Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ÉS AZ ANYAMÉRLEG KÉSZÍTÉSÉNEK FONTOSSÁGA 2011. március 8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ÉS AZ ANYAMÉRLEG KÉSZÍTÉSÉNEK FONTOSSÁGA 2011. március 8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és."— Előadás másolata:

1 A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ÉS AZ ANYAMÉRLEG KÉSZÍTÉSÉNEK FONTOSSÁGA 2011. március 8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI JOGSZABÁLY CSOMAG Aktuális jogszabályjegyzék : Hulladékgazdálkodás szabályozása Magyarországon 1)Többször módosított 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 2)A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló módosított 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 3)Többször módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 4)A környezeti alapnyilvántartásból szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. sz. rendelet

3 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI JOGSZABÁLY CSOMAG Aktuális jogszabályjegyzék : Hulladékgazdálkodás szabályozása Magyarországon 5)Többször módosított 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 6)264/2004. (IX. 23. ) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről 7)15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól 8)16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

4 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI JOGSZABÁLY CSOMAG Aktuális jogszabályjegyzék : Hulladékgazdálkodás szabályozása Magyarországon 9)21/2008.(VIII. 30.) KvVM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről 10)181/2008. (VII. 8.) Korm rendelet az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 11)Módosított 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről 12)Módosított 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 13)Hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 14)194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet (E-PRTR rendelet)

5 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI JOGSZABÁLY CSOMAG Aktuális jogszabályjegyzék : Hulladékgazdálkodás szabályozása Magyarországon 15)314/2005.(XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 16)103/2003.(IX. 11.) FVM rendelet a növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezelésről 17)44/2000 (XII. 27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 18)45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelete az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

6 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI JOGSZABÁLY CSOMAG Aktuális jogszabályjegyzék : Hulladékgazdálkodás szabályozása Magyarországon 19)5/2001. (II. 23.) KöM rendelte a poliklórozott bifenilek és poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól 20)180/2007. (VII.3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról 21)20/2005.(VI.10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezelésről 22)3/2002. (II.22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről 23) 2000 évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról 24)1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

7 Hulladékgazdálkodásról szóló törvény 3. § alapján hulladék bármely a törvény 1. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. Veszélyes hulladék a 2. számú mellékletben felsorolt tulajdonságok (H szám) közül eggyel vagy többel rendelkező illetve anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék. 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

8 Kapcsolódó rendelet: 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A módosított 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet hatálya kiterjed a Hgt. hatálya alá tartozó minden hulladékra, valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre, aki vagy amely hulladékot termel, birtokol, kezel vagy a gyártói felelősség alapján a hulladékká vált termék visszavételéről, kezeléséről gondoskodik. Nem terjed ki az ingatlantulajdonosokra az ingatlanon, telephelyen keletkező települési hulladékaik tekintetében, amennyiben azt szerződés alapján kizárólag a hulladékkezelést végző közszolgáltatónak adják át. E jogszabály nem érinti a más jogszabályokban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget. 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

9 Kapcsolódó rendelet: 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről Nyilvántartás fogalma: a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységre vonatkozó, e rendeletben meghatározott adatok rögzítése. A hulladék termelő és kezelő nyilvántartása tartalmazza a telephelyre bemenő és onnan kimenő anyagok és hulladékok anyagforgalmi egyenlegét is. A veszélyes hulladék termelője a veszélyes hulladékokra vonatkozó kormányrendeletben előírt anyagmérleg alapján termelési technológiánként és hulladékonként vezet nyilvántartást. 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

10 Kapcsolódó rendelet: 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A hulladék termelője nyilvántartást vezet: a) hulladékonként, Az Európai Hulladék Katalógus (EWC szám); b) az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá eső iparágak, illetve tevékenységek esetében anyagmérleg alapján technológiánként is. A hulladék kezelője anyagmérleg alapján technológiánként és hulladékonként vezet nyilvántartást! 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

11 Kapcsolódó rendelet: 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 1. A hulladék termelő nyilvántartásának adattartalma: a) nem veszélyes hulladék esetében Általános adatok: A KAR borítólapon, KÜJ és KTJ lapon 78/2007. ( IV. 24.) Korm. rendelet szerint, valamint a Borítólap kitöltéséhez szükséges adatok szerint; A telephelyen folyó tevékenységek felsorolása, TEÁOR kóddal, megnevezéssel; Nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról. 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

12 Adatok hulladékonként: Hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése, TEÁOR kódja); A keletkező hulladék megnevezése és kódja; Üzemi gyűjtőhelyre szállítás gyakorisága; Csomagolási mód; Fizikai megjelenési formája; Amennyiben a hulladék a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. § (3) bekezdése szerint felsorolt R mondatokkal jellemezhető komponenseket tartalmaz, ezek tömegkoncentrációját (annak igazolására, hogy a hulladék nem veszélyesként került besorolásra); A keletkező hulladék mennyisége (anyagforgalmi egyenleg alapján) (kg). 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

13 Adatok hulladékonként: Az üzemi gyűjtőhelyen tárolt (göngyölített) összes mennyiség bevétel vagy kiadás után (kg); A kezelésre (saját telephelyi kezelésre, kiszállításra) kiadott hulladék mennyisége (kg), az átvevő neve, KÜJ és KTJ száma, illetve az exportra kerülő hulladék célországa; A kezelésre átadott hulladék kezelési kódja; A kiszállítások kísérőjegyeinek nyilvántartása (szállítólevél száma); Minden hulladékmozgáshoz rögzíteni kell annak időpontját; Technológiánkénti nyilvántartás ha IPPC tevékenység; A hulladékot eredményező technológia megnevezése, TEÁOR kódja (ha van); A technológia anyagmérlege; A keletkezett félkész és/vagy késztermékek termelési adatai. 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

14 1. A hulladék termelő nyilvántartásának adattartalma: b) veszélyes hulladék esetében Általános adatok: A KAR borítólap KÜJ és KTJ lap; Borítólap kitöltéséhez szükséges adatok; A telephelyen folyó tevékenységek felsorolása, TEÁOR kóddal, megnevezéssel; Nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról. 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

15 Adatok veszélyes hulladékonként: A keletkező hulladék megnevezése és kódja; Hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése, TEÁOR kódja); Üzemi gyűjtőhelyre szállítás gyakorisága; Csomagolási mód; Fizikai megjelenési formája; A hulladék H veszélyességi jellemzője/jellemzői; A veszélyességet okozó komponens megjelölése (C számok), a komponensek tömegkoncentrációja; A hulladék összetevőinek kémiai megnevezése (kivéve C33, C35); A hulladék veszélyessége: maró, éghető, gyúlékony, robbanóképes, irritáló, toxikus (érintésre), toxikus (belélegzéskor), toxikus (lenyeléskor). 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

16 Veszélyes reakciók: hőre, savra, nyomásra, lúgra, vízre, oxidálóra, levegőre, redukáló szerre, más termékre, milyen anyagok esetében; A keletkező hulladék mennyisége (anyagforgalmi egyenleg alapján) (kg); Az üzemi gyűjtőhelyen tárolt (göngyölített); Összmennyiség bevétel vagy kiadás után (kg); A kezelésre (saját telephelyi kezelésre, kiszállításra) kiadott hulladék mennyisége (kg), az átvevő neve, KÜJ és KTJ száma, illetve az exportra kerülő hulladék célországa; A kezelésre átadott hulladék kezelési kódja; A kiszállítások kísérőjegyeinek nyilvántartása (SZ vagy K kísérőjegy); Minden hulladékmozgáshoz rögzíteni kell annak időpontját; 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

17 Technológiánkénti nyilvántartás: A hulladékot eredményező technológia megnevezése, TEÁOR kódja (ha van); A technológia leírása, kapacitása; A technológia anyagmérlege a külön jogszabályban (98/2001. Korm. r.) előírt tartalommal; A keletkezett félkész és/vagy késztermékek termelési adatai. 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

18 2. A hulladék kezelője nyilvántartásában előírt adattartalom: Hulladék átvételének pillanatától nem veszélyes hulladék kezelése esetén az 1. pont szerinti, veszélyes hulladék kezelése esetén a 2. pont szerinti adatokat tartja nyilván kezelési technológiánként és hulladékonként; Ezen felül a kezelésre átvett hulladékra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthetőségének érdekében a kezelőnek az alábbi nyilvántartási kötelezettsége van: A kezelésre átvett hulladék kísérőokmányai; A hulladék származására vonatkozó adatok, import esetén az exportáló ország megjelölésével; A kezelésre átvett hulladék megnevezése, kódja, mennyisége (kg); A kezelésre kiadott hulladék mennyisége (kg); A kezelés kódszáma; Minden hulladékmozgáshoz rögzíteni kell annak időpontját. 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

19 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet alapján több mint 20 ezer adatszolgáltatás kerül feldolgozásra, az E-PRTR adatszolgáltatás azonban csak pár száz, a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer és a Hatósági Nyilvántartó Rendszer segítségével kiszűrhető telephelyet érint; A 166/2006/EK rendelet hatálya alá tartozik minden olyan üzem üzemeltetője, amely a meghatározott vonatkozó kapacitásküszöböt meghaladóan egy vagy több tevékenységet végez az E-PRTR rendelettel módosított 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet alapján. Az E-PRTR nyilvántartást az Európai Parlament és Tanács a 166/2006/EK számú rendelettel (továbbiakban 166/2006/EK rendelet) hozta létre; 166/2006/EK számú rendelettel Az EU rendelettel összhangban, az E-PRTR részeként, a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet szerint, a hulladékról vezetett nyilvántartás és adatszolgáltatás kibővítésre került: a nem veszélyes és veszélyes hulladékok telephelyről történő elszállításáról;194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet

20 2007. január 01-től, a hulladékról vezetett nyilvántartásában, az alábbi adatokat is fel kell tüntetnie: A telephelyről hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított nem veszélyes hulladék mennyisége; A telephelyről országon belülre hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége; A telephelyről országon kívülre hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége (t/év), a hasznosító vagy ártalmatlanító neve, címe és a szállítmányt befogadó tényleges hasznosító vagy ártalmatlanító telephely címe (megjelölve az országkódot). 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

21 A fent rögzített adatoknál minden esetben meg kell adni, a használt elemzési vagy számítási módszert, illetve hogy az adat mért (M), számított (SZ) vagy becsült (B) érték. A nyilvántartást ebben az esetben is naprakészen kell vezetni. A vezetett nyilvántartás alapján adatszolgáltatásra az a 166/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó telephely köteles, ahonnan évente 2 tonnát meghaladó mennyiségű veszélyes-, vagy évente 2 000 tonnát meghaladó nem veszélyes hulladékot szállítanak el kezelésre. E-PRTR jelentést évente kell tenni, hulladékgazdálkodási vonatkozásban a tárgyévet követő év március 01.-ig. A hulladékgazdálkodási vonatkozású E-PRTR adatszolgáltatást az eddigi, 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatáshoz kell csatolni 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

22 Összefoglalva: Nyilvántartás A hulladék termelője és kezelője vezeti (a szállító kivételével) telephelyenként naprakész hulladék mennyiségéről fajtánkénti összetételéről Tartalmazza a telephelyre bemenő és onnan kimenő anyagok és hulladékok anyagforgalmi egyenlegét Hulladékonként, technológiánként (anyagmérleg alapján)

23 Egyéb nyilvántartási szabályok A hulladék szállítója köteles megőrizni: a) nem veszélyes hulladékok esetén az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat, b) veszélyes hulladék esetén pedig a külön jogszabály szerinti kísérő dokumentációt. A külföldről behozott hulladékról a hasznosító, illetve az országból kivitt hulladékról a termelő a belföldi eredetű hulladéktól elkülönítetten vezet nyilvántartást A nyilvántartások, bizonylatok, valamint az egyébdokumentációk - ha jogszabály ennél hosszabb időt nem állapít meg – a veszélyes hulladék esetében tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladék esetében 5 évig nem selejtezhetők

24 Egyéb jogszabály által előírt nyilvántartási kötelezettség Módosított 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló jogszabály10. § (2) bek. szerinti alapjellemzés,valamint a megfelelősségi vizsgálat elvégzéséről, továbbá azok eredményeinek jegyzőkönyvben történő rögzítéséről a termelő, a mennyiben a termelő nem ismert, a hulladék tulajdonosa, birtokosa köteles gondoskodni. Az alapjellemzésben, megfelelőségi vizsgálatban rögzített adatok helytállóságáért a hulladék átadója felelős, amit a jegyzőkönyv cégszerű aláírásával igazol. A jegyzőkönyv egy példányát a hulladék átadója köteles a hulladék átvevőjének átadni. A jegyzőkönyvet a hulladék nyilvántartás részeként kell kezelni.

25 Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 3. §. előírja, hogy e rendeletben foglaltakon túl az építési és bontás hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet alapján is eleget kell tenni. Kísérőjegyek veszélyes hulladék szállításához (SZ, K jegy) eredeti nyomtatvány boltban vásárolható sorszámozott Sz. lapokat a termelő tölti ki, kezelőig dokumentálja a hulladékot. HIBA: azokon a fuvarlevél szám nincs rávezetve. K kísérőjegyet kell alkalmazni a begyűjtéssel szállítható veszélyes hulladékokhoz, melyet a begyűjtő tölti ki. Begyűjtés esetén egyszeri mennyisége max. 2.000 kg-ot nem haladja meg. Fizikai megjelenési forma kódok változása kísérő-, illetve szállítójegyeken (internet cím: www.sz.jegy.hu).

26 Anyagmérleg készítése A 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet 6. § alapján a háztartások kivételével a veszélyes hulladék termelője köteles: minden veszélyes hulladékot eredményező tevékenységről anyagmérleget készíteni – melynek tartalmaznia kell az adott termelés technológiába bemenő anyagok mennyiségét és összetételét, a keletkező termékek mennyiségét és összetételét, valamint a veszélyes hulladékok mennyiségét és összetételét. Folyamatban belépő és kilépő anyagok egyenlege: Technológiai folyamatba belépő anyagok tömege megegyezik a rendszerből kilépő anyagok tömegével; A lejátszódó folyamatok következtében a távozó anyagok csak minőségileg különböznek a belépő anyagoktól, mennyiségileg nem; BELÉPŐ ANYAGOK MENNYISÉGE = KILÉPŐ ANYAGOK MENNYISÉGE (INPUT = OUTPUT). Az áttekintés „A környezetvédelmi jogszabályok változásai és az adatszolgáltatással kapcsolatos aktuális feladatok” c. szeminárium anyagainak felhasználásával jött létre (Sopron, 2011.02.21).


Letölteni ppt "A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ÉS AZ ANYAMÉRLEG KÉSZÍTÉSÉNEK FONTOSSÁGA 2011. március 8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések