Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkavédelmi fórum Változások a munkavédelem állami irányításában, feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében Siklós, 2012. május 10. Puszti Tibor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkavédelmi fórum Változások a munkavédelem állami irányításában, feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében Siklós, 2012. május 10. Puszti Tibor."— Előadás másolata:

1 Munkavédelmi fórum Változások a munkavédelem állami irányításában, feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében Siklós, 2012. május 10. Puszti Tibor munkavédelmi igazgatóhelyettes Baranya Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Munkavédelmi Felügyelősége

2 -A szervezetrendszer változásai -A jogrendszer változásai -Szemléletváltás az állami irányításban -A felügyelőség főbb feladatai -Munkáltatói feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében -A munkabalesetek statisztikai értékelése 2 Változások a munkavédelem állami irányításában Feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében

3 Változások a munkavédelem állami irányításában A szervezetrendszer változásai 2006 – tól -az OMMF szervezete nem változik, a megyei felügyeleti rendszert kettős regionális rendszer váltja fel: - regionális munkabiztonsági felügyelőségek munkabiztonsági felügyelő - regionális munkaügyi felügyelőségek munkaügyi felügyelő 3

4 Változások a munkavédelem állami irányításában A szervezetrendszer változásai 2011 – től -az OMMF szervezete nem változik, de a regionális munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek megszűnnek, a korábbi megyei egységek munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervként a megyei kormányhivatalokba olvadnak. - Baranya Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Munkavédelmi Felügyelősége – munkavédelmi felügyelő Munkaügyi Felügyelősége – munkaügyi felügyelő 4

5 Változások a munkavédelem állami irányításában A szervezetrendszer változásai 2012 – től -az OMMF, mint központi hivatal megszűnik és a Nemzeti Munkaügyi Hivatalba integrálódik. - Állami Foglalkoztatási Szolgálat - Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet - Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság benne az OMMF és az OMFI, utóbbi mint munka- higiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv -A dekoncentrált szakigazgatási szerveket az átalakulás nem érintette. 5

6 A munkavédelmi jogrendszer felépítése Európai UnióMagyarország 1957: Római Szerződés Alaptörvény 117/a cikkely XX. Cikk 89/391/EGK keretirányelv 1993. évi XCIII. törvény Egyedi irányelvek Kormányrendeletek Rendeletek Miniszteri rendeletek Szabványi ajánlások Magyar Szabványok EN, EN ISO, IEC MSZ, MSZ EN ISO, MSZ IEC munkavédelemre vonatkozó szabály: a megvalósítás konkrét módjának meghatározása (MVSZ) 6 Változások a munkavédelem állami irányításában

7 Szemléletváltás az állami irányításban A munkavédelmi ellenőrzések új irányelvei Alapelvek: -érvényesüljön a szolgáltató közhatalom elve, a munka világában érintettek támogatása, -bizalom, tisztesség, következetesség, -egységes, fokozatos és arányos intézkedések, -a munkahelyi megelőzésre irányuló szemlélet szolgálata. Ellenőrzési célok: -a munkavédelmi szabálytalanságok feltárása, -a szabályok megtartásának biztosítása – intézkedések Ahol a felügyelői intézkedések ellenére nem tapasztalható jogkövető magatartás, ott a munkáltatónak a munkavédelmi hatóság határozott fellépésével kell a számolnia. 7 Változások a munkavédelem állami irányításában

8 Szemléletváltás az állami irányításban Kiemelt feladatok: A legveszélyesebb ágazatok fokozottabb ellenőrzése (építőipar, mezőgazdaság, feldolgozóipar, egészségügy, külszíni bányászat). -a kockázatértékelés és kockázatkezelés megfelelőségének vizsgálata, -villamos berendezések létesítése és biztonsága, -zajos munkahelyeken a zajvédelmi előírások betartásának ellenőrzése, -veszélyes anyagokkal végzett tevékenységek biztonsági és egészség- védelmi kockázatai kezelésének vizsgálata, -rákkeltővel – beleértve az azbesztet is - végzett tevékenységek megszervezésének és végrehajtásának ellenőrzése, -a munkáltatók munkabaleset vizsgálati tevékenységének ellenőrzése, -a korábbi jogerős intézkedések végrehajtásának utóellenőrzése, -munkavédelmi tartalmú tájékoztatás, információnyújtás, nyílt napokon, fórumokon való részvétel, -a tanácsadási technikák és lehetőségek bővítése. 8 Változások a munkavédelem állami irányításában

9 A felügyelőség főbb feladatai 1.A munkavállalók egészségének, testi épségének védelme a közvetlen és súlyos veszélyeztetések azonnali megszüntetésével. Intézkedéseinek többsége olyan súlyos veszélyeztetések megszüntetésére irányulnak, amelyek esetében közvetlenül fennáll egy munkabaleset vagy megbetegedés bekövetkezésének reális kockázata. - a szabálytalanul foglalkoztatott munkavállaló további munkavégzéstől való eltiltása, - veszélyes tevékenység felfüggesztése, - üzem, üzemrész működésének felfüggesztése, - gép, berendezés, munkaeszköz, egyéni védőeszköz, veszélyes anyag/keverék használatának felfüggesztése. 9

10 2.Az egészséges és biztonságos munkakörülmények személyi, tárgyi és szervezeti feltételei biztosítására való intézkedések megtétele - figyelemfelhívás a hiányosságok pótlására; - határidős kötelezés a munkavédelmi szabálytalanságok megszüntetésére; 3.A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések kivizsgálása – a közlekedési balesetek kivételével 4.Baleseti esemény munkabalesetté minősítése 5.Munkáltatói bejelentések fogadása, hatósági adatkezelés, nyilvántartások vezetése - munkabaleset és foglalkozási megbetegedés, - rákkeltő, illetve azbeszt-tartalmú anyaggal végzett tevékenység, - építés-kivitelezési tevékenység, - keszonban végzett munka 10 A felügyelőség főbb feladatai

11 6. Munkavédelmi tanácsadás Célok: - a megelőzés elve érvényesülésének elősegítése, - munkavédelmi szemlélet és gondolkodásmód erősítése mind a munkáltatók, mind a munkavállalók körében, - a jogkövető magatartás erősítése. Feladatok: - jogszabályi és szabványi előírások ismertetése, - a helyes munkavédelmi gyakorlatról való tájékoztatás, - a munkáltató baleset-megelőzési tevékenységének támogatása, - a munkavédelmi érdekképviselet támogatása. 11 A felügyelőség főbb feladatai

12 6. Munkavédelmi tanácsadás Történhet: - telefonon:72/513-420 - írásban:7602 Pécs, Pf. 406/1. ; fax: 72/539-099 e-mail: baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu - személyesen:Pécs, Király u. 46. - a munkáltató kérelmére és vezetői engedéllyel a munkavégzés helyszínén üzemi körülmények között. 7. Aktív részvétel munkavédelmi nyílt napon, fórumon, szakmai tájékoztatón és konferencián. 12 A felügyelőség főbb feladatai

13 Ahol a felügyelői intézkedések ellenére nem tapasztalható jogkövető magatartás, ott a munkáltatóknak határozott fellépéssel kell a számolniuk az intézkedések megtételére. 1. Eljárási bírság Mértéke: -természetes személy esetén:5.000 – 500.000 Ft -jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:5.000 – 1.000.000 Ft Kiszabásának főbb jogcímei: -eljárási cselekmény megismétlése rosszhiszemű magatartás tanúsítása miatt; - idézésre megjelenés elmulasztása, - engedély nélküli távozás, - eljárás rendjének zavarása, akadályozása,agresszív magatartás -hatósági intézkedés határidőre történő végrehajtásának elmulasztása. 13 Szankciók alkalmazása

14 1. Eljárási bírság Egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható. Az eljárási bírság kiszabásánál a hatóság figyelembe veszi: -a jogellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, -az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, -az eljárási bírságnak ugyanabban az eljárásban történő ismételt kiszabása esetén az előző bírságolások számát és mértékét. A felügyelők mindig jóhiszeműen és jogszerűen járnak el, ezért is elvárható, hogy minden ügyfél eljárást segítő magatartást tanúsítson. 14 Szankciók alkalmazása

15 2. Munkavédelmi bírság A kis- és középvállalkozásokról, a fejlődésüktámogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 12/A §-a alapján az első esetben előforduló jogsértés esetén - az adó- és vámhatósági eljárást kivéve - bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmazunk. Nincs lehetőség a bírságtól való eltekintésre, amennyiben a bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás megvalósulásával emberi élet, testi épség vagy egészség került közvetlen veszélybe, illetve környezetkárosodás következett be. 15 Szankciók alkalmazása

16 2. Munkavédelmi bírság A munkavédelmi bírság összege 50.000 – 10.000.000 Ft Kiszabásának feltétele az Mvt-ben meghatározott súlyos veszélyeztetés megvalósulása, de nem feltétele a közvetlenség. A bírság összegét a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló 273/2011. (XII.20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kell megállapítani. Figyelembe kell venni: -a súlyos jogsértéssel érintett munkavállalók számát (50.000 Ft x Fő) -a súlyos normasértések számát(szorzó: 1,5 – 3) -a súlyos veszélyeztetés időtartamát(szorzó 1,3 – 5) 16 Szankciók alkalmazása

17 17 Szankciók alkalmazása 2. Munkavédelmi bírság Ha a munkáltató mulasztása miatt -fokozott expozíció(szorzó: 1,2) -munkabaleset vagy egészségkárosodás következett be, (szorzó: 1,5) -súlyos, de nem halálos munkabaleset következett be, (szorzó: 3) -halálos munkabaleset következett be (szorzó: 10), emeli a hatóság a munkavédelmi bírság mértékét. Ha két éven belül már lett kiszabva jogerős munkavédelmi bírság, akkor a hatóság a bírság mértékét 1,5-szörösére emeli. A KKV tv. hatálya alá eső munkáltató esetén a bírság mértéke 0,8-szorosára csökken.

18 2. Munkavédelmi bírság A hatóság mérlegelési jogkörében a bírság mértékét legfeljebb 20 %-kal megemelheti, ha - határértékkel jellemzett kóroki tényező túllépése a 10 %-ot meghaladta, - munkavédelmi szakembert nem bíztak meg a szakfeladatok ellátására, - nincs biztosítva foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, - ha II-III. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatónál hiányzik a kockázatértékelés, - munkavédelmi oktatást nem tartottak, - a képviselőválasztás feltételeit nem szervezték meg akkor, amikor az kötelező lett volna, - jogszabályban meghatározott esetekben biztonsági és egészségvédelmi koordinátort nem alkalmaztak, - a munkavégzés hatókörében tartózkodó személy életének, testi épségének és egészségének veszélyeztetése is megállapítható. 18 Szankciók alkalmazása

19 2. Munkavédelmi bírság A hatóság mérlegelési jogkörében a bírság mértékét legfeljebb 20 %-kal csökkentheti, ha -a munkáltató tényfeltáró magatartást tanúsított, -a veszélyeztetés megvalósulásában a munkavállaló szabályszegő magatartása is közrejátszott, -a munkáltató a hatályos munkavédelmi előírásoknál szigorúbb megelőző intézkedéseket valósít meg. A szabálysértésekről… szóló 2012. évi II. törvény az 1999. évi LXIX. tv.-t hatályon kívül helyezte. Az új Sztv. értelmében a munkavédelmi felügyelő szabálysértési hatósági jogköre 2012. április 16-ától megszűnt. 19 Szankciók alkalmazása

20 A munkavédelmi tevékenység jogszabályi háttere Az Mvt. hatálya a 9. § (1) bek. alapján „…kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában működik.” Az Mvt. 87. § 9. pontja alapján „szervezett munkavégzés: „a munkaviszonyban … végzett munka…” Az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 2. sz. melléklete szabályozza a munkáltatók egyes munkavédelmi szaktevékenységnek minősülő munkavédelmi feladatai ellátásának személyi feltételeit és a feladatellátásra minimálisan fordítandó időt. Az Mvt. 57. és 58. §-a sorolja fel azokat a munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységeket, amelyek elvégzésére szakember segítségét kell igénybe venni. 20 Munkáltatói feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében

21 Fontosabb munkavédelmi feladatok 1. A munkahelyi kockázatok felmérése, becslése, értékelése, intézkedési terv, kockázat kommunikáció (Mvt. 54. § (2)-(5)) -3 évente teljeskörűen elvégzendő a munkavégzés megkezdéséig, -indokolt esetben kiegészítendő, -soron kívüli kockázatértékelés végzendő tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságából - bekövetkezett baleset, - fokozott expozíció, foglalkozási megbetegedés esetén. Írásban rögzíteni kell, a dokumentációt 5 évig meg kell őrizni. Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység. 21 Munkáltatói feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében

22 Fontosabb munkavédelmi feladatok 2. Az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása (Mvt. 56. §) -a védőeszköz beszerzésére, tárolására, kiadására, időszakos ellenőrzésére, karbantartására, visszavételezésére, megsemmisítésére vonatkozó belső eljárási rend meghatározása, -a védőeszközök védelemi irány, védelmi osztály és védelmi fokozat szerinti kiválasztása egy-egy meghatározott munkakörre, tevékenységre vagy munkafolyamatra, -a védőeszköz használat oktatása és gyakoroltatása, -személyre szóló kiadás és dokumentálás, -rendeltetésszerű használatának rendszeres ellenőrzése. Indokolt lehet védőital vagy bőrvédő készítmény biztosítása. A dokumentum a kockázatértékelés része is lehet. Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység. 22 Munkáltatói feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében

23 Fontosabb munkavédelmi feladatok 3. A munkavállalók előzetes munkaköri orvosi alkalmasságának ellenőrzése (Mvt. 49. §) Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás keretében az Mvt. 49. §-a és a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 4. §-a által előírt orvosi vizsgálatok elvégzése a munkáltató által kitöltött 14. sz. melléklet (Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra c. nyomtatványban a munkáltató által meghatározott főbb egészségkárosító kockázatok megadása) alapján. -személyi higiénés felülvizsgálat, -időszakos vizsgálatok (alkalmassági, biológiai monitorozás, szak- vizsgálatok, pl. szemészet, tüdőgondozó) -soron kívüli (megbetegedés, fokozott expozíció, 30 napon túli tartós munkaképtelenség, stb.) -záróvizsgálat (rákkeltő, 10 év; benzol, ionizáló sugárzás, zajos mhely 4 évenként, külföldi munkát követően) 23 Munkáltatói feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében

24 Fontosabb munkavédelmi feladatok 4. A munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjének és a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatoknak a meghatározása -az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzési gyakoriságának a meghatározása, - általános szabályként 40 év alatt 3 évente, 50 év alatt 2 évente, 50 év felett évente. - speciális szabályként fiatalkorú és idősödő, pszichés, pszichoszociális terhelés, korkedvezményre jogosító munkakör, feszültség alatt, külföldön végzett munka esetén évente, -a vizsgálatok irányának meghatározása (pl. labor, zaj, szem, biológiai monitorozás, stb.) -a sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelések meghatározása (fiatalkorúak, idősödők, nők, terhesek, szoptatós anyák, anyatejet adó anyák) A szabályozás kidolgozásához foglalkozás-egészségügyi orvos véleményét ki kell kérni. 24 Munkáltatói feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében

25 Fontosabb munkavédelmi feladatok 5. A munkavédelmi oktatási tematika készítése, az oktatások megtartása és dokumentálása (Mvt. 55. §) Legyen tájékoztatás legalább -az elvárható fegyelmezett magatartásról, a munkaképes állapotban megjelenésről, az alkoholfogyasztás tilalmáról és annak szúrópróbaszerű ellenőrzéséről, továbbá következményeiről (célszerűen külön munkáltatói utasítás formájában a Munkavédelmi Szabályzat részeként leszabályozandó) -a munkaeszközök szakszerű használatáról, gyakoroltatásáról, -a munkahelyi veszélyforrásokról, azok hatásainak megelőzésére szolgáló készségszintű felkészítés is legyen, -baleset, rosszullét, veszélyhelyzet esetén a lehetséges teendőkről, -a szükséges egyéni védőeszközök használatának, kezelésének, karbantartásának, gyakoroltatásáról. Az Mvt. a munkabiztonsági szakember közreműködését írja elő. 25 Munkáltatói feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében

26 Fontosabb munkavédelmi feladatok 6. Mentési terv készítése (Mvt. 45. §) Rendellenes körülmények kialakulása esetére – amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó előírások nem tarthatók be – -a személyek és értékek mentését meg kell tervezni, -az abban résztvevőket ki kell jelölni, -a mentéshez szükséges eszközöket, védőeszközöket a munka helyszínén és használható állapotban készletezni kell, -a mentésre vonatkozó munkavállalói feladatokat oktatni és szükség szerint gyakoroltatni kell. A mentési terv más jogszabályban előírt biztonsági, védelmi, intézkedési vagy más hasonló tárgyú tervbe foglalva is elkészíthető. Az Mvt. munkabiztonsági szakember közreműködését írja elő. 26 Munkáltatói feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében

27 Fontosabb munkavédelmi feladatok 7. Az elsősegélynyújtás személyi, tárgyi és szervezési feltételeinek biztosítása (Mvt. 46. §) -legyen minden munkavégzési helyszínen és a teljes munkaidő alatt elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló, -legyen a lehetséges baleseti események várható következményeinek ellátására alkalmas, a dolgozói létszámhoz igazodó mennyiségű elsősegély-nyújtó felszerelés (MSZ 13553 szabvány és a már nem hatályos 15/1972. (VIII.5.) EüM rend. szerint), -legyen az elsősegélynyújtó hely jól megjelölve, -legyen megszervezve a munkáltató értesítése és a segélyhívás (mentők, rendőrség) Jelenleg a dolgozó felkészítésében a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató közreműködhet, a képzés elvégzését igazolhatja. 27 Munkáltatói feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében

28 Fontosabb munkavédelmi feladatok 8. A szükséges munkaeszközök, munkafeltételek helyszínen való biztosítása, illetve azok rendszeres ellenőrzése -gépek létesítése, veszélyes gépek munkavédelmi üzembe helyezése, ellenőrzött kéziszerszámok, -mentő- és elsősegély felszerelés, -tűzvédelmi berendezések, -közlekedési utak, -elszívó, hűtő-, fűtő berendezések, -energiaellátó berendezések, -egyéni védőeszközök biztosítása és a használat ellenőrzése, -elegendő mennyiségű ivóvíz és személyre kiadott ivóeszközök bizt., -világítás, zaj, veszélyes anyagok munkakörnyezeti monitor vizsgálata, stb. 28 Munkáltatói feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében

29 Fontosabb munkavédelmi feladatok 9. Munkairányító kijelölése és személyének a többi dolgozó tudomására hozása, az utasítási és ellenőrzési jog kihirdetése (Mvt. 51. § (4) bekezdése) -ahol veszély fenyeget, ott egyedül munkát végezni nem szabad, a belépés csak engedéllyel, felügyelettel, ill. oktatás után lehetséges, -ha egy munkán két vagy több munkavállaló egyidejűleg dolgozik, az egyiket a munka irányításával meg kell bízni. 10. A munkavégzéshez a szükséges számú és szakképzettségű munkavállaló meghatározása -munka volumenének, élőmunka igényének felmérése, -szakképesítési és gyakorlottsági követelmények, -gépkezelői jogosultsági követelmények (traktor, motorfűrész, emelőgép, földmunkagép, stb.) figyelembevétele. 29 Munkáltatói feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében

30 Fontosabb munkavédelmi feladatok 11. Veszélyes munkaeszköz, technológia, munkahely, létesítmény munkavédelmi üzembe helyezése -dokumentációs feltétel - EK-megfelelőségi nyilatkozat és EK-megfelelőségi tanúsítvány, - magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció. -vizsgálati feltétel: munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. -intézkedési feltétel: üzemeltetés elrendelése. A veszélyes gépeket az 5/1993. (XII.26.) MüM rend. 1/a. és 1/b. számú mellékletei sorolják fel. -faipari fűrészgépek, gyalugépek, marógépek és csapmarógépek, faipari kézi láncfűrészgép, -sajtoló és élhajlító gépek, műanyag és gumi fröccsöntő és formázógépek -gépi hatású emelőgépek, rakodógépek, jövesztő rakodógépek, -traktorok, járműürítés és mozgatás eszközei, stb. 30 Munkáltatói feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében

31 Fontosabb munkavédelmi feladatok 12. Időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése -a veszélyesnek minősített munkaeszköz, technológia időszakos biztons. felülvizsgálata -a munkaeszközök, technológia jogszabály, szabvány vagy üzemeltetési dokumentáció szerinti időszakos biztonsági ellenőrzése, -III. kategóriás egyéni védőeszközök jogszabály vagy szabvány szerinti időszakos biztonsági ellenőrzése A veszélyes munkaeszköz időszakos felülvizsgálata munka- biztonsági szaktevékenységnek-, a veszélyes technológia idő- szakos felülvizsgálata munkabiztonsági szakértői tevékenység- nek minősül. 31 Munkáltatói feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében

32 Fontosabb munkavédelmi feladatok 13. Egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzése, ha -ha rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a dolgozó egészségét vagy biztonságát, -ha a rendeltetésszerű alkalmazással összefüggésben munkabaleset következett be, -rendkívüli körülmények bekövetkezése (pl. átalakítás, baleset, természeti jelenségek) esetén, -műszaki okból 30 napot meghaladó használaton kívüli időszak esetén. Az ellenőrzés elvégzéséig a munkahely, az egyéni védőeszköz, a munka- eszköz, a technológia üzemeltetését, használatát meg kell tiltani. Az ellenőrzés elvégzése – a veszélyeztetés jellegétől függően munka- biztonsági, illetve munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. 32 Munkáltatói feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében

33 Fontosabb munkavédelmi feladatok 14. Balesetvizsgálat -minden balesetet vizsgálni és minősíteni kell, hogy az munkabaleset-e vagy sem, -ha a baleset nem minősül munkabalesetnek, a dolgozót erről - a jogorvoslat feltüntetésével – írásban tájékoztatni kell, -a munkaképtelenséggel nem járó balesetet és kvázibalesetet is vizsgálni kell és nyilvántartásba kell venni, -a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet ki kell vizsgálni és a jegyzőkönyvet meg kell küldeni 1-3 nap esetén OEP területileg illetékes hivatalának, 3 napon túli esetén az illetékes kormányhivatal szakigazgatási szervének, -minden munkabaleset esetén a dolgozót (sérültet) fel kell hívni kárigénye bejelentésére. 33 Munkáltatói feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében

34 Fontosabb munkavédelmi feladatok Munkabiztonsági szaktevékenység a súlyos és az olyan munka- eszköz, technológia által okozott baleset, amely egyidejűleg 2-nél több munkavállaló sérülését vagy egészségkárosodását okozta. 15. Bejelentési kötelezettségek teljesítése -azonnali bejelentési kötelezettség súlyos munkabaleset bekövetkezése esetén az illetékes munkavédelmi felügyelőségre, -azonnali bejelentési kötelezettség halálos kimenetelű vagy legalább 5 főt érintő egy időben kialakult heveny foglalkozási megbetegedés bejelentése, -a 3 napot meghaladó keresőképtelenség esetén a jegyzőkönyvnek az illetékes munkavédelmi felügyelőségre határidőre való megküldése, -építési tevékenység megkezdésének bejelentése: - a munka nagysága az 500 embernapot meghaladja, - legalább 30 napon át egyidejűleg 20 főnél többen végeznek munkát. 34 Munkáltatói feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében

35 Fontosabb munkavédelmi feladatok 15. Bejelentési kötelezettségek teljesítése -azbeszt vagy azbeszttartalmú termékkel végzett tevékenység előzetes bejelentése - a munka megkezdése előtt 15 nappal, -rákkeltő hatású anyagokkal vagy készítményekkel végzett tevékenység bejelentése - minden év január 10-éig kell bejelenteni alapbejelentés, bejelentés módosítás, soron kívüli bejelentés -biológiai tényezőkkel végzett tevékenység előzetes bejelentése - a 2-4. csoportba sorolt biológiai tényezők előzetes bejelentése a munka megkezdését megelőző 30 nappal. -keszonban végzett tevékenység megkezdésének előzetes bejelentése - a munka megkezdése előtt 15 nappal. 35 Munkáltatói feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében

36 Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a munkabaleseti statisztikák adatait, amikor a munkahelyi biztonság és egészségvédelem helyzetét és a munkáltatók vagy az állam munkavédelmi tevékenységét értékeljük. Magyarországon a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések nyilvántartását és elemzését eddig az OMMF végezte, 2012. január 01-től a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága végzi. 36 A munkabaleseti adatok statisztikai értékelése „Emlékezz az elhunytakra és harcolj az élőkért…” A munkabalesetben elhunytak emlékére…

37

38 38 Közigazg. terület Összes munkabal. Az összes munkabalesetből Halálos Súlyos. csonkulásos Egyéb súlyos Súlyos összesen Csonkulásos összesen Főváros32565241113 Pest17146241218 Győr1128222614 Borsod106062614 Fejér9819341610 Komárom865201310 Bács7657251410 Szolnok719018911 Szabolcs701100111 Veszprém657522913 Baranya64310015 Csongrád64035311 Hajdú57061075 Heves53723278 Vas52610344 Békés5231010117 Somogy47130258 Tolna45001017 Zala38912033 Külföld374911115 Összesen17295803048158190 Munkabalesetek területi megoszlása 2011

39

40 Súlyos/halálos munkabalesetek aránya 2011 SúlyosHalálos

41 FérfiNő Súlyos munkabalesetek nemek szerinti megoszlása 2011

42 42 Az összes és a halálos munkabalesetek aránya a foglalkoztatott létszám szerint 2011

43 43

44

45 45 Halálos munkabalesetek bekövetkezési idő szerinti megoszlása 2011 NőFérfiÖsszes

46 46 ÖsszesFérfiNő Halálos munkabalesetek megoszlása nemzetgazdasági ágak szerint 2011

47 Balesetmentes munkavégzést és életet kívánok ! Köszönöm megtisztelő figyelmüket !


Letölteni ppt "Munkavédelmi fórum Változások a munkavédelem állami irányításában, feladatok a munkahelyi biztonság megteremtésében Siklós, 2012. május 10. Puszti Tibor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések