Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MÉCS munkája Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium Hári Józsefné MÉCS vezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MÉCS munkája Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium Hári Józsefné MÉCS vezető."— Előadás másolata:

1 A MÉCS munkája Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium Hári Józsefné MÉCS vezető

2 A MÉCS célja  Olyan mérés – értékelési rendszer részle- tes kidolgozása, amely lehetővé teszi a szakma tanítás – tanuláshoz elengedhe- tetlen kompetenciák elsajátításának: elősegítését elősegítését ellenőrzését ellenőrzését eredmények dokumentálását. eredmények dokumentálását.

3 Kik végzik a munkát?  MÉCS csoport: Tóth Katalin Hári Józsefné Szöllösiné Szalay Anna Jászter Gabriella  A feladatokra célcsoportokat hozunk létre, így a MÉCS laza szerkezetű, koordinálást végző, nagy létszámú

4 A MÉCS feladata  A célként kitűzött mérés – értékelési rendszer kidolgozása rész feladatokra bontás feladatokhoz célcsoport létrehozás eredmények összegyűjtése koordinálás  Adatok szolgáltatása a D komponens, iskolave- zetés és a pedagógusok részére  Tanítási stratégiákat támogató módszerek ösz- szegyűjtése, bemutatása

5  A célhoz illeszkedő mérőlapok készítése  Tudáselemek kidolgozása, elsajátítási szint kö- vetéshez

6 Eddig elvégzett munkáink  Belépő szint mérése: Kompetencia alapú mérőlapok készítése Belső standard kialakítása Követő mérések rendszerének kidolgozása Hozzáadott pedagógiai érték meghatározása  Pedagógiai módszerek eredményességének vizsgálata: alkalmazott pedagógiai módszerek összegyűjtése, értékelése megtanítási stratégiákat támogató módszerek összegyűjtése, bemutatása, értékelése

7  Tudáselemek kidolgozása Faipar Faipar Épületgépészet Épületgépészet Építészet szakmacsoport Építészet szakmacsoport Matematika Matematika Magyar nyelv Magyar nyelv Matematika építőiparfaipargépészet tudáselem felismerés felidézés mintaköve tés Új szit-ban alk. felismerés felidézés mintakövet és Új szit-ban alk. felismerés felidézés mintakövet és Új szit-ban alk.

8 Építőipari alapismeretek tudáselem felismerés felidézés mintakövetés Új szituációban alk.

9 Belépő szint mérésének tervezése ProblémákMegoldások Összehasonlíthatatlanok az osztályok, évfolyamok a változó beiskolázási eredmények miatt Eredményeket háttér adatokkal együtt rögzítjük Nagyon sok időt rabol a mérés A lehető legrövidebb mérőlapok elkészítése, mérések összehangolása A pedagógusok a számítógépes adatrögzítést nem végzik el szívesen Adatrögzítő alkalmazása Mérőlapok titkosságának megőrzése Azonos időben írta meg minden osztály Követő mérések tervezése „Azonos” mérőlap használata a követő mérésnél is Külső eredményhez viszonyítás Másik két iskola bevonása

10 Kompetencia alapú mérőlapok készítése ProblémákMegoldások Nincs, vagy nagyon kevés a rendelkezésre álló minta Készíteni kell egy elfogadható minőségűt Olvasás, szövegértés, kommunikáció Matematikai „műveletvégzés”, „problémamegoldás” Idegen nyelvi kommunikáció (Angol, Német) Validitás??? Mérőlapok titkosságának megőrzése A készítőknek érdeke, hogy ne kerüljön nyilvánosságra, mert újat kell akkor készíteni Kompetenciák kiválasztása, mit mérjünk

11 Belső standard létrehozása ProblémákMegoldások Legrövidebb háttér kérdőív Szülők iskolai végzettsége, könyvek száma, számítógép, Internet, család anyagi helyzete Háttér kérdőív Tantárgyi mérési eredmények Mérési eredmények „titkosságának” megőrzése Minden iskola csak a saját eredményeit ismeri, viszonyítási alap a másik két iskola átlaga. 0 20 40 60 -100-50050100

12 Követő mérések rendszerének kidolgozása ProblémákMegoldások Milyen gyakorisággal mérjünk? 9. év végén próbamérés „új” lappal, 10. végén záró mérés, 12. végén ellenőrzés (mit felejtett?) Milyen mérőlappal? Lehetőleg azonos mérőlappal Anonimitás? Adatok nem kapcsolhatóak össze, kódolás, kódnyilvántartás kéne.

13 Összefoglalva  A mérést elvégeztük, az alapadatokat rögzítettük a 9. évfolyamon  9. év végén kontroll mérés  Az osztályfőnökök, az osztályaik eredményét megkapták a tantárgyi és a háttér kérdőív ered- ményeinek áttekintéséhez a személyre szabott segítségnyújtáshoz

14 A szakmai kompetenciát megalapozó tudáselemek  Értő olvasás  Információközlés, visszakeresés  Lényegkiemelés  Vázlatkészítés  Jegyzetelés

15 Az egységesen alkalmazott értékelési szempontok  A követelmények ismertetése  Belépő- és záró tudásszint mérés  A tudásszint-értékelés tárgya, eszköze: szóbeli-, írásbeli felelet, gyakorlati feladat, feladatlap (teszt), témazáró (nem teszt), röpdolgozat, házi feladat, egész órai teljesítmény, egyéni feladat, projektmunka  A háttértényezők hatásának vizsgálata  A külső mérések eredményeinek hasznosítása  Követő mérések végzése osztályonként, évfo- lyamonként

16  A tanulók fejlődésének saját korábbi szintjükhöz képest történő megállapítása  Az eltérő tanulói képességek adott osztályon belüli figyelembevétele a feladatlap készítésénél  Az írásbeli mérések rendszere a munkaközössé- gekben  Közös rendszer a pontok osztályzattá alakításá- ra  Az osztály tudásszintje alapján felzárkóztató il- letve tehetséggondozó foglalkozások szervezé- se

17 A tanulóktól elvárt alapvető ismeretek és készségek  Kulturális alapkészségek (olvasás, számolás, írás)  Kommunikáció  Problémamegoldó készség  Együttműködési készség  Önismeret  Informatikai alapkészség  Idegen nyelv ismerete  Tanulási technikák ismerete

18 Fejlesztési célok  Motivációs modul kidolgozása  Szöveges értékelés alkalmazása  Egyéni haladási napló vezetése  A közismereti, szakmai és gyakorlati tárgyak ér- tékelési tevékenységének hatékonyabb össze- hangolása  A külső mérésékhez hasonló kompetenciákat mérő feladatlapok alkalmazása

19  A feladatlap – készítés módszereinek általános- sá tétele  Az alapműveltségi vizsga több tantárgyban törté- nő megszervezése  A módszertani kultúra fejlesztése

20 Építőipari alapismeretek tudáselem felismerés felidézés mintakövetés Új szitu.ban alk. Mérési alapismeretek (hosszúság mérés) x Terület, térfogat mérés illetve számolás x Mértékegység váltása x Tömeg-, hőmérséklet- időmérés x Építőipari anyagok (anyag-felismerések) x Szabványbetű írás X Síkmértani szerkesztések X Méretezés, arányok X Vetületi ábrázolás X Axonometrikus ábrázolás X Alap fakötések X MűhelyrendX RajzeszközökX A fa megmunkálása X Fűrészek, fűrészelés, gyaluk, gyalulás, vésők, fúrók x Forgácsnélküli alakítás x Ragasztás alapjai x

21 Épületgépészeti alapismeretek Tudáselem felismerés felidézés mintakövetés Új szitu.ban alk. Matematikai alapműveletek X Számolás törtekkel X Hatványozás és azonosságai X Négyzetgyökvonás és azonosságai X SI mértékegység-rendszer X Halmazállapot változások X Hőmennyiség számítás X HőtágulásX HidrosztatikaX Műszaki ábrázolás alapjai X Vetületi ábrázolás X Csonkított testek ábrázolása X Axonometrikus ábrázolás alapjai X Műszaki rajz alapjai X Metszetek származtatása X Egyszerű és összetett metszetek X Méretháló felépítése X

22 Amit még szeretnénk elvégezni  Jobban összehangolni a méréseket iskolán belül és a három iskolával  Megtanítási stratégiákat támogató, pedagó- giai módszerek szélesebb körű alkalmazását segíteni  Adatbázis feltöltése  Szakma elsajátításához szükséges elenged- hetetlen kompetenciák, elsajátítási szintekre kidolgozott egyéni, tanulás követési folyamat kialakítása

23 Köszönöm a figyelmet Vörösmarty Mihály ISZKI MÉCS csoportja Elérhetőség: bezzegili@freemail.hu


Letölteni ppt "A MÉCS munkája Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium Hári Józsefné MÉCS vezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések