Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai."— Előadás másolata:

1 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai

2 Alapelvi változások 1. Art. 1. §. (3a) bekezdéssel egészül ki: Az adóhatóság az adókötelezettséget érintő jogviszony alanyainak ellenőrzése során ugyanazt a vizsgálattal érintett és már minősített jogviszonyt nem minősítheti adózóként eltérően Hivatalból köteles figyelembe venni a megállapításait másik alanynál folytatott ellenőrzés során

3 Alapelvi változások 2. Art. 2. §. (2) bekezdése módosul: Az adózók adóoptimalizálási célú visszaélésének visszaszorítása céljából megnyílik a hazai adóztatási jog, ha a rendelkezésre álló tények vagy az államok közötti eltérő jogi minősítés az adott ügylet adóztatásának elmaradását eredményezné

4 Képviseleti szabályok Art. 7. §. pontosítása: A képviseletre jogosult személyi körben (ügyvéd, ügyvédi iroda, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő...) nevesítésre kerül a könyvvizsgáló is. (amennyiben nem tartozik egyéb kategóriába pl. jogi személy nagykorú tagjaként eddig is jogosult volt képviseletre)

5 Bejelentés szabályai 1. Art. 20. §. (7c) bekezdéssel egészül ki: Kérelemre, visszamenőleges hatállyal törli az adóhatóság az eü. szolg. járulék fizetési kötelezettséget, ha a magánszemély hitelt érdemlően igazolja, hogy huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és tartózkodási helye szerinti eb. rendszer hatálya alatt áll

6 Bejelentés szabályai 2. Art. 22/D. §. kezelőszemélyzet nélküli u.n. „ étel- és italautomaták” bejelentése automata berendezést üzemeltető adózó kötelezett, elektronikus úton bejelenteni az értékesítés megkezdése, megszűnése (megelőző napig), bármely egyéb, jsz-ban meghatározott változást 30 ezer forint igazgatási szolgáltatási díj köteles a bejelentés a bejelentés alapján a nyilvántartásba vételről és a regisztrációs számról üzemeltetőt elektronikus úton értesíti

7 Bejelentés szabályai 2.1. Bejelentést az un. „AUTOMATA” elnevezésű nyomtatványon lehet megtenni Határidő 2015. március 31. napja Részletszabályokat a 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet tartalmazza Akik 2015. január 1. napján automata berendezést üzemeltetnek és március 31-ig bejelentést tesznek, az ig. szolg. díjat két részletben fizethetik meg (3.000 Ft bejelentéssel egy időben, fennmaradó összeg: december 31-ig)

8 Bejelentés szabályai 3. Art. 22. §. (17) bekezdés: Az adózó a bevallások utólagos ellenőrzésének megkezdését megelőzően, az adó megállapításához való jog elévüléséig kijavítási kérelemmel kezdeményezheti az un. áfa- nyilatkozatának megváltoztatását, amennyiben az adó, adóalap, támogatás összegét nem érinti Nem vonatkozik az előző évihez képest a bevallás kijavítására (Art. 34/A. §. hatályon kívül helyezve)

9 Munkáltatói adó megállapítás Art. 27. §. (4) bekezdés egységes benyújtási határidők önadózás és munkáltatói adó megállapítás esetén: Munkáltató az adó megállapítást május 20-ig továbbítja az adóhatóság felé (június 10. helyett) Adót, adóalapot április 30-ig állapítja meg (május 20. helyett) 2015. évben már alkalmazni kell

10 Adóbevallás szabályai Art. 1. számú melléklet Jogelőd nélkül alakult áfa fizetésére kötelezett adózó havi bevallásra kötelezett a bejelentkezés évében, valamint az azt követő évben Éves bevallói körbe akkor tartozhat az adózó, ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített összege előjeltől függetlenül nem érte el a 250 ezer Ft-ot, és az Áfa tv. szerint teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének összege nem haladja meg az 50 millió forintot

11 Belföldi összesítő nyilatkozat Art. 31/B. §. A kockázatos számlázási láncolatok hatékonyabb felderítése érdekében minden kötelezettséget keletkeztető 1 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű áfá-t tartalmazó számláról a korábbi szabályozásnak megfelelően adatot kell szolgáltatnia A kötelezett adózó választása szerint valamennyi számlája adatáról szolgáltathat adatot

12 Ellenőrzés 1. Art. 97. §. (3a) bekezdés szerződéses partnerek tájékoztatása az un. „körbeszámlázásos áfa- csalások”– kal megvalósított adókijátszás elkerülése érdekében: Ha az adóhatóság több adózót érintő olyan szerződéses kapcsolatot észlel, amellyel összefüggésben adókijátszást állapít meg vagy valószínűsít, az érintett adózót a rendeltetésszerű joggyakorlás előmozdítása érdekében tájékoztathatja más adózók vonatkozásában észlelt tényekről, körülményekről

13 Ellenőrzés 2. Art. 88. §. (6) bekezdés Kereskedelmi mennyiségű termék fuvarozása esetén a fuvarozást végző személyt az adóhatóság nyilatkozattételre kötelezheti a termék tulajdonosára vonatkozóan, ellenőrizheti az áru eredetét (tulajdonjogot igazoló iratok megléte) Nyilatkozattételre kötelezhető továbbá a címzett, feladó, fuvarozó a termék megnevezése, mennyisége, szállítóeszköz rendszáma, átvétel, kirakodás helye, EKAER szám stb. körében

14 Ellenőrzés 3. Nyilatkozattételre kötelezett személyi kör valamelyike a nyilatkozatot megtagadja/egyéb kockázati tényezők esetén hatósági zár alkalmazása a termék azonosságának biztosítása érdekében. Hatósági zár: csomagzár vagy raktárzár Kivétel: élőállat, gyorsan romló élelmiszer, termék

15 Adóigazgatási eljárás Art. 85/A. §. (11) bekezdés: Az adóhatóság az adóhatósági igazolást a külföldi hatóság által rendszeresített nyomtatványon is kiállítja, ha a kérelmező a nyomtatványhoz csatolja annak magyar nyelvű fordítását Nincs szükség szakfordításra: angol nyelvű nyomtatvány esetén illetve ha a két- vagy többnyelvű nyomtatvány teljes körű angol nyelvű szöveget is tartalmaz.

16 Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) 1. Art. 22/E. §., 11. számú melléklete a bejelentésre vonatkozó szabályokat tartalmazza Cél: áruk valós útjának nyomon követése, a keletkező közterhek (áfa) befizetésének biztosítása Lényege: áruszállítás bejelentése-regisztráció, EKAER szám megszerzése-meghatározott esetekben biztosíték adása- áru nyomon követése, ellenőrzés

17 EKAER 2. Bejelentési kötelezettséggel érintett tevékenységi kör (Art. 22/E. §. (1) bek.) Útdíjköteles gépjárművel (3,5 tonnát meghaladó össztömegű), közúti fuvarozás keretében végzett tevékenység 1.EU-ból Magyarországra irányuló termékbeszerzés/egyéb célú behozatal esetén, 2.Magyarországról az EU-ba irányuló termékértékesítés/egyé célú kivitel esetén, 3.Belföldi forgalomban nem a végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés esetén kizárólag EKAER számmal rendelkező adózó folytathat, függetlenül attól, hogy milyen terméket szállít! Figyelem: 22/E. §. (6a) bekezdés! (mentességi szabály)

18 EKAER 3. Art. 22/E. §. (4) bekezdés alapján a bejelentés szabályait kell alkalmazni a kockázatos élelmiszerek esetében, ha A terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és Egy fuvarozás keretében ugyanazon címezett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg- ot, vagy adó nélküli ellenértéke a 250 ezer forintot meghaladja

19 EKAER 4. Egyéb kockázatos termékek esetén: Nem útdíjköteles gépjárművel fuvarozzák, és Egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió Ft-ot meghaladja A kockázatos élelmiszerek és egyéb kockázatos termékek körét az 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet tartalmazza.

20 EKAER 4.1. Az NGM rendelet alapján a kockázatos élelmiszer valamint egyéb kockázatos termék beazonosításához a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i 2658/87 EGK tanácsi rendelet I. mellékletének (un. Kombinált Nómenklatúra) a bejelentéskor hatályos rendjét kell alkalmazni. Kockázatos élelmiszer pl. szarvasmarha húsa frissen vagy hűtve, fagyasztva, tej, tejszín stb. Egyéb kockázatos termék pl. tüzifa hasáb, tréningruha stb.

21 EKAER 5. Bejelentendő adatok körét az Art. 11. számú melléklete határozza meg. Bejelentés az EKAER internetes felületén lehetséges! Az adózó vagy képviseletére jogosultja számára az EKAER felületre történő belépéshez regisztráció szükséges. (Ügyfélkapus azonosítás!) Az EKAER regisztrációt olyan személy jogosult elvégezni, aki a bejelentésre kötelezett képviseletére a rá vonatkozó szabályok szerint (pl. cégjogi szempontból) jogosult, azaz az adózó vagy törvényes képviselője, valamint az is aki a NAV-nál állandó meghatalmazottként szerepel, vagy az adóügyek elektronikus intézésre az adózó feljogosította, s mint ilyen rendelkezik ügyfélkapuval is. (Art. 22/E. §. (9) – (11) bekezdés)

22 EKAER 5.1. Az EKAER működésére vonatkozó részletszabályokat az 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet határozza meg.

23 EKAER 6. EKAER szám: a bejelentés alapján képzett azonosító szám, amely egy adott termékegységet azonosít, melyet Ugyanazon megrendelő részére, Egy gépjárművel szállítanak (a gépjármű egyszeri mozgása során) Egy felrakodási helyről egy átvételi helyre FONTOS! Az EKAER szám egy bejelentést (termékegységet) azonosít, amely többféle terméket is magában foglalhat! A megállapításától számított 15 napig érvényes! (Art. 11. sz. Melléklet I/5. pontja)

24 EKAER 7. Az EKAER szám alól mentes személyi kört az Art. 22/E. §. (6) bekezdés a.)-e.) pontja valamint a (6a) bekezdés sorolja fel. Pl. Magyar Honvédség, katasztrófa által okozott kár elhárításában, megelőzésében részt vevő jármű stb. (6a) bekezdés alapján: Adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles járművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege 2500 kg-ot/2 millió Ft- tot nem haladja meg,

25 EKAER 8. Adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles járművel egy fuvarozás keretében szállítandó - kockázatos élelmiszer tömege a 200 kg-ot/ 250 ezer forintot, - egyéb kockázatos termék tömege az 500 kg- ot/1millió Ft-ot nem haladja meg

26 EKAER 9. Bejelentendő adatok körét Art. 11. számú melléklete szabályozza a közúti fuvarozás irányának megfelelően (EU-Mao, Mao-EU, belföld) a bejelentésre kötelezett személyi kör is ehhez igazodik. EU-Mao- címzett Mao-EU- feladó Belföld- címzett, feladó

27 EKAER 10. Art. 22/E. §. (5) bekezdés Kockázati biztosítéknyújtás kötelező esetei (EKAER+KB): Útdíjköteles járművel EU-ból Mao-ra termékbeszerzés/egyéb célú behozatalt, vagy Útdíjköteles járművel belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítést kockázatos termékkel végzi, vagy Nem útdíjköteles járművel súly/értékhatár felett szállít (EU-ból Mao-ra vagy belföldi forgalomban)

28 EKAER 11. Art. 11. sz. melléklet IV./1. pontja: Kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozás esetén az EKAER szám megállapításának további feltétele: a kockázatos élelmiszer vonatkozásában az élelmiszer-előállítással és - forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon követhetőségéről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet szerinti kötelezettségek teljesítése

29 EKAER 12. Kockázati biztosítékot első alkalommal 2015. január 31-ig kell nyújtani, az eddig az időpontig az EKAER felületen rögzített, kockázatos termék érték adatok alapján.

30 EKAER 13. Art. 11. sz. melléklet IV/8. pontja alapján a biztosítékadás alól mentesül az az adózó, aki Minősített adózói adatbázisban szerepel (Art. 178. §. 31.pont) vagy Legalább két éve működik és szerepel a KOMA adatbázisban (Art. 36/B. §.), és A bejelentés időpontjában adószáma nem áll felfüggesztés hatálya alatt (Art. 24/A. §. )

31 EKAER 14. NAV internetes honlapján kiemelt témaként szerepel az EKAER: ekaer@nav.gov.hu Az e-mail címre megküldött kérdésekre a választ ezen az oldalon teszi közzé az adóhatóság. NAV Általános Tájékoztató Rendszere: 40/42-42-42

32 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések