Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Huber Helga szakértő Tel:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Huber Helga szakértő Tel:"— Előadás másolata:

1 Huber Helga szakértő e-mail: palyazat@humaninnov.hu Tel: +36-70-3101201palyazat@humaninnov.hu

2 1. Nemzeti összetartozás – szervezet alapcéljai: Kárpát- medencei együttműködés, európai integráció, Mo-on élő nemzetiségek, emberi és állampolgári jogok védelme 2. Társadalmi felelősségvállalás – szervezet alapcéljai: nonprofit szervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek. 3. Mobilitás és alkalmazkodás – szervezet alapcéljai: élet- és vagyonbiztonság, közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend- és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, nemek esélyegyenlőségének védelme.

3 4. Közösségi környezet – szervezet alapcéljai: kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány-kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, település- és közösségfejlesztés. 5. Új nemzedékek jövőjéért – szervezet alapcéljai: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és eg. Rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem.

4 * szövetség, * alapítvány, * Egyesület. Nem pályázhat! szakszervezet, párt, párt által alapított alapítvány, párt részvételével létrehozott egyesület, érdekképviselet szervezet, biztosító egyesület, egyház, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, civil társaság

5 * aki a 2013-as költségvetési törvényben nevesítve részesül működési célú támogatásban, * előző években működési támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve nem számolt el.

6 * nem megfelelő módon benyújtott támogatási kérelem, * mellékletek hiánya, * támogatási igény és a mellékletek közötti ellentmondások, * számviteli beszámoló elérhetősége, * a szervezetet 2012-ben vette jogerősen nyilvántartásba a bíróság, * támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére, * Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására, * költségvetési éven belül más kollégiumhoz nyújtották be, * NEA Tanács elnökének, tagjainak, Kollégium elnökének, tagjainak, ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázata, * nincs határidőben benyújtott, érvényes Regisztrációs Nyilatkozata, * költségtérítés határidőben történő átutalását elmulasztotta.

7 * Nemzeti összetartozás: Kezdő – 2013.02.21. Záró – 2014. 02.20. (beadási határidő: 2012. 12.10.) * Társadalmi felelősségvállalás: Kezdő – 2013.03.31. Záró – 2014. 03.30. (beadási határidő: 2012. 12.10.) * Mobilitás és alkalmazkodás: Kezdő – 2012. 03.11. Záró – 2014. 03.10. (beadási határidő: 2012. 12.10.) * Közösségi környezet: Kezdő – 2013.03.21. Záró – 2014. 03.20. (beadási határidő: 2012. 12.11.) * Új nemzedékek jövőjéért: Kezdő – 2013. 03.01. Záró – 2014.02.28. (beadási határidő: 2012. 12.11.)

8 * 250 000 Ft és 4 000 000 Ft között Önrész: a támogatási összeg 10 %-a. 250 000 Ft támogatási igénynél 25 000 Ft, 400 000 Ft támogatási igénynél 40 000 Ft, stb… Figyelem! A készpénzes önrészt a támogatási szerződés megkötésének napjáig igazolni KELL!

9 1. Közérdekű önkéntes munka biztosításával – nyilatkozni kell róla a pályázati adatlapon. - a szervezetnek be kell jelentenie, hogy a szervezet önkénteseket foglalkoztat, - az önkéntesekkel szerződést kell kötni, - egy óra 581,25 Ft-al számolható el önrész terhére. 2. Egyéb tárgyi feltételek biztosítása – nyilatkozni kell róla az adatlapon. 3. Pénzbeli önrész számlavezető igazolásával, hitelszerződéssel, tagi kölcsönszerződéssel, magánkölcsönre vonatkozó szerződéssel, pénztári kiadási bizonylattal, engedményezési okirattal, tőkeemelésre vonatkozó igazolással, értékpapír banki igazolás másolatával – szerződéskötésig be kell küldeni a dokumentumot.

10 * Visszatérítendő támogatás: Azon közhasznú jogállású szervezetek, akik a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves bevételi eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot, csak erre pályázhatnak. * Vissza nem térítendő támogatás: pályázati adatlapban kell róla nyilatkozni. Utófinanszírozás – egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadását követően kerül sor. Előfinanszírozás – A támogatást igénylő szervezet kérelme esetén van lehetőség. – pályázati adatlapban nyilatkozni kell róla.

11 Újonnan regisztráló szervezet esetén: - Regisztrálni kell a szervezetet az EPER rendszerben, majd a regisztrációs nyilatkozatot ki kell nyomtatni, aláírni, bélyegezni, s postázni. Már regisztrált szervezet, akinek ADATAI változtak: - A változó alapadatot módosítani kell az alapdokumentumok között. - Ki kell nyomtatni az új regisztrációs nyilatkozatot, aláírni, bélyegezni, s postázni. Már regisztrált szervezet, akinek semmilyen ADATA nem változott, s regisztrációs nyilatkozata 2012. 12.31-ig érvényes: - Nem kell újra beküldeni a regisztrációs nyilatkozatot.

12 Legkésőbb a pályázat beadási határideje napján kell beküldeni igazolható módon (ajánlott vagy tértivevény) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Báthory u. 10.

13 MINDENKINEK KÖTELEZŐ FIZETNI! - Legkésőbb a pályázati beadási határidő végéig! – Formai hiba elmulasztása. Számlaszám: 10032000-01451461-00000000 Közlemény rovatba: - szervezet adószáma, - „NEA-2013” megjegyzés

14 1. Ha a szervezet már felcsatolta az EPER-be az oldalhű digitális másolatot, s annak Országos Bírói Hivatalhoz való beküldésére szolgáló igazolásáról a feladóvevényt – NEM KELL ÚJRA FELCSATOLNI! 2. Ha hiányzik az igazolás, akkor csak a feladóvevény oldalhű digitális másolatát KELL FELCSATOLNI! 3. Új pályázó: AZ EPER-be fel kell csatolni a számviteli beszámoló, valamint a feladóvevény oldalhű digitális másolatát. A számviteli beszámoló egy dokumentumban – pdf, jpg – kerüljön fel „számviteli beszámoló 2011” dokumentum címmel. Oldalhű digitális másolat elkészítése: 1. dokumentum minden oldalának fénymásolása 2. Hitelesítés: „A másolat az eredetivel mindenben megegyező oldalhű digitális másolat.” dátum, aláírás, bélyegző. 3. Szkennelés egy dokumentumba színes formában. 4. felcsatolás az EPER-be.

15 1. Érvényes EPER regisztrációs nyilatkozat. 2. Tárgyévi költségvetési tv-ben nevesített működési célú támogatása van-e. 3. Jogosult-e a pályázat benyújtására. 4. Határidőn belül benyújtott (véglegesített) támogatási igény – határnap 24.00 óráig véglegesíteni! 5. Van-e elérhető – EPER –ben rögzített – számviteli beszámolója. 6. Pályázati űrlap és kötelező mellékletei megfelelő formátumban csatoltak-e. 7. 2011. december 31. előtt nyilvántartásba vett szervezet. 8. Benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére. (EPER reg. nyil. és a pályázat adatainak egyezősége) 9. Igény benyújtója nem tartozik a NEA Tanács elnökének, tagjainak, bármely kollégium elnökének, tagjainak érdekeltségi körébe.

16 10. Szervezet regisztrált az EPER-be, a rendszerből kinyomtatta a hiánytalan reg. nyilatkozatot és azt határidőben postára adta. 11. Költségtérítés – 3000 Ft – határidőben történő átutalása megfelelő számlaszámra. 12. Vissza nem térítendő támogatásra jogosult-e. (50 millió Ft) 13. Jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be másik kollégiumhoz pályázatot. 14. A pályázaton igényelt támogatás összege megfelelő. 15. A pályázati kiírás alapján a támogatási összeg legalább 10 %- ának megfelelő önrészt vállalt. 16. A támogatás tételes indoklását a pályázó kitöltötte (adatlap költségvetés részének első oszlopa) 17. Az EPER-ben a pályázati adatlap minden kötelezően kitöltendő mezője feltöltésre került.

17 1. Pályázat áttekinthetősége, tagoltsága, kidolgozottsága – 0- 10 pont - Részletesen kidolgozott, belső összefüggéseiben átlátható 10 pont; tartalmilag hiányos, nehezen értelmezhető 0 pont. 2. A pályázó 2012. évi aktivitása, szakmai tevékenysége – 0-10 pont - Tevékenységét rendszeresen végzi és bemutatja 10 pont; tevékenységén nem rendszeresen végzi 0 pont. 3. A kért támogatás, illetve a költségvetés összhangja, arányossága a pályázatban megfogalmazottakkal és a szükségletekkel, valamint az alapcél szerinti tevékenységi besorolással – 0-10 pont - Kért támogatás teljes egészében biztosítja a működés feltételeit 10 pont; kért támogatás egyáltalán nincs összhangban a szükséges működési feltételekkel 0 pont.

18 4. A szervezet 2013. évre vonatkozó tervei - 0-10 pont - Részletesen kidolgozott, pontos tevékenységi időtervvel ellátott 10 pont; tartalmilag nem értékelhető 0 pont. 5. Társadalmi aktivitás és hatás, a megcélzott társadalmi rétegek és azon belül az esélyegyenlőség elvének érvényesítése. – 1-5 pont - Az egész társadalom részére, az esélyegyenlőség érvényesülésének biztosításával 5 pont; kizárólag egy szűk réteg pl. saját tagság 1 pont 6. Önkéntesek foglalkoztatása 0-5 pont - több, mint 50 önkéntest foglalkoztat 5 pont; egyetlen önkéntest sem foglalkoztat 0 pont.

19 * Hivatalos honlap: civil.kormany.hu * Már benyújtott pályázatok ügyében: nea@emet.gov.hu; +36-1-795-2921; nea@emet.gov.hu * EPER rendszerhasználat ügyében: info@kih.gov.hu * Pályázati segítségnyújtás, részletes pályázói felvilágosítás: Civil Információs Centrum www.recic.hu www.recic.hu ; bacs@recic.hubacs@recic.hu 30/567-2361;

20 * Köszönöm a figyelmet! Várom kérdéseiket!


Letölteni ppt "Huber Helga szakértő Tel:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések