Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyűrűs szénhidrogének (benzol, toluol, xilol) és az egyéb oldószerek hatása a szervezetre. Az alkoholfogyasztás és az oldószerek együttes hatása. Biológiai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyűrűs szénhidrogének (benzol, toluol, xilol) és az egyéb oldószerek hatása a szervezetre. Az alkoholfogyasztás és az oldószerek együttes hatása. Biológiai."— Előadás másolata:

1 A gyűrűs szénhidrogének (benzol, toluol, xilol) és az egyéb oldószerek hatása a szervezetre. Az alkoholfogyasztás és az oldószerek együttes hatása. Biológiai monitoring és egyéb laboratóriumi vizsgálatok szerepe és jelentősége a foglalkozás-egészségügyi orvos gyakorlatában (pl. festő-mázoló, fényező, benzinkút kezelő, fakitermelő, útépítő, karbantartó, laboratóriumi/ vegyipari dolgozók)

2 Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2008 — 198 pp. — 21 x 29.7 cm ISBN 978-92-9191-171-4 FJOKK, OMFI

3 A kémiai ipar Európa harmadik legnagyobb iparága 1,7 M munkavállalót alkalmaz közvetlenül, 3 M -t közvetett módon. A regisztrált szerves és szervetlen kémiai anyagok száma mintegy 70 M 12,000 új naponta Évi 400 M tonnát állítanak elő, amelynek 10% -a veszélyes anyag

4 Az EU munkavállalóinak 15% -a kerül kapcsolatba kémiai anyagokkal munkaidejének legalább 15% -ban. EU-ban évente 74 000 haláleset következik be munkahelyi veszélyes kémiai anyagok károsító hatása következtében.

5 Hazardous Materials Identification System (HMIS) III 0-4 nincs, enyhe, időszakos, jelentős, életveszélyes

6 NFPA 704 az amerikai Nemzeti Tűzvédelmi Szövetség-National Fire Protection Association szabványa, tűzgyémántamerikai kék az egészségre ártalmas hatást,egészségre a vörös a tűzveszélyességet,tűzveszélyességet a sárga a kémiai aktivitást,aktivitást a fehér pedig az egyedi, különleges veszélyeket 0-4 skálán

7

8

9

10 Nils Gustaf Dalén Nobel díj Fizika 1912 azbeszt szigetelés Thomas Midgley 1889 – 1944 Ólmozott benzin Freonok

11

12 Illékony szerves anyagok- Volatile organic compounds (VOC) Monoklórbenzol-Monsanto Lasso, Paul Francois 2004, 2012, EU-2007 Orlando

13 EU 5 EU 113 HU 339

14 Technische Regel für Gefahrstoffe 910 EU-ban 5 kötelező határérték

15 Permissable exposure limit Time weighted avarage Treshold limit value STEL short term exposure limit Recommended exposure limit American Conference of Governmental Industrial Hygienists

16

17

18 A benzol háromféle dimetil-származékát xiloloknak nevezzük. A benzol homológjai. A három izomer neve : o-xilol (orto- xilol), m-xilol (meta-xilol) és p-xilol (para- xilol)benzolhomológjaiizomer oldószerként használják. Például zsírok, természetes– és műgyanták oldására használnak xilolokat. Emellett lakkok, festékek, ragasztók rovarirtószerek készítésekor is alkalmaznak xilolokatzsírok

19 Kemenyan, benzoé gyanta, Gombong, Java tinturáját rózsavizzel keverik a szűzlánytejet nyerik

20 Styrax platanifolius, fragrant snowbell, benzoéfa

21 1825 Világítógáz készítés során a maradék oljaból izolálta „Flowers of benzoin” Benzoic acid Benzin, benzol, benzene 1791-18687

22 Chemical agents and related occupations volume 100 F A review of human carcinogens This publication represents the views and expert opinions of an IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, which met in Lyon, 20-27 October 2009 lyon, france - 2012 iarc monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans

23

24

25 Reference Exposure Level REL for a 6-hour exposure (Level Protective Against Severe Adverse Effects): 1,300 ug/m 3 LOAEL 100 ppm NOAEL 40 ppm Terhes nőstény patkányok LOAEL bizonytalansági faktor 1 Interspecies bizonytalansági faktor 10 Intraspecies bizonytalansági faktor 10 kumulativ bizonytalansági faktor 100 Reference Exposure Level 0.4 ppm (1.3 mg/m³; 1,300 ug/m³)

26 The most common exposures (numbers of exposed workers) to agents covered by CAREX in 15 member states of the European Union in 1990-93

27 Nem foglalkozási expozíció a nagyobb 1 mg/cm 2 /óra a felszívódás üteme

28 BENZENE Benzene was considered by previous IARC Working Groups in 1981 and 1987 (IARC, 1982, 1987). Since that time new data have become available, which have been incorporated in this Monograph, and taken into consideration in the present evaluation.

29

30

31

32

33 Malignus folyamatok ANLL/AML MDS MLL CML CLL NHL MM HD Daganatok Tüdő Vese Orr-melléküreg Melanoma Gyomor Prostata

34

35 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Ez a rendelet szabályozási tárgykörében a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: a)a Bizottság 91/322/EGK irányelve (1991. május 29 b)80/1107/EGK irányelv végrehajtása céljából javasolt határértékek megállapításáról; b) a Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) [tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében]; c) a Bizottság 2000/39/EK irányelve (2000. június 8.) szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról; d) a Bizottság 2006/15/EK irányelve (2006. február 7.) a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásához a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek második listájának e) 33 a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK irányelv módosításáról szóló 2009. december 17-i 2009/161/EU bizottsági irányelv; 33 f) 34 a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i 2014/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 34

36 Comission Directive 2000/39/EC establishing a first list of indicative occupational exposure limit values EU 3 61 chemical agents Directive 2006/15/EC - indicative occupational exposure limit values EU 2 33 chemical agents Directive 2009/161/EU - indicative occupational exposure limit values EU 4 19 chemical agents összesen 113 Hazai lista 339 91/322/EGK irányelvben közölt érték EU1

37 b: bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe; i: ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); k: rákkeltő; m: maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); sz: túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag (az anyagra érzékeny egyéneken „túlérzékenységen” alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat); EU191/322/EGK irányelvben közölt érték; EU22006/15/EK irányelvben közölt érték; EU32000/39/EK irányelvben közölt érték; EU42009/161/EU irányelvben közölt érték BEMbiológiai expozíciós mutató. BHMbiológiai hatásmutató mg/m3 milligram légköbméterenként, 20 °C-on és 101,3 KPa légköri nyomáson

38

39 3. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez Fizikai, kémiai kóroki tényezők, amelyek expozíciója időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot tesz szükségessé toluol évenként bm

40 2. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelethez A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós és hatásmutatók megengedhető határértékei VIZELETBEN ABCDE 1 Megengedhető határérték 2 Vegyi anyag Biológiai expozíciós (hatás) mutató Mintavétel ideje mg/g kreatinin mikromol/ mmol kreatinin (kerekített értékek) 5 Benzolt,t-mukonsav m.u.1,51,2 20 Toluolo-krezolm.u.11,05 22 Xilol metil- hippursavak m.u.1500860

41 A vegyi anyagok esetében a fokozott expozíciós esetek kiszűrésére biológiai monitorozást (BM), az ún. biológiai expozíciós (hatás) mutató (BEM) vizsgálatokat végezzük. Ezek azok a paraméterek, amelyekkel a vegyi anyagok és szervezet közötti kölcsönhatások egyénenként,mennyiségileg jellemezhetőek. A BEM vizsgálatokról a munkáltatóknak kell gondoskodni! A vizsgálatok gyakoriságát - alapul véve a vonatkozó jogszabályban előírtakat - és irányát munkakörönként, írásban az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok keretében a munkáltatók kötelesek meghatározni. Elkészítéséhez a foglalkozás-egészségügyi szolgálat (FESZ) szakorvosának véleményét is ki kell kérnie, aki az expozíciók figyelembevételével a jogszabályban előírtaktól eltérő gyakoriságot is megállapíthat. Kombinált vegyi anyag expozíciók esetén a legrövidebb gyakoriságot kell alkalmazni. A biológiai minták analízisét csak a jogszabályban előírt követelményeknek megfelelő laboratórium végezhet!

42 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 3. számú melléklet : 6. Azon munkavállalók számára, akik nem kumulatív anyaggal dolgoznak, aktuális munkahelyi levegőtisztasági mérések eredményei a külön jogszabályban előírt határérték alattiak, a technológia stabil és a veszélyes anyag egyéb úton nem juthat a dolgozó szervezetébe – A foglalkozás-egészségügyi orvos véleményének figyelembevételével - az adott munkahelyen a biológiai monitor vizsgálatok nem kötelezőek, kivéve a külön jogszabály [26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet] által érintett citogenetikai vizsgálat, tumor marker meghatározás eseteit.

43 www.dunaferr.hu/documents/hun/egyeb

44

45

46

47

48

49

50

51 DNEL derived no effect level, DMEL derived minimal effect level, PNEC predicted no effect concentration

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Benzene or counterparts thereof (the counterparts of benzene are defined by the formula: CnH2n-6) Annex I 126.01 Definition of causal agent Benzene is a volatile, colourless, liquid, aromatic hydrocarbon whose vapours are heavier than air, with a boiling-point of 80o C. Main occupational uses and sources of exposure: In the past, benzene was widely used as a solvent (in glues, paints, varnishes, lacquers, scouring of metal parts, for dry cleaning and in printing inks); present in amounts of 20% or more in solvent-mixtures in the 50s and 60s; and up to 5% in the 70s. Currently, such uses are strictly regulated (mostly present in solvent mixtures in concentrations of < 0.1 %). Nevertheless the worldwide production of benzene is still growing (Western Europe 10 million tonnes in 2004). It is still present in car fuel (1 to 2% in petrol). It is used in the synthesis of a variety of chemical products (styrene, cumene, cyclohexane, nitrobenzene, chlorobenzene, phenol). Exposure is also possible during the production of benzene via coal tar distillation or from petroleum or when cleaning tanks in which benzene has been stored. It is also a natural part of crude oil and cigarette smoke. Benzene is absorbed by the skin at a rate of 1 mg/cm2/h.

63 Toxic effects 1. Local effects o Irritant effects Benzene is an irritant to the skin, eyes and respiratory tract. See section on Occupationally caused irritation of the skin and mucous membranes in Annex I entry nr. 202. 2. Systemic effects o Narcotic effects Headaches, dizziness, nausea, drowsiness, confusion, unconsciousness, possibly coma. Exposure criteria: Minimum intensity of exposure: Occupational exposure confirmed, if possible assessed, by: - History and study of working conditions showing evidence of acute benzene poisoning; - and, if available: workplace air monitoring; biological monitoring. Expozíció kritériuma: anamnézis, toxikus tünetek (helyi, ált) Mérési adatok: munkahelyi levegő (környezeti) munkavállaló (biológiai, t,tMUC, S-PMA)

64 Guide values: Concentration time clinical effects 25 ppm 8 h no acute clinical symptoms 50-150 ppm 5 h headache, lassitude, weakness 500 ppm 1 h vertigo, drowsiness, nausea 7500 ppm ½ h dangerous to life Minimum duration of exposure: From a few minutes to a few hours, depending on the intensity of exposure. Maximum latent period: 24 hours. Non-carcinogenic haematological effects Hypoplasia: thrombocytopenia and/or leucopenia, and/or anaemia Hyperplasia: thrombocytosis, and/or leucocytosis, and/or erythrocytosis

65 Exposure criteria: Minimum intensity of exposure: Occupational exposure confirmed, if possible assessed, by: History and study of working conditions providing evidence of exposure to benzene; and, if available: Biological monitoring · blood: benzene · urine (end of shift sample): t,t-muconic acid, S-phenylmercapturic acid Workplace air monitoring Any benzene values found in blood, urine or in terms of the atmospheric concentration require judgment as it should be noted that it is problematic to give a value for the atmospheric concentration and nearly impossible to establish a limit for benzene in blood or the metabolites. In any event, exposure levels well above current standards and indicating poor control of exposure in the workplace, are therefore likely to have a role in causing ill-health (See section on Use of Airborne Occupational Exposure Limits in the Preface).

66 Minimum duration of exposure : A few days are sufficient to cause depression of the bone marrow when exposure takes place at high atmospheric concentrations ( 160 mg/m³) (> 50 ppm ). One month for other haematological effects. Maximum latent period: · One year for medullary hyperplasia. · One month for medullary depression. Leukaemia The most common form is acute myeloblastic leukaemia. The relationship between exposure to benzene and development of various other forms of leukaemia or non Hodgkin lymphomas continues to be investigated (See section on Occupational cancers in the Preface). MINIMÁLIS EXPOZÍCIÓ

67 Minimum intensity of exposure : Occupational exposure confirmed, if possible assessed, by: History and study of working conditions providing evidence of excessive exposure to benzene (both by inhalation and skin absorption); and, if available: Biological monitoring · blood: benzene > 5 μg/l; · urine (end of shift sample) t,t-muconic acid > 2 mg/l, S-phenylmercapturic acid > 45 μg/g creatinine. Workplace air monitoring · Guide values (for previous exposures): atmospheric concentration > 1 ppm: Minimum duration of exposure: Six months unless there are antecedents of medullary aplasia. Maximum latent period: Does not apply. Induction period: Five years. o Effects on reproduction Benzene is mutagenic to germ cells. See document on reproductive risks from occupational exposures.

68 Exposure criteria: Minimum intensity of exposure: Occupational exposure confirmed, if possible assessed, by: - History and study of working conditions providing evidence of acute exposure, and if available: - Biological monitoring - Toluene: toluene in blood, o-cresol in urine; - Xylene: xylene in blood, methylhippuric acid in urine; - Ethylbenzene: 2-, and 4-ethylphenol or mandelic acid plus phenylglyoxylic acid. - Workplace air monitoring Guide values toluene 2.5 ppm odour threshold 100 ppm 8 h no symptoms, very mild headache possible 200 ppm 8 h mild irritant effects 400 ppm 8 h irritation, incoordination 800 pmm 3 h pronounced nausea 4000 ppm 1 h narcosis xylene 1 ppm odour threshold 100 ppm 4 h no effect on reaction time 200 ppm 4 h irritant effects, prolonged reaction time, impairment of vestibular and visual function 300 ppm 2 h performance decrement (decrements in psychometric tests such as memory span and choice reaction time) 700 ppm 1 h dizziness

69 Phenol, S-phenylmercapturic acid (S-PMA), tt-MA is one of the well- known benzene metabolites excreted in urine (see fig. 1)

70 HPLC Parameters Linearity: 0.24 - 20 mg/l Recovery: 75 - 80 % Lower detection limit: 0.07 mg/l Lower determination limit 0.24 mg/l Intraassay precision: 5.9 % Interassay precision: 5.5 % Pump: gradient pump, flow rate: 1.0 ml/min Injection volume: 50 µl Injection interval: 18 min UV-Detector: 264 nm HPLC-Thermostat: 45°C t,t-Muconsav vizeletben 70 ug/l

71 Limit of detection 0.017 mg/L (S/N = 3) KNAUER PLATINblue UHPLC system 17 ug/l

72

73 Gilson GX‐271 Liquid Handler with 402 Dual with Tee Syringe Pump, 306 Mobile Phase Pumps, and a 152 UV‐VIS Detector.

74 ortokrezol

75

76 Ivóvíz benzol tartalom Élethosszig tartó plussz rák rizikó 10 −4, 10 −5 és 10 −6 ha a mennyiség 0,1, 0,01 és 0,001 mg/l A háttér előforduláson felül 10 000, 100 000 illetve 1 millió emberből plussz 1 fő Levegő benzol tartalom A daganat rizikó 10 −4, 10 −5, 10 −6 17, 1,7 illetve 0,17 μg/m 3 levegő koncentráció esetén

77

78 Benzol az atmoszférában Ólmot helyettesítő adalék Németországban 1993-ban 32 millió tonna üzemanyag égett el. 10 millió tonna aromás 750 000 kg ebből benzol 1991 ben 100 000 tonna folyt el a töltőállomásra szállítás során 78 000 tonna tankolás során autókba, motorokba Levegő benzol tartalma (Sydney) Nyáron 4,1 ppb (parts per billion) Télen 7,6 ppb Csúcskoncentráció 12-25 ppb A városokban a levegő benzén tartalmának 75% -a kipugógáz eredetű

79 Katalizátor nem csökkenti 15 perc felmelegedés 40-50 000 km után már alig hatásos

80 Az MSZ EN 228 sz. magyar szabvány 2000-től a motorbenzinek benzoltartalmának 2- ről max. 1 v/v%-ra történő csökkentését írja elő. Hasonlóképpen csökken a jövőben a megengedhető maximális aromás-, és olefintartalom, és nő a 100 °C-ig átdesztilláló könnyű frakció részaránya (E100). Az említett minőségi előírások szigorodását az 1. táblázat szemlélteti. KORSZERŰ MOTORBENZINEK ELŐÁLLÍTÁSA – KÖNNYŰBENZIN IZOMERIZÁLÓ ÉS KATALITIKUS REFORMÁLÓ ÜZEMEK KAPCSOLATRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA VALKAI ISTVÁN (1), HANCSÓK JENŐ (2), SZAUER GYÖRGY (1), SZALMÁSNÉ PÉCSVÁRI GABRIELLA (1) (1) MOL Magyar Olaj és Gázipari Rt. (2) Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

81 BioSyn ultra-tiszta benzol és más aromás szennyezés mentes benzin DM-X 95G™, Europe $23.00 / gallonDM-X 95G Audi 'E-Benzin' kőolaj mentes, kén és benzolmentes

82

83

84

85

86

87 www.epalya.hu

88 7535 Festő és mázoló 371 A foglalkozás tartalma: különböző létesítmények, köz- és lakóépületek külső és belső felületét vonja be különböző védő- vagy díszítőanyaggal, pl.: festékkel, tapétával. Feladatai: bevakolt falak, fém- és fa-anyagok, pl.: ajtók, ablakok, kerítések, hidak és különböző acélszerkezetek festése és mázolása, falfelületek papír, vászon vagy műanyag tapétával való befedése, a szükséges anyagmennyiség meghatározása, a felület előkészítése, tisztítása, a hézagok, repedések kitöltése, vakolása, festék kikeverése, a felület festése, a tapéta méretre vágása, ragasztása. Készségek és kompetenciák: koncentrált figyelem, szem-kéz koordináció, kézügyesség és jó tapintás, megbízhatóság, esztétikai érzék szükséges a munkavégzéshez. A foglalkozás jellege: álló, gyakran kényszertesthelyzetben, épületen belül, valamint kívül, magasban (létrákon, magasító szerkezeteken) védőeszközök alkalmazásával végzett közepesen nehéz fizikai munka.

89 A foglalkozás egészségre gyakorolt hatása: jelentős a baleseti egészségkárosodás (esés, sérülés, közlekedés) veszélye. Kedvezőtlen klimatikus viszonyok, termális diszkomfort. Zaj, ultrafinom porok, festékszemcsék, egésztest és kéz-kar vibráció, füst, vegyi anyagok (VOC-volatilis organikus vegyületek, festékek-azofestékek, anilin, fémek- króm, kobalt, nikkel, szerves oldószerek, így toluol, n-hexán, metilalkohol, aromás szénhidrogének) toxikus, egészségkárosító hatásai. Az ágazati tevékenység és az alkalmazott kémiai anyagok daganatok, kardiovaszkuláris, légúti, bőr, gyomor-bél, idegrendszeri, immun, endokrin és érzékszervi megbetegedések kialakulásának kockázatát fokozzák. Gyakoriak a légúti, bőr allergiás megbetegedések, a májkárosodás. Biológiai kórokok előfordulása lehetséges. Kézi teheremelés és kényszertesthelyzet fokozza az ízületi, váz és izomrendszeri betegségek gyakoriságát. Ergonómiai, pszichés és pszichoszociális egészséget érintő kockázatok. A festők között nagyobb a pneumococcus pneumónia előfordulási gyakorisága. A festők kockázata a tüdőrák kialakulására 22-55%-al nagyobb. A foglalkozás IARC 1 rákkeltő besorolású (5. sz. melléklet).

90 Lehetséges kórokok: baleseti kockázat. Fizikai, kémiai kóroki tényezőkel történő expozíció (kötelező EU határértékek: benzol 1 ml/m3, vinil-klorid 3 ml/m3, ólom 0,15 mg/m3). Ergonómiai, pszichoszociális kóroki tényezők, pszichés hatás (3. sz. melléklet). Kizáró, korlátozó okok és tényezők: olyan betegségek és/vagy állapotok, amelyek befolyásolják a szellemi, fizikai teljesítőképességet, az érzékszervek működését és a kommunikációt (2. sz. melléklet).

91 Megjegyzések: általános prevenciós stratégia javasolt egészségfejlesztés céljából (1. sz. melléklet). Audiológiai, EKG, mellkas röntgen légzésfunkciós, laboratóriumi vizsgálatok szükségesek. Kardiovaszkuláris és daganatos megbetegedések felismerését célzó szűrővizsgálatok ajánlottak. Jogszabály: a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról kötelezően szabályozza Magyarországon az egyes kémiai kóroki tényezők munkakörnyezeti határértékét, biológiai monitorozásának rendjét. Védőoltások: tetanusz, szezonális influenza, pneumococcusok elleni védőoltás javasolt. Megelőzés: kollektív védelem balesetek, fizikai, kémiai, biológiai, ergonómiai kockázatok ellen (helyiségek, berendezések, gépek, eszközök tervezése). Védőeszközök: leesés elleni védelem, légzésvédelem, védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, arc, szem és fejvédelem (6. sz. melléklet).

92


Letölteni ppt "A gyűrűs szénhidrogének (benzol, toluol, xilol) és az egyéb oldószerek hatása a szervezetre. Az alkoholfogyasztás és az oldószerek együttes hatása. Biológiai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések