Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pályázati felhívás célja és általános feltételei / Objectives and general conditions of the Call for proposal Németh Mónika / Ms Mónika Németh Program.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pályázati felhívás célja és általános feltételei / Objectives and general conditions of the Call for proposal Németh Mónika / Ms Mónika Németh Program."— Előadás másolata:

1 A pályázati felhívás célja és általános feltételei / Objectives and general conditions of the Call for proposal Németh Mónika / Ms Mónika Németh Program Operátor vezető / Head of Programme Operator Nemzeti Fejlesztési Ügynökség / National Development Agency Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés / Capacity Building and Institutional Cooperation

2 A Program és a pályázati felhívás átfogó célkitűzése / Overall objectives of the Programme and the call Megerősített intézményi kapacitás és humán erőforrás fejlesztés norvég intézményekkel és hatóságokkal való együttműködés és tudástranszfer révén / Enhanced institutional capacity and human resource development through cooperation and transfer of knowledge and experience with institutions and authorities in Norway A magyar és a norvég közintézmények közötti kétoldalú együttműködések erősítése / Strengthening bilateral relations between public entities in Hungary and Norway

3 A pályázati felhívás beavatkozási területei / Fields of intervention of the present call 1)Helyi értékeken alapuló gazdaságfejlesztés és az ehhez szükséges társadalmi konszenzus létrejöttének ösztönzése / Promotion of local economic development based on the identification of local values and the establishment of the necessary social consensus 2)Önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az innovatív társadalomszervezés és közszolgáltatások nyújtása területén élhetőbb települések kialakítása érdekében / Encouraging the role of municipalities in the field of innovative social organisation and public service provision, for the purpose of creating more livable settlements

4 Különös feltételek/ Special concerns Donor partnerség / Donor partnership – Minden esetben szükséges donor partnerség kialakítása / Each project promoter has to establish cooperation with one or more Norwegian entity – Együttműködési szándéknyilatkozat csatolása szükséges a pályázathoz / A letter of intent on cooperation shall be attached to the application – A Támogatási Szerződés megkötését megelőzően szükséges Partnerségi Megállapodást kötni / Prior to signing the project contract the Project Promoter shall conclude partnership agreement with each of its partners Nemek közti esélyegyenlőség / Gender equality – A projekt elszámolható költségének minimum 10%-át a nemek közötti esélyegyenlőség megvalósítására szükséges fordítani / Minimum 10 % of the eligible expenditures of each project has to be dedicated for measures targeting the promotion of gender equality Élethosszig tartó tanulás / Lifelong learning – Az élethosszig tartó tanulás elve át kell szője a projekt tevékenységeket / The principle of lifelong learning needs to be an overarching element of the project activities

5 Jogosult pályázók és partnerek köre/ Eligible applicants and project partners Jogosult pályázók: Magyarországi helyi önkormányzatok (GFO kód: 321) / Local governments of Hungary Minden pályázónak legalább egy norvég és egy hazai partnere kell legyen / All applicants has to present in its proposal at least one project partner from Norway and at least one project partner from Hungary: Jogosult donor projekt partnerek: közszféra intézményei és Norvégiában bejegyzett non- profit szervezetek / Eligible donor project partners are public sector institutions and non- profit organisations registered in Norway Jogosult hazai projekt partnerek: vállalkozások, költségvetési szervek, jogi személyiségű non-profit szervezetek / Eligible project partners from Hungary are: companies, public authorities, non-profit organisations with legal entity.

6 Kötelezően megvalósítandó támogatható tevékenységek/ Eligible mandatory activities Kötelező tevékenységek / Mandatory activitiesKüszöbértékek / Thresholds Partnerségi projekt előkészítése / Preparation of partnership projectMax. 5 000 EUR Projekt menedzsment / Project management Max. 10%-a a projekt elszámolható költségeinek / Max. 10% of the project’s eligible budget Humánerőforrás-, intézményi kapacitás-, szervezetfejlesztés / HR development, institutional capacity building and organisational development Min. 30%-a a projekt elszámolható költségeinek / Min. 30% of the project’s eligible budget Nemek közti esélyegyenlőség előmozdítása / Measures promoting and targeting gender equality Min. 10%-a a projekt elszámolható költségeinek / Min. 10% of the project’s eligible budget Nyilvánosság / Publicity Max. 10%-a a projekt elszámolható költségeinek / Max. 10% of the project’s eligible budget

7 Partnerségi projekt előkészítése / Preparation of partnership project A tevékenység célja / purpose of the activity: A projekt javaslat kidolgozását megelőzően vagy annak során folytatott partnerkeresési, partnerség építési tevékenység és a pályázat partnerségben történő elkészítése / The search for project partners from Norway prior to or during the preparation of a project application, the development of such partnerships, and the preparation of an application for a donor partnership project Támogatható tevékenységek / Eligible activities: A projektgazda és a potenciális donor projekt partner közti találkozók szervezése, illetve azokon való részvétel / Organization of and participation at meetings with the participation of the project promoter and potential donor project partner(s); Partnerségi projektre vonatkozó pályázat készítése / preparation of the proposal for the partnership project. Küszöbérték / Threshold: max. 5.000 EUR

8 Humánerőforrás-, intézményi kapacitás fejlesztése, szolgáltatási portfólió bővítése / HR development, institutional capacity building and organisational development A tevékenység célja / purpose of the activity: Szervezeten belüli és kívüli szakemberek képzése, döntéshozatali folyamatok korszerűsítése, felelősségi körök lehatárolása, intézményesített együttműködések kialakítása, szolgáltatási portfólió bővítése / Trainings for staff and external experts, improving decision-making processes, revision of scope of responsibilities within and among organizations, establishing inter-institutional cooperation, improving the service portfolio of local authorities Támogatható tevékenységek (pl.) / Eligible activities (examples): Új munkakörök kialakítása / Creation of new positions and job descriptions for specific tasks; Tananyagok, képzési programok, kidolgozása és megvalósítása / Elaborating curricula, educational programmes and implementing training activities; Tanulmányok, elemzések készítése / Studies, reports, polling, analyses, evaluations; Minőségbiztosítási rendszerek kialakítása / Strengthening quality assurance systems; Módszertanok, működési tervek, kísérleti beavatkozások kidolgozása és megvalósítása / Elaborating and implementing methodologies, operational plans, protocols and pilot actions Küszöbérték / Threshold: Min. 30%-a a projekt elszámolható költségeinek / Min. 30% of the project’s eligible budget Examples for eligible activities: - measures to strengthen human resources development; o

9 Nemek közti esélyegyenlőség / Gender equality A tevékenység célja / purpose of the activity: A projekteknek figyelmet kell fordítaniuk a nemek közti esélyegyenlőség megvalósulásának elősegítésére, és hozzá kell járulniuk az esélyegyenlőségi témakör minél szélesebb körben történő megismeréséhez (pl. foglalkoztatás, munka összeegyeztethetősége a magán- és családi élettel, bérezési különbségek, részvétel a politikai és gazdasági döntéshozatalban, stb.) / Projects have to pay attention to the gender aspects of the measures implemented and contribute to an increased awareness on the principles of equal opportunities (e.g. employment, reconciliation of work, private and family life, pay gaps, participation in political and economic decision-making, etc.) Támogatható tevékenységek (pl.) / Eligible activities (examples): Nemek eltérő igényeinek figyelembevételét szolgáló elemzések és beavatkozások / Taking into account gender specific needs and address gender specific conditions; Korábbi vagy jelenlegi esélyegyenlőségre irányuló tevékenységek tapasztalatainak felhasználása / Taking into account past experiences and/or current gender equality activities Szemléletformáló tevékenységek / Awareness-raising actions and campaigns empowering women A nők projektben való részvételének ösztönzése, a női esélyegyenlőséget támogató szervezetek bevonása és támogatása / Promoting women’s participation within the project, involving strengthening organizations working to improve the opportunities and rights of women Küszöbérték / Threshold: Min. 10%-a a projekt elszámolható költségeinek / Min. 10% of the project’s eligible budget

10 Választható támogatható tevékenységek/ Eligible optional activities Választható tevékenységek / Optional activities Küszöbértékek / ThresholdsEgyéb korlátozások / Other limitations Ingatlanvásárlás / Purchase of real estate and land Max. 10%-a a projekt elszámolható költségeinek / Max. 10% of the project’s eligible budget Csak a projektgazda valósíthatja meg / Project Promoter only Fenntartási kötelezettségek / Post- completion obligations Beruházás / Investment Max. 50%-a a projekt elszámolható költségeinek / Max. 50% of the project’s eligible budget Csak a projektgazda valósíthatja meg / Project Promoter only Fenntartási kötelezettségek / Post- completion obligations Informatikai fejlesztés / ICT development - Kizárólag immateriális javak, szolgáltatások és kisértékű eszközök beszerzése támogatható e kategóriában / Only intangible assets, services and small scale technological and infrastructural investments are eligible Egyéb kapcsolódó szolgáltatások / Other services connected to eligible activities - Kizárólag a projekt célokhoz illeszkedő, azokat szolgáló mértékben / Only in case they clearly contribute and are necessary to the achievement of the project’s objectives

11 Elszámolható költségek / Eligible expenditures Támogatható tevékenység / Elszámolható költség / Eligible activity / Eligible expenditure 11. Immateriális javak / Intangible assets 12. I ngatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok / Rights representing assets related to real estates 13.,14. Műszaki berendezések, gépek, járművek / Technical equipment, machinery and vehicles 51. Anyagköltség / Material cost s 52. Igénybe vett szolgáltatások / Costs of services used 53. Egyéb szolgáltatások költségei / Costs of other services 54. Bérköltség / Staff costs 55. Személyi jellegű egyéb kifizetés / Other employee related payments 56. Járulékok / Duties on salaries 57. Értékcsökkenés / Deprecation Partnerségi projekt előkészítése / Preparation of partnership project xxxx Projekt menedzsment / Project management xxxxxx Humánerőforrás-, intézményi kapacitás-fejlesztés / HR & institutional development xxxx Nemek közti esélyegyenlőség / Gender equality xxxx Nyilvánosság/ Publicity xxxxx Ingatlanvásárlás / Purchase of real estate x Beruházás / Investment xxxx Informatikai fejlesztés / ICT development xxxx Egyéb szolgáltatások / Other services xxxxx További információ az Elszámolhatósági útmutatóban található / For more information, please see the Eligibility guideline

12 Kötelező kimenet indikátorok / Mandatory output indicators Kimenet indikátor / Output indicator Minimum célérték / Minimum target value Mértékegység/ Unit of measure Elkészített stratégiai dokumentumok száma / Nr. of strategic documents elaborated 1unit A projekt által közvetlenül érintett állampolgárok száma / Nr. of citizens directly reached by the projects 200person Magyar és norvég felek részvételével megrendezett események száma / Nr. of events organized with participation of Hungarian and Norwegian stakeholders 2unit

13 Támogatási összeg és támogatási intenzitás / Grant amount and grant rate Pályázati kiírás keretösszege / Amount available within the call: 6 830 000 EUR Minimum igényelhető támogatás / Minimum grant assistance per project: 500 000 EUR Maximum igényelhető támogatás / Maximum grant assistance per project: 1 500 000 EUR Maximális támogatási intenzitás / Maximum grant rate: 95% Minimális önerő mértéke / Minimum level of own contribution: 5%

14 A támogatás folyósításának rendje / Disbursement of the grant Előleg: max. 30% / Advance payment: up to 30% Időközi kifizetések: utófinanszírozás és szállító finanszírozás keretében / Interim payments: in the form of reimbursement and supplier financing Végső kifizetés: a támogatás legalább 10%-a a záró projekt jelentés elfogadását követően kerül kifizetésre. / Final payment: The last 10% of the grant shall be disbursed following the approval of the final project report.

15 Értékelési szempontok / Selection Criteria A projekt relevanciája a program céljaira tekintettel / Relevance of the project with regard to the programme’s objectives: 0-15 pts A kétoldalú partnerség minősége / Level of bilateral partnership: 0-20 pts A hazai szereplők közti partnerség minősége / Level of partnership at national level: 0-10 pts A projekt megalapozottsága / Justification of the project: 0-15 pts Célcsoportok / Target groups: 0-15 pts A projekt kidolgozottsága / Overall project design: 0-25 pts Az esélyegyenlőség szempontjainak beépítése / Inclusion of gender issues within the project: 0-10 pts Az élethosszig tartó tanulás szempontjainak beépítése / Inclusion of Lifelong Learning within the project: 0-10 pts Nyilvánosság biztosítása / Publicity : 0-10 pts A projekt eredményei és fenntarthatósága / Project results and sustainability: 0-20 pts A projekt költségvetése / Budget: 0-15 pts A menedzsment struktúra megfelelősége / Adequacy of the management set-up: 0-15 pts Max. 180 pts – min. 120 pts!

16 A kiválasztási folyamat ütemezése / Schedule of the selection procedure Benyújtási határidő: 2013. szeptember 30 / Deadline for submission: 30 September 2013 Formai ellenőrzés: határidőt követő kb. 1 hónapon belül / Review of the administrative criteria: within ca. 1 month after the deadline Szakmai értékelés: a formai ellenőrzést követő 1 hónapon belül / Expert evaluation: within ca. 1 month after the review of the administrative criteria Döntés: a benyújtási határidőtől számítva 120 napon belül / Final grant decision: within 120 days after the submission of the application

17 Projektek megvalósítási időszaka / Duration of projects Támogatási szerződés megkötésének várható időpontja: 2014 eleje / Expected date of the conclusion of project contract: early 2014 A projekt megvalósítás maximális időtartama: 24 hónap / Maximum duration of project implementation: 24 months A megvalósítási időszak záródátuma: 2016. április 30 / Final deadline for completion of projects: 30 April 2016

18 További információk, kapcsolatfelvétel/ Further information and contact information A programot és a jelen felhívást érintő minden hivatalos információ és dokumentum a www.norvegalap.hu honlapon megtalálható (elérhető az eeagrants.hu címről is). / All official information regarding the present call for proposals and the Capacity-building and institutional cooperation Programme is available on the following site: www.norvegalap.hu (also available through the site eeagrants.hu). www.norvegalap.hu A Végrehajtó Ügynökség által működtetett ügyfélszolgálat elérhetőségei / Contact points of the customer service operated by the Implementing Agency : Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Zrt. / International Development and Fund Coordination Agency Plc. tel / phone: +36-1-999-4400 e-mail: capacity@norvegalap.hucapacity@norvegalap.hu

19 Adminisztratív információk / Administrative information Legfontosabb dokumentumok: Pályázati felhívás, Általános pályázati útmutató, Elszámolhatósági útmutató, pályázat kitöltési útmutató, pályázati űrlap / Most important documents: Call for proposals, General Application Guide, Eligibility Guideline, Application Form, Instructions for filling the application form A pályázati felás hivatalos nyelve az angol és csak angolul érhető el. A pályázatot angolul szükséges elkészíteni és benyújtani. / The official language of the call for proposal is the English, the application form must be filled in the English language. Pályázat benyújtásához a https://nora.norvegalap.hu weboldalon szükséges regisztrálni / To submit an application, the applicant has to be registered at the official website of the Grants: https://nora.norvegalap.huhttps://nora.norvegalap.hu

20 Köszönöm a figyelmet, és sikeres pályázást kívánok! Thank you for your attention and wish you good luck for successful application!


Letölteni ppt "A pályázati felhívás célja és általános feltételei / Objectives and general conditions of the Call for proposal Németh Mónika / Ms Mónika Németh Program."

Hasonló előadás


Google Hirdetések