felépült az Úrnak szolgáljon (Péter anyósa!) - Ébredést munkálja - Az Úr szeretete iránti bizalmat erősíti

53 Jel és nem automatikus szolgálat - Jel: az Úr közel, az ő országában nem lesz betegség Jel: a kegyelem túláradásától függ A hit mesterségen történő gerjesztése nem vezet természetfölötti erők megnyilvánulásához

54 A kegyelem túláradása – a Szentlélek túláradása Az egyénnek, a presbitereknek, a gyülekezet tagjainak nem a gyógyulás megtörténésére kell a hangsúlyt tenni imádságaikban, hanem arra, hogy túláradóan betöltessenek Szentlélekkel. Az Úr gyógyít: „Nyújtsd ki kezedet….”

55 Nyelveken szólás A nyelveken szólás imádság a Szentlélek által. Aki nyelveken imádkozik épül. Bizony van sok olyan igehirdetés, amitől a hallgatók inkább leépülnek. Széles körben azt hangoztatják, hogy a nyelveken szólás olyan idegen dolog, amitől jobb távol tartani magunkat, mert szakadást okoz a gyülekezetekben.

56 Kérdések: 1054-ben a nagy skizma a nyelveken szólás miatt következett be? A 16. században történt szakadást is a nyelveken szólás idézte elő? A reformált egyházak darabokra töredezését is a nyelveken szólás okozta?

57 A prédikációk, a tudomány beszéde, a tanítások, melyek a Szentlélek és az Ige kontrollját mellőzték, mérhetetlen kárt okoztak az egyáz történelmében Isten népe köröében. Ha elvárjuk az alázatot azoktól, akik nyelveken is imádkoznak, akkor ez még inkább vonatkozik az igehirdetőkre, bölcs professzorokra.

58 Különös az, hogy annak ellenére, hogy Korinthusban liturgiai szempontból nem helyesen éltek egyesek a nyelveken szólással, Pál mégis azt mondja, hogy „szeretném (theló=akarom) ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken…”

59 A bölcsesség, a tudomány beszédével kapcsolatban pedig Jakab apostol ezt a korlátozó megjegyzést teszi: „Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen.” (Jak 3,1)

60 Amíg az apostolok tanítását követjük, amíg túlárad a Szentlélek az életünkből, nem kell tartanunk sem a prófétálástól, sem a gyógyítástól sem a nyelveken szólástól, amiket Jézus feltámadása után ígért a benne hívőknek.


Letölteni ppt "SZENTLÉLEK és munkája A Szentlélek személye és munkája."

Hasonló előadás


Google Hirdetések