Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A képzett szakemberekért A szakmai vizsgáztatás változásai, a vizsgabizottság feladata és felelőssége Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A képzett szakemberekért A szakmai vizsgáztatás változásai, a vizsgabizottság feladata és felelőssége Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008."— Előadás másolata:

1 A képzett szakemberekért A szakmai vizsgáztatás változásai, a vizsgabizottság feladata és felelőssége Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 27.

2 2 Jogszabályok 1/2006.(II.17.) OM rendelet – 37/2003. (XII.27.) OM rendelet 1993. évi LXXVI. törvény 18/2004. (V.28.) OM rendelet 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet – 26/2001. (VII.27.) OM rendelet 21/2007. (V.21.) SZMM rendelet, 78/2007. (VIII.31.) GKM rendelet, 8/2008.(I.23.) FVM rendelet – 18/1995. (VI.6.) IKM rendelet, 28/2003. (X.18.) OM rendelet 1/2001. (I.16.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzék Szakképzési törvény Vizsgaszervezési jogosultság Szakmai vizsgáztatás általános rendjéről Szakmai és vizsgakövetelmények Vizsga- és vizsgáztatási díj

3 3 A szakmai vizsgáztatást érintő változásokról  2007. évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról  szakképzésről  felnőttképzésről  szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

4 4 Szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény  szakmai vizsga meghatározása  vizsgaszervezők köre  szakmai vizsga lebonyolítása  szakmai vizsga alóli felmentés, mentesítés szabályai  a vizsgabizottság és tagjainak kinevezése  szakmai vizsga dokumentumai  adatszolgáltatás  jogorvoslati lehetőség  a vizsga ellenőrzése

5 5 Szakképzésről szóló törvény vizsgáztatást érintő változásai  TISZK-ek  miniszter: Szakmai jegyzék Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelménye Vizsgáztatás általános szabályai Országos szakmai szakértői névjegyzék Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék Szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételei Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények SZVK felépítése, tartalmi elemei; szakmai program, képzési program  új fogalmak

6 6 Szakképzésről szóló törvény vizsgáztatást érintő változásai 54/B § Új fogalmak egészségügyi alkalmasság eszköz- és felszerelési jegyzék feladatcsoport feladatprofil modulzáró vizsga pályaalkalmassági követelmény szakmai alkalmassági követelmény szakmai követelmény szakmai követelménymodul vizsgafeladat vizsgarész

7 7 Szakmai és vizsgakövetelmények  a szakmai vizsgára bocsátás feltételei  szakmai vizsga részei és vizsgafeladatai, vizsgatevékenységei  értékelésre vonatkozó szabályok, eltérő szempontok

8 8 A vizsgaszervezői jogosultság Szakképzési törvény 13. § -alanyi jog: szakközépiskola, szakiskola, felsőfokú szakképzést szervező felsőoktatási intézmény - iskolai rendszerben – tanulói, hallgatói jogviszony alapján - iskolarendszeren kívül – képzési szerződés alapján -jogszabályi jogosultság 34/2003. (XII.21.) OM rendelet 18/2004. (X.18.) OM rendelet

9 9 Egyéb jogszabályok  többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról  többször módosított 2001. évi CI törvény a felnőttképzésről  2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról

10 10 Közoktatási törvény  Kapcsolat a szakképzési, felnőttképzési és felsőoktatási törvénnyel, utalások  Tankötelezettség kérdése 6. § (3) „A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a huszadik életévét betölti.” (kivételek) 129. § „Annak a gyermeknek, aki tanulmányait az általános iskola első évfolyamán az 1997/98. tanévben, illetve azt megelőzően kezdte meg, tankötelezettsége annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.”

11 11 Közoktatási törvény  Ingyenesség, térítési díj fizetési kötelezettség, tandíjfizetési kötelezettség  Közoktatási Információs Iroda által adott azonosító szám szerepe a szakmai vizsgákon  a szakmai vizsga maximális létszáma - jelenleg 35 fő

12 12 A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosítása  felnőttképzési intézmények ellenőrzése – állami foglalkoztatási szerv (bírság, eltiltás)  az intézmény és a képzési program akkreditációja  felnőttképzési szerződés tartalmi változásai Tanköteles tanulóval államilag elismert szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre felnőttképzési szerződés nem köthető!  támogatások – azokban való részvétel feltételei  adatszolgáltatási kötelezettségek pontosítása

13 13 A szakmai vizsgáztatás változásai ÁTMENETI IDŐSZAK Jellemzői: A képzés megkezdésekor érvényes jogszabályok szerinti vizsgáztatás (a képzés befejezését követő 1 évig, legkésőbb 2013. augusztus 31-ig) Új SZVK-k megjelenése és hatályba lépése minisztériumonként eltérő időpontban, legkésőbb 2008. december 31-ig – felkészülési idő a bevezetéshez

14 14 OKJ - 2006 Szakképesítés Rész-szakképesítés(ek) R á é p ü l é s (e k) Elágazás 3 Elágazás 2 Elágazás 1

15 15 Új fogalmak  Modul - programmodul (tananyagegység) - vizsgakövetelmény-modul (vizsgarész) – vizsgafeladat =írásbeli, interaktív, gyakorlati, szóbeli vizsgatevékenység  Modul:alapmodul, kiegészítőmodul, saját modul  Kompetencia alap, kompetenciák mérése  Kimenet-szabályozás

16 16 Új fogalmak  Modulzáró vizsga :(„ a szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt, a szakképzést folytató intézmény által megszervezett vizsga, olyan kompetenciamérés, amellyel az intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben részt vevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal. Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén modulzáró vizsgára jelentkezhet az is, aki képzésben nem vett részt. Iskolai rendszerű szakképzés esetében az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése egyenértékű a modulzáró vizsga letételével” – Szt.54/B. § 31. értelmező rendelkezése)  Vizsgarend  Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat  Vizsgaprogram

17 17 A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és általános rendjéről „Régi” kifutó: 26/2001. (VII.27.) OM rendelet Új: 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet A képzés megkezdésekor érvényes jogszabályok szerint !

18 18 A vizsgáztatás változásai A szakmai vizsga felépítése „Régi” A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll Több vizsgarész egy napra nem szervezhető – csak, ha az SZVK másképp rendelkezik „Új" A szakmai vizsga vizsgarészekből (modulokból) és azon belül vizsgatevékenységekből áll Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető A vizsgázó egy napra eső vizsgatevékenysége nem haladhatja meg a 6 órát Időhatárok a vizsgatevékenységek lehetséges megszervezésére

19 19 Szakmai vizsga (régi) Írásbeli vizsgarész Gyakorlati vizsgarész Szóbeli vizsgarész 1. gyakorlati tantárgy A írásbeli tantárgy C írásbeli tantárgy D írásbeli tantárgy 2. gyakorlati tantárgy A szóbeli tantárgy B szóbeli tantárgy E szóbeli tantárgy Szakmai elmélet Szakmai gyakorlat

20 20 Szakmai vizsga (új)

21 21 A vizsgáztatás változásai A szakmai vizsga szervezése „Régi” A szakmai vizsga – a vizsgarészek számától függően max. 3 nap Az írásbeli és a szóbeli vizsgarész között legalább 7 nap Vizsgára jelentkezés – nincs rögzített formája „Új” A szakmai vizsga időtartama - a vizsgázóra vonatkoztatva - legfeljebb 3 (+1) nap Az írásbeli vizsgatevékenység és az utolsó vizsgatevékenység között legalább 3 nap Vizsgára jelentkezési lap (6. sz. melléklet) Személyazonosság igazolása nem csak személyi igazolvánnyal Modulzáró vizsga igazolása (7. sz. melléklet)

22 22

23 23

24 24 A vizsgáztatás változásai A szakmai vizsga bejelentése „Régi” Jelentés: szaktárca, kamara, főjegyző, munkaügyi központ Írásbeli tételek egy szakmai vizsgán, szóbeli tételek több szakmai vizsgán használhatók fel Az írásbeli vizsgarész időpontjait a szakképesítésért felelős miniszter közzé teheti A gyakorlati feladatot a vizsgaszervező állítja össze, a vizsgaelnök a kamarai taggal egyetértésben hagyja jóvá „Új” Jelentés: szaktárca (vagy kamara), kamara (vagy érdekképviselet), főjegyző Vizsgarend megalkotása ! Írásbeli, interaktív és gyakorlati vizsga-feladatok egy szakmai vizsgán, szóbeli vizsgafeladatok több szakmai vizsgán – visszavonásig Az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek országosan egységes vizsgaidőpontjait a szakképesítésért felelős miniszter határozza meg – kötelező közzététel meghatározott időpontig

25 25 A vizsgáztatás változásai A szakmai vizsga lefolytatása „Régi” A vizsgabizottság tagjai,a vizsgabizottság munkáját segítő tanár, jegyző A szóbeli és gyakorlati vizsgarészt csak a teljes vizsgabizottság előtt, a vizsgabizottság munkáját segítő tanár jelenlétében szabad megkezdeni, illetőleg lefolytatni „Új” A vizsgabizottság tagjai, a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők, jegyző Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat Vizsgaprogram

26 26 A vizsgáztatás változásai A szakmai vizsga értékelése „Régi” A vizsgabizottság tagok egymástól függetlenül értékelnek, a vb. munkáját segítő tanár javaslata alapján határozzák meg a szakmai vizsgarészek(tantárgyak) érdemjegyét Pótló- vagy javító vizsga esetén ismételni az elégtelenre értékelt vizsgarészből, illetőleg tantárgyból kell „Új” A vizsgafeladatnál jelenlévő vizsgabizottsági tagok és a vb. munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelnek %-osan – szavazással Pótló- vagy javító vizsga esetén a vizsgarész (modul) megismétlése szükséges – (50% vagy az alatti teljesítmény esetén) Előző esetben csak a szakmai vizsgát követő 1 éven belül tehető vizsga, illetve az SZVK megváltozásáig

27 27 31 5216 17 Szobafestő-mázoló és tapétázó  Bemeneti feltétel: 8. osztály  Vizsga:  írásbeli műszaki alapismeretek 30 perc építészeti alapozó ismeretek 60 perc szobafestő-mázoló, tapétázó komplex szakmai ismeretek 180 perc  gyakorlati Szakmai alapgyakorlatok 360 perc szakmai gyakorlatok 360 perc  szóbeli Környezetvédelem, ökológia és munkabiztonság az építészeti tevékenységben Szobafestő-mázoló és tapétázó technológia Szobafestő-mázoló és tapétázó anyagismeret

28 28 31 5216 17 Szobafestő-mázoló és tapétázó Értékelés Írásbeli jegyek átlaga + szóbeli jegyek átlaga = szakmai elmélet Gyakorlati jegyek átlaga = szakmai gyakorlat

29 29 Festő, mázoló és tapétázó 33 582 04 1000 00 00 Rész-szakképesítések Mázoló és lakkozó 33 582 04 0100 21 01 Plakátragasztó 33 582 04 0100 21 02 Szobafestő 33 582 04 0100 31 01 Tapétázó 33 582 04 0100 31 02 Ráépülés Műemléki díszítő, festő 33 582 04 0001 33 01

30 30 Festő, mázoló és tapétázó 33 582 04 1000 00 00 Bemeneti feltétel: 10. évfolyam elvégzése (1/2006. () OM rendelet 6.§ (9) bekezdés alapján azoktól, akik a 8. osztályt 1999/2000-ben vagy azt követően végezték el – előtte 8. osztály) vagy kompetencia- mérés egészségügyi alkalmassági vizsga

31 31 Festő, mázoló és tapétázó szakmai vizsga moduljai Vizsgarész megnevezése Vizsgatevékenység 0459-06 Építőipari közös feladatok I. írásbeli 45 perc gyakorlati 60 perc szóbeli 30 perc 0875-06 Falfelületek előkészítése, festése I. írásbeli 60 perc gyakorlati 300 perc 0878-06 Mázolás, festés, felújítási munkák I. gyakorlati 45 perc gyakorlati 180 perc gyakorlati 180 perc 0881-06 Tapétázás szóbeli 45 perc gyakorlati 150 perc 0882-06 Plakátragasztás gyakorlati 90 perc 0886-06 Általános vállalkozási feladatok írásbeli 30 perc szóbeli 45 perc

32 32 Festő, mázoló és tapétázó 6 modul – 13 vizsgafeladat 3 írásbeli vizsgatevékenység 7 gyakorlati vizsgatevékenység 3 szóbeli vizsgatevékenység Egy vizsgázó vizsgaideje: 1260 perc = 21 óra  4 nap

33 33 Vizsgarend a vizsgaszervező által készített azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai vizsgarészek egyértelmű azonosítására, és bemutatja a vizsgatevékenységeket, azok sorrendjét és időpontját

34 34 Festő, mázoló és tapétázó vizsgarendje 1. nap2. nap3. nap4. nap 8:00- 8:45 8:45- 9:45 10:00- 10:30 11:00-14:00-7:00- 0459-06 1.íb 451.sz 30/2.g y 60 0875-06 1.íb 602.gy 300 0878-06 1.gy 452.gy 180 3. gy 180 0881-06 1.szb 45 2.gy 150 0882-06 1.gy 90 0886-06 1.íb 302.szb 45

35 35 Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat Az a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza azokat az adott szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat, amelyek a jogszabályi kereteken belül meghatározzák az adott szakmai vizsga lebonyolítása során a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget. Tartalmazza továbbá a vizsga lebonyolítása során a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított minden olyan rendelkezést, amely a vizsgázó és a vizsgaszervező számára egyértelművé teszi az adott vizsga lebonyolításának körülményeit.

36 36 Vizsgaprogram Az a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza a vizsgázó adott szakmai vizsga letétele érdekében elengedhetetlen megjelenési kötelezettségeit, annak időpontjával és helyszínével együtt

37 37 Szakmai vizsga értékelése (Festő, mázoló és tapétázó) 1. 0459-06 2. 0875-06 3. 0-878-06 4. 0881-06 5. 0882-06 6. 0886-06 1. feladat 30% 2. feladat 45% 3. feladat 25% 1. feladat 30% 2. feladat 70% 1. feladat 20% 2. feladat 40% 3. feladat 40% 1. feladat 30% 2. feladat 70% 1. feladat 100% 1. feladat 50% 2. feladat 50% 15 %30 %25 %20 %5 %

38 38 1. feladat20 %20% x 40% = 8 % (0,20x0,4=0,08) 2. feladat40 %40% x 80% = 32 % 3. feladat40 %40% x 77% = 30,8 % 8% + 32% + 31% = 71%; így a 3. modul sikeres 1. vizsgarész 2. vizsgarész 3. vizsgarész 4. vizsgarész 5. vizsgarész 6. vizsgarész 15%30%25%20%5% 80%86%71%70%51%67% 0,15x0,8+0,30x0,86+0,25x0,71+0,20x0,7+0,05x0,51+ 0,05x0,67 = 0, 7545 azaz 75%

39 39 Vizsgarészenként elért százalékos teljesítmények átlaga alapján az osztályzat 81%-tól jeles (5) 71%-tól jó (4) 61%-tól közepes (3) 51%-tól elégséges (2) 75%, jó (4)

40 40 A vizsgáztatás változásai A szakmai vizsga értékelése „Régi” Szakmai elmélet és szakmai gyakorlat érdemjegye „Új” A szakmai vizsga eredménye: szakképesítésenként egy osztályzat – a vizsgarészeken elért összesített teljesítmény %-ok alapján

41 41 A vizsgáztatás változásai A szakmai vizsga ellenőrzése „Régi” Szakképesítésért felelős miniszter megbízottja ellenőrizhet – jogszabályi előírások betartása „Új” Szakmai ellenőrzés: miniszter + kamara Hatósági ellenőrzés: Oktatási Hivatal (közoktatási intézmények), más jogszabályban kijelölt hatóság (feljogosított intézmények)

42 42 A szakma vizsga résztvevői  A vizsgabizottság elnöke  A területileg illetékes kamarát, érdekképviseleti szervet képviselő vizsgabizottsági tag  A vizsgaszervezőt képviselő tag  A vizsga jegyzője  A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők (kérdező tanár, felügyelő tanár, javító tanár)  Vizsgázók  Képző intézmény képviselője

43 43 A VIZSGABIZOTTSÁG A vizsgabizottság elnöke: megbízója a szakképesítésért felelős minisztérium vagy a területileg illetékes kamara Kamarát vagy kamarai érdekképviseletet, egyéb szakmai szervezetet képviselő vizsgabizottsági tag: megbízója a jelölő szervezet A vizsgaszervezőt képviselő tag: megbízója a vizsgaszervező vezetője

44 44 Az elnök irányítja a vizsgabizottság munkáját, feladata a szakmai vizsga jogszerű és szakszerű megtartásának, zavartalan lebonyolításának a biztosítása Ellenőrzi:  A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatot, vizsgaprogramot + jóváhagyás  Nyilvántartásba vétel érvényességét  Vizsgafeladatok tárolását, a vizsga előkészítését, a szakmai feltételek és az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét  A vizsga letételére való jogosultság feltételeinek meglétét ( a jelentkezési iratok alapján), a vizsga iratait, a vizsgázó személyazonosságát

45 45 Az elnök Feladata:  Vezeti a vizsgát, az értekezleteket, jóváhagyja a jegyzőkönyveket  A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat alapján gondoskodik az írásbeli, interaktív dolgozatok és gyakorlati munkák értékeléséről  Tájékoztatja a vizsgázókat az őket érintő döntésekről, a vizsgarészekkel kapcsolatos tudnivalókról  Elkészíti részletes írásos jelentését, melyet megbízójának a vizsgát követően 1 héten belül megküld  Jóváhagyja a gyakorlati vizsgafeladatokat - a kamarai, ill. érdekképviseleti szervet képviselő taggal egyetértésben  Kihirdeti a szakmai vizsga eredményét, értékeli a szakmai vizsgát

46 46 Kamarai, érdekképviseleti vizsgabizottsági tag Megbízása határozott időre szól, amennyiben nem tudja vállalni, helyettesről a megbízónak kell gondoskodnia.  Gyakorlati vizsgatevékenység előkészítése,szakmai feltételek, biztonságos körülmények ellenőrzése  Gyakorlati vizsgafeladatok jóváhagyása a vizsgabizottság elnökével egyetértésben  Elkészült vizsgafeladatok átvizsgálása, értékelése

47 47 Vizsgaszervezőt képviselő tag  A szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos szervezési feladatok  Eredményhirdetés előkészítése  Gondoskodik az iratok szabályszerű kiállításáról és továbbításáról  Minden vizsgatevékenység előtt ( ha egy napon több vizsgatevékenység van, akkor az 1. előtt) ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát  Különösen felel a vizsgázókra vonatkozó információkról történő tájékoztatásért  Gyakorlati vizsgatevékenység előkészítése

48 48 A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők A vizsgabizottság munkáját segítik a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban elfogadottak alapján:  Gyakorlati vizsgafeladatok összeállítása, munkavédelmi oktatás megtartása, feltételek biztosítása  Írásbeli és interaktív dolgozatok javítása a javítási-értékelési útmutató alapján, javaslatot tesz a %-os eredményre  Szabálytalanság esetén a vizsgaszervezőt képviselő tag értesítése, írásos jelentés készítése  A szóbeli vizsgatevékenység esetén javaslattétel a %-os teljesítményre

49 49 A szakmai vizsga jegyzője „A vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos írásbeli feladatokat látja el, vezeti a vizsgabizottsági értekezletek jegyzőkönyvét, elkészíti annak mellékletét, kiállítja és vezeti a törzslapot, megírja a bizonyítványt és elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket.”

50 50 A vizsgabizottság működéséhez szükséges általános szabályok  A bizottság akkor határozatképes, ha a teljes bizottság jelen van.  A határozatokat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza (különvélemény feltüntetésével)  Titoktartási kötelezettség terheli, a határozat kihirdetéséig.  Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg és folytatható. (A gyakorlati és szóbeli vizsgarész csak a teljes vizsgabizottság, valamint a kérdező tanár jelenlétében kezdhető és folytatható.)

51 51 A vizsgabizottság működéséhez szükséges általános szabályok  A vizsgabizottság elnöke és tagjai a vizsgafeladatok ellenőrzésekor maximum 30 percig (rövid ideig) helyettesíthetik egymást.  A vizsgázó munkáját a vizsgabizottság jelen lévő tagjai és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelik.  A szakmai vizsga iratainak aláírása

52 52 A vizsgabizottság feladatai I. Nyitó értekezlet 1.Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat elfogadása 2.Vizsgaprogram elfogadása és kifüggesztése 3.Gyakorlati feladat jóváhagyása 4.Kérelmek elbírálása (pl. felmentés) 5.Vizsgára bocsátás feltételeinek megléte, dokumentumok ellenőrzése

53 53 A vizsgabizottság feladatai II. A szakmai vizsga megkezdésekor 1.Vizsgaprogram kihirdetése, tájékoztatás a vizsga menetéről 2.Feltételek meglétének vizsgálata 3.Személyazonosság ellenőrzése 4.Biztonságos, nyugodt körülmények ellenőrzése, biztosítása

54 54 A vizsgabizottság feladatai III. A szakmai vizsga során 1.Munka-, tűz- és egészségvédelmi tájékoztató 2.Értékelési dokumentumok folyamatos vezetése 3.Írásbeli vizsgatevékenység eredményének ellenőrzése 4.A vizsga koordinálása

55 55 A vizsgabizottság feladatai IV. A szakmai vizsga befejezése 1.Részeredmények összesítése 2.Végeredmény meghatározása 3.Dokumentumok kitöltése (bizonyítvány, törzslap, jegyzőkönyvek, osztályozó ív) 4.Bizonyítvány kiadása

56 56 A vizsgabizottság feladatai V. A szakmai vizsgát követő feladatok 1.Elnök, kamarai tag: jelentés küldése – szankció 2.Vizsgaszervező - Vizsgaösszesítő adatlap küldése 3.Képző intézmény – OSAP

57 57 A szakmai vizsga díjazása 1/2001. (I.16.) OM rendelet Vizsgadíj /Vizsgáztatási díj Minimálbérhez igazodva: Vizsgaelnök: 3%-4,5 % (fő) Vizsgabizottsági tag:2%-3,5% (fő) Kérdező tanár:2%-3% (fő, tantárgy) Felügyelő tanár:2%-3% (óra) Helyettes:4% (nap) Jegyző:0,8%-1,2 % (fő) Igazgató:200%-100%-50% (fő)

58 58 A szakmai vizsga dokumentumai a vizsga folyamatában  Tanúsítvány, képzési program, napló, felnőttképzési szerződések (képző)  vizsgára jelentkezési lap (vizsgázó), modulzáró vizsga igazolása (képző), képzés befejezését igazoló lap (képző), szakképzés vagy a vizsga megkezdéséhez szükséges bemeneti feltétel igazolása  Vizsgarend (vizsgaszervező)  Megbízó levelek (elnök, tagok, jegyző, szakértők)  Írásbeli, interaktív, gyakorlati és szóbeli vizsgafeladatok, értékelőlapok, felkészülési lapok

59 59 A szakmai vizsga dokumentumai a vizsga folyamatában 6. Felmentési kérelmek, törzslapmásolatok 7. Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat (vizsgaszervező, vizsgabizottság) 8. Vizsgaprogram (vizsgaszervező, vizsgabizottság) 9. Jegyzőkönyvek 10. Osztályozóív 11. Törzslapok 12. Bizonyítványok 13. Europass bizonyítvány-kiegészítőlap, eXam vizsgaösszesítő adatlap, OSAP

60 60 Jegyzőkönyvek  Minden vizsgabizottsági értekezletről – Első vizsgatevékenység előtt – Írásbeli, interaktív vizsgatevékenység jegyzőkönyve – Utolsó vizsgatevékenységet követően, teljesítmény értékelése – Szabálytalanság, zavaró vagy gátló körülmény esetén  Tartalma: – értekezlet helye, – ideje, – jelenlévők neve, – vizsgázók (szabálytalanság, pótló- vagy javító vizsga, felmentett) neve, – határozatok, – óvás, – elnök értékelése a szakmai vizsga tapasztalataival kapcsolatban  Aláírók: vizsgabizottság elnöke, tagjai, jegyző, szakértők

61 61 Osztályozóív  Vizsgarészenkénti – és azon belül vizsgatevékenységenkénti – teljesítmény %-ait tartalmazza  Aláírók: – vizsgabizottság elnöke – Vizsgabizottság tagjai – Jegyző – Vizsgabizot6tság munkáját segítő szakértők – Vizsgaszervező vezetője  Csatolandó a jegyzőkönyvhöz

62 62 Törzslap kitöltése  A.Tü. 571. r.sz. és A.Tü. 571/a r.sz. – régi  A.Tü. 576. r.sz. és A.Tü. 576/a r.sz. – új  2 példányban, A/4-es formátumban, eredeti okiratok alapján  Tanulói azonosító szám feltüntetése (Közoktatási Információs Iroda)  Vizsgarészek teljesítmény %-ának feltüntetése  Egyetlen osztályzat  Záradékok (3. sz. melléklet) – vizsgaszervező vezetője írja alá + körbélyegző  Külív aláírói: – vizsgabizottság elnöke, – tagjai – jegyző – vizsgabizottság munkáját segítő szakértők – vizsgaszervező vezetője  A törzslap 1 példánya a vizsgaszervezőnél marad, 1 példányt a székhely szerinti illetékes főjegyzőnek kell elküldeni a szakmai vizsga befejezését követő 30 napon belül  A törzslap nem selejtezhető

63 63 Szakmai bizonyítvány kitöltése  A.Tü. 570 r.sz. – régi  A.Tü. 575. r.sz. - új  Törzslappal megegyezően, vizsgarészek teljesítmény %-aival, egyetlen osztályzattal  Kitöltés: nem fakuló tintával, nyomtatott betűkkel  Aláírók: – Vizsgabizottság elnöke – Vizsgaszervező vezetője  A szakmai vizsgabizottság körbélyegzőjének lenyomatával kell ellátni

64 64 A vizsgabizottság felelőssége hatályos jogszabályok szerinti lebonyolítás az általános szakmai színvonal megkövetelése a területi eltérések csökkentése a különböző vizsgákon – országosan egységes követelményrendszer érvényre juttatása a dokumentáció hitelességének és tényszerűségének biztosítása (szakmailag ésszerű fejlesztési ötletek megfogalmazása a jogalkotó számára)

65 65 Etikai alapkérdések  vizsgázókkal való emberi bánásmód  elfogulatlanság a szakmai, piaci konkurens helyzet ellenére  a „hatalmi” pozícióval való visszaélés elkerülése  dicséret és kritika pedagógiailag célszerű arányú alkalmazása

66 66 A sikeres vizsga feltétele „CSAK” Precízen előkészített vizsga-dokumentáció, képzési anyag Kiváló oktatás, jó szakértők A vizsgabizottság szakmai tudása, humánus hozzáállása Vizsgázók jó felkészültsége

67 67 Köszönöm a figyelmet! Marosi Katalin NSZFI Vizsgaszervezési osztály marosi.katalin@nive.hu 06-1-303-6006


Letölteni ppt "A képzett szakemberekért A szakmai vizsgáztatás változásai, a vizsgabizottság feladata és felelőssége Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések