Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dobogókő 2016. Új kenyér havának 20. napja. Le kell döntenünk az ezeregyszáz éves lélek- és agymosással épült Magyar Tornyot!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dobogókő 2016. Új kenyér havának 20. napja. Le kell döntenünk az ezeregyszáz éves lélek- és agymosással épült Magyar Tornyot!"— Előadás másolata:

1 Dobogókő 2016. Új kenyér havának 20. napja

2 Le kell döntenünk az ezeregyszáz éves lélek- és agymosással épült Magyar Tornyot!

3 A Teremtő által ránk kegyelmezett feladat, a Magyar Küldetés teljesítésének feltétele, hogy elvégezzünk magunkon egy fájdalmas „műtétet”: a Magyar Torony lebontását. Ez a torony az ezeregyszáz éves lélek- és agymosással épült.

4 A Magyar Torony részei -az eredetünket meghamisító zsidókereszténység, -a kirekesztettek és kirekesztők megosztottságát isteni akaratnak hazudó Szent Korona Tan, -az ezeket „igazoló”, ember alkotta „történeti” alkotmányosság, -a „szenvedhetetlen igát” (Rákóczi kifejezése) törvényesként ránk kényszerítő fél-rabszolgatartó (Istváni, „ezer éves”) államszervezet, -a jogok és kötelezettségek összhangját eltörlő anyagi tulajdon és birtokrendszer.

5 A Pusztaszeri Vérszerződés 1.Amíg Nimród-Gilgames és Álmos maradéka él, a hun-avar és a magyarok új törzsszövetsége csakis Nimród véréből választ új fejedelmet. Ezek mindig az oroszlános vagy turul-sasos nemzetségi családokból kerüljenek ki. 2.Minden évben a fejedelmi személy köteles megjelenni az egész nép panaszosai előtt, hogy a közösen szerzett föld birtoklásában hibák ne keletkezzenek. A föld javaiban mindenki részesedjen. 3.Azok a nyolc törzsi vezérek, tárkány és böszörmény fejedelmek, akik a Tíznyíl Szövetség nevében most megjelentek, sem a maguk, sem az utódaik leszármazásában a közös tanácskozásból ki ne rekesztessenek, mert ezért a földért a hun, avar és magyar véreink már sok esetben az életüket áldozták fel. Itt mindhárom törzsi szövetségnek joga van élni.

6 4.Ha valaki Nimród-Gilgames-Álmos vérei közül hűtlenné lenne a pusztaszeri vérszerződéshez, akkor az uruki-mani kolostorba zárassék, hogy ott a Jász-síkság jólétéről gondolkozzon. Ha pedig utána is hűtlen lenne a népéhez, vére ontassék, miként a szerződés alkalmával. 5.A parasztokkal való bánásmód legyen megértő, mert minden jólét az ő munkájukból ered. Ha valaki a vezérekből és a fejedelmi házból ezt a vérszerződési pontot megszegné, átkozott legyen mindörökké! 6.Ha valaki a törzsenkénti disznó, medve, szarvas, bölény és gödölye-toron, vagy aranyasszony torokon meg nem jelenik, az bűnös! Aki az ünnepélyes tavaszi almavirágzás, aratás és aranyasszonyi áldozó szent ünnepeken nem vesz részt, az ellenére tör az Öreg-Östennek. Aki a Kürt és a véreskard hadbaszólításon önként nem jelenik meg, az ellene van a „Tíznyíl Szövetségnek", ezért, ha elmaradásának okát nem tudja a tizedesi intézménynél igazolni, az örök szolgaságba taszíttassék! 7.Tárkányok hadnagyai a szerződéses szabadságjogokat, tanulási és a vándorlási jogokat biztosítsák, mivel a jó fegyverek nélkül sem a nagy csatákban, sem a pusztaszeri fegyveres viaskodáson megjelenni nem lehet. Bánságok a kézművesek vándorlását támogassák!

7 8.Böszörmények hadnagyai minden kereskedő útjuk alkalmával mind kötelesek jelentést tenni a külhoni hírek valódiságáról. 9.Az uruki-mani egyisten hiten lévők az Öreg-Östen hívőkkel és az Életfa tisz­telőkkel kötelesek a „Tíz-nyíl Szövetségben" Nimród-Gilgames- Álmos tanításai alapján a hazát tíz vezéri birodalomra felosztani és minden fontos ügyben a fejedelem döntésével kormányozni. Ezek: 1. Kéri-kabar, 2. Pozsony-keszi, 3. Kürt-avar, 4. Gyarmat-kasszu, 5. Megyer-fejedelmi, 6. Kunmagyari-úz, 7. Gyarmat-böszörmény, 8. Tarján-magyar, 9. Nyék-Gyula, 10. Jenő-Béla. A magyar törzseknek az Encs vidék és Jászvásár közötti ötezer medvetoros éves Melegvíz források szent-ősi Birodalmában, élni és meghalni kell! 10.Elrendeljük, hogyha mi vagy utódaink közül valaki valamely időkben ezen rendelkezések ellen akarna cselekedni, annak a Nimród és a Gilgames Hothisz kereszttel ellátott korona törvénye szerint, ma és minden időben az irányított szabadság jegyében bűnhődnie kell. Az ősiség törvényei nem tűrik a szolgaságot és mindenkinek örök szent szabadság biztosíttassék! Égből eredő életre mindenkinek joga van. Ezért kötöttünk örök vérszerződést!

8 8.Böszörmények hadnagyai minden kereskedő útjuk alkalmával mind kötelesek jelentést tenni a külhoni hírek valódiságáról. 9.Az uruki-mani egyisten hiten lévők az Öreg-Östen hívőkkel és az Életfa tisz­telőkkel kötelesek a „Tíz-nyíl Szövetségben" Nimród-Gilgames- Álmos tanításai alapján a hazát tíz vezéri birodalomra felosztani és minden fontos ügyben a fejedelem döntésével kormányozni. Ezek: 1. Kéri-kabar, 2. Pozsony-keszi, 3. Kürt-avar, 4. Gyarmat-kasszu, 5. Megyer-fejedelmi, 6. Kunmagyari-úz, 7. Gyarmat-böszörmény, 8. Tarján-magyar, 9. Nyék-Gyula, 10. Jenő-Béla. A magyar törzseknek az Encs vidék és Jászvásár közötti ötezer medvetoros éves Melegvíz források szent-ősi Birodalmában, élni és meghalni kell! 10.Elrendeljük, hogyha mi vagy utódaink közül valaki valamely időkben ezen rendelkezések ellen akarna cselekedni, annak a Nimród és a Gilgames Hothisz kereszttel ellátott korona törvénye szerint, ma és minden időben az irányított szabadság jegyében bűnhődnie kell. Az ősiség törvényei nem tűrik a szolgaságot és mindenkinek örök szent szabadság biztosíttassék! Égből eredő életre mindenkinek joga van. Ezért kötöttünk örök vérszerződést!

9 Magyarország Szabadság Alkotmánya Annaka Küldetésnek a teljesítéseként, amelyben a Teremtő kegyelme a Szent Koronával az Istenszülő feladatának részesévé tette az egyetemes magyarságot, annaka kötelességnek a teljesítéseként, amellyel a Teremtő az Istenszülő feladata ránk kegyelmezett részének hagyományainkon alapuló visszaállításával bízott meg bennünket, és annaka felismerésével, hogy az Istenszülő ránk kegyelmezett feladatai teljesítését akadályozó erőszak nemzetünk és az emberiség végveszélyét jelenti,

10 kinyilvánítjuk, és ez által Alkotmányként törvénybe iktatjuk azon akaratunkat, hogy Magyarország Szabadság Alkotmányát életünket, az anyagtalan- és az anyagi élő- és élettelen világgal való kapcsolatainkat örökké és változtathatatlanul meghatározó, alapvető értékrendjeként jogfolytonosságába visszahelyezzük.

11 Akaratnyilvánításunkkor az a hitsugallta tettünket, hogy a Föld, a Levegő, a Víz és a Tűz, mint a négy életfeltétel-meghatározó alapelem, magában foglalja az anyag - Lélek Fénye által vezetett - uralásának és alakításának feltételeit, így ezek tiszteletben tartása minden emberi fejlődés alapja, az a hitirányította szándékunkat, hogy az anyagtalan- és anyagi világ egységének visszaállítása az emberiség továbbélésének alapfeltétele, az a hitvezetett bennünket, hogy a szabadság alapja minden anyagtalan-, valamint anyagi élő és élettelen Teremtmény iránti szeretet, valamint őseink emberi társadalmat meghatározó értékeihez való hűség.

12 Akaratunk és hitünk szerint Magyarország a Szent Korona Országa, amely a Boldogasszony örök oltalma alatt él, és szerves egységben létezik az emberiség egészével.

13 ELSŐ RÉSZ Az állam szabadsága 1. § ( 1)Magyarország örökké szabad. (2)Az állam szabadsága a./a társadalmi együttélés szabályai jogrendszerbe foglalásának és érvényesítésének, b./a külkapcsolatok létesítése és felbontása gyakorlásának, c./a társadalmi berendezkedés meghatározásának, d./a külső és belső védelmi eszközei fejlesztésének és alkalmazásának, e./a Szent Korona Önigazgatási Rendszerét követő „Nemzetgyűlési tagok, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló” 2. főtörvényben megvalósuló képviseleti rendszer kialakításának és gyakorlásának minden más államtól való függetlenségét jelenti. (3)Az állam szabadsága a Szent Korona tagok együttesen gyakorolt alapjoga, annak egésze, vagy bármely eleme soha, senki által és senki érdekében nem szüntethető meg.

14 MÁSODIK RÉSZ A Szent Korona tagok szabadsága 2. § (1)A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható. (2)A Szent Korona tagja: a./az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint b./az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek. (3)Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén. (4)Aki nem a Szent Korona tagja, az a Szent Korona Országában vendégként él, teljeskörű kötelezettség terhével és a vendégjog gyakorlásával.

15 (5)A Szent Korona tagságra méltatlan személyt az „Államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvényben meghatározott esetekben meg kell fosztani Szent Korona tagságától. (6)A vendég ugyanazon joggal rendelkezik, mint a Szent Korona tagja, kivéve: a./nem végezhet olyan tevékenységet, amely a Szent Korona Országának politikai, társadalmi és gazdasági életére befolyással van, b./nem vehet részt az ország gazdasági politikájának kidolgozásában és alkalmazásában, c./sem maga, sem leszármazottja nem lehet a Szent Korona tulajdonának birtokosa. Az államalkotó nemzeteket az Alaptörvény sorolja fel.

16 HARMADIK RÉSZ A szabadság feltételei 3. § (1)Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotóeleme, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóelemét jelentő Szent Korona tagok birtokolhatnak. (2)A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve: a.)Nem semmisítheti meg a birtokot. b.)Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését. c.)Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át és örökítheti a birtokjogot.

17 4. § (1)Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. (2)Magyar érték minden olyan – (3) bekezdés szerinti - tevékenység eredménye, amelyet a./magyar lelki-, szellemi vagy anyagi tulajdonnal, b./Magyarország területén, c./a Szent Korona tagja, vagy a Szent Korona vendége, illetve azok közreműködése hozott létre, illetve szolgáltatott. (3)Csak olyan tevékenység végezhető, amely a./eredménye (termék vagy szolgáltatás), b./a tevékenység végzéséhez használt eszközök működése, c./a tevékenység végzése során keletkezett hulladék nem károsítja és/vagy veszélyezteti az ember lelki-, szellemi- és testi egészségét, valamint a természetes környezetet.

18 NEGYEDIK RÉSZ A szabadság védelme 5. § (1)Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni. (2)A Szent Korona értékrendjének megsértését jelenti: a./az állam szabadságának, b./a Szent Korona tagjai egyéni vagy társadalmi csoportot érintő szabadságának, c./a birtoklás szabályának, d./a vendégjog szabályainak, e./a tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok megsértése, veszélyeztetése és minden erre irányuló magatartás.

19 ÖTÖDIK RÉSZ Záró rendelkezések 6. § Alaptörvény (1)Magyarország Szabadság Alkotmányának egy történelmi időszakra vonatkozó irányelveit határozza meg az Alaptörvény. (2)Alaptörvény alkotási alapelvek a./Lelki-, szellemi- és anyagi esélyegyenlőség biztosítása a Szent Korona minden tagja számára. b./Jogok és kötelezettségek összhangja. c./A Krisztust követő istenhívő értékrend szerinti életértékelés (a lélek az irányító, a szellem a közvetítő és az anyag a végrehajtó). d./Az önkormányzatiság és ebből eredően a népuralom és a sorsközösség vállalás érvényesítése.

20 e./A szerves egységként működő, gondoskodó Magyarország létrehozása, működtetése és védelme. Ez utóbbin belül kiemelt védelem illeti meg -a bölcseleti (filozófiai) alapot - kiemelten az ember szabad akarata érvényesülésének védelme az annak esélyegyenlőség- elemeit veszélyeztető eszközökkel - pl. nevelés helyett alkalmazott, lelki traumát okozó lélek- és agymosás, vagy - az életfeltételeket csökkentő tevékenységekkel - az egészségügyi ellátás üzletté alakítása, a közbiztonság kriminális állapotra züllesztése, a következő generációk életét veszélyeztető természetrombolás; -politikai alapot - kiemelten az önkormányzatiságon alapuló népuralom (demokrácia) és sorsközösség vállalás (szolidaritás) alapértékeinek védelme a választók félrevezetésével megvalósuló, az igazságot annak egy részével helyettesítő demagógiával és megalapozatlan ígéretekkel szemben;

21 -gazdasági alapot - kiemelten: az ország termelőeszközei tulajdon- és birtokjogának védelme bármilyen önkényuralmi (diktatórikus) megszerzési kísérlettel - pl. az ország „magánosítás” (privatizáció) néven történő kirablásával - szemben; a pénz értékközvetítő szerepétől eltérő működtetésének tiltása; a magyar termékek, termények és szolgáltatások hátrányos megkülönböztetésének (negatív diszkriminációjának) büntetése; a jogszabályok hibás értelmezésével és megvesztegetéssel (korrupcióval) törvénytelen (illegális) gazdasági tevékenységek létrejöttének, a meglévők működésének tilalma. (3)Az Első Alaptörvényt Magyarország Szabadság Alkotmányának hatályba léptetése napján, az után lépteti hatályba az Első (Alkotmányozó) Nemzetgyűlés. (4)Az Alaptörvényt Nemzetgyűlés módosíthatja.

22 7. § Alaptörvény szintű főtörvények (1)Az Első (Alkotmányozó) Nemzetgyűlés lépteti hatályba az alábbi, Alaptörvény szintű főtörvényeket: a./„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvényt, b./„Nemzetgyűlési tagok, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló” 2. főtörvényt, c./„Magyarország jelképekről és ünnepekről” szóló 3. főtörvényt. (2)Az Alaptörvény szintű főtörvényeket csak Nemzetgyűlés módosíthatja.

23 8. § Egyéb jogszabályok Az Alaptörvény irányelvei alapján az Alaptörvényben meghatásozott, az államhatalmat „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény szerint gyakorló személyek és szervezetek jogosultak jogszabályokat alkotni, módosítani és hatályán kívül helyezni. 9. § Hatályba léptetés (1)Magyarország Szabadság Alkotmányát a jogfolytonosságot visszaállító Első (Alkotmányozó) Nemzetgyűlés helyezi hatályba. (2)Magyarország Szabadság Alkotmánya Isteni eredetű, ezért azt semmilyen hatalom nem módosíthatja, és nem helyezheti hatályon kívül.

24 A Magyar Torony részei -az eredetünket meghamisító zsidókereszténység, -a kirekesztettek és kirekesztők megosztottságát isteni akaratnak hazudó Szent Korona Tan, -az ezeket „igazoló”, ember alkotta „történeti” alkotmányosság, -a „szenvedhetetlen igát” (Rákóczi kifejezése) törvényesként ránk kényszerítő fél-rabszolgatartó (Istváni, „ezer éves”) államszervezet, -a jogok és kötelezettségek összhangját eltörlő anyagi tulajdon és birtokrendszer.

25 Petíció az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjaihoz Állítsák le az USA és a NATO gazdasági és politikai hatalom megszerzéséért folytatott erőszakos (tehát terrorista) hadjáratát, amelynek következménye a megtámadott nemzetek természetes társadalmi, gazdasági és politikai rendjének megbomlása, ami a támadással azonos, emberiségellenes önvédelmi intézkedéseket váltott és válthat ki, amelyek - veszélyeztetik más államok általános és állampolgári biztonságát, és - hazájuk elhagyására kényszeríti a megtámadott államok lakosságát olyan országokba, amelyekben vallási, társadalomszervezési és kulturális értékek vonatkozásában egyaránt idegenek!

26 Kérjük az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjait, hogy sürgősen tegyék meg az alábbi lépéseket: -ENSz felügyelete alatt kötelezzék az Amerikai Egyesült Államokat és a NATO országokat arra, hogy =azonnal szüntessék be azokat az emberiesség elleni tevékenységüket, amelyeket politikai és gazdasági hatalmuk kiterjesztése, és nem – indoklásuk szerint - a demokrácia védelme érdekében tesznek, =azonnal kezdjék el és egy hónapon belül fejezzék be csapataik kivonását a világ összes országából, =azonnal kezdjék el az általuk eddig végzett pusztítás felszámolását, az eredeti állapot visszaállításával, =adjanak az ENSZ által meghatározott anyagi kártérítést azoknak az államoknak, amelyek társadalmi, gazdasági és politikai rendjét megbontották. - ENSZ felügyelet alatt kötelezzék azokat az államokat és szervezeteket, amelyek az őket ért emberiség elleni bűntettek következtében önvédelemre kényszerültek, hogy =ne sértsék az államok általános és állampolgári jogait, =állítsák vissza a terrortámadás előtti társadalmi, gazdasági és politikai rendszerüket, =nemzetük egységének fenntartása érdekében fogadják vissza azokat a honfitársaikat, akik a nemzetüket ért, emberiség elleni bűntett következtében elhagyni voltak kénytelenek hazájukat, és biztosítsanak nekik egzisztenciális, anyagi és személyes biztonságot.

27 Föderáció (nyugati civilizáció): Emberek és nemzetek feletti érdekérvényesítés Konföderáció (ősi civilizáció): Emberek és nemzetek érdekérvényesítésének összehangolása Látszat-konföderáció (Orbán-javaslat): gazdasági és katonai területen föderáció, a többi területen nemzetállami érdekérvényesítés

28 Összehangolt Önellátás A kínálat által manipulált kereslet helyett igények és lehetőségek összehangolása Bemutató


Letölteni ppt "Dobogókő 2016. Új kenyér havának 20. napja. Le kell döntenünk az ezeregyszáz éves lélek- és agymosással épült Magyar Tornyot!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések