Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÖNKÉNTES ÉS A KÖZÉRDEKŰ TEVÉKENYSÉGRŐL Összeállítás a 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÖNKÉNTES ÉS A KÖZÉRDEKŰ TEVÉKENYSÉGRŐL Összeállítás a 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján."— Előadás másolata:

1 AZ ÖNKÉNTES ÉS A KÖZÉRDEKŰ TEVÉKENYSÉGRŐL Összeállítás a 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján

2 AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében.

3 ÖNKÉNTESSÉG FORMÁI tagsági jogviszonyon belüli (egyesület tagjaként végzett munka) ingyenes megbízás (egy kuratóriumi elnökség) közérdekű önkéntes tevékenység (2005. évi LXXXVIII. törvény alapján) külön szabályozott jogviszonyon kívüli önkéntesség (természetes, spontán, nem formalizált önkéntes tevékenységek)

4 KI LEHET ÖNKÉNTEST FOGADÓ SZERVEZET? Helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, és ezek társulásai Állami és önkormányzati költségvetési szervezetek Közhasznú és kiemelkedően közhasznú szervezetek (közhasznú alapítvány, közhasznú egyesület, közhasznú társaság) Egyházi jogi személyek

5 A KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI A KÖVETKEZŐ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGEKRE NEM VONATKOZNAK önkéntes véradás önkéntes tűzoltóként és polgári természetőrként végzett munka az önkéntesnek saját maga vagy hozzátartozója javára végzett tevékenység a jogszabályi, vagy hatósági határozat kötelezésén alapuló ellenszolgáltatás nélküli tevékenység más jogviszony keretében végzett ellenszolgáltatás nélküli munka

6 HA ELDÖNTÖTTÜK, HOGY ÖNKÉNTEST FOGADUNK, MI A KÖVETKEZŐ LÉPÉS? A szervezeteknek az önkéntesek foglalkoztatásának megkezdése előtt be kell jelentkezniük az illetékes Minisztérium nyilvántartásába. Ezt az év során bármikor megteheti, a bejelentkezés nincs határidőhöz kötve.

7 NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL Emberi Erőforrás Minisztérium által vezetett nyilvántartás a Minisztérium a nyilvántartásba vételi eljárást, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 12. § alapján végzi, mely szerint közigazgatási hatósági ügynek minősül minden olyan ügy, amelyben a hatóság hatósági nyilvántartást vezet a Ket. 86. §-a alapján a Minisztérium a jogszabályban meghatározott adatokat nyilvántartja

8 NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL bejelentési lap kitöltése (letölthető: www.civil.info.hu, www.onkentes.hu honlapról, törvény melléklete tartalmazza)www.civil.info.huwww.onkentes.hu mellékletek csatolása a már nyilvántartásba vett szervezeteknek változások bejelentése (a létesítő okirat másolatát csak akkor kell mellékelni, ha a szervezet abban megjelölt célja vagy tevékenységi köre is megváltozott) Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyteremtési Főosztály 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

9 MIKOR KELL BEJELENTENI? az önkéntesek foglalkoztatása előtt a törvény 15 napos haladékot enged nem kell valamennyi önkéntest egyenként bejelenteni, csak magát a tevékenységet és az ellenőrzéshez szükséges legfontosabb adatokat

10 MILYEN IRATOKAT KELL BEADNI ÉS CSATOLNI A BEJELENTÉSHEZ? Szervezet típusa Csatolandó dokumentumok Közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetek (alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok) Hatályos létesítő okirat (alapszabály, alapító okirat) másolata + nyilvántartásba vételre illetékes bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet adatairól (hatályos kivonat, cégkivonat) Egyházi személyek Nyilvántartásba vételre illetékes bíróság (Zsinat, jogi osztálya, Egyház főhatósági igazolás) 30 napnál nem régebbi igazolása Egyházi személy – annak alapszabályában jogi személynek nyilvánított, bírósági nyilvántartásba nem vett – szervezeti egysége Nyilvántartásba vételre illetékes bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása + az egyházi jogi személy képviselőjének nyilatkozata a szervezeti egység státuszáról

11 KIBŐL LEHET ÖNKÉNTES? Önkéntes bárki lehet, aki betöltötte a 10. életévét! A törvény előírja, hogy a kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat a törvényes képviselő teszi meg, de az önkéntes szerződés megkötéséhez és módosításához az önkéntes beleegyezése szükséges. A 18. életévüket be nem töltött önkéntesek személyére vonatkozó speciális előírásokat ld. Önkéntes törvény

12 AZ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK A szervezetek és intézmények csak az alaptevékenységük, közszolgáltatásuk és közhasznú tevékenységük körében fogadhatnak közérdekû önkénteseket. Sem az önkormányzatok, sem az egyházi jogi személyek, sem a közhasznú szervezetek, sem a közszolgáltató intézmények nem alkalmazhatnak közérdekû önkénteseket a közérdekű önkéntes tevékenység szerinti tevékenységeken kívüli, kiegészítô vagy vállalkozási tevékenységre.

13 AZ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK Aki a fogadó szervezettel fennálló más jogviszony keretében ellenszolgáltatás fejében munkát végez, a munkakörébe tartozó feladatokat a fogadó szervezetnél önkéntes jogviszonyban nem végezheti. Aki a fogadó szervezetnél jogszabályi kötelezésen, jogerős bírósági határozaton, ill. hatósági kötelezésen alapuló tevékenységet végez, az e körbe tartozó feladatokat a fogadó szervezetnél önkéntes jogviszonyban nem végezheti. A tanuló nem létesíthet önkéntes jogviszonyt azzal a közoktatási intézménnyel, amellyel tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban áll. (kivétel: közoktatási intézmény által szervezett és a tanulói jogviszonnyal, kollégiumi tagsági viszonnyal összefüggő kötelezettséget nem érintő táboroztatási tevékenység, közösségi program).

14 AZ ÖNKÉNTES SZERZŐDÉS A szerződést írásba kell foglalni, ha: -határozatlan időre, vagy legalább 10 napra kötik -18 év alatti v. korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén legalább 2 napra kötik -az önkéntes juttatásban részesül, kivéve ha ez csak védőfelszerelésre, vagy munkaruhára, ill. a törvényben meghatározott jutalomra korlátozódik -az önkéntest engedélyköteles építési munkában foglalkoztatják

15 AZ ÖNKÉNTES SZERZŐDÉS -a tevékenységet külföldön végzik -az önkéntes az EU-n kívüli tagország állampolgára (kivéve, ha menekültként, menedékesként elismert, bevándorolt ill. letelepedett személy, vagy ha EU tagország állampolgárának egyenes ági rokona, házastársa -ha azt a jogot korlátozzák, hogy bármelyik fél azonnal felmondhassa a szerződést -ha az önkéntes ezt kifejezetten kéri

16 AZ ÖNKÉNTES SZERZŐDÉS A szerződésnek tartalmaznia kell: -az önkéntes tevékenység tartalmát -a tevékenység ellátásának helyét -a tevékenységre fordítandó időt - a pihenőidőt -azokat a juttatásokat, amelyeket az önkéntes részére biztosítanak

17 A FOGADÓ SZERVEZET KÖTELEZETTSÉGEI A szervezet köteles biztosítania az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a szükséges pihenőidőt, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését, a tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét.

18 AZ ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGEI a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni a közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni az önkéntes köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné

19 MILYEN JUTTATÁSOK ILLETIK MEG AZ ÖNKÉNTEST? Ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatások: -munkaruházat, védőfelszerelés és –anyag -utazás, szállás, étkezés -saját személygépkocsi használat (kiküldetési rendelvény alapján) -védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző szolgáltatás -iskolarendszeren kívüli képzés költsége -állat élelmezésének, ellátásának, képzésének biztosítása

20 MILYEN JUTTATÁSOK ILLETIK MEG AZ ÖNKÉNTEST? -eszköz működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása -élet-, egészség- és baleset-biztosítás, felelősségbiztosítás, ill. azok díja - az önkéntesnek pénzjutalom is adható, ha a pénzjutalom éves összege nem több, mint a havi kötelező minimálbér 20%-a. (2016-ban maximum 22 200 ft)

21 AZ ADÓ- ÉS JÁRULÉKMENTESEN KIFIZETHETŐ JUTTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK EGYÜTTES FELTÉTELEI az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenysége ellátása érdekében merülnek fel, nem haladják meg az egyéb jogszabályokban előírt adómentes értékkorlátot, illetve a szokásos piaci áron kerülnek beszerzésre, a termék- és szolgáltatás-beszerzésekkel kapcsolatos számlákat a fogadó szervezet nevére és címére állították ki, a költségek minden esetben csak bizonylat alapján számolhatóak el

22 ÖNKÉNTESEK BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYA Az önkéntes tevékenység biztosítási jogviszonyt nem eredményez, azonban baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult, aki a Köt. alapján közérdekű önkéntes tevékenységet végez (tehát ha az önkéntes tevékenység végzése közben baleset éri – „üzemi baleset” – akkor a társadalombiztosítás 100%-osan fedezi, megtéríti a baleseti ellátás és a gyógyítás költségeit).

23 A FOGADÓ SZERVEZETEK ÁLTAL VEZETETT NYILVÁNTARTÁS KÖTELEZŐ ADATAI önkéntes neve, születési helye, ideje, anyja neve önkéntes állampolgársága, amennyiben nem magyar állampolgár önkéntes lakóhelyét (tartózkodási helyét, szálláshelyét) korlátozottan cselekvőképes és kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén a törvényes képviselő személyazonosító adatait és lakóhelyét a közérdekű önkéntesség tartalmát, tevékenység ellátásának helyét, a ráfordított időt és pihenőidőt

24 A FOGADÓ SZERVEZETEK ÁLTAL VEZETETT NYILVÁNTARTÁS KÖTELEZŐ ADATAI a tevékenység megkezdésének időpontját határozott időre kötött önkéntes szerződés esetén azt az időpontot, amikor a szerződés hatálya megszűnik a 18. életévét be nem töltött önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenységre fordított időre vonatkozó adatokat az önkénteseknek nyújtott juttatásokat

25 AZ ÖNKÉNTESEK NYILVÁNTARTÁSA A SZERVEZETNÉL fokozottan ügyelni kell a nyilvántartott személyes adatok elkülönített módon kezelésére (ahhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá) a nyilvántartást az önkéntes jogviszony megszűnését követő 5 évig kell megőrizni a nyilvántartásnak nincs törvény által előírt formája

26 AKTÍV KORÚAK FOGLALKOZTATÁSÁT HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS IGAZOLÁSA Aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatására (FHT) való jogosultság megszerzéséhez az önkéntes munka is beszámítható. Ma már az FHT-ra jogosult személynek évente felül kell vizsgáltatni a támogatást, és amennyiben az előző évben nem tud 30 napnyi foglalkoztatást igazolni, úgy az ellátásra való jogosultsága megszűnik. Ha a támogatott munkaviszonyból nem tud 30 napot igazolni, de önkéntes munkával vállalja a még szükséges időmennyiség teljesítését, úgy az elkövetkező évben is jogosulttá válik a “bérpótló” támogatásra (22 800 ft/hó 2016-ban)

27 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "AZ ÖNKÉNTES ÉS A KÖZÉRDEKŰ TEVÉKENYSÉGRŐL Összeállítás a 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján."

Hasonló előadás


Google Hirdetések