Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közbeszerzési szabályok változásai az új Kbt. alapján Előadó: dr. Molnár Fanni Eszter közbeszerzési szakértő Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közbeszerzési szabályok változásai az új Kbt. alapján Előadó: dr. Molnár Fanni Eszter közbeszerzési szakértő Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő."— Előadás másolata:

1 A közbeszerzési szabályok változásai az új Kbt. alapján Előadó: dr. Molnár Fanni Eszter közbeszerzési szakértő Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.

2 2011. évi CVIII. törvény → új Kbt.: 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2015. november 1-től Háttér: 2014/24/EU irányelv a közbeszerzésekről 2014/25/EU irányelv a közszolgáltatók közbeszerzéseire irányadó szabályok 2014/23/EU irányelv a koncessziós szerződésekről 2014/55/EU irányelv az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról

3 Struktúra: Tv+ VH rendeletek ÚJ VH rendeletek: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet, a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 324/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

4 Ajánlatkérők klasszikus ajánlatkérők (központi, nem központi, önként) 5. § (1) „a) a minisztérium, b) a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv, c) az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács,” és közszolgáltatók (+közszolgáltatást végző nem közszolgáltatók) Támogatott szervezetek (új Kbt. 5. § (2)-(3)) közbeszerzési kötelezettsége - támogatási intenzitás aránya szerint meghatározott beszerzési tárgyak esetében - támogatási intenzitásra tekintet nélkül (25 millió≤) ÚJ SZABÁLY!

5 Eljárás fajták 1)Bármikor alkalmazható eljárások: -nyílt -meghívásos 2)Csak a törvényi feltételek fennállásakor: - tárgyalásos - hirdetmény nélküli tárgyalásos - versenypárbeszéd - keretmegállapodás - innovációs partnerség (új) → Az eljárás célja egy innovatív termék, szolgáltatás, vagy építési beruházás kifejlesztése és ennek eredményeként létrejövő áruk, szolgáltatások vagy építési beruházás ezt követő beszerzése Jellemzően: kereskedelmi forgalomba hozatal előtti beszerzés

6 Nyílt eljárás Ajánlatkérő lehetőségei az eljárás menetében: kizáró okok és alkalmasság bekérése, és csak az alkalmas AT-től kérünk ajánlatot VAGY csak árat kérünk be, és csak a legolcsóbbtól kérek kizáró ok és alkalmasság igazolást VAGY általános szabályok szerint járunk el Határidők: 35 nap (kiv. 30 nap, ha az ajánlatok elektronikus úton is benyújthatóak) 15 nap (gyorsított v. előzetes tájékoztató hirdetmény feladásakor) TÁRGYALÁSOS Új szabályok: több esetben teszi lehetővé a törvény lehet úgy dönteni, hogy mégsem tart tárgyalás, beáll az ajánlati kötöttség Határidők: 35 nap 15 nap (gyorsított) ___________________________________ Hirdetmény nélküli tárgyalásos Feltételhez kötött Nemzetiben is lehet: kivételesen kedvező feltételek rövid ideig állnak fenn (felszámolás alatti cégek) – új Kbt. lehetővé teszi, hogy ekkor az erre vonatkozó kizáró okot nem kell figyelembe venni! Közbeszerzési Hatóság értesítése │két szakaszos, feltételhez kötött│ │egy szakaszos, feltétel nélküli eljárás│

7 Kizáró okok és igazolásuk 1) EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBEZERZÉSI DOKUMENTUM (ESPD) - uniós eljárásban kötelező - nemzeti eljárásban lehetőség (de továbbra is nyilatkozat elegendő) - az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet is köteles benyújtani →kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozó/alk.igazoló szervezet lecserélhető →AK köteles felhívni erre (új szabály!) 2) az Ajánlatkérő az EEKD tartalmát ellenőrizni köteles 3) az eljárás eredményéről szóló döntés megküldését követően fel kell kérni a legkedvezőbbet (és a 2. –at) a kizáró okok tételes igazolására (5 mn) 4) értékelés közben is bekérhetőek az igazolások, ha kétség merül fel 5) ÖNTISZTÁZÁS! → - kizáró ok hatálya alatt - intézkedések megtételét igazolja - KH döntése (15 mn), - AK köteles elfogadni AK köteles rendelkezésre bocsátani: EEKD formanyomtatványát, (kizáró okokat és alkalmassági követelményeket) VAGY megjelölni a webfelületet,ahol a minta elérhető

8 Értékelés = nyertes ajánlattevő kiválasztása – 3 módszer! - legalacsonyabb ár (építési beruházásnál tilos!) - legalacsonyabb költség (költség-hatékonysági mutató) - ár-érték (korábban összességében legelőnyösebb) Bíráló Bizottság feladata: szakértelem kívánalma - jogi, pénzügyi, közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési (kötelező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása!) → „részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba” Becsült érték – tartalma változik! „legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatás” Indoka: Ajánlatkérő felelőssége csökken Részekre bontás tilalma, új szabály: - elkülönült, önállóan gazdálkodó szervezeti egység esetében külön számítandó a becsült érték

9 Nemzeti eljárások Kbt. 113-116.§§ vagy önállóan kialakított szabályok szerint Hirdetmény helyett →”Összefoglaló tájékozató” Tartalma: - Ajánlatkérő neve, címe - elérhetőség - szerződés tárgya és időtartama, - teljesítés helye - érdeklődés határideje Eljárás menete: Közbeszerzési Hatóságnak megküldés közzétételre Megindítás 5. naptól – 12 hónapig min. 3 gazdasági szereplő + érdeklődők

10 Értékhatár változás! - 18 millió és 100 millió (régi 3 szereplős Kbt.121. § (7) a és 122/A.) – új Kbt. 115. § (1) - nyílt vagy - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás + KIVÉVE: „ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.” Eljárás menete: min 4 (!) gazdasági szereplő meghívása nincs min. határidő, „elegendő idő” biztosítása „az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a tizennyolcmillió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot”

11 Szerződéskötés Moratórium szabályai változnak: –10 nap –5 nap (115 § (1) szerinti 4 szereplős eljárásban) –nincs (131. § (8)) Szerződés kötés elmaradása: új feltétel „ellenőrzési körén kívül eső” 131. § (9) „Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő az (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.”

12 Teljesítés – Ki teljesít?: - érvényes - alkalmas - nem kizárt - legjobb ajánlat - eredményes eljárás Projekttársaság: ajánlatkérő is részt vehet a projekttársaságban! Biztosítékok új szabályai (késedelmi/hibás) - a biztosítékok újratöltésének tilalma, - az előleg erejéig a biztosíték kérés kizárása ↓ Előleg: ép. beruházás 5% (maradt), de legfeljebb 75 millió előleg + Alvállalkozók : de az Ajánlatkérő előírhatja, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattő végezzen – szerződésben sem kiszervezhető!

13 Szerződés módosítás 3 esetkör: - mérsékelt ellenérték növekedés - speciális körülmények - nem lényeges módosítás - uniós értékhatárt elérő - 10%, 15% + általános jellegét nem érinti - előre meghatározott feltételek szerint - pótmunka (többletmunka) - előre nem látható ok „nem lényeges” új Kbt. 141. § (6) – mi minősül lényegesnek

14 Új Kbt. – ről összefoglalóan elmondható…. igyekszik csökkenteni az adminisztrációs terheket könnyítéseket ad a nemzeti értékhatárt elérő eljárásokban EEKD/Öntisztázás – két új intézmény, gyakorlatuk kialakításában nagy szerepet kap várhatóan a Döntőbizottság közbeszerzési szakértelmet követel meg az eljárás mindként oldalán részt vevő felektől

15 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.


Letölteni ppt "A közbeszerzési szabályok változásai az új Kbt. alapján Előadó: dr. Molnár Fanni Eszter közbeszerzési szakértő Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések