Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kémiai biztonság szabályozása Tihany 2010. március 11. Dr. Raffai Mária szakértő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kémiai biztonság szabályozása Tihany 2010. március 11. Dr. Raffai Mária szakértő."— Előadás másolata:

1 A kémiai biztonság szabályozása Tihany 2010. március 11. Dr. Raffai Mária szakértő

2 A kémiai biztonság szabályozására jelenleg három rendelkezés van hatályban: 1. a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és végrehajtási utasításai 2. 2007. június 1.-től a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló rendelet 3. 2009. január 20.- án életbe lépett GHS/CLP rendelet.

3 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, és végrehajtási rendeletei A törvény a veszélyes anyagok életciklusához kapcsolódó tevékenységeket szabályozza. I.-IX. fejezetekből áll. A veszélyes anyagok osztályozása veszélyességük alapján: fizikai-kémiai tulajdonságok fizikai-kémiai tulajdonságok mérgező/toxikológiai tulajdonságok mérgező/toxikológiai tulajdonságok környezetkárosító hatások környezetkárosító hatások

4 Fizikai-kémiai tulajdonságok –Robbanó –Oxidáló –Fokozottan tűzveszélyes –Tűzveszélyes –Kismértékben tűzveszélyes

5 Mérgező /toxikológiai tulajdonságok –Nagyon mérgező –Mérgező –Ártalmas –Maró (korrózív) –Irritáló / izgató –Túlérzékenységet okozó –Karcinogén –Mutagén –Reprodukciót és utódok fejlődését károsító

6 Környezetre veszélyes –Környezetkárosító anyagok és készítmények

7 Biztonsági adatlap 1. Az anyag/készítmény neve, a gyártó /forgalmazó elérhetősége 2. Összetétel 3. Veszélyesség szerinti besorolás (piktogram, veszélyjel, R és S mondatok) 4. Elsősegélynyújtás 5. Tűzveszélyesség, tűzoltás 6. Óvintézkedés baleset esetén 7. Kezelés és tárolás 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei 9. Fizikai, kémiai jellemzők 10. Stabilitás és reakciókészség 11. Toxikológiai információk 12. Ökotoxikológiai adatok 13. hulladékkezelés, ártalmatlanítás 14. Szállításra vonatkozó előírások 15. Szabályozási információk 16. Egyéb

8 Veszélyt jelző piktogramok

9

10 Rákkeltő anyagok, készítmények Fogalmak Rákkeltő anyag, készítmény 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt anyag helyett, a REACH rendelet XVII. Melléklete 28. pontjában meghatározott, és a XVII. Melléklete 1. és 2. függelékében felsorolt anyag és a XVII. Melléklete 1. és 2. függelékében felsorolt anyag

11 Rákkeltő készítmény amely egy vagy több rákkeltő anyagot tartalmaz, és ezen összetevők alapján, a készítmény az 1. vagy 2. karcinogén kategóriába tartozik, helyett: amely egy vagy több rákkeltő anyagot tartalmaz, és ezen összetevők alapján, a készítmény az 1. vagy 2. karcinogén kategóriába tartozik, helyett: amely egy vagy több rákkeltő anyagot tartalmaz, és ezen összetevők koncentrációja alapján az 1A., 1B. vagy 2. karcinogén kategóriába tartozik amely egy vagy több rákkeltő anyagot tartalmaz, és ezen összetevők koncentrációja alapján az 1A., 1B. vagy 2. karcinogén kategóriába tartozik

12 Mutagén anyag a REACH rendelet XVII. Melléklete 29. pontjában meghatározott és a XVII. Melléklete 3. és 4. függelékében felsorolt anyag a REACH rendelet XVII. Melléklete 29. pontjában meghatározott és a XVII. Melléklete 3. és 4. függelékében felsorolt anyag

13 4. számú melléklet a 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelethez amely az azbesztről szól, átkerült a REACH-be.

14 REACH (Registration, Evaluation, Autorisation,  and Restriction  CHemicals) a rendelet eredeti címe „A vegyi anyagok regisztrálásról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról”.

15 A rendelet célja Az emberi egészség és környezet védelme, miközben biztosítja az anyagok, készítmények és az áruk szabad áramlását, a versenyképesség megőrzését, és biztosítja a fenntartható fejlődést.

16 Az új vegyi anyag stratégia 2007. június 1.-től fokozatosan lép életbe, és előírja, hogy 2012-ig a létező és új anyagokat ugyanolyan vizsgálati eljárásnak kell alávetni.

17 A 851 oldalas rendelet I-XV. CÍM-ből áll, (részek) és ezeken belül fejezetek különülnek el. A fejezetek folyamatosan növekvő sorszámozott 141cikkből (paragrafusok) épülnek fel, valamint I.-XVII. MELLÉKLET-et tartalmaz.

18 A új rendelet kötelezettségeket vezet be Regisztráció, Regisztráció, Értékelés, Értékelés, Kockázatbecslés, Kockázatbecslés, Engedélyezés, Engedélyezés, Korlátozás, Korlátozás, Veszélyes anyag cseréje kevésbé veszélyesre, Veszélyes anyag cseréje kevésbé veszélyesre, Ökocímke rendszer, Ökocímke rendszer, Információáramlás biztosítása a felhasználói láncban, stb. Információáramlás biztosítása a felhasználói láncban, stb.

19 Regisztrációnál az anyagonként elvárt adatok mennyisége, mindig az anyag gyártónkénti, importálónkénti, évenkénti össztömegének függvénye. (1-10,  10-100,  100-1.000,  1.000 tonna/év).

20 Biztonsági adatlap a biztonsági adatlapot a gyártó, vagy az importáló készíti, a szállítói lánc tagjai részére. a biztonsági adatlapot a gyártó, vagy az importáló készíti, a szállítói lánc tagjai részére. Biztonsági adatlap akkor szükséges, ha az anyag: Biztonsági adatlap akkor szükséges, ha az anyag: veszélyes anyagnak van besorolva, veszélyes anyagnak van besorolva, ha perzisztens, bioakkumulatív, mérgező, vagy nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív. ha perzisztens, bioakkumulatív, mérgező, vagy nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív. ha az anyagra közösségi munkahelyi expozíciós határértéket állapítottak meg. ha az anyagra közösségi munkahelyi expozíciós határértéket állapítottak meg.

21 GHS/CLP A GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labbelling of Chemicals) az Egyesült Nemzetek vegyi anyag szabályozása. A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere.

22 A CLP Az Európai Parlament és a Tanács a 1272/2008/EK rendelete a GHS szabályozás szűkebb értelmezése, (Classification, Labelling, and Packaging) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.

23 Az új rendelet bevezetésének a célja a felhasználói lánc tájékoztatása egységes jelölésekkel, veszély szimbólumokkal és egyéb információkkal, az emberi egészség és a környezet legmagasabb színtű védelme érdekében.

24 A CLP rendelet 2009. január 20.-án lépett hatályba, és 2010. december 1.-ig mindkét szabályrendszer – a REACH és a CLP átmenetileg egyformán alkalmazható lesz. A 2010 december 1. előtt forgalomba került vegyi anyagok esetében 2012. december 1.-ig használhatóak a régi előírások az anyagok osztályozása-, jelölése- és csomagolásakor. A keverékek vonatkozásában 2015. június 1. illetve 2017 június 1. a határidő, amikortól meg kell felelniük a CLP szabályozásnak.

25 Az új szabályozással bevezetésre kerülő fogalmak. Veszélyességi osztály: a fizikai, egészségi, vagy környezeti veszély jellegét jelenti. Veszélyességi kategória: a kritériumoknak az egyes veszélyességi osztályon belüli felosztása, a veszély súlyosságának megadása céljából.

26 Veszélyt jelző piktogramok

27 Figyelmeztetés Alkalmazása a veszély súlyosságától függően: –„veszély” – a súlyosabb veszélyességi kategóriákat jelző figyelmeztetés –„figyelem” – kevésbé súlyos veszélyességi kategóriákat jelző figyelmeztetés

28 Veszélyességi mondatok (hazard statement) Jele: „H”. Hasonlóan a régi szabályozásban használt „R” mondatokhoz, leírja az anyag veszélyességi tulajdonságát

29 Óvintézkedésre vonatkozó mondat (precautonary statement) A javasolt védelmi intézkedéseket jelöli. Jele „P”. Hasonló a régi „S” mondatokhoz, de konkrétan az alábbiakra vonatkozik: –Általános –Megelőzés –Elhárító intézkedés –Tárolás –Elhelyezés hulladékként

30 A veszélyes anyagok osztályozása fizikai veszélyek 1.robbanóanyagok 2.tűzveszélyes aerosolok 3.tűzveszélyes gázok 4.oxidáló gázok 5.nyomás alatt lévő gázok 6.tűzveszélyes folyadékok 7.tűzveszélyes szilárd anyagok és keverékek 8.önreaktív anyagok és keverékek 9.piroforos folyadékok 10.piroforos szilárd anyagok 11.önmelegedő anyagok és keverékek 12.vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékeke 13.oxidáló folyadékok 14.oxidáló szilárd anyagok 15.szerves peroxidok 16.fémekre korrozív hatású anyagok

31 A veszélyes anyagok osztályozása egészségi veszélyek 1. akut toxicitás szájon át szájon át bőrön át bőrön át belégzéssel belégzéssel 2.bőrmarás/bőrirritáció 3.Súlyos szemkárosodás/szemirritá ció 4.légzőszervi szenzibilizáció vagy bőrszenzibilizáció 5.csírasejt mutagenitás 6.rákkeltő hatás 7.reprodukciós toxicitás 8.célszervi toxicitás – egyszeri expozíciót követően 9.célszervi toxicitás – ismétlődő expozíciót követően 10.aspirációs veszély

32 A veszélyes anyagok osztályozása környezeti veszélyek 1.veszélyes a vízi környezetre 2.az ózonrétegre veszélyes

33 A címke tartalma szállító neve, címe, telefonszáma, szállító neve, címe, telefonszáma, a mennyiség megjelölése, a mennyiség megjelölése, termékazonosítók (CAS, EK, stb.) termékazonosítók (CAS, EK, stb.) veszélyt jelző piktogramok veszélyt jelző piktogramok figyelmeztetések (veszély, figyelem) figyelmeztetések (veszély, figyelem) figyelmeztető mondatok (H) figyelmeztető mondatok (H) óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P) óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P) kiegészítő információk (biocid, engedélyszám, stb.) kiegészítő információk (biocid, engedélyszám, stb.)

34 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A kémiai biztonság szabályozása Tihany 2010. március 11. Dr. Raffai Mária szakértő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések