Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AGYTAKARÍTÁS. Téma Az agy csodálatos öngyógyító képessége.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AGYTAKARÍTÁS. Téma Az agy csodálatos öngyógyító képessége."— Előadás másolata:

1 AGYTAKARÍTÁS

2 Téma Az agy csodálatos öngyógyító képessége

3 „Az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék.” B. Pascal

4 Az agy több mint 100 milliárd idegsejtet tartalmaz, melyek egyszerre több ezer másik idegsejtnek küldenek jeleket, kb 320 km/óra sebességgel. Úgy működik, mint a telefonhálózat. Az agy óriási kapacitással rendelkezik, s ennek ellenére néhány % a kihasználtsága Az agy több mint 100 milliárd idegsejtet tartalmaz, melyek egyszerre több ezer másik idegsejtnek küldenek jeleket, kb 320 km/óra sebességgel. Úgy működik, mint a telefonhálózat. Az agy óriási kapacitással rendelkezik, s ennek ellenére néhány % a kihasználtsága

5 NEM HASONL Í T EGYETLEN EMBER ALKOTTA DOLOGHOZ SEM É lő labirintus Súlya mindössze: 1.5. kg. A világ leg ö sszetettebb anyagi strukt ú r á ja, amit csak ismerünk Szabályozza,felügyeli,koordináljaaszervezetbenvégbemenő majdnemösszesfolyamatot. Szabályozza, felügyeli, koordinálja a szervezetben végbemenő majdnem összes folyamatot. Összegyűjti,kiértékeliaz érzékszervek hatásokat,tároljaőket– értelmesválaszokatadrájuk Összegyűjti, kiértékeli az érzékszervek hatásokat, tárolja őket – értelmes válaszokat ad rájuk Senkisemismeriazagybanfolyóinformáció-feldolgozást Senki sem ismeri az agyban folyó információ-feldolgozást Senkinemtudja,hogyannyeriazagyazérzékszervekbemenő elektromosjeleibőlaszemantikusinformációt Senki nem tudja, hogyan nyeri az agy az érzékszervek bemenő elektromos jeleiből a szemantikus információt TUDJUK,hogybizonyostevékenységekeredeteanagyagykéregben található,ésazemlékekisotttárolódnak. TUDJUK, hogy bizonyos tevékenységek eredete a nagyagykéregben található, és az emlékek is ott tárolódnak. NEMTUDJUK,hogyanidézünkfelbizonyosemlékeket,hogyanjutnak eszünkbeújötletek,mitörténikazagyban,amikorvalamiújattanulunk. NEM TUDJUK, hogyan idézünk fel bizonyos emlékeket, hogyan jutnak eszünkbe új ötletek, mi történik az agyban, amikor valami újat tanulunk.

6 Építőelemeinekszáma:100milliárdidegsejt(neuron–Waldayer)a Tejútrendszerbenlévőcsillagoknagyságrendje.+100milliárdanyagcsereés támasztósejt Építőelemeinek száma: 100 milliárd idegsejt (neuron – Waldayer) a Tejútrendszerben lévő csillagok nagyságrendje. + 100 milliárd anyagcsere és támasztósejt Mindenneuronszinapszisokonkeresztültöbbezermásikneuronnalvan kapcsolatban. Minden neuron szinapszisokon keresztül több ezer másik neuronnal van kapcsolatban. Azemberiagybanazidegsejtekközöttikapcsolatoklehetségesszáma nagyobb,mintavilágegyetembenlévőösszesatomszáma. Az emberi agyban az idegsejtek közötti kapcsolatok lehetséges száma nagyobb, mint a világegyetemben lévő összes atom száma. Hacsupánegyetlenneuronközvetlenkapcsolataitjegyeznénkfelegy könyvben–40nyomtatottoldalralenneszükség. Ha csupán egyetlen neuron közvetlen kapcsolatait jegyeznénk fel egy könyvben – 40 nyomtatott oldalra lenne szükség. Agyunkösszeskapcsolódásihelyénekregisztrálásáhozegy10milliárd, egyenként400oldalaskönyvbőlállóóriásikönyvtárkell Agyunk összes kapcsolódási helyének regisztrálásához egy 10 milliárd, egyenként 400 oldalas könyvből álló óriási könyvtár kell (AvilágegyiklegnagyobbkönyvtáraaWashingtoniKongresszusiKönyvtár(A világ egyik legnagyobb könyvtára a Washingtoni Kongresszusi Könyvtár 20milliókötetevan)500xnagyobbkönyvtárkellahhoz,hogyazemberiagy kapcsolódásihelyeitfeljegyezzük. 20 millió kötete van) 500x nagyobb könyvtár kell ahhoz, hogy az emberi agy kapcsolódási helyeit feljegyezzük.

7 Azidegsejtek10-15000kapcsolatukkalszerteágazó,átláthatatlan rendszertalkotnakAz idegsejtek 10-15000 kapcsolatukkal szerteágazó, átláthatatlan rendszert alkotnak Kapcsolásirajzuktöbbnégyzetkilométeresterületetfoglalnael, melyenazegyesidegsejteknemlennéneknagyobbakegygombostűfejnél 1km2=1millióm2Kapcsolási rajzuk több négyzetkilométeres területet foglalna el, melyen az egyes idegsejtek nem lennének nagyobbak egy gombostűfejnél 1 km2 = 1 millió m2 -100xbonyolultabblenne,mintaFöldteljestelefonhálózata- 100x bonyolultabb lenne, mint a Föld teljes telefonhálózata -azagykapcsolásitervétazonbansenkisemismeri- az agy kapcsolási tervét azonban senki sem ismeri Anagyagybanlévőidegrostokhosszaegymáshozfűzve,több, mint500000km.A nagyagyban lévő idegrostok hossza egymáshoz fűzve, több, mint 500000 km. Azemberitestpedigparancskábelekkelvanbekábelezve.Az emberi test pedig parancskábelekkel van bekábelezve. Azagyunkonkívüliidegrostokhossza380000km.Egymáshoz fűzvekiadjákaFöld-Holdtávolságot.Az agyunkon kívüli idegrostok hossza 380000 km. Egymáshoz fűzve kiadják a Föld-Hold távolságot. Ezredmillimétervastagidegvezetékeininformációkésparancsok futnakle/fel144km/hsebességgel.Ezred milliméter vastag idegvezetékein információk és parancsok futnak le/fel 144 km/h sebességgel.

8 Sejtszintenazinformációtárolásnakkétalapvetőtípusavan.Sejt szinten az információtárolásnak két alapvető típusa van. 1.agenetikaiinformációtárolásaasejtDNSmolekuláiban(elképzelhetetlenülnagy mennyiségűinformáció) 1. a genetikai információ tárolása a sejt DNS molekuláiban (elképzelhetetlenül nagy mennyiségű információ) 2.Amásiktípusúinformáció-tárolásazagybantörténik.2. A másik típusú információ-tárolás az agyban történik. Emléktárolójánaktartalmáttapasztaláséstanulásrévénszerzimeg.Emléktárolójának tartalmát tapasztalás és tanulás révén szerzi meg. (egyegészéletemlékei).(egy egész élet emlékei). EMLÉKEZÉS:információttárolunkéselőhívunk.EMLÉKEZÉS: információt tárolunk és előhívunk. Emlékezetnélkülbiológiaigépeklennénk.Emlékezet nélkül biológiai gépek lennénk. Agondolkodáskizárólagemberiképesség,tulajdonságA gondolkodás kizárólag emberi képesség, tulajdonság -pusztaadatregisztráláshelyettértelmezésis.- puszta adatregisztrálás helyett értelmezés is. Érzékszerveink1milliószortöbbinformációtküldenekazagyba,mint amennyittudatosanfeltudnánkdolgozni.Érzékszerveink 1 milliószor több információt küldenek az agyba, mint amennyit tudatosan fel tudnánk dolgozni. Akívülrőljöttjeleketértelmeziésszemélyesvilággáalakítja.A kívülről jött jeleket értelmezi és személyes világgá alakítja. Nemcsakösszehasonlítjaakülsőjeleketakorábbanszerzettismeretekkel,DE azeseményekésérzelmekemlékeitisfelidézi.Nemcsak összehasonlítja a külső jeleket a korábban szerzett ismeretekkel, DE az események és érzelmek emlékeit is felidézi. Idegsejtjeinknemcsakleképezikadolgokat,deértékelikis.Idegsejtjeink nemcsak leképezik a dolgokat, de értékelik is. BenjaminLibet:Atudatfélmásodperccellemaradazagytevékenysége mögöttBenjamin Libet: A tudat fél másodperccel lemarad az agy tevékenysége mögött Amikortudatunkazthiszi,hogydöntésthoz,agyunkaddigramárrégenelemzettés kiértékeltmindeninformációtakülvilágból. Amikor tudatunk azt hiszi, hogy döntést hoz, agyunk addigra már régen elemzett és kiértékelt minden információt a külvilágból.

9 Agykutatók szerint legalább 1,5 millió évig képes lenne az agyunk információkat tárolni…

10 Azemberiagyszületéskorrendelkezikalegtöbb idegsejttel Az emberi agy születéskor rendelkezik a legtöbb idegsejttel Asejtekpusztulásnakindulnakkülönösenazagy bizonyosterületein A sejtek pusztulásnak indulnak különösen az agy bizonyos területein Azagykéreg(amotoroskéregésahomloklebenyis)napi 50000neurontveszít. Az agykéreg (a motoros kéreg és a homloklebeny is) napi 50000 neuront veszít. Beljebbnemfogynakilyenütembenazagysejtek Beljebb nem fogynak ilyen ütemben az agysejtek Hanemhasználjukagysejtjeinket–elhalnak. Ha nem használjuk agysejtjeinket – elhalnak. „Használjukvagyelveszítjük.” „Használjuk vagy elveszítjük.” Asejtveszteségokai: A sejtveszteség okai: -kihasználatlanság- kihasználatlanság -idegenanyag- idegen anyag -oxigénhiány- oxigénhiány -elégtelenvagynemmegfelelőtáplálkozás- elégtelen vagy nem megfelelő táplálkozás -kedvezőtlenkörnyezetihatás- kedvezőtlen környezeti hatás -fejsérülés- fejsérülés

11 Oxigén hiány Oxigén hiány Fertőző betegségek Fertőző betegségek Helytelen táplálkozás Helytelen táplálkozás Környezeti ártalmak Környezeti ártalmak Idegen anyagok bevitele Idegen anyagok bevitele Baleset Baleset Agyműködést befolyásoló tényezők

12 Táplálkozási „agyelszívás” legfőbb tényezői: -Alkohol - cukor -Magas szénhidrát-tartalmú, finomított ételek - magas telített zsír tartalmú élelmiszerek - nikotin - húsalapú étrend nagy mennyiségű arachidonsavat tartalmaz, amely az elülső lebeny funkcióját csökkenti (ítélőképesség)

13 - Ajánlott napi mennyiség: 2-2,5 liter, különösen fontos idős korban (Hiánya agyműködési zavarokat, a vér besűrűsödését, embóliát, trombózist okozhat) embóliát, trombózist okozhat) - Alkoholos italok kerülendők, mivel az alkohol pusztítja az agysejteket Tiszta víz

14 Omega 3 zsírsav hiánya a mentális egészségügyi problémák egyik legelterjedtebb kiváltó oka A jelenlegi kutatások szerint - hatékony memória-serkentő - Fokozza a kognitív teljesítményt - Enyhíti, ill. megelőzi a depressziós zavarokat

15 Triptofán: Tartalmazzák: Tökmag, szezámmag, napraforgómag, lenmag Tirozin: Spirulina—alga, tökmag, napraforgómag, szezámmag

16 Omega 3 és 6 A hidegen sajtolt növényi olajok gazdagok vitaminokban, ásványi anyagokban, zsírsavakban és antioxidánsokban. Fogyasztásukkal sokat tehetünk szellemi és testi fittségünk megőrzéséért. Dió, mogyorófélék mindennapos fogyasztása ajánlott - Azoknál az idősödő embereknél, akik étrendje magas vitamin- és omega-3 zsírsav tartalmú, kevésbé valószínű az agy zsugorodása, mely általában az Alzheimer-kór kísérő tünete, mint azoknál, akik étrendje kevesebbet tartalmazott e tápanyagokból. - Azok az idősek, akik étrendje sok omega-3 zsírsavat, valamint C-, D-, E-, és B-vitamint tartalmazott, nagyobb valószínűséggel értek el jobb eredményt a szellemi képességeiket vizsgáló teszteken, mint azok, akik kevesebbet fogyasztottak az említett tápanyagokból. - Azoknál, akik étrendje sok transzzsírt tartalmazott, sokkal nagyobb volt az agysorvadás előfordulási aránya, így a gondolkodás- és memóriateszteken is gyengébben teljesítettek, mint azok, akik kerülték a transzzsírok fogyasztását.

17 Az észélesítő tápanyagok körében kulcsszerepet játszik a lecitin. Ez egy phosphatidyl choline nevű anyagot tartalmaz, amely egyik idegsejttől a másikig szállítja az idegimpulzusokat - azaz egyfajta agyserkentőként működik. Tartalmazzák: a diófélék, a teljes magvak, a szójabab, a finomítatlan növényi olajok és a kukorica. E-vitamin Ez a zsírban oldódó vitamin az agy oxigénellátásához szükséges. leginkább a növényi olajokban találhatók meg. Omega-3 zsírsavak Létfontosságú észélesítőket tartalmaznak. diófélék, hidegen sajtolt olajokból, például olívaolaj, szójabab,hüvelyesek, Amerikai kutatók arra következtetésre jutottak, ha mindennap eszünk spenótot, (csalán még jobb!) az segíthet abban, hogy még gyorsabban sajátítsunk el új ismereteket. Ez annak köszönhető, hogy ez a zöldség tele van antioxidánsokkal és még egy ok, amiért érdemes spenót főzeléket kanalazni: minimálisra csökkenti az agykárosodás kockázatát, megelőzi az olyan betegségek kialakulását is, mint az Alzheimer-, vagy a Parkinson-kór. Ajánlott gyümölcsök: Alma, eper, sárgadinnye, sárgabarack

18 A klasszikus zene serkenti a memóriát és növeli az agyunk kapacitását

19 Minden nap tornáztassuk az agyunkat! A mentális stimuláció, különösen valami új tanulása: például hangszeren játszani, vagy új nyelv tanulása, összefüggésbe hozható az agy lassabb öregedésével. A mentális stimuláció, különösen valami új tanulása: például hangszeren játszani, vagy új nyelv tanulása, összefüggésbe hozható az agy lassabb öregedésével. Az agyműködést serkenti: - értő olvasás - rejtvény-fejtés - matematikai feladatok - bármilyen új dolog megismerése, megtanulása

20 Mindennapi döntéseinktöbb mint 40 százaléka nem tényleges döntéseken, hanem szokásokon alapszik. Mindennapi döntéseinktöbb mint 40 százaléka nem tényleges döntéseken, hanem szokásokon alapszik.

21 Milyen szokásaink vannak? Társadalmi szokások Kulturális szokások Táplálkozási szokások Gyermeknevelési szokások Gondolkozási szokások Hétköznapi szokások Közlekedési szokások Tanulási szokások Vásárlási szokások Utazási szokások Családon belüli szokások Egészségügyi szokások

22 „Ha egy földönkívülinek pár szóval kellene jellemeznem az emberiséget, azt mondanám: tudod, földönkívüli, mi emberek a szokások rabjai vagyunk. Megszoktuk a dolgokat és nem vagyunk hajlandóak másképp gondolkodni, nem vagyunk képesek kilépni helyzetekből. Pedig a szokások megváltoztathatók.” (Paulinyi Tamás) „Az emberek nem a sorsuk, csupán saját elméjük rabjai.” /Franklin D. Roosevelt/

23 „A szokások először az agyban alakulnak ki, és csak utána a test többi részében. Ismétlések után rögzülnek.” /37.o./

24 A szokás hatalma Sok ismétlés által automatizálódott cselekvés, mely kényszerítő belső szükséglet hatására megy végbe. Az azonos ismétlődések következtében az agykéregre ható ingerek egységbe rendeződnek, ezáltal az egyén gépiesen, külön tudati ellenőrzés nélkül hajtja végre a cselekvést. A szokások rendszere kedvezően befolyásolja a személyiség kibontakozását és nagy mértékben tehermentesíti a tudatot, a rossz szokások viszont gátolják az egyén fejlődését.

25 „Dr. William Sadler azt állítja, hogy a rögzült szokások a szó szoros értelmében vett pályákat alakítanak ki az idegrenszeren belül. Ugyanannak a gondolatnak, érzésnek vagy cselekedetnek a gyakori ismétlődése mélyebb „ösvényt” tapos ki magának. Olyan ez, mint amikor mindig ugyanott vágunk át a füvön, és lépéseinkkel kikoptatjuk a gyepet.” /39.o./

26 „Kijózanító eszme, hogy minden ismétlődő gondolat, érzés vagy cselekedet fizikai és kémiai változásokat generál az idegpályák területén. Ráadásul egyre mélyebben rögzülnek, függetlenül attól, hogy hasznunkra vagy kárunkra válnak. Gondoljunk csak ennek a ténynek a szellemi, illetve érzelmi egészségre vagy jellemformálódásra gyakorolt hatására!” /39.o./

27 „Úgy tűnik, a szokások meglehetősen maradandó ösvényeket alakítanak ki az agyban. Még ha évekig nem is gyakorolunk egy szokást, akkor sem törlődik ki teljesen.”

28 Több évnyi leszoktatás, kihasználatlanság esetén talán fokozatosan elhalnak ezek az idegpályák. A szokások tehát maradandó ösvényeket alakítanak ki az agyban Ha évekig nem gyakorolunk egy szokást. Akkor sem törlődik ki teljesen. MEGOLDÁS: úrrá lehetünk szokásainkon, ha olyan új szokásokat alakítunk ki, amelyek erősebbek azoknál, amelyekről le akarunk szokni. MÁS DÖNTÉSEK – MÁS ÖSVÉNYEK - Addig és annyiszor kell tudatos döntéseket hozni, amíg nem alakul ki több bouton az új idegpályákon.. - az agyon átszáguldó idegimpulzusok könnyebben választják az új útirányt, mint a régit.

29 Ha egy viselkedést 21 napig ismétlünk, az szokásunkká válik!

30 Az akarat fontossága – döntéseink lenyomata Az akarat fontossága – döntéseink lenyomata Különböző elhatározások különböző agyi mintázatokat alakítanak ki Különböző elhatározások különböző agyi mintázatokat alakítanak ki Az egyes szándékok és döntések függvényében az agy legváltozatosabb, de élesen körülhatárolt területein VÉRÁRAMLÁS- FOKOZÓDÁS jelentkezik. – a koncentrált figyelem vagy egyéb gondolati tevékenység specifikus idegrendszeri történéseket aktivál agyunkban. Az egyes szándékok és döntések függvényében az agy legváltozatosabb, de élesen körülhatárolt területein VÉRÁRAMLÁS- FOKOZÓDÁS jelentkezik. – a koncentrált figyelem vagy egyéb gondolati tevékenység specifikus idegrendszeri történéseket aktivál agyunkban. FIGYELEM révén az emberi agy tetszés szerinti területeit képes működésbe hozni agyunkban. Ezek biztosítják az elhatározás élményét és ezeknek az élményeknek az összessége szolgál JELLEMÜNK és SZEMÉLYISÉGÜNK alapjául. FIGYELEM révén az emberi agy tetszés szerinti területeit képes működésbe hozni agyunkban. Ezek biztosítják az elhatározás élményét és ezeknek az élményeknek az összessége szolgál JELLEMÜNK és SZEMÉLYISÉGÜNK alapjául.

31 Mi is az akarat? „Akarsz-e meggyógyulni?” „Akarsz-e meggyógyulni?” Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell! És nem elég akarni, De tenni, tenni kell (Váci M.) Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell! És nem elég akarni, De tenni, tenni kell (Váci M.) Dr. William Sadler: „Az akarat a pozitív mentális aktivitások eredője, a pszichés döntések és elhatározások összessége.” Dr. William Sadler: „Az akarat a pozitív mentális aktivitások eredője, a pszichés döntések és elhatározások összessége.” Dr. Wilder Penfield: „Az akarat az ember lelke” Dr. Wilder Penfield: „Az akarat az ember lelke” Ellen G. White: „Az akaraterő az emberi természet irányító ereje, ez uralkodik összes képességeinken… A megkísértett embernek meg kell értenie az akarat igazi erejét. Ez az ember természetét szabályozó erő, a döntés, a választás képessége. Minden az akarat helyes működésén múlik. Ha szeretnénk jók és tiszták lenni, jól tesszük, ha ezt meg is valósítjuk. De ha itt megállunk, ez a vágyunk nem ér semmit. Sokan jutnak romlásra, miközben remélnek és győzni akarnak bűnös hajlamaik felett. Nem hajolnak meg Isten akarata előtt. Nem VÁLASZTJÁK az Istennek való szolgálatot.” Ellen G. White: „Az akaraterő az emberi természet irányító ereje, ez uralkodik összes képességeinken… A megkísértett embernek meg kell értenie az akarat igazi erejét. Ez az ember természetét szabályozó erő, a döntés, a választás képessége. Minden az akarat helyes működésén múlik. Ha szeretnénk jók és tiszták lenni, jól tesszük, ha ezt meg is valósítjuk. De ha itt megállunk, ez a vágyunk nem ér semmit. Sokan jutnak romlásra, miközben remélnek és győzni akarnak bűnös hajlamaik felett. Nem hajolnak meg Isten akarata előtt. Nem VÁLASZTJÁK az Istennek való szolgálatot.”

32 Mittehetünkazakaraterősítéseérdekében? Mit tehetünk az akarat erősítése érdekében? 1.Határozzunkeldolgokatéstartsunkkielhatározásunkmellett 1. Határozzunk el dolgokat és tartsunk ki elhatározásunk mellett -foglaljukírásba - foglaljuk írásba 2.Fejezzünkbemindenmunkát–necsapongjunk! 2. Fejezzünk be minden munkát – ne csapongjunk! 3.Vállaljunkfelvalamilyenkellemetlenteendőt 3. Vállaljunk fel valamilyen kellemetlen teendőt 4.Ébredésutánrögtönkeljünkkiazágyból 4. Ébredés után rögtön keljünk ki az ágyból 5.Mindigalaposan,átgondoltanolvassunk 5. Mindig alaposan, átgondoltan olvassunk 6.Azakaraterőgyakorlással,önuralommal,önmegtartóztatássalisfejleszthető 6. Az akaraterő gyakorlással, önuralommal, önmegtartóztatással is fejleszthető 7.Éljünkegészségeséletet 7. Éljünk egészséges életet 8.Váljékszokásunkká,hogyéletünketkonkréttervekszerintésne véletlenszerűenéljük 8. Váljék szokásunkká, hogy életünket konkrét tervek szerint és ne véletlenszerűen éljük 9. Ne mások véleménye, szokásai irányítsanak, hanem saját meggyőződésünk 10.Kössükösszeakaratunkatamennyei Erőforrással 10. Kössük össze akaratunkat a mennyei Erőforrással

33 Minden idegsejt több elágazó szállal rendelkezik (alternatív útvonalak) – TEHÁT MÁS UTAT IS VÁLASZTHATUNK Ha ellenállunk a régi beidegződéseknek – új idegingerület-közvetítő anyag, GABA keletkezikHa ellenállunk a régi beidegződéseknek – új idegingerület-közvetítő anyag, GABA keletkezik Az elhatározás erőssége határozza meg, mekkora energiával érkezik az üzenet (30 mV – 40 mV)Az elhatározás erőssége határozza meg, mekkora energiával érkezik az üzenet (30 mV – 40 mV) 10 mV energiára van szükség ahhoz, hogy egy idegsejt kisüljön.10 mV energiára van szükség ahhoz, hogy egy idegsejt kisüljön. „Saját magunk szőjük sorsunkat, a jót is, a rosszat is, eltéphetetlenül. A legkisebb tett is kitörölhetetlenül nyomot hagy valahol bennünk, akár erényes, akár bűnös tettről legyen szó.” Ajellemetaszokásosszavakéscselekedetekformáljákki, vagyisezekalapvetőiránya. A jellemet a szokásos szavak és cselekedetek formálják ki, vagyis ezek alapvető iránya.

34 GYAKORLATI TANÁCS: Próbáljuk meg előre látni és elkerülni azokat az alkalmakat, amikor a rossz szokás leggyakrabban támadni szokott és tudatosan tervezzünk helyettesítő cselekvéseket, elterelő módszereket ezekre az időpontokra. Ez a ritmus-mintázat megtörésének stratégiája „Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg!” „Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.” „Továbbá atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret – ezekről gondolkodjatok.”

35 Könyvajánló


Letölteni ppt "AGYTAKARÍTÁS. Téma Az agy csodálatos öngyógyító képessége."

Hasonló előadás


Google Hirdetések