Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megyei önkormányzat szerepe a TOP források felhasználásában Pajna Zoltán, elnök Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 2016. február 25. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megyei önkormányzat szerepe a TOP források felhasználásában Pajna Zoltán, elnök Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 2016. február 25. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT."— Előadás másolata:

1 A megyei önkormányzat szerepe a TOP források felhasználásában Pajna Zoltán, elnök Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 2016. február 25. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

2 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A megyei önkormányzat feladata

3 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről: 19. § A területi szereplő a)kidolgozza az ITP szintű kiválasztási kritériumokat b)a kiválasztási kritériumok alapján összeállítja az ITP-t és kezdeményezheti annak módosítását, c)véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást és megadja a területi szempontú értékelési szempontokat, d)szavazati joggal részt vesz a döntés-előkészítő bizottság ülésén, a területi szempontú értékelési szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti, e)adatot szolgáltat az irányító hatóság részére az éves fejlesztési keret összeállításához, f)végrehajtja az ITP-t: a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a projektfejlesztésben és a kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment tevékenységek ellátásában. HAJDÚ-BIHAR MEGEI ÖNKORMÁNYZAT

4 Projektmenedzsment feladatok ellátása 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 5. melléklet, 3.8 pontja: k özszféra szervezetekre projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatásaira vonatkozó speciális előírások kizárólag akkor számolható el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzati költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja el, amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. A megyei önkormányzat a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. A projektmenedzsment tevékenységet a megyei önkormányzat kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati vagy munkajogi jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalójával, vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személlyel láthatja el. HAJDÚ-BIHAR MEGEI ÖNKORMÁNYZAT

5 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Hajdú-Bihar megye tervezési feladatai 2014-2020

6 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Tervezési dokumentumok A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján: Hajdú-Bihar Megye helyzetfeltáró dokumentuma - 222/2013 (V. 22.) MÖK határozattal elfogadva Hajdú-Bihar Megye Területfejlesztési Koncepciója - 58/2014. (II. 28.) MÖK határozattal elfogadva Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Programja (Stratégiai és Operatív Program - 160/2014. (IX. 26.) MÖK határozattal elfogadva A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet 19. § a) pontja alapján: Hajdú-Bihar Megye Integrált Területfejlesztési Programja - 64/2015. (V. 8.)MÖK határozattal elfogadva

7 Integrált Területi Program Célja: a Területi- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) a Hajdú-Bihar megyei forráskeret felhasználásának meghatározása Lényeges elemei: ITP 7 éves forráskeret meghatározása Indikátor vállalások Top intézkedés, illetve tematikus célkitűzés szerinti forrásallokáció Forrásfelhasználás módjának meghatározása (fókuszálás) Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer meghatározása HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

8 Hajdú-Bihar megye indikátorai RFP IH javaslata alapján TOP indikátorok Pénzügyi keret (Mrd Ft) 1. prioritás 18,543 1.1 intézkedés (gazdaságfejlesztés) 7,105 1.2 intézkedés (turizmus) 4,432 1.3 intézkedés (közlekedés) 3,176 1.4 intézkedés (bölcsőde, óvoda) 3,830 2. prioritás 9,182 2.1 intézkedés (városi fejlesztések) 9,182 3. Prioritás 12,487 3.1 intézkedés (közlekedés) 4,677 3.2 intézkedés (energetika) 7,810 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

9 Hajdú-Bihar megye forrása RFP IH javaslata alapján TOP prioritások Pénzügyi keret (Mrd Ft) 4. Prioritás Helyi közösségi szolgáltatások3,84 4.1 intézkedés (egészségügyi fejlesztések)1,34 4.2 intézkedés (szociális alapszolgáltatások)1,06 4.3 intézkedés (szociális város-rehabilitáció)1,44 5. Prioritás Emberi erőforrás fejlesztés5,57 5.1 intézkedés (foglalkoztatási paktum)4,12 5.2 intézkedés (szoc. városrehab. programok)0,54 5.3 intézkedés (helyi közösségi programok)0,92 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

10 Hajdú-Bihar megye indikátorai RFP IH javaslata alapján TOP indikátorokIndikátorok értéke A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe 85,3 ha A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza 21,12 km Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 776 db Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek 86671 m2 Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza 42,62 km Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 23380 CO2 t egyenérték Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola- egészségügyi ellátás) száma 57 db Helyreállított lakóegységek városi területeken 72 lakóegység A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma 2665 fő HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

11 Hajdú-Bihar megye kiválasztási kritériumai Kiválasztási kritériumok 1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 2. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 3. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 4. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 5. Hozzájárulás a környezeti/gazdasági/társadalmi fenntarthatósághoz HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

12 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Területi Kiválasztási Kritériumrendszer (TKKR) a Hajdú-Bihar Megyei ITP-ben

13 Területi Kiválasztási Kritériumrendszer 1.1.1. Ipari parkok, ipari területek fejlesztése TKKR-preferencia: Fejlesztendő terület nagysága, vállalkozások száma, foglalkoztatottak száma, meglévő ipari terület fejlesztése, megyei és helyi foglalkoztatási paktumokkal való együttműködés 1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés TKKR-preferencia: térségi hatás, hátrányos helyzetű térségben történő megvalósítás, helyi termék piacra jutása, foglalkoztatás erősítése, egész éven át történő munkavégzés 1.2.1. Turizmusfejlesztés TKKR-preferencia: térségi hatás erősítése, együttműködések ösztönzése, kerékpáros turizmus preferálása (MJV-hálózat folytatása, helyi attrakciók összekötése) HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

14 Területi Kiválasztási Kritériumrendszer 1.3.1. Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés TKKR-preferencia: TOP indikátorhoz való hozzájárulás (felújított utak hossza), járásközpont elérhetősége, hátrányos helyzetű térségben történő megvalósulás, összetett hatás 1.4.1.Óvodai, gyermekellátási szolgáltatások TKKR-preferencia: törvényi megfelelőség érdekében végrehajtott fejlesztés, bölcsődei kapacitás bővítése, kedvezményezett településen a gyermekszám/férőhely aránya 2.1.1. Barnamezős területek rehabilitációja TKKR-preferencia: Hatósági kötelezés, ágazati fejlesztéshez kapcsolódik, szabad vállalkozási zónában valósul meg, foglalkoztatás javulása, környezetbarát megvalósítás HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

15 A Területi Kiválasztási Kritériumrendszer a HBM ITP-ben 2.1.2 Zöld város kialakítása TKKR-preferencia: korábbi projekt folytatása, vállalkozások száma, burkolt felületek csökkentése, foglalkoztatás javítása, megújuló energia alkalmazása, környezetbarát megvalósítás 2.1.3. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TKKR-preferencia: Pálfai veszélyeztetettségi index, vízkárelhárítás, hátrányos helyzetű térségben valósul meg, ipari területet/turisztikai attrakciót érint, hátrányos helyzetű lakosság bevonása 3.1.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés TKKR-preferencia Hálózatosodás elősegítése, munkahelyi elérhetőséget javító fejlesztések, kerékpáros közlekedés támogatása, előkészítettség, SMART-megoldások HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

16 Területi Kiválasztási Kritériumrendszer 3.2.1. Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál TKKR-preferencia: Üvegházhatású gázok csökkentése, energetikai besorolás javulása, SEAP készítése, intelligens eszközök alkalmazása, megújuló energiaforrás alkalmazása 3.2.2. Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás TKKR-preferencia:: Üvegházhatású gázok csökkentése, több település bevonása, intelligens eszközök alkalmazása, élőmunka igényes fejlesztés 4.1.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TKKR-preferencia: több ellátási forma fejlesztése, praxis betöltése, aktív járóbeteg ellátás megvalósítása, egy épületbe történő integrálás, külterületi lakosság ellátása 4.2.1. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése TKKR-preferencia: Új szociális alapszolgáltatási forma fejlesztése, meglévő épületben történő fejlesztés, hátrányos helyzetű térség, energetikai hatékonyság HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

17 Területi Kiválasztási Kritériumrendszer 4.3.1. Leromlott városi területek rehabilitációja TKKR-preferencia: Hátrányos helyzetű térségben megvalósuló fejlesztés, helyreállított lakóegységek száma, foglalkoztatás elősegítése, közbiztonság javítása, megújuló energiák alkalmazása, gyűjtőszigetek kialakítása 5.1.1. Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések TKKR-preferencia: területiség, megyére jellemző gazdasági ágazatok 5.1.2. Helyi foglalkoztatási együttműködések TKKR-preferencia: képzésben és foglalkoztatásban résztvevők száma, a járás valamennyi településére kiterjedő paktum, megyére jellemző gazdasági ágazatok, illeszkedés a térség összetartozó munkaerőpiaci/gazdasági területi egységeihez, helyi termékhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó foglalkoztatás 5.2.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok TKKR-preferencia: kedvezményezett településen valósul meg, foglalkoztatás elősegítése, 4.3.1. konstrukcióhoz kapcsolódás, partnerség HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT


Letölteni ppt "A megyei önkormányzat szerepe a TOP források felhasználásában Pajna Zoltán, elnök Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 2016. február 25. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések