Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BME 2014 1 Forrásoldali (passzív) ügyletek  Fizetésiszámla-szerződés (Bankszámlaszerződés)  Folyószámlaszerződés  Betétügylet  Betét és intézményvédelem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BME 2014 1 Forrásoldali (passzív) ügyletek  Fizetésiszámla-szerződés (Bankszámlaszerződés)  Folyószámlaszerződés  Betétügylet  Betét és intézményvédelem."— Előadás másolata:

1 BME Forrásoldali (passzív) ügyletek  Fizetésiszámla-szerződés (Bankszámlaszerződés)  Folyószámlaszerződés  Betétügylet  Betét és intézményvédelem  Pénzforgalmi ügyletek  Devizaügyletek Egyes bankügyletek

2 BME Bankjog Bankügyletek – I /Forrás oldali ügyletek/ Bank mérlegében forrás oldalon – saját és idegen források Saját tőke – szavatoló tőke fogalmai Tőkepufferek szerepe Szavatoló tőke részei, tartalékok (eredmény, általános, cél) Idegen források –Betétek (ügyfél, bankközi) –Értékpapírkibocsátások (letéti jegy, kötvény) Szolvencia és likviditás fogalmai (tartós és pillanatnyi fizetőképesség) Idegen források (forrásszerkezet) szerepe a szolvenciában és likviditásban

3 BME Bankjog Bankügyletek – I /Forrás oldali ügyletek/ Fizetésiszámla- (bankszámla) szerződés és folyószámlaszerződés elhatárolása Betétügylet Kötelező tartalékképzés – monetáris politika része 2

4 BME Bankjog Bankügyletek – I /Forrás oldali ügyletek/ Bankszámla szerződés - PTK Bankszámlák közötti elszámolás fajtái (átutalás, beszedési megbízás, okmányos meghitelezés) klíring tevékenységre vonatkozó szabályok (Giro, Viber) Cash-pooling fajtái és ezek jogi és számviteli problematikája Készpénz helyettesítő fizetési eszközök (bankkártya, csekk) Betétügylet Treasury ügyletek 3

5 BME Bankjog 1 - A fizetésiszámla-szerződés –Alanyai (hitelintézet, ügyfél) –Szolgáltatás: pénzintézet vállalja a számlatulajdonos pénzeszközeinek »kezelését, nyilvántartását »rendelkezési jog biztosítását – azaz bankszámlaegyenleg terhére kifizetési és átutalási megbizások teljesitését »ezekről értesités küldését –Pénzintézetet megilleti a pénzhasználat joga, melyért látraszóló kamatot fizet(het)

6 BME Bankjog 2 – Folyószámlaszerződés Alanyai: a szerződő felek nem kizárólag pénzintézetek lehetnek, Külön, önálló szerződés fajta, Tartalmilag: valamilyen jogügyletből származó egynemű követelés(ek) elszámolására, elszámolási forgalom bonyolitására, Nem szükségszerűen feltételez bankszámlát.

7 BME Bankjog 3 – Betétszerződés -Alanyai (bank, ügyfél – illetve bankok között) -Külön, önálló szerződés típus, -Pénzhasználat jogának időleges átengedésére szól, ellenérték fejében (kamat)

8 BME Bankjog Betét és intézményvédelem Elvárások –kisbetétes, kis exiztencia védelem, kis vállalkozások likviditásának megvédése –feladat: pénzintézet megoldhatatlan likviditási problémája esetén a biztosított összeg kifizetése Kötelező és önkéntes betétbiztosítási rendszerek + vegyes rendszerek Szoros kapcsolat a bankfelügyeleti hatósággal Minden idegen forrásokkal gazdálkodó pénzintézet rendelkezzen biztosítással – kötelező biztosítás – a betétállomány nagyságához igazodjon

9 BME Bankjog Betét védelme - OBA Magyarország: OBA 1993, előtte állami garancia (1993. június 30-ig) OBA, sui generis jogi személy, non-profit szervezet, igazgatótanács irányítja (MNB, PSZÁF elnökök, PM közig. államtitk., hitelintézetek 2 delegáltja, OBA ügyvezetője), ÁSZ ellenőrzi Induláskor probléma a feltöltés: ha túl magas a biztosítási díj, magas betéti költség a bankoknak, ha alacsony a funkcióját nem tölti be Feladat: –betét befagyásának megelőzését célzó intézkedések megtétele, –a tag hitelintézetnél elhelyezett betét befagyása esetén a betétes részére a meghatározott kártalanítási összeg kifizetése, illetve –az állammal kötött külön megállapodásban foglalt megbízás alapján az állam által egyes betétre vállalt kezesség vagy adott biztosítás teljesítésével kapcsolatos feladatok térítés ellenében történő ellátása, –a betétes tájékoztatása, –a betétestől és más hitelezőtől kapott megbízás alapján ellátja a képviseletet a fent írt feladatkörében egyezségi tárgyaláson, illetve a felszámolási eljárás során. OBA

10 BME Bankjog Védelem korlátozott összegben és alanyban (betétes személye) Mire nem terjed ki –a költségvetési szerv, –a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, –az önkormányzat, –a biztosítóintézet, az önkéntes biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, –a befektetési alap, –a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei és igazgatási szervezetei, –az elkülönített állami pénzalap, –a pénzügyi intézmény, –az MNB, –a befektetési vállalkozás, –a Befektető-védelmi Alap, –a hitelintézet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézet befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosa és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, betéteire. OBA

11 BME Bankjog Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá –az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap, valamint –az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik. –csak névre szóló betétek élveznek védelmet Nem lehetnek OBA tagok, –hitelszövetkezetek, mivel csak saját tagjaitól fogadhat el betétet, így nincs kockázati közösség –állami alapítású és teljes állami garanciavállalás mellett műküdő pénzintézetek Összeghatár – az EU -ban a pénzügyi válság következtében rendszeresen változott, kamat és árfolyam meghatározás probléma Magyarországon az összeghatár tekintetében OBA

12 BME Bankjog Az OBA válságkezelése A kártalanítás kifizetésének megelőzése A kártalanítás kifizetése más kötelezettséget is vállalhat –hitelnyújtás –alárendelt kölcsön nyújtása –tulajdonrész szerzése hitelintézetben –kezességvállalás –betétállomány átruházásához fedezetnyújtás OBA

13 BME Bankjog Az OBA forrásai -1 a csatlakozási díj, hitelintézetek által teljesített rendszeres, illetve rendkívüli éves befizetés, a Felügyelet által a hitelintézetektől, ide nem értve az önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapban tag szövetkezeti hitelintézeteket, a beszedett bírságok összegének nyolcvan százaléka, az Alap által felvett kölcsön, amit –az MNB-től, illetve –hitelintézettől, vehet fel az Alap kérésére az MNB nyolc napon belül kölcsönt nyújthat, illetőleg a Kormány készfizető kezességet vállalhat. a külföldi pénznemben vállalt biztosítás kifizetése érdekében az MNB-től devizát vásárolhat, az Alap a devizát hitelintézettől vagy magyar hitelintézet közvetítésével külföldről vásárolhatja meg, ha az adott devizát az MNB nem jegyzi. OBA

14 BME Bankjog Az OBA forrásai - 2 a Felügyelet által a hitelintézetektől, ide nem értve az önkéntes betétbiztosítási alaphoz csatlakozó, a Felügyelettől betétgyűjtés végzésére engedélyt kapott hitelintézet - az engedély kézhezvételét követő harminc napon belül - a jegyzett tőkéjének fél százalékával megegyező összeget köteles az Alapba egyszeri csatlakozási díjként befizetni Az Alap tagjainak éves befizetési kötelezettségét úgy kell megállapítani, hogy az figyelembe vegye a hitelintézetnél a tárgyévet megelőző december 31-én fennálló, az Alap által a biztosított betétek teljes összegét, illetve az Alap szabályzata által megállapított egyéb szempontokat, különösen a hitelintézetnél elhelyezett betétek átlagos nagyságát Az így meghatározott módon megállapított éves befizetési kötelezettség nem lehet magasabb, mint a tagintézetnél a tárgyévet megelőző december 31-én meglévő, az Alap által biztosított betétek és - a hitelintézetek éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabályok szerint - az Alap által biztosított betétek utáni passzív időbeli elhatárolások között feltüntetett /akkruálódott/ kamatok együttes teljes állományának két ezreléke. OBA

15 BME Bankjog Az OTIVA Takarékszövetkezetek konszolidációjára főleg állami forrásból létrehozott önkéntes alap (eredeti cél: konszolidáció) polgári jogi szerződésen alapszik feladata: ellenőrzés, válság megszűntetés, megelőzés, tak.szövök. működésének segítése, problémák feltárása Hitelszövetkezetek létrehozták a HBA-t

16 BME Bankjog A betétvédelem része az intézményvédelem Az (pénzügyi) intézmény védelme a betétesek védelmét is jelenti, ezek a következők: –Pénzintézetek prudenciális működésére vonatkozó szabályok előírása és betartatása (alapítási feltételek, végezhető tevékenységek meghatározása, kockázatkezelés előírása stb.) –Szolvenciát biztosító rendelkezések (tőkemegfelelés, általános és céltartalékok képzése, eszközértékelés) –Likviditást biztosító rendelkezések (jelentési kötelezettség, betétek után kötelező tartalék képzése, ) –Ellenőrzést biztosító rendelkezések (jelentési kötelezettség engedélyező hatóságok felé, kötelező könyvvizsgálat, felügyeletek ellenőrzési joga)

17 BME Bankjog Pénzforgalmi műveletek Fizetési módok - 1 –átutalás »egyszerű átutalás (megh. értéknapon) »csoportos átutalás (azonos jogcímen, kötegelve benyujtott megbízások) –beszedési megbizás »azonnali (ha 1 - törvény, kormányrendelet írja elő, 2 - a kötelezett felhatalmazó levélben bejelenti) »csoportos (azonos jogcimen, kötegelve benyújtott) »váltó (fizetés végett bemutatott váltó) »határidős (a Magyar Államkincstárnál számlával rendelkező kötelezett terhére, jogosult előzetes, okiratolt értesítése mellett)

18 BME Bankjog Fizetési módok - 2 –okmányos meghitelezés /akkreditiv/ (nyitó hitelintézet, arra vállal kötelezettséget, hogy a kedvezményezettnek megh. összeget, előre meghatározott okányok benyújtása esetén kifizet) –készpénzhelyettesitő fizetési eszköz »elektronikus fizetési eszköz (a bank tulajdonában marad) »csekk (csekkszerződés, belső szabályzat a beszedésre elfogadásról) –készpénzfizetés (1 - közvetlen átadás, 2 - bankszámlára befizetés, 3 - készpénzátutalási megbizás, 4 - kifizetési utalvánnyal való továbbitás, 5 - készpénzfelvételi utalvány utján, 6 - pénzforgalmi betétkönyv, 7 - postai küldemény utján

19 BME Bankjog –Elszámoló rendszerek Magyarországon előtt –papír alapú bizonylatok alapján, az MNB-nél vezetett pénzforgalmi számlák között 1994-től Bankközi Zsirórendszer –elektronikus kapcsolat, elektronikus feldolgozás –nettó elszámolás forgalom a résztvevők között –fiók hálózattal rendelkező bankok csatlakozása –megbízás benyújtási határidő a zsirórendszer működése miatt –Fedezet biztositása - ‘float’ 2000-től VIBER –Valósidejű Bruttó Elszámolási Rendszer –zsiró mellett, kis számú nagy összegű fizetésekre –automatizált, megbízások visszavonhatatlanok

20 BME Bankjog –Elszámoló rendszerek Magyarországon től VIBER - 2 –Bruttó, azaz nincs nettingelés –tagjainak köre majdnem teljesen megegyezik a Giro Elszámolási Rt. által üzemeltetett BKR közvetlen tagjainak körével –előnye: a tagok likviditás menedzselése rugalmasabb lesz –EU csatlakozási feltétel - TARGET ( )

21 BME Bankjog VIBER S.W.I.F.T - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications Tagbanki terminál Tagbank számlavezető rendszere S.W.I.F.T MNB Terminál KELER Terminál KELER számla ve- zető rend- szere MNB számla- vezető rendszer Központi egyég terminálja VIBER számlavezető Tagbanki terminál

22 BME Bankjog –Fizetés különleges fajtája: pénzintézeten belüli elszámolás forgalom –különböző számlatulajdonosok ugyanazon banknál vezetnek számlát, régen: fiókok közötti átutalás –‘cash pool’ szolgáltatás »valós »névleges Kamatelszámolás problematikája

23 BME Bankjog –Fizetés különleges fajtája: készpénzhelyettesitő fizetőeszközök –önálló, saját vagy –külön elszámoló rendszerekhez (pl. VISA, Europay) kapcsolódás az integrált banki rendszerrel - ábra –kapcsolódás ‘nagykereskedő’ szolgáltatókon keresztül - ábra

24 BME A pénzügyi rendszer intézményeinek szabályozása; 2 - a pénzügyi intézmények rendszeréről, pénzintézet típusokról; 3 - a jogi szabályozás rendszeréről Magyarországon Bankügyletek I – bankszámla szerződés, bankszámlák közötti elszámolás fajtái (átutalás, beszedési megbízás, okmányos meghitelezés), cash-pooling fajtái és ezek jogi és számviteli problematikája, készpénz helyettesítő fizetési eszközök (bankkártya, csekk), elszámolás forgalom, klíring tevékenységre vonatkozó szabályok (Giro, Viber), nemzetközi fizetési forgalom Bankügyletek II – a treasury tevékenysége egy pénzintézeten belül (likviditás biztosítása, deviza és valuta váltás, betét/hitel futamidő transzformáció, fedezeti ügyletek, spekuláció) Bankügyletek III – betétszerződés, takarékbetétkönyv, betét és intézményvédelem szabályai (direkt és indirekt garanciák – OBA, OTIVA, ill. tartalékolási szabályok, tőkemegfelelés, felügyelet), törvényes és szerződéses kamat, késedelmi kamat, kamat és hozamszámítás (call számla, EBKM, BUBOR, LIBOR, EURIBOR) Bankügyletek IV – a hitelezési és befektetési tevékenység (kockázatvállalás mértékének megállapítása, korlátozások), hitel és kölcsönszerződés szabályai, (típusok: cél, lejárat, kamatozás szerint), kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó hitelezés (import és export akkreditív, faktoring, forfaiting), hitelkereskedelem (kötelezettség átvállalás, engedményezés szabályai) Bankügyletek V – egyéb pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások: bankgarancia (kellékek, kötelezettségvállalás tartalma, fajtái: fizetési, jó teljesítési, ajánlattételi), pénzügyi lízing, letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás, vagyonkezelés, ügynöki tevékenység, pénzfeldolgozás Bankjog - nemzetközi fizetések

25 BME Bankjog Pénzügyi rendszer helye és szerepe Vállalatok Állami költségvetés Pénzügyi rendszer Adók Kiadás Kiadások Háztartási jövedelmek Hitelezés Hitelfelvétel Külföld Export árbevétel Import kif. Pénzügyi közvetités Fizetések bonyolitása Deviza és futamidő konverzió Háztartások

26 BME Bankjog Nemzetközi fizetések - Treasury ügyletek –Nemzetközi fizetések - ábra –Devizapiac - konverziós piac Felépítése, szereplői (broker, dealer) - ábra –Treasury ügyletek - alapfogalmak Treasury szerepe a bank működésében - szabályozása Treasury ügyletek –Azonnali ügyletek (kamat és deviza konverzó) –Határidős ügyletek (kamat és deviza konverzió)

27 BME Bankjog Treasury ügyletek - alapfogalmak –Határidős üzletek - 1 feltétlen - konverzió realizálódik feltételes piacok (OTC, tőzsde) forward (OTC, hitelkeretek, margin trading, kisebb likviditás, nagyobb bid-offer spread), futures futures (tőzsdei termék - standardizáltság, margin letéti rendszeren alapuló központi klíring, likviditás, magasabb leverage, fix lejárati napok, nagyobb adminisztráció), full settlement - cash settlement - ábra

28 BME Bankjog Treasury ügyletek - alapfogalmak –Határidős üzletek - 2 FX swap, Tom/Next, Spot/Fwd, Fwd/Fwd (FX swap, ccy swap), nincs árfolyam rizikó, fedezet mellett nyújtott hitel, off balance sheet item Devizaopció, jog, eladó(kiíró) kötelezetté válhat, call - put, OTC és tőzsdei, európai (csak lejárati napon) - amerikai (futamidő alatt bármikor), kötési árfolyam (strike price), prémium, in-,at-, ouf of-the money, short call, long call, short put, long put


Letölteni ppt "BME 2014 1 Forrásoldali (passzív) ügyletek  Fizetésiszámla-szerződés (Bankszámlaszerződés)  Folyószámlaszerződés  Betétügylet  Betét és intézményvédelem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések