Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektek megvalósítása során felmerülő módosulások kezelése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektek megvalósítása során felmerülő módosulások kezelése."— Előadás másolata:

1 Projektek megvalósítása során felmerülő módosulások kezelése

2 Projekt tartalomváltozása A támogatási szerződések változtatására sor kerülhet, ha a projekt végrehajtásának időtartama alatt jelentős, a projekt végrehajtását befolyásoló körülmények változtak az eredeti szerződés aláírása óta. A szerződés csak akkor módosítható, ha a projekt a módosított feltételekkel is támogatható lett volna. Ha a kedvezményezett szerződésben foglalt azonosító adatai, illetve a projekt jellemzői a 16/2006 MeHVM-PM együttes rendelet 17.§(2) a)- d) pontjában meghatározott mértéket el nem érő mértékben megváltoznak, akkor erről írásban, legkésőbb a változást követő 8 napon belül értesíti a Közreműködő Szervezetet.

3 Projekttartalom változás kezelése A támogatási szerződés módosítását kezdeményezheti a Kedvezményezett, illetve a IH/KSZ; A Kedvezményezettnek a KSZ-hez kell benyújtania a szerződésmódosítási vagy változás bejelentési kérelmet. A módosítási igényt a szerződésmódosítási kérelem formanyomtatványon/változás bejelentési formanyomtatványon a kedvezményezettnek írásban, megfelelő indoklással és minden, a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal együtt szükséges benyújtania. A Közreműködő Szervezet dönt: –a bejelentés elfogadásról (Értesítés változás bejelentés tudomásul vételéről). –az elutasításról (Értesítés Változás bejelentés elutasításáról) –vagy bármilyen kifogás emeléséről (Felhívás Változás bejelentés hiánypótlására)

4 Alapelvek teljes helyzetfeltárás: az előforduló esetek teljeskörű tipizálása nem lehetséges, projektszinten egyedileg, helyzetelemzés alapján mérlegelve hozza meg a KSZ a döntést, figyelembe véve a kedvezményezett korábbi módosítási igényeit is; a módosítás nem változtathatja meg a projekt alapvető célját; a módosítás nem irányulhat olyan szempontra, amely jogosultsági feltétel volt az értékelés során; az értékelésnél előnyt jelentő feltételeket negatívan érintő módosítás nem lehetséges, a módosítási igény nem kerülhet jóváhagyásra, amennyiben az a pályázat készítésekor előre látható, tervezhető körülmény miatt merült fel, de ez alól kivételt jelentenek a nem negatív irányú változások, továbbá az alapvető célok teljesülését elősegítő, ésszerűsítést célzó módosítások;

5 Változás bejelentés A Kedvezményezettnek valamennyi, a projektet érintő változás esetén bejelentési kötelezettsége áll fenn az alábbi esetekben: Adminisztratív okokból szükséges változások pl. címváltozás, bankszámlaszám változás, további bankszámlák nyitása esetén, A projekt megvalósításának befejezése az eredeti támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előreláthatóan 3 hónapot nem meghaladóan késik; TSZ-ben rögzítettől eltérő tényleges projekt kezdés bejelentése, amennyiben a projektmegvalósításának befejezése az eredeti TSZ-ben rögzítetthez képest nem vagy három hónapot nem meghaladóan csúszik. Amennyiben a TSZ-ben rögzítettnél korábbi a tényleges kezdés időpontja, a projektmegvalósítás határideje is korábbi lesz a TSZ-ben rögzítetthez képest, ezért annak módosítása is szükséges, amennyiben a kiírásban meghatározott maximális időtartam alapján indokolt.

6 Változás bejelentés A projekt összköltségének húsz százalékát nem meghaladó mértékben változik az elszámolható költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest (kumuláltan értendő); A cselekvési és ütemterv tevékenységeinek átütemezése esetén, amennyiben a projekt végrehajtásának időtartama nem változik vagy csökken. Az aláírásra jogosult személy(ek), pénzügyi kötelezettségvállalók személyében bekövetkezett, ill. a kapcsolattartó személyének és adatainak megváltozása esetén (aláírásra jogosult személy, projektmenedzser, műszaki ellenőr).

7 Változás bejelentés „Számviteli kategóriák” változása, ha a változás a tevékenységek, költségkategóriák szerinti felosztást nem érinti; Ha az engedélyezési eljárások esetén valamely érdekelt fellebbezéssel élt, vagy olyan szakhatósági előírásoknak kell megfelelnie a kérelmezőnek (kedvezményezettnek), mely előreláthatóan 3 hónapot meg nem haladóan a projekt befejezését késlelteti; A projekt tényleges összköltségének bejelentése : Az elszámolható költség és a támogatás nem változik. Kizárólag a záró elszámolás benyújtásakor szükséges megadni, adatszolgáltatási céllal.

8 Változás bejelentés A projekt indikátorainak - ideértve a horizontális vállalásokat is - nem teljesülése kevesebb, mint 10%: amennyiben ez műszaki, szakmai tartalom változást jelent, a projekttartalom-változás útmutató alapján elszámolható költségcsökkentéssel jár az adott tétel vonatkozásában. Műszaki, szakmai tartalom csökkenés, amennyiben építési engedélyt NEM érintő változás. mindenképpen elszámolható költségcsökkentéssel jár az adott tétel vonatkozásában;

9 Változás bejelentés Műszaki, szakmai tartalom helyettesítő módosítása, amennyiben építési engedélyt NEM érintő változás; Műszaki, szakmai tartalom növelés, vagy helyettesít módosítás, amennyiben támogatást kívánnak igényelni rá (megtakarítás átcsoportosításával); Műszaki, szakmai tartalom növelés, amennyiben támogatást nem kívánnak igényelni rá; Pótmunka - amennyiben építési engedélyt nem érint. Elszámolásra benyújtás előzetes KSZ jóváhagyást igényel, de maga a végrehajtása nem Kiviteli terv módosulás, ha nincs elszámolható költség-változás és az építési engedély módosítását nem igényli.

10 Szerződésmódosítás A Kedvezményezettnek valamennyi, a projektet érintő változás esetén bejelentési kötelezettsége áll fenn az alábbi esetekben: A projekt megvalósításának befejezése az eredeti támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előreláthatóan 3 hónapot meghaladóan késik; TSZ-ben rögzítettől eltérő tényleges projekt kezdés bejelentése, amennyiben a projektbefejezés várható határideje az eredeti TSZ-ben rögzítetthez képest három hónapot meghaladóan csúszik.

11 Szerződésmódosítás A projekt összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest (kumuláltan értendő); Költségvetés-átcsoportosítás (megtakarítás felhasználása) új, a hatályos TSZ-ben nem szereplő költségre (hatóság, tervellenőr stb.), függetlenül attól, hogy a 20%-os korlát átlépésre kerül-e – csak abban az esetben lehetséges, ha jogszabályváltozás, szakhatósági előírás írja elő Az egyes tevékenységek, projektelemek elszámolható költségeinek növelése költségvetés-átcsoportosítással akkor fogadható el, ha az a projekt szakmai megfelelőségéhez szükséges

12 Szerződésmódosítás A pályázati útmutatóban megjelent output- és eredményindikátorok bármelyike a pályázat benyújtásakor vállalt célértékének 25%-nál, kulcsindikátorok esetén 10%-nál nagyobb mértékű kedvezőtlen irányú változása a 25%, ill. 10% feletti mértékkel arányos elszámolható költség-, ill. támogatáscsökkenést eredményez. Az output- és eredményindikátorok bármelyikének fentiek szerinti, 50%-ot elérő kedvezőtlen irányú változása a támogatási szerződéstől való elállást vonja maga után. A projektmegvalósítás végére vállalásként rögzített horizontális indikátorok vállalásának módosítása a fenntartási időszakra; Helyszínváltozás, helyrajzi számok módosulása - telekegyesítés, ill megosztás esetén ide értve az adminisztrációs hibák miatti helyszínmódosítást;

13 Szerződésmódosítás Egyoldalú TSZ módosítás: Költségcsökkentés okán szabálytalansági eljárás eredményeként; Műszaki, szakmai tartalom csökkenés, amennyiben építési engedélyt érintő változás műszaki, szakmai tartalom helyettesítő módosítása, amennyiben építési engedélyt érintő változás - a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költségek összegét is arányosan csökkenteni szükséges az érintett költségtétel vonatkozásában Műszaki, szakmai tartalom növelése - az ezzel járó esetleges költségnövekedés miatt a teljes projektre megítélt támogatás nem növelhető Műszaki, szakmai tartalom helyettesítése - szakmai tartalom minden szempontból legalább olyan paraméterekkel bír, mint a hatályos szerződés részét képező tartalom Műszaki tartalom módosulása esetén szükséges a szerződésszerű teljesítésért felelős műszaki, szakmai személy szervezet előírása, igazolása!

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Projektek megvalósítása során felmerülő módosulások kezelése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések