Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM JOGA Elektronikus kereskedelem és információs társadalommal összeföggő szolgáltatások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM JOGA Elektronikus kereskedelem és információs társadalommal összeföggő szolgáltatások."— Előadás másolata:

1  AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM JOGA Elektronikus kereskedelem és információs társadalommal összeföggő szolgáltatások

2 E-KER TV.  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  Harmonizáció eredménye – Európai Parlament és Tanács 2000/31. EK irányelve a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól

3 E-KER TV. Kulcsfogalmak  Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás  Elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybevevője egyedileg fér hozzá  Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás  Olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely áru üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele

4 E-KER TV. Kulcsfogalmak  Elektronikus út:  elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása

5 E-KER TV. Kulcsfogalmak  Szolgáltató: aki a szolgáltatást nyújtja (természetes vagy jogi személy, anélküli más szervezet)  Közvetítő szolgáltató:  Az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja vagy a távközlő hálozathoz hozzáférést biztosít (egyszerű adatátvitel és hozzáférés-biztosítás)  Az igénybevevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja, és az alapvetően más igénybe vevők kezdeményezésére történő információtovábbítás hatékonyabbá tételét szolgálja (gyorsítótárolás)  Az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás)  Információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás)

6 E-KER TV. Tárgyi hatály  Bármely, Magyarországról területéről nyújtott szolgáltatás (székhely, telephely, lakóhely)  Magyarorság területére irányulóan nyújtott szolgáltatás Személyi hatály  Szolgáltató, igénybe vevő  Nem terjed ki: olyan közlésekre, amelyet gazdasági, szakmai tevékenység vagy közfeladat körén kívül eső célból eljáró személy (fogyasztó) tesz információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével – nem tartozik a törvény hatálya alá pl. a chatszobában írott közlés, a közösségi oldalon tett kommentek

7 E-KER TV.  Előzetes engedélyezést kizáró elv:  Nem szükséges engedély az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásának megkezdéséhez vagy folytatásához  Ez nem jelenti azt, hogy ne kellhetne valamilyen engedély az ilyen szolgáltatás útján végzett tevékenységhez  EGT területéről Magyarországra irányuló szolgáltatás nem korlátozható (kivéve közrend, közbiztonság, közegészségügy, fogyasztók védelme…)

8 E-KER TV.  Kötelező adatszolgáltatás (folyamatosan elérhetőnek kell lennie a honlapon)  Név, székhely, telephely (lakcím), elérhetőség  Ha kell, nyilvántartási száma, engedélye száma  Ha áfa-alany, akkor adószámot  Tárhelybiztosító, elérhetősége  Szabályozott szakmák esetében plusz követelmények

9 E-KER TV.  Kiskorúak védelme  Médiatartalomnak nem minősülő információ, amely kikskorúak szellemi, erkölcsi, fizikai fejlődését súlyosan károsíthatja  Figyelmeztető jelzés  Szűrőprogramok által felismerhető jelzés a forráskódban

10 E-KER TV. Közvetítő szolgáltató felelőssége általában:  A közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak

11 E-KER TV. Internethozzáférés-szolgáltatók felelőssége:  nem felel az elkövetett jogszabálysértésekért abban az esetben, ha:  nem a szolgáltató kezdeményezi az adatátvitelt,  a szolgáltató nem módosít a továbbított információkon,  nem a szolgáltató döntése alapján kerül kiválasztásra a címzett, illetve maga az üzenet

12 E-KER TV. Gyorsító szolgáltatók felelőssége:  mentesül a felelősség alól a szolgáltató, ha:  a tárolt információkat a jogszabályi előírásnak megfelelően rendelkezésre bocsátja,  a tárolt információkat az alkalmazott szabályoknak megfelelően szükség esetén frissíti,  a tárolt információkat nem módosítja  az általa birtokolt technológiát csak és kizárólag feladatának ellátására használja,  azonnal törli az információt, vagy megszünteti az adatokhoz való hozzáférést, amennyiben ezt az illetékes közigazgatási hatóság elrendelte, vagy tudomást szerzett az információ adatátviteli forrásánál történt törléséről

13 E-KER TV. Tárhelyszolgáltatók és keresőszolgáltatók felelőssége:  Nem tartoznak felelősséggel a szabálysértésekért, ha:  a szolgáltatónak nincs tudomása olyan általa tárolt tartalomról, amely jogszabályba ütközne,  a szolgáltatónak nincs tudomása az általa biztosított tárhelyen végzett törvényellenes tevékenységről,  amennyiben a szolgáltató az előzőekben említettekről tudomást szerez, azonnal intézkedik a tevékenység megszüntetéséről, illetve az információ eltávolításáról

14 E-KER TV.  Értesítési és eltávolítási eljárás  Szerzői és szomszédos, valamint védjegyjogi jogosultságok védelmében szolgálja a gyors fellépést  Ezen jogokat sértő tevékenységek vonatkozásában nem csak az kell a mentesüléshez, amit az előzőekben felsoroltunk, hanem a jelen eljárás lefolytatása is (jogosultnak kell kezdeményezni, ha nem teszi, a szolgáltató mentesül)  Jogosult értesítésének kézhezvétele után 12 órával el kell távolítani (jelzés, hogy miért nem elérhető a tartalom + hozzáférést biztosító igénybe vevő értesítése 3 munkanapon belül)

15 E-KER TV.  Értesítési és eltávolítási eljárás  Érintett igénybe vevő tájékoztatás átvételétől számított 8 napon belül kifogással élhet  Kifogás átvételét követően köteles a szolgáltató haladéktalanul újra elérhetővé tenni (kivéve, ha az eltávolítást bíróság vagy hatóság rendelte el) – és erről a jogosultat értesíteni  10 munkanapon belül abbahagyás és eltiltás iránti ideiglenes intézkedést kérhet a bíróságtól (vagy büntetőfeljelentést tehet)  A bíróság intézkedést elrendelő határozatnák kéthezvételétől számított 12 órában a szlgáltatónak el kell távolítani – és 1 munkanapon belül értesíteni erről az igénybe vevőt

16 ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ SZERZŐDÉSKÖTÉS  A szolgáltató köteles tájékoztati az igénybe vevőt még mielőtt az elküldené a megrendelését (nem kell alkalmazni az egyszerű szerződéskötésre, amelyet elekronikus levelezésben küldött nyilatkozatok útján tesznek) :  azokról a technikai lépésekről, amelyek szükségesek a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez  arról, hogy a megkötött szerződés írásbelinek minősül-e, iktatja-e a szolgáltató, később hozzáférhető lesz-e  az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről (ha ilyen eszközöket nem biztosít, a megrendelés nem lesz szerződéses nyilatkozat)  a szerződéskötés lehetséges nyelveiről  a magatartsái kódexről, amelynek a szolfáltató aláveti magát (ha van ilyen)

17 ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ SZERZŐDÉSKÖTÉS  Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni – ha 48 órán belül nem érkezik meg a visszaigazolás a megrendelőhöz, az mentesül az ajánlattételi kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól

18 ELEKTRONIKUS HIRDETÉS  Fogalma szélesebb:  Bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás vagy elektronikus hírközlés útján közölt  Reklám (Grtv reklámfogalma)  TCR  E-DM: ha ahhoz a címzett előzetesen hozzájárult  Hozzájárulás szabályai a Grtv-ben  A hozzájárulást kérő közvetlen megkeresés nem tartalmazhat reklámot  Kéretlen küldés esetén akár félmillió forint bírság, de lehetősége van az NMHH-nak szerződés kötésére a határozathozatal helyett, amelyben az ügyfél vállal bizonyos feltételeket mellyel jogsértő gyakorlatát jogkövetővé alakítja

19 TÁVOLLEVŐK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogysztó és a vállakozás közötti szerződések részletes szabályairól  Általános szabályok  ha a vállakozás a szerződést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, az nem lehet emelt díjas,  vállakozás egy adott fizetési mód választásáért nem számíthat fel magasabb díjat, mint amennyi költséget ő maga visel az adott fizetési móddal kapcsolatban  A válalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerződés  Nem lehet fogyasztói nyilatkozat elmaradását szerződéses nyilatkozatnak kezelni

20 TÁVOLLEVŐK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogysztó és a vállakozás közötti szerződések részletes szabályairól  Általános szabályok  ha a vállakozás a szerződést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, az nem lehet emelt díjas,  vállakozás egy adott fizetési mód választásáért nem számíthat fel magasabb díjat, mint amennyi költséget ő maga visel az adott fizetési móddal kapcsolatban  A válalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerződés  Nem lehet fogyasztói nyilatkozat elmaradását szerződéses nyilatkozatnak kezelni

21 TÁVOLLEVŐK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK  Tájékoztatási kötelezettség a szerződést megelőzően:  termék/szolgáltatás lényeges tulajdonságai  vállalkozás neve, székhelye, elérhetőségei  ellenszolgálszolgáltatás teljes (adóval megnövelt) összege (ha ez előre nem mondható meg, a kiszámítás módja) és valamennyi felmerülő költség  teljesítés feltételei, vállalkozás panaszkezelési módja  kellék- és termékszavatosságra vonatkozó kötelezettség, jótállás (a tájékoztatásnak a fogalmak pontos és megfelelő használatával kell történnie, úgy, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen a különbség!)  szerződés időtartama, megszűnésének/átalakulásának feltételei  digitális adattartalom múködése, hardverrel, szoftverrel való együttműködése  békéltető testülethez való fordulás lehetősége

22 TÁVOLLEVŐK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK  Tájékoztatási kötelezettség további elemei a távollevők közötti szerődések és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében:  vállalkozás üzleti tevékenysége helyének pontos címe, ahova a fogyasztó panaszait címezheti  a szerződés megkötéséhez alkalmazott távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz használatának díjáról, ha e díj emeltnek minősül  az elállási és felmondási jog gyakorlásának határideje és egyéb feltételei  az, hogy elállás/felmondás esetén a visszaküldés költségeit a fogyasztónak kell viselnie  azok a körülmények, melyek fennállása kapcsán a fogyasztó elveszíti elállási/felmondási jogát  Ha a vállakozás elmulasztja a tájékoztatási kötelezettségét a költségek vonatkozásában, a fogyasztó nem köteles megfizetni!

23 TÁVOLLEVŐK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK  Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállakozásnak egyértelműen, a szerződéskötést közvetlenül megelőzően fel kell hívnia erre a fogyasztó figyelmét, sőt, gondoskodnia kell arról, hogy ezt a fogyasztó kifejezetten tudomásul vegye.  Ha ezt elmulasztja, a szerződés semmis, ám e semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni!

24 TÁVOLLEVŐK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK  Távollevők közötti szerződés megkötését célzó telenhívás esetén a vállakozás köteles tájékoztatni a hívás céljáról.  Azokról a fent felsorolt pontokról, amelyek közlését a telefonhívás korlátozottsága nem teszi lehetővé, a vállakozásnak más módon kell a fogyasztóval közölnie.  A megkötött szerződésről a vállakozás – legkésőbb a termék átadásakor – tartós adathordozón visszaigazolást ad.

25 TÁVOLLEVŐK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK  Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollevők között kötött szerződés esetében 14 napon belül a fogyasztót indoklás nélküli elállási jog illeti meg! (szolgáltatásnál felmondási jog) (14 nap számításának részletei a jegyzetben)

26 TÁVOLLEVŐK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK Nem gyakorolhatja a fogyasztó ezt a jogát:  a szolgáltatás egészének teljesítését követően (ha a vállakozás e szolgáltatást a fogyasztó kifejezett kérésére kezdte meg és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a teljesítést követően elveszíti felmondási jogát)  olyan előre nem gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (vagy rá szabtak)  olyan zárt csomagolású termékek esetében, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a felbontst követően nem küldhetők vissza  olyan vállakozási szerződés esetében, amelynél a vállakozás kifejezetten a fogyasztó kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok céljából  a felbontott (azt megelőzően lezárt) csomagolású hang, ill. képfevétel, szoftver esetében  hírlap, folyóirat, időszaki lap (kivéve, ha előfizetés)  nyilvános árverésen kötött szerződések esetében  szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, autókölcsönzés, étkeztetés, vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési napot vagy határidőt kötöttek ki  nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében (ha a vállakozás a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdte meg a teljesítést)


Letölteni ppt " AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM JOGA Elektronikus kereskedelem és információs társadalommal összeföggő szolgáltatások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések