Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új királyságok a Nyugat-római Birodalom romjain. A gótok  476  Odoaker az úr Itáliában  A keleti császár nevében uralkodik (római patrícius  rex)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új királyságok a Nyugat-római Birodalom romjain. A gótok  476  Odoaker az úr Itáliában  A keleti császár nevében uralkodik (római patrícius  rex)"— Előadás másolata:

1 Új királyságok a Nyugat-római Birodalom romjain

2 A gótok  476  Odoaker az úr Itáliában  A keleti császár nevében uralkodik (római patrícius  rex)  Konstantinápolyban változik a vélemény  rájuk zúdítják a keleti gótokat  488-489. gót támadás ellene  Odoaker hatalma   létrejön a Keleti-gót királyság  Az állam jellemzői - egymás mellett létezik a germán ill római jogrend  a földek 1/3 a gótoké  gót haderő védi itáliát  római szakemberek alkalmazása az antik hagyományokat  még tisztelik, tovább él a „római világ”  ennek ellenére  tartós Theodorik állama

3  római-gót együttélést akadályozó tényezők  ariánus ker.  római ker.  eretnekek a rómaiak szemében  pl.  házasság   támaszkodhat az itáliai egyházszervezetre  Római vezetőréteg sértettsége hatalma, földje csorbul  Theodorik †  megindul a hanyatlás  megerősödő Keletróma támadást indít  553. Keleti-gót állam , Itália, római fennhatóság  Rövid, békés időszak  568 longobard támadás, Kelet-Róma uralma 

4 Nagy Theodorik ravennai mauzóleuma az antikvitás továbbélését bizonyítja Itáliában Theodorik pénzein a római császár képe is szerepel

5  A nyugati-gótok 410-ben elhagyják Itáliát  418 Dél-nyugat Gallia  Nyugati-gótok királyság (Tolosa szkh.)  Megerősödő frank hatalom  507. Vouille  kiszorulnak Galliából  Hispániai gót állam jellemzői  ariánus ker.  római ker.   alakul ki egységes társadalom  711. arab támadás  összeomlik a gót uralom A nyugati-gótok A nyugati-gót állam 507 előtt

6 A nyugati-gótok 410-ben elhagyva Itáliát, 418 Dél-nyugat Galliában és Hispániában alapítanak államot, majd 507 után teljes egészében Hispá- niáran korlátozódik míg 711-ben az arab előrenyomulás meg nem dönti. Frank Bir. Bizánc Arab Bir.

7  330. a vandálok Pannóniába vándorolnak  I. Constantinus a Duna jobb partján ad földet nekik  400 körül a hunok elől menekülve rajnai határhoz vonulnak  vereség a frankoktól  a limesre támadnak  A 406-os germán betörés  a vandálok feldúlják Galliát  majd 406-ban Hispaniában telepednek le  429 - Afrika helytartója behívja őket a császár ellen (Geiserich vez.)  kiegyezik a Rómával  már  tudja Afrikából kiűzni  hippói békekötés  letelepedés  létrejön a vandál állam A vandálok

8 A vandálok vándorlása a Visztula mellől Afrikáig

9  439 Karthágó elfoglalása  442 III. Valentinianus elismeri a f. vandál államot  Terjeszkedés Földközi-tengeren  Korzika, Szardínia elfoglalása  455. Róma „vandál” feldúlása (14 nap szabad rablás)  525 szövetség Kelet-Rómával a keleti-gótok ellen  fordulat a keletrómai politikában  533 Kelet-Róma támadása (gót szöv.-ben)  534. Belisar győzelme Gelimer felett  vandál állam  (535)  Afrika keletrómai provincia Tricamarum

10 Nyugat királyságai és a Keletrómai Birodalom

11 A vandál állam kialakulása és terjeszkedése

12 Keletróma támadása a vandál állam ellen 533-ban

13

14 A Vandál Királyság és nyugat területi változása

15 A frankok  A legerősebb germán törzs  V. század elejéig a Rajna jobb partján éltek  406-os germán áradattal átkelnek a Rajnán  Észak-Galliában telepednek le - számuk nagyobb mint a rómaiaké  Társadalom  bomló törzsi szervezet, katonai vezetőréteg kiemelkedése  erős szabad frank harcosok réteg (katonáskodás + munka)  zsákmányszerzés  társ. különbségek , az állam kial. megindul  451 Catalaunumnál Merovech Aëtius szövetségese  hatalma növekedik  unokája Klodvig egyesíti a frank törzseket

16 Frank szállásterület 450 körül A frankok szállásterülete 358-ban

17  Klodvig (482-511)  hatalmát folyamatosan erősíti  vetélytárs törzsfők legyőzése  Syagrius államának elfoglalása (486. Soissons, Loire vidéke)  nyugati-gótok kiszorítása Dél-Galliából (507. Vouille)  További államszervező tevékenysége  csatlakozik a római egyházhoz (497)  frankok még pogányok   ariánus-római ellentét  szokásjog írásba foglalása: lex salica  római és a frank jog egyesítése  a germán gauk átalakítása  grófságok szervezése, élén a grafiók (grófok) A frank állam születése

18 Klodvig megkeresztelésével erős támaszra lelt a római egyházban (ariánizmus  hódit teret) A létező frank szokásjogot írásba foglalja, miközben egyesíti azt a rómaival: ez a Lex Salica

19 Klodvig királysága hatalomra kerülésekor Klodvig királysága 486-tól 507-ig Klodvig királysága 507 után

20 és 482-ig Hódítások 460-ig Száli frank szállásterület 358 Klodvig állama ur. kezdetén Klodvig királysága 486-tól hódításai 507-től

21 Klodvig államának területi növekedése

22  Klodvig † előtt felosztja királyságát  utódai folytatják a hódításokat  Thüringia, Burgundia, Alemannia, Provance, Bajorország  de egymás ellen is hadakoznak  Belső trónharcok  királyi birtokok szétosztása  adománybirtokok kialakulása (kötöttség , beneficium)  A királyi hatalom gazdasági alapja   a meroving királyok helyett az udvarnagyok irányítanak  Frank állam szétesik, laza kapcsolat  3 jelentős központ  Austrasia, Neustrasia, Burgundia

23 Klodvig utódai a frank állam területét folyamatos hódításokkal növelték adózó régiók Meroving Királyság

24  Királyi hatalom , majordomus befolyása   az állam, a hadsereg irányítói  2 legerősebb majordomus harca a hatalomért  Neustrasia  Austrasia  Heristalli Pippin (679-714) kerül ki győztesen (687 Tertry)  Fia, Martell Károly (714-741) egyesíti a frank államot  központi hatalom megerősítése  új adománybirtok-rendszer kialakítása (feltételes, feudum)  Megerősödő állam - új kihívás  arab támadás Gallia ellen A Karolingok

25  732. Poitiers  arab előrenyomulás   keresztény Európa megmenekül  Fia, Kis Pippin követi  751. Róma püspökének támogatása  magához ragadja a koronát  utolsó Merovingot megnyírja és kolostorba zárja  A viszonzás  várat sokáig  a pápát a longobárdok szorongatják  754. átkel az Alpokon, megveri a longobárd uralkodót  Rómát és Ravennát Rómának adományozza (756)  megalapozza a Pápai állam világi hatalmát

26 Frankok állama 714-ben A frank állam az egyesítés előttMartell Károly (714-741) Hűbéri állam Hódítás

27 Aachen: 800-tól császári központ 732: Poitiers Őrgrófságok Arab támadás Róma: 754-56: Pápai Állam keletkezése Martell Károly Kis Pippin Nagy Károly

28  Kis Pippint † után fia, Nagy Károly követi  a szabad frank harcosokra támaszkodva meghódítja a  Lombard királyságot (773-74)  keresztény hitre téríti szászokat (saxon war, 772-804)  Bajorországot (778)  avar kézben lévő Pannóniát (807 )  Barcelonai őrgrófság (773-74) (arab terület)  Hatalma vetekedett Bizánccal (Keletrómai cs.)  800 a pápa császárrá koronázza Rómában  a római császárság eszméje feléledt (Renovatio Imperii)  Bizánc ellenezte  később elismerte a koronázást A hódító Nagy Károly

29

30 Hűbéri fennhatóság Hódítások 768-ig A frank Királyság Nagy Károly trónra lépése előtt, illetve halálkor Frank királyság 714-benFrank királyság 814-ben Károly hódításai Hűbéri fennhatóság

31  800 után már  nagyobb hódítás - okok  társadalmi  szabad frank harcosok függőségbe kerülnek (  harcos)  államszervezeti (politikai)  jelentős probléma a területek összefogása, irányítása  az önellátás szintjén  kis feladat az uralkodó folyamatosan járta birodalmát  „gyakorolja hatalmát”  800 után - Aachen, uralkodó központ  Kancellária felállítása  írásbeliség fellendülése  kora tudósainak udvarába hívása  „Karoling reneszánsz”  Karoling minuscula kialakítása (Alkuin)  oklevelek kiadása A Frank Birodalom államszervezete

32 Meroving maiuscula Karoling minuscula

33 Nagy Károly birodalma

34 A frank állam szervezete Császár KancellárUdv. káplánKamarásKincstartóPalotagróf Udvari mélt K. hivatalokBirodalmi ÍtélőszékKancellária Ellenőrzés Ig.i szervekGrófságokŐrgrófságok “Missi Dominici” 2 fő (egyházi, világi) Birodalmi Gyűlés Évente két-háromszor gyűlt össze, ahol a grófok, őrgrófok, 2 “Missi dominici”. Itt döntöttek az adókról, háborúról, békéről.

35 Nagy Károly birodalma 814-ben. Közvetlen vagy közvetett módon egy olyan hatalmas birodalmat uralt, amely tartalmazta Nyugatrómai Biroda- lom majdnem egészét kivéve Spanyolországot, Britanniát és Dél-Itáliát.

36

37 Nagy Károly lovasszobra Nagy Károly koronája

38  34/1; 34/2; 34/4; 34/5; 34/8;

39 Európa Klodvig idejében

40 A Frank Királyság Kis Pippin halála idején, 768-ban

41 A barbár Európa és a Római Birodalom

42

43

44

45 Károly hódításai Frank királyság 786-ban Hűbéri fennhatóság Hűbéri állam Frank királyság 714-ben Hódítások 786-ig A frank Királyság Nagy Károly trónra lépése előtt, illetve halálkor

46 » egymás mellett létezik a két jogrend §földek 1/3-a germán, 2/3 régi tulajdonos kezében, ez néhol fordítva van §az antik hagyományokat még tisztelik 529 → Nagy Szent Benedek megalapítja a bencés rendet, mely Európát keresztény hitre téríti, fenntartja a civilizációt, az írást, s segíti a gazdaság fejlődését „Ora et labora” a jelmondatuk: Imádkozz és dolgozz! római-germán együttélés kora V-VI. század


Letölteni ppt "Új királyságok a Nyugat-római Birodalom romjain. A gótok  476  Odoaker az úr Itáliában  A keleti császár nevében uralkodik (római patrícius  rex)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések