Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása” c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.3-12/2 Konvergencia régiók

2 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A támogatás célja és háttere A pályázati kiírás alapvető, hosszú távú célja az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével.

3 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Részcél a z utcán élők számának csökkentése és a társadalmi integrációt segítő hatékony programok megvalósítása. A hajléktalan ellátó intézmények alkalmassá tétele az utcáról érkezők befogadására és megtartására – a hajléktalan ellátó intézmények fejlesztésével – az utcán élők részére intézményi férőhelyek felszabadítása az intézményben élők önálló lakhatásának támogatásával – foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, munkaerő-piaci helyzetük javításával, – új, a beilleszkedést segítő, innovatív intézményi szolgáltatások kialakítása.

4 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Azon utcán élők esetében, akiknél az intézményi elhelyezés nem indokolt: – önálló életvitelük javítása önálló lakhatásuk támogatásával, és – foglalkoztathatóságuk javítása személyre szabott képzésekkel, fejlesztésekkel.

5 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg a konvergencia régiókban 859.000.000 forint. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott pályázatok várható száma: 8-10 db.

6 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Pályázók köre Jelen pályázati kiírás keretében a 2009. január 1. előtt alapított szervezetek pályázhatnak. A főpályázó alapító okiratában szerepelnie kell a hajléktalan ellátásra vonatkozó tevékenységnek. Rendelkeznie kell a megvalósítás helyszínén a hajléktalan ellátásra érvényes működési engedéllyel. 2 év szakmai jártasság a hajléktalan ellátásban. A pályázó székhelyétől függetlenül a konvergencia régió területén csak az a szervezet nyújthat be pályázatot, aki projektjét a konvergencia régió területén valósítja meg.

7 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: Helyi önkormányzatok (GFO 321) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322) Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (GFO 327) Többcélú kistérségi tárulás (GFO 326) Egyházi intézmény (GFO 552) Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (GFO 555) Egyéb egyházi szervezet (559)

8 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Nonprofit szervezetek, ha gyermekvédelmi, gyermekjóléti és/vagy az egészségügyi szolgáltatást nyújtanak – egyéb alapítvány (GFO 569) – közalapítvány (GFO 561) – egyéb egyesület (GFO 529) – nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572) – egyesülés (GFO 591) – egyéb jogi személyiségű és egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 599, GFO 699) – egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563) Központi költségvetési szerv (GFO 312)

9 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Pályázat benyújtható önállóan vagy konzorciumban.  A konzorcium maximum 5 tagú lehet. (Egy Főpályázó és maximum négy konzorciumi partner)  Egy szervezet csak egy pályázatban vehet részt.  Finanszírozás módja: tagonként történő finanszírozás.  A konzorcium célja, hogy lehetővé tegye a komplex, egy önálló pályázó által nem, vagy nem megfelelő hatékonysággal megvalósítható fejlesztések létrehozását.

10 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Elsődleges célcsoport Azok az utcán, közterületen, vagy lakás céljára nem szolgáló épületben, helyiségben élő/tartózkodó, a projektbe történő bevonásuk időpontjában 18. életévüket betöltött hajléktalan személyek, akik a programba történő bevonásukat megelőzően a)több, mint 12 hónapja tartósan utcán élnek, vagy b)minimum 30 napja, de nem több, mint 12 hónapja szerepelnek a hajléktalan ellátó nyilvántartásában. Csak az a projekt támogatható, amelyben az elsődleges célcsoporton belül a tartósan utcán élők (elsődleges célcsoport) aránya eléri a bevontak 30%-át.

11 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Másodlagos célcsoport A projekt másodlagos célcsoportjába azok a már legalább 30 napja folyamatosan hajléktalan-ellátó intézményben élő, a projektbe történő bevonásuk időpontjában 18. életévüket betöltött hajléktalan személyek tartoznak, akik az utcán élők intézményi elhelyezése érdekében a projekt támogatásával képesek az intézményen kívüli önálló életvitelre. A másodlagos célcsoport aránya a bevontak között nem haladhatja meg az 50%-ot.

12 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Nem lehet a célcsoport tagja  a korábbi TÁMOP programba bevont személy, kivéve ezen programokból lemorzsolódottak,  aki a jelen projektbe történő bevonását megelőző három évben uniós finanszírozású foglalkoztatási programban vett részt vagy jelenleg hazai foglalkoztatási programban vesz részt, kivéve az ezen programokból  valamint START programok résztvevői.

13 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projektbe minimálisan bevontak létszáma: 10 fő A projektbe maximálisan bevontak létszáma: 150 fő

14 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Támogatható tevékenységek köre 1.Projekt előkészítés: – Szakmai program elkészítése – Közbeszerzés előkészítése – FAT program- és intézményi akkreditáció 2.Menedzsment és adminisztrációs tevékenység 3.A célcsoport bevonása (felkutatás, szükségletfelmérés, kiválasztás) 4.Egyéni fejlesztési terv készítése, Egyéni együttműködési megállapodás megkötése

15 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 5. Az egyéni fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek: -Tanácsadás, mentorálás -Intézményi befogadó szolgáltatások -Mentális, pszichológiai szolgáltatások -Lakhatással kapcsolatos szolgáltatások -Kulcskompetenciák fejlesztése -Képzéssel kapcsolatos szolgáltatások

16 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 6. A közösségi szociális munkához kapcsolódó tevékenységek (kirándulás, sportesemény) 7. Szupervízió, csoporttréning a projekt megvalósítói számára 8. Együttműködés – szakmai hálózat működtetése (pl. Hajléktalan Szakmai Műhely) 9. Beruházás (Nem kapacitás bővítés!) 10. Közbeszerzés előkészítése és lefolytatása (amennyiben szükséges közbeszerzés) 11. FAT program- és intézményi akkreditáció előkészítése és megszerzése 12. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

17 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Kötelező elvárás Együttműködés a TÁMOP-5.3.2-12/1 kiemelt programmal (fórumokon, műhelyeken való részvétel) Közreműködés a hajléktalansággal kapcsolatos felmérésekben (Február 3-a munkacsoport)

18 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Könyvvizsgálati kötelezettség Amennyiben a projektre vonatkozóan a megítélt támogatás összege meghaladja az 50 millió Ft- ot, a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolási csomag részeként szükséges benyújtani.

19 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Horizontális elvekre vonatkozó előírások A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához. Kötelezően vállalandó Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása. Kötelezően környezeti szempontokat kell alkalmazni az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél.

20 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projektet megvalósító szakemberekkel szembeni elvárások A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt a projekt megvalósítása érdekében a következő személyek foglalkoztatását, alkalmazását kötelezően biztosítja:  projektvezető,  pénzügyi vezető,  szociális munkás,  70 millió Ft támogatási összeg feletti projekt esetén: szakmai vezető.

21 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A társadalmi és munkaerő-piaci integráció segítésével kapcsolatos speciális elvárások 1.Egyéni együttműködési megállapodás megkötése, egyéni fejlesztési terv készítése. 2.A két célcsoport tagjai közül, annak a személynek a képzése, foglalkoztathatósága és foglalkoztatása támogatható, aki a projektbe való bevonásakor nem rendelkezik munkaviszonnyal. 3.Mindkét célcsoport tagjainak lakhatása támogatható tevékenység, melynek költségei lakhatási támogatásként a projektből részben vagy egészben finanszírozhatóak.

22 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A lakhatás támogatásának feltételei az elsődleges célcsoport számára Az elsődleges célcsoport minden tagjának lakhatása támogatható tevékenység. A lakhatási támogatás egyidejűleg több, azonos lakcímre költöző célcsoport- tagnak is nyújtható. A lakhatási támogatás összege egy személy esetében nem haladhatja meg havi átlagban a nettó 40.000 Ft- ot. A lakhatási támogatás maximum az egyéni fejlesztési terv hosszával megegyező időtartamra adható. Lakhatási támogatás érvényes bérleti szerződés megléte esetén nyújtható.

23 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A lakhatás támogatásának feltételei a másodlagos célcsoport számára A másodlagos célcsoport tagjai közül annak a személynek a lakhatása támogatható, aki a)rendszeres jövedelemmel rendelkezik, és b)havi nettó jövedelme, vagy az együtt költözők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a minimálbér 150%-át, és c)a lakhatás költségeiből minimum bruttó 10.000 Ft/hó önrészt vállal, d)rendszeres előtakarékosságot vállal, amely a lakhatási támogatás időszakában minimum átlagosan havi bruttó 5.000 Ft. A lakhatási támogatás minimum 6, maximum 12 hónapig nyújtható.

24 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A lakhatás területén elvárás a projekt szakmai zárásáig: 6-8 hónapon át nyújtott lakhatási támogatás esetén az önálló lakhatás önerőből való fenntartása legalább 1 hónapon át. 9-12 hónapon át nyújtott lakhatási támogatás esetén az önálló lakhatás önerőből való fenntartása legalább 2 hónapon át. A támogatást havi részletekben – fokozatosan csökkenő összegekben– kell megállapítani.

25 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások Közbeszerzési értékhatár alatt vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában a nettó 100.000,- Ft feletti beszerzések esetén legalább három, azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos (e- mailben, faxon, vagy postai úton) ajánlatot kell bekérni. A kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). A három ajánlat közül a legkedvezőbb alapján kell a szállítót kiválasztani.

26 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Képzésekkel szembeni elvárások A programba bevont, képzést megvalósító intézménynek rendelkeznie kell a FAT által kiállított, érvényes intézményakkreditációs tanúsítvánnyal.

27 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Célcsoport számára biztosított támogatások A célcsoport foglalkoztatásával és/vagy képzésével összefüggő költségek, valamint a célcsoport számára biztosított egyéb szolgáltatások költségei kerülhetnek elszámolásra. Abban az esetben, ha a célcsoport az egyéni szolgáltatási és fejlesztési terv részét képező Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésen vesz részt, a képzés idejére fizetett díjazás nyújtható (képzési támogatás). Támogatható a célcsoport-tag számára az egyéni fejlesztési terv ideje alatt minimum 30 órás önkéntes tevékenység végzése.

28 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Az alábbi eszközök beszerezhetőek :  Projektenként 2 db fényképezőgép beszerzése a célcsoport tag saját életútjában a program hatására bekövetkezett változásának követésére  A megvalósításba bevont telephelyenként 1-1 db multifunkciós (nyomtató-scanner) készülék a célcsoport használatára,  Önkéntes munkavégzéshez szükséges munkaeszközök költsége (pl. munka és védőfelszerelés)

29 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Engedélyezett a célcsoport lakhatásának támogatására új és használt eszköz beszerzése:  Alapvető bútorzat: ágy, szekrény, asztal, szék, fotel, fiókos szekrény, konyhaszekrény, polc, stb. (összesen maximum bruttó 30.000 Ft/fő)  Alapvető háztartási gépek: tűzhely, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, mosógép, centrifuga, stb. (összesen maximum bruttó 150.000 Ft/lakás, az eszközök egyenkénti ára nem haladhatja meg a bruttó 100.000 Ft-ot)

30 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A főszabálytól eltérően az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható a használt eszköz beszerzése:  Adott eszközt a megelőző hét évben nem EU vagy hazai támogatásból szerezték be vagy állították elő.  Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét.  Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező új eszköz piaci értékét.  A használt eszköznek is meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak.

31 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A célcsoport részére a képzésekhez, tréningekhez szükséges oktatási segédlet, tankönyv beszerzésének költsége, illetve a képzésekhez, tréningekhez szükséges anyagjellegű költségek (papír, nyomtatvány, írószer), bizonyítvány kiállításának díja, valamint a célcsoport foglalkoztatásához kapcsolódó anyagjellegű költségek elszámolhatók.

32 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Lakhatási támogatás kizárólag a projekt keretén belül nyújtott szociális, vagy mentális vagy egészségügyi vagy képzési vagy a foglalkoztathatóság, foglakoztatás javítását célzó szolgáltatások mellett nyújtható. Önállóan nem!

33 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Jelen kiírás keretében új épület építése, bővítése nem támogatott, kizárólag az átalakítás, felújítás, korszerűsítés!

34 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt megkezdése A projekt a pályázat befogadásának napjától saját felelősségre megkezdhető. Támogatás a pályázat befogadását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.

35 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt megvalósítását a Pályázó annak megkezdésétől számítva minimum 18 és maximum 24 hónapra tervezheti. Az egyéni fejlesztési tervében meghatározott célok elérését követően kötelező a projektben résztvevő egyén nyomon követése minimum 6 hónapon keresztül. A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projektben kialakított vagy átalakított férőhelyeken minimum 5 évig utcán élőket helyez el.

36 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Támogatás összege A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 8.000.000 Ft, de legfeljebb 140.000.000 Ft lehet. Elutasítás esetén a benyújtási határidőn belül a pályázat ismételt benyújtásának nincs akadálya.

37 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A pályázatok benyújtása várhatóan 2012.12.14-től 2013.02.28-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

38 TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetők le. További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Tel: 06-40/638-638 Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat


Letölteni ppt "TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának."

Hasonló előadás


Google Hirdetések