Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tapasztalataink összegzése, a 2008/2009. tanév hatósági és közoktatási feladatai Ducza Istvánné OH KMRI igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tapasztalataink összegzése, a 2008/2009. tanév hatósági és közoktatási feladatai Ducza Istvánné OH KMRI igazgató."— Előadás másolata:

1 Tapasztalataink összegzése, a 2008/2009. tanév hatósági és közoktatási feladatai Ducza Istvánné OH KMRI igazgató

2 Intézménytípusok megoszlása a régióban

3 hatósági ellenőrzési feladatok; érettségi bizottság(ok) tevékenységének szervezése és lebonyolítása az érettségi vizsgák és a szakmai vizsgák lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása; független vizsgabizottságok működtetése; középfokú nevelési-oktatási intézmények felvételi eljárásával kapcsolatos feladatok; országos, területi mérési feladatok; országos közoktatási versenyek szervezése, lebonyolítása; a közoktatási törvény 85. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati intézkedési terv, illetve 88. § (1) bekezdése szerinti megyei (fővárosi) fejlesztési terv véleményezésének előkészítése; oktatási információs szolgálat működtetése. A regionális igazgatóság feladatai

4 Hatósági ellenőrzési feladatok Az OH hatósági ellenőrzési feladatairól a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95/A. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: „(4) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a) az egyenlő bánásmód követelményére, b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, c) az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre, d) az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására, e) az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére és valódiságára, a költségvetési támogatás igénylésére, f) a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére, g) az e törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hozatalára, h) az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

5 A hatósági ellenőrzések tapasztalatai Tanügyi dokumentumok vezetése hiányos /összhang, áttekinthetőség, azonosítószám hiányzik, SNI tanulók nyilvántartása, szakvélemények/ Működés paramétereit szabályozó dokumentumok sokszor hiányosak / alapító okirat, működési engedély, intézményi név meghatározása/ Irattári rendszer működtetése, dokumentumok formai és tartalmi érvényessége nem mindig megfelelő Pedagógiai program, házirend, tantárgyfelosztás, SZMSZ problémák /hatályos legitim példány, minden tantárgy tantárgyi követelménye, térítési díj, tandíj, tantárgyfelosztáson nem szerepel minden pedagógus/ Alkalmazási feltételekre vonatkozó rendelkezések betartása /erkölcsi bizonyítvány hiányzik, végzettség, szakképzettség, alkalmazottak adatainak nyilvántartása/ hiányos Nem önkormányzati fenntartás esetén /munkáltató az intézmény, igazgatói megbízások felülvizsgálata, FOGLALKOZTATÁS/ Tanulói jogviszony /jogviszony - normatíva igénylés, maximális osztály-, csoportlétszám fenntartói és/vagy OH engedély, tanulók évközi mozgása/ problémakör

6 A hatósági kontroll szerepe Közoktatási intézmények jogszerű működésének elősegítése Preventív hatásával jogkövető magatartásra ösztönzés A jogkövető magatartás erősítésével a nevelő-oktató munka minőségének emelése

7 A 2008/2009. évi tanév ellenőrzési feladatai Utóellenőrzések Óvodai fejlesztő programban, integrációs felkészítésben, képesség kibontakoztató felkészítésben részt vevő intézmények szakmai ellenőrzése Óvodai felvételek ellenőrzése /kistelepülésen élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/ Nem szakrendszerű oktatásra való felkészülés szakmai ellenőrzése általános iskolákban A szakiskola 9-10. évfolyamán a gyakorlati oktatás és szakmai alapozó elméleti oktatás tantárgyainak, továbbá a szakközépiskola 9-11. évfolyamán a szakmai orientáció és a szakmacsoportos alapozó oktatás elméleti tantárgyainak, valamint a közismereti tantárgyaknak az oktatási folyamatba történő beépülésének szakmai ellenőrzése

8 A 2007/2008. tanév érettségi vizsgái Vizsgaeredmények tükrözik a korosztály felkészültségét / kompetenciák mérése felé való eltolódás nem okoz problémát/ Emelt szintű vizsgák számának csökkenése / 2004-ben megkezdett nyelvi előkészítő osztályok, felsőoktatási felvételi pontszámítás változása esetleg csökkenti az emelt szintű vizsga választásában való érdekeltséget / Nőtt az előrehozott érettségi vizsgák száma Az érettségi szoftver pozitív hatással van az iskolák jogkövető magatartására A megbízható körülményeket és szervezést biztosító, emelt szintű vizsgahelyszínek jó partnerei az OH-nak A vizsgarendszer minden szereplője egyre inkább tisztában van a szabályokkal / törvényességi kérelmek száma/ Az emelt szintű vizsgák esetén a magasabb teljesítményszegmensekben nagyobb a differenciálási lehetőség / továbbtanulni szándékozók közül 50 % legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett / 2010-től emelt szintű érettségi vizsga kötelező az orvos, fogorvos, gyógyszerész és állatorvos képzésnél

9 Vizsgaszervezés során felmerült tapasztalatok Középszintű vizsgákat többnyire a vizsgaidőszak elejére tervezik az iskolák, ez nehezíti az elnökkijelölést Emelt szintű vizsgákkal kapcsolatos mentességek gyakran pontatlanok Szoftver felhasználói útmutató pontosabb ismerete hiányos Vendégtanulók érettségi vizsgájával kapcsolatban nagyobb körültekintés szükséges Emelt szintű vizsgák és szakmai vizsgák ütközése Tanév rendjének tervezése a vizsgaidőpontok figyelembevételével néhol problémás Az idegen nyelven leteendő vizsgáknál és a „kis nyelveknél” nincs kellő számú vizsgáztató tanár

10 Összes érettségi vizsgázó

11 Összes érettségi vizsga

12 Az emelt szintű tantárgyi bizottságok száma

13 Törvényességi kérelmek

14 Független vizsgabizottság Szabályozók: közoktatási törvény 11/1994. MKM rendelet OH eljárásrendje (a honlapon! bejelentőlap is) Osztályozó vizsga (félév, tanév vége), javító vizsga 2007/2008. tanév: 11 iskola /24 tanuló / 31 vizsga (19 matematika) (26 sikeres, 5 sikertelen) Okok: szakmai probléma (szaktanár), személyes ellentétek, próbálkozás Probléma: állandó iskolák, 1-1 vizsgázó, korlátlan jelentkezés

15 Középfokú felvételi eljárás 2008/2009. Központi írásbeli a régióban 135 iskolát érintett. 6 évfolyamos: 25 iskola 8 évfolyamos: 20 iskola 9. évfolyamra: 120 iskola Nyelvi előkészítőt a régióban 171 középiskola indított. E tanévben 6.814 fő tanuló kezd nyelvi előkészítőben.

16 Középfokú felvételi eljárás 2008/2009. A határidők betartása jogszabályi kötelezettség. Jelentkezés a központi írásbelire: 2008. december 10. Jelentkezés a középfokú intézményekbe: 2009. február 20. Általános felvételi eljárás: 2009. január 23. – március 13. 2008. október 25. tagozatkódok megadása 2008. október 31. iskolai felvételi tájékoztatók megjelentetése, nyilvánosságra hozatala 2009. április 8. a végleges felvételi jegyzék megküldése a Felvételi Központnak

17 Újdonságok az iskolák nem írathatnak saját feladatlapot (kiv. nemzeti, etnikai kisebbségi nevelésben részt vevők) 6 / 8 évfolyamos iskola nem szervezhet szóbeli vizsgát, írásbelit (egységes, kompetenciaalapú) akkor, ha: a fenntartó hozzájárult + 3 év átl. másfélszeres a túljelentkezés tehetséggondozó iskolában: külön feladatlap

18 Országos mérés OKM: 2008. május 28. Régió: 929 telephelyen teljes körű minőségbiztosítás Adatszolgáltatás: elektronikusan (mérés előtt és után) Döntő: az iskolai (telephelyi) koordinátor személye Problémák: tanulók nincsenek ki/bejelentve a KIR-ben hibásak, elavultak az adatok fontos az útmutatók pontos ismerete

19 Országos mérés DIFER: a szokásos módon 4., 6., 8., 10. évfolyam: anyanyelvi és matematikai alapkészségek; 4. évfolyam (kétnyelvű és anyanyelvű nemzetiségi iskolák) : a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérése Adatszolgáltatás: 2008. december 12-ig (lezárás!) Országos kompetenciamérés: 2009. május 27. A mérés eredményei: 2010. február 28-ig Nyilvános országos elemzés: 2010. május 31-ig

20 Keretösszeg: 1.083.419.835 Ft 1. pályázati téma: A szakképzést folytató intézmények gyakorlati képzésének tárgyi eszközfejlesztéséhez csúcstechnológiákat képviselő eszközök, berendezések bővítése, fejlesztése, beleértve az informatikai alkalmazások hardver és szoftver eszközeinek fejlesztését. 2. pályázati téma: Tanulószerződéssel – illetve a mezőgazdaság szakmacsoportba tartozó szakképesítések, továbbá a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák esetében együttműködési megállapodással – gyakorlati képzést folytató mikro-, kis- és középvállalkozások gyakorlati képzőhelyeinek tárgyi eszközfejlesztése. 2008. évi decentralizált keret 1.

21 3. pályázati téma: A gazdaság igényeihez igazodó képzési kínálat eszközfejlesztésének támogatása, a szükséges eszközrendszerek korszerűsítése, bővítése, beleértve az informatikai alkalmazások hardver és szoftver eszközeinek fejlesztése. 4. pályázati téma: A felsőfokú szakképesítések gyakorlati képzését szolgáló fejlesztések támogatása. 2008. évi decentralizált keret 2.

22 Decentralizált keret Pályázók2007.2008. szakképző iskola99 önkormányzati fenntartású6763 alapítványi fenntartású2628 FVM fenntartású-3 egyéb (egyetem) fenntartású-2 egyházi fenntartású42 magániskola21 főiskola, egyetem66 egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet2138 Összesen126143

23 Decentralizált keret 2007.2008. Beérkezett pályázatok száma126143 Támogatott pályázatok száma (RFKB)87 (69 %)97 (67,8 %) Forráshiány miatt nem támogatott pályázatok (RFKB) -- Formai hiba miatt nem támogatható pályázatok (RFKB) 39 (31 %)46 (32,2 %)

24 Tanítási idő: 180/181 nap – 5 ill. 6 tanítás nélküli munkanap (ebből 1 nap diákönkormányzat döntése) Szorgalmi idő: 2008. szeptember 1. - 2009. június 15. Őszi szünet: 2008. október 27. - 2008. október 31. Téli szünet: 2008. december 22. - 2008. december 31. Tavaszi szünet: 2009. április 9. - 2009. április 14. A szünetek kezdő és befejező napja módosítható. A tanulók felügyeletéről gondoskodni kell! 2008/2009. tanév rendje

25 Jogszabályok Magyar Közlöny 69.sz. 16/2008. OKM rendelet (óvodai felvétel, tanulói jogviszony Magyar Közlöny 75.sz. 137/2008. Korm. Rend. (nyelvvizsga) Magyar Közlöny 89.sz. 2008. évi XXXI. tv. (esélyegyenlőség) Magyar Közlöny 111., 112. sz. 20/2008. és a 21/2008. OKM rend. (szakmai és vizsgakövetelmények) Oktatási Közlöny LII. évf. 14. sz. 11/2008.sz. OKM (minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása) Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009. tanévhez OKM honlap A 2008/2009. tanév rendje OKM honlap A 8 évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő … OH honlap

26 Elérhetőségek Oktatási Hivatal Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Cím: 1132 Budapest, Váci út 18. Postacím: 1380 Budapest, Pf. 1167 E-mail: oh.budapest@oh.gov.hu NévFeladatTelefon Ducza Istvánnéregionális igazgató06-1/483-3580 Atkári Zsuzsahatósági ügyek06-1/483-3586 Cseri Zsuzsannafenntartói kapcsolattartás06-1/483-3593 Kárász GáborOKTV, mérés-értékelés06-1/483-3596 Óvári Mártaszakképzés06-1/483-3597 Pályi Pálérettségi ügyek06-1/483-3595

27 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Tapasztalataink összegzése, a 2008/2009. tanév hatósági és közoktatási feladatai Ducza Istvánné OH KMRI igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések