Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkaügyek világa V. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkaügyek világa V. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”"— Előadás másolata:

1 A munkaügyek világa V. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”

2 Kismamák a kisvállalkozásokban szabályosan, humánusan

3 FIGYELEM! Jelen segédlet nem helyettesíti a jogszabály tartalmát és nem alkalmas a közvetlen jogalkalmazásra! Kérem a tisztelt felhasználót, hogy minden esetben a jogforrásból közvetlenül tájékozódjon. Jelen jegyzet rövidítéseket, hivatkozásokat tartalmaz, amelyek a megértést szolgálják, esetenként csak utalások jelennek meg és a kivételeket sem teljes körűen sorolják. A feldolgozásra kerülő rész a jelen időben rendelkezésre álló jogforrások, tervezetek, illetve munkaanyagok alapján történik és nem tartalmazza a későbbiekben kihirdetett módosításokban, önálló törvényekben, rendeletekben foglalt szabályokat. Külön jelölés hiányában a hivatkozások a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről –ra vonatkoznak.

4 A történelem 1928. Évi XXVII. Törvénycikk az 1919. évben Washingtonban tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a nőknek a szülés előtt és után való foglalkoztatása tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről.

5 Feladat Létszámbővítést tervez a munkáltató. Fogalmazzon meg hirdetést az alábbi pozíciókra: Megszakítás nélküli működésű, zajos üzemben végzett kézi anyamozgató csomagoló munkakörben, rakodási egységek 20-40 kg-os dobozok. Csak hétvégi munkaidő, vegyszeres finomtakarítás.

6 Kisgyerekes/kismama felvétele 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 5. § Az egyenlő bánásmód követelményét a 4. §-ban foglaltakon túl az adott jogviszony tekintetében köteles megtartani,4. § d) a munkáltató a foglalkoztatási jogviszony, az utasításadásra jogosult személy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve az ezekkel közvetlenül összefüggő jogviszonyok tekintetében. 7. § (1) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti - különösen a III. fejezetben meghatározottak szerint - a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a közvetett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás.

7 Kisgyerekes/kismama felvétele 8. § Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt … l) anyasága (terhessége) vagy apasága, 21. § Az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, különösen a következő rendelkezések meghatározásakor, valamint azok alkalmazásakor: a) a munkához való hozzájutásban, különösen nyilvános álláshirdetésben, a munkára való felvételben, az alkalmazási feltételekben; b) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését megelőző, azt elősegítő eljárással összefüggő rendelkezésben; c) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésében és megszüntetésében;

8 Kisgyerekes/kismama felvétele Mt. 10. § (1) A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyhez fűződő jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

9 Feladat Felvehet-e a munkáltató olyan Gyes-es kismamát, aki eredeti munkahelyén nem mondott fel?

10 Párhuzamos munkaviszonyok 6. § (2) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti. 8. § (1) A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. 42. § (2) A munkaszerződés alapján a)a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, 52. § (1) A munkavállaló köteles a) a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, b) munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére állni,

11 Példa Felvehet-e a munkáltató olyan Gyed-es kismamát, aki eredeti munkahelyén nem mondott fel?

12 Párhuzamos munkaviszonyok 1997. Évi LXXXIII tv. 42/C. § Nem jár a gyermekgondozási díj, ha a) a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást - ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja;

13 Feladat Hogyan oldható fel - előrelátóan, humánusan - az a probléma, miszerint a kisgyermekes munkavállaló gyermeke esetleges betegsége miatt gyakrabban esik ki a munkából?

14 Munkaszervezési alternatívák Nagyszülő tud vigyázni a gyermekre. Apuka, anyuka felváltva maradnak otthon a gyermekkel. Az Ön példája… -------------------------------------------------------- 92. § (5) A felek az adott munkakörre irányadó teljes napi munkaidőnél rövidebb napi munkaidőben is megállapodhatnak (részmunkaidő). És munkaidő-beosztása: munkáltató oldalán: egyenlőtlen munkaidő-beosztás munkavállaló kérésére 196-197. §, 198-200. § Távmunka, bedolgozó 194. § A munkakör megosztása

15 Feladat Mi a véleménye az alábbi munkáltatói gyakorlatról? A felek határozatlan idejű munkaviszony létesítettek tárgyhó 15-én a következő hónap 1-i munkába állással. A munkavállaló időközben bejelenti várandósságát. A munkáltató közli: ne álljon munkába, nem kívánja foglalkoztatni.

16 Elállás jogszerűsége 10. § (1) A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyhez fűződő jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. 48. § A munkaviszony kezdetének napját a munkaszerződésben kell meghatározni. 2) Az (1) bekezdésben meghatározott tartam alatt a munkaszerződéstől bármelyik fél elállhat, ha a munkaszerződés megkötését követően körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna.(1) bekezdésben

17 Elállás jogszerűsége 6. § (1) A munkaszerződés teljesítése során - kivéve, ha törvény eltérő követelményt ír elő - úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. (2) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti. (3) A munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat.

18 Elállás jogszerűsége 6. (4) Az e törvény hatálya alá tartozók kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges. 7. § Tilos a rendeltetésellenes joggyakorlás. E törvény alkalmazásában rendeltetésellenes a jog gyakorlása különösen akkor, ha az mások jogos érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányul vagy ehhez vezet.

19 Feladat GYED leteltével újonnan felvett téti munkavállaló alkalmazható-e győri munkahelyen? És az egyszerűsített (efo) foglalkoztatott?

20 Kisgyerekes munkavégzési helye 53. § (3) A munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára a) a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig, b) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, 203. § 51 (1) A munkaviszonyra 51 b) az 53. §-ban... foglaltak nem alkalmazhatók.53. §

21 Feladat Gyesről Iker gyesről Gyedről visszatérő régi munkavállalónk újra 2 műszakban (6-14.20 és 14.00-22.20-ig) kell dolgoznia. Jogszerű ez, vagy átszervezést igényel. Miért?

22 Munkaidő-szervezés 113. § (1) A munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályokat a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni (2)(4) bekezdésben a) a munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig, b) a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló esetén gyermeke hároméves koráig, (3) Az (1) bekezdés a)-b) pontban meghatározott munkavállaló számára éjszakai munka nem rendelhető el.(1) bekezdés a)b) pontban 89. § Éjszakai munka: a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített munkavégzés.

23 Feladat Várandós munkavállalója kapcsán milyen munkafeltételeket kell/szükséges átgondolni (esetleg változtatni)? És az egyszerűsített (efo) foglalkoztatott esetében?

24 Munkafeltételek 51. § (1) A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá - a felek eltérő megállapodása hiányában - a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani.

25 Munkafeltételek tárgyi (zaj, hőmérséklet, sugárzás stb.) személyi (a munkavállaló egészségügyi alkalmassága) 51. § (4) technológiai (álló munka,kényszer- testhelyzet) munkaszervezési (éjszaka, szünetek, munkavégzés alóli mentesülések)

26 Munkafeltételek Rendkívüli munkaköri orvosi vizsgálat indokolt lehet! Eredménye: alkalmas, ideiglenesen nem alkalmas nem alkalmas Foglalkoztathatósági szakvélemény (efo)?! Munkahelyi kockázatértékelés: „sérülékeny” csoport

27 Feladat Mit tehetnek a felek, ha a munkafeltételek nem igazíthatók a várandós munkavállaló megváltozott állapotához?

28 Egészségi alkalmasság 60. § (1) A munkavállaló számára egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani, ha várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig - munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján - a munkakörében nem foglalkoztatható. A munkavégzés alól fel kell menteni, ha az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása nem lehetséges. (2) A munkavállaló a felajánlott munkakörnek megfelelő alapbérre jogosult, amely a munkaszerződés szerinti alapbérénél kevesebb nem lehet. A felmentés idejére alapbére illeti meg, kivéve, ha a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el.

29 Állásidő 86. § (1) Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama. 146. § (1) A munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő)- az elháríthatatlan külső okot kivéve - alapbér illeti meg.

30 Feladat Várandós kismama raktárosként dolgozik. Egyik munkanapján megtagadja a munkavégzést arra hivatkozva, hogy a raktárban túlságosan hideg van, s e szélsőséges körülmény veszélyezteti az egészségét (gyermekét), s távozik.

31 Utasítás megtagadása 54. § (2) A munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. (3) A munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni.

32 Feladat Hová, mikor, milyen időtartamban kötelező elengedni munkából a várandós kismamát? Megteheti, hogy nem közli távolmaradása okát?

33 Munkavégzés alóli mentesülések 55. § (1) A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a) keresőképtelensége, b) a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés, valamint c) a kötelező orvosi vizsgálata tartamára, továbbá e) a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órára, j) a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára,

34 Adatvédelem-szenzitív adatok 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 3. § E törvény alkalmazása során: 3. különleges adat: b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

35 Feladat Mi a felek teendője, ha 3 műszakos operátor 12 hetes várandós munkavállaló a jövőben egy műszakos takarító munkakörben kerül foglalkoztatásra, terv szerint még legalább 3 hónapig? Mi a felek teendője, ha a munkavállaló részmunkaidős és tervei szerint már csak maximum két hónapot szeretne dolgozni?

36 Munkaszerződés módosítása 60. § (1) A munkavállaló számára egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani, ha várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig - munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján - a munkakörében nem foglalkoztatható. A munkavégzés alól fel kell menteni, ha az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása nem lehetséges. (2) A munkavállaló a felajánlott munkakörnek megfelelő alapbérre jogosult, amely a munkaszerződés szerinti alapbérénél kevesebb nem lehet. A felmentés idejére alapbére illeti meg, kivéve, ha a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el.

37 Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás 53. § (1) A munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. (2) Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony évközben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell.(1) bekezdés

38 Feladat Mi a véleménye az alábbi munkáltatói gyakorlatról? A felek határozatlan idejű munkaviszonyt létesítettek 30 nap próbaidővel. A munkavállaló időközben várandós, –E tényt közli. –E tényt nem közli. A munkáltató „elküldi” a munkavállalót.

39 Megszüntetés jogszerűsége Ha az állapot ismeretében történik a jogviszony megszüntetése: Megszüntetései módok, Jogszerű/jogellenes Ha az várandósságról a munkáltatónak nincs tudomása: Megszüntetési módok, Jogszerű/jogellenes

40 Feladat Lehet-e olyan helyzet, amikor a várandós munkavállalónak érdeke lehet, hogy várandóssága alatt megszüntetésre kerüljön a munkaviszonya?

41 Munkaviszony megszüntetése munkavállalói érdekből Van már saját terve a jövőre: külföldre készül, saját vállalkozást fog indítani stb. ÉS Megegyezés később esedékes juttatásokról. ----------------------------------------------------- Tudható a munkáltató várható „megszűnése” ÉS Megegyezés később esedékes juttatásokról.

42 Feladat A munkáltató milyen módon „tudja” „elküldeni” a várandós kismamát? Miért merül fel a munkáltatókban, hogy „elküldjék” a várandós kismamát?

43 Felmondási tilalmak 65. § (3) A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a) a várandósság, b) a szülési szabadság, c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §),128. §130. § e) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt.

44 Feladat Kft. ügyvezetője lesz várandós. Milyen eltérésekkel kell számolni az ő esetükben a fentiekhez képest?

45 Munkavégzésre irányuló jogviszonyok-vezetők Tagi jogviszony Munkaviszony normál vezető állású

46 Vezető állású kismama - felmondás 210. § (1) Munkáltatói felmondás esetén a) a 65. § (3) bekezdés c) pontot,65. § (3) bekezdés c) pontot b) a 66. § (1)-(6) bekezdését és66. § (1)(6) bekezdését c) a 68. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni.68. § (2) bekezdését

47 Feladat Mikortól kell új dolgozó felvételével helyettesíteni a várandós munkavállalót?

48 Kismamák helyettesítése Kell-e új dolgozó? belső átcsoportosítás, munkakör megszüntetés, munkakör összevonás Ha kell, mikortól? betanítás, átadások Milyen hosszú időre tervezzünk helyettesítést? Ki dönti el?

49 Helyettesítő új munkavállaló 192. § (1) A határozott idejű munkaviszony tartamát naptárilag vagy más alkalmas módon kell meghatározni. A munkaviszony megszűnésének időpontja nem függhet kizárólag a fél akaratától, ha a felek a munkaviszony tartamát nem naptárilag határozták meg. Ez utóbbi esetben a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkaviszony várható tartamáról.

50 Helyettesítő belső munkatárs 45. § (1) A munkaszerződésben a feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében. 46. § (1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót d) a munkakörbe tartozó feladatokról, 58. § A felek a munkaszerződést közös megegyezéssel módosíthatják. A munkaszerződés módosítására a megkötésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

51 Határozott idejű helyettesítés 192. § (2) A határozott idejű munkaviszony tartama az öt évet nem haladhatja meg, ideértve a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát is. (4) A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belüli ismételt létesítése csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges. A megállapodás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására.

52 Feladat Lehet-e kölcsönzött dolgozóval helyettesíteni a fizetés nélküli szabadságát töltő munkavállalót?

53 Kölcsönzött helyettes 214. § (1) E törvény alkalmazásában a) munkaerő-kölcsönzés: az a tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi (kölcsönzés), d) kölcsönzött munkavállaló: a kölcsönbeadóval kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállaló, akivel szemben a kikölcsönzés alatt a munkáltatói jogokat a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő megosztva gyakorolja (munkavállaló), e) kikölcsönzés: a munkavállaló által a kölcsönvevő részére történő munkavégzés.

54 Feladat Miért lehet jó technika a helyettesítést munkaerő-kölcsönzés alkalmazásával megoldani?

55 Munkaerő-kölcsönzés 220. § (1) A 66. § (2) bekezdése alkalmazásában a kölcsönbeadó működésével összefüggő oknak minősül a kikölcsönzés megszűnése.66. § (2) bekezdése (2) A felmondási idő tizenöt nap.

56 Feladat Mi a kölcsönbeadó és mi a kölcsönvevő feladata/felelőssége, ha a kölcsönzött munkavállalója lesz várandós?

57 Kölcsönzött dolgozó várandóssága 218. § (4) A kikölcsönzés tartama alatt a) a munkavállaló munkavédelmével, b) az 51. § (1) és (3)-(5) bekezdésében foglaltakkal, valamint51. § (1)(3)(5) bekezdésében c) a munkaidővel és pihenőidővel, ezek nyilvántartásával kapcsolatos, a munkáltatót megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket a kölcsönvevő gyakorolja és teljesíti. 219. § (1) A kikölcsönzés tartama alatt a munkavállaló számára biztosítani kell a kölcsönvevővel munkaviszonyban álló munkavállalókra irányadó alapvető munka- és foglalkoztatási feltételeket. (2) Az (1) bekezdésben foglalt alapvető munka- és foglalkoztatási feltételek különösen(1) bekezdésben a) várandós és szoptató nők, valamint d) az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezések.

58 Feladat Lehet-e diák foglalkoztatásával megoldani a helyettesítést a szülési szabadságát töltő munkavállaló munkakörében?

59 Diák helyettes Milyen típusú a jogviszony??? saját alkalmazásban munkaviszonyban munkaerő-kölcsönzöttként egyszerűsített foglalkoztatásban iskolaszövetkezeten keresztül

60 Diák helyettes 223. § (1) Az iskolaszövetkezet (munkáltató) és a nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja (munkavállaló) között harmadik személy (a szolgáltatás fogadója) részére nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében munkaviszony határozott időre létesíthető. 224. § (1) A szolgáltatás fogadója a munkavállalónak utasítást adhat. (3) A munkavállaló munkavégzési kötelessége teljesítésének tartama alatt a szolgáltatás fogadója gyakorolja, illetve teljesíti azokat a munkáltatót megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket, amelyek a) a munkavédelemmel, b) a nők, a fiatal munkavállalók, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával, c) a munkaidővel, pihenőidővel és ezek nyilvántartásával kapcsolatosak. (4) A szolgáltatás fogadójánál történő munkavégzés tartama alatt az iskolaszövetkezet munkavállalója számára biztosítani kell a szolgáltatás fogadójával munkaviszonyban álló munkavállalókra irányadó - a 219. § (2) bekezdésében foglalt - alapvető munka- és foglalkoztatási feltételeket.219. § (2) bekezdésében

61 Feladat Lehet-e megbízási szerződéssel felvenni helyettest a szülési szabadságát töltő munkavállaló munkakörébe?

62 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony Ptk.474. § (1) Megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni. Elsődleges minősítő jegyek: A tevékenység jellege, a munkakörként történő feladat-meghatározás A személyes munkavégzési kötelezettség Foglalkoztatási kötelezettség, rendelkezésre állása Alá-fölérendeltségi viszony Másodlagos minősítő jegyek: Az irányítási, utasításadási és ellenőrzési jog A munkavégzés időtartamának, a munkaidő beosztásának meghatározása A munkavégzés helyének meghatározása Az elvégzett munka díjazása A munkáltató munkaeszközeinek, erőforrásainak és nyersanyagainak felhasználása A biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek biztosítása Írásbeliség

63 Feladat Lehet-e egyszerűsített foglalkoztatott munkavállalóval helyettesíteni a szülési szabadságát töltő munkavállalót? Lehet-e saját munkavállalóval egyszerűsített foglalkoztatottként helyettesíteni a fizetés nélküli szabadságát töltő munkavállalót?

64 Efo-s mint helyettes 201. § (1) A törvényben meghatározott munkáltató és munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszonyt létesíthetnek. Érvénytelen az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaszerződés, ha annak megkötése időpontjában a felek között munkaviszony áll fenn. (2) A felek a munkaszerződést egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony létrehozása érdekében nem módosíthatják.

65 Feladat Mit, kinek, milyen sorrendben kell tenni, ha a kismama vissza szeretne jönni dolgozni? Bejelentés A munkakör „előkészítése” Munkaszerződés-módosítás: bér, esetleg munkakör, munkavégzés helye, egyebek Szabadság kiadása-átmeneti szabályok Munkába állás

66 Ha a kismama visszajönne… 133. § (1) A munkavállaló a fizetés nélküli szabadság igénybevételét legalább tizenöt nappal korábban írásban köteles bejelenteni. (2) A fizetés nélküli szabadság a munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg.

67 Ha a kismama visszajönne… 61. § (1) A munkáltató a munkakörök megjelölésével tájékoztatja a munkavállalókat a) a teljes vagy részmunkaidős, b) a távmunkavégzésre irányuló, valamint c) a határozatlan idejű munkaviszony keretében történő foglalkoztatás lehetőségéről. (2) A munkavállaló munkaszerződés módosítására irányuló ajánlatára a munkáltató tizenöt napon belül írásban nyilatkozik. (3) A munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig köteles a munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani.

68 Feladat 2010. január 1-től teljes munkaidős általános munkarendben foglalkoztatott, munkaviszonyban álló munkavállaló 2011. augusztus 1-én szült, pontosan 26. születésnapján, Thgys-t is e naptól igényelt. Tárgyévben szülése előtt kiadásra került számára 5 nap szabadság, további 5 napot kivett. Táppénzen volt június 1-től. A Gyed lejáratával munkába állna. Ténylegesen mikor számíthatunk rá?

69 Feladat 2010. január 1-től teljes munkaidős általános munkarendben foglalkoztatott, munkaviszonyban álló munkavállaló 2012. július 15-én szült, ekkor 30 éves, Thgys-t a szülést megelőző 28. naptól igényelt. igényelt. 2012-ben szülése előtt 8 nap szabadsága fogyott el, táppénzen nem volt. Gyermeke 1 éves korában munkába állna. Ténylegesen mikor számíthatunk rá?

70 Szabadság kiadása 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) 8. § (5) Az Mt. hatályba lépését megelőzően igénybe vett fizetés nélküli szabadságra a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvénynek a fizetés nélküli szabadság igénybevételekor hatályos szabályait kell alkalmazni.Mt. 1992. évi XXII. törvénynek (6) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 136. § (1) bekezdése szerinti, a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadság 2012. december 31. napjáig váltható meg.1992. évi XXII. törvény 136. § (1) bekezdése

71 Feladat Lehet-e jogszerűen egyszerűsített munkavállalóként egy-egy alkalommal foglalkoztatni a Gyes-es munkavállalónkat? Lehet-e jogszerűen egyszerűsített munkavállalóként egy-egy alkalommal foglalkoztatni egy Gyes-es munkavállalót?

72 Gyes mellett Efo? 201. § (1) …Érvénytelen az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaszerződés, ha annak megkötése időpontjában a felek között munkaviszony áll fenn. Nincs tilalom, csak a fiatal mv. esetében korlátozás: 114. § (2) A fiatal munkavállaló napi munkaideje legfeljebb nyolc óra lehet és a több munkaviszony keretében történő munkavégzés munkaidejét össze kell számítani.

73 Feladat Kisgyermekes anyuka Gyes mellett dolgozik munkaviszonyban. Milyen kedvezményekre jogosult a munkavállaló a foglalkoztatás során?

74 Családi kedvezmény Összevont adóalapot csökkenti, ha a munkavállaló nyilatkozatban kéri az érvényesítését. Összege: kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy és kettő eltartott esetén 62 500 forint, három vagy annál több eltartott esetén 206 250 forint. A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult az a magánszemély, aki jogosult a családi pótlékra. Kedvezményezett eltartott: a) akire tekintettel a magánszemély belföldön családi pótlékra jogosult; b) aki a családi pótlékra saját jogán jogosult; c) a rokkantsági járadékban részesülő személy; d) a magzat (a fogantatás 91. napjától a világra jöttéig).

75 Családi kedvezmény kiterjesztése T12792 törvényjavaslat 164. § A Tbj. a 24. §-t követően a következő alcímmel és a 24/A-24/C. §-sal egészül ki: Családi járulékkedvezmény

76 Feladat GYET-ről visszatérő régi dolgozónk bérére milyen kedvezményt vehetünk igénybe, mint munkáltató? Milyen dokumentum alapján tehetjük?

77 Foglalkoztatói kedvezmény A gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók után vehet igénybe szociális hozzájárulási adókedvezményt a foglalkoztató. Ez a kedvezmény semmilyen más a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezménnyel nem vonható össze. A kedvezmény 2013. január 1-jétől érvényesíthető, de a kifizető az után a kisgyermekes munkavállaló után is jogosult lehet a kedvezményre, akit 2012. december 31-én már foglalkoztatott. Mértéke: a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százaléka a foglalkoztatás első két évében, 14,5 százaléka a harmadik évben. A kedvezményt a kifizető az anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig érvényesítheti.

78 Foglalkoztatói kedvezmények 2011. Évi CLVI. tv. 462/D. § (1) A gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás (e § alkalmazásában együtt: anyasági ellátások) folyósítása alatt vagy azt követően az adókötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztatott személyt foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe. (4) A kedvezményt a munkáltató a feltételek fennállását igazoló, az anyasági ellátást folyósító egészségbiztosítási szerv, társadalombiztosítási kifizetőhely, kincstár, vagy családtámogatási kifizetőhely által, az ellátásban részesülő kérelmére kiállított igazolás birtokában érvényesítheti. (6) A (2) bekezdésben meghatározott kedvezmény érvényesítését - az (1)-(4) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételek fennállása esetén - nem zárja ki, ha az anyasági ellátás folyósítása alatti vagy azt követő foglalkoztatás 2013. január 1-jét megelőzően kezdődött.(2) bekezdésben(1)(4) bekezdésben

79 Foglalkoztatói kedvezmények 1. § (1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szakhoz. tv.) 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:2011. évi CLV. törvénySzakhoz. tv.4. § (1a) bekezdéssel "(1a) A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti az azon foglalkoztatott természetes személyeknek (munkavállalóknak) a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérének összege, de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 100 ezer forint, amely munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanya c) a gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállalók után az Eat. 462/D. § (2) bekezdése szerint a foglalkoztatás első két évében igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesít.

80 A kismamák ellátásai „Kismama-kronológia” Munkaviszony szempontjából Pénzbeli ellátások szempontjából társadalombiztosítási családtámogatási

81 „Kismama-kronológia dolgozik, keresőképtelen, szülési szabadság, fizetés nélküli szab. dolgozik, táppénz, terhes-gyermekágyi segély, GYED, majd GYES lehet Mit kell tudni róla: -keresőképtelen/táppénz -szülési szabadság/TGYÁS -Fizetés nélküli szabadság/GYED, GYES -GYET

82 Feladat Csoportosítsa az alábbi pénzbeli ellátásokat: táppénz gyermekgondozási díjanyasági támogatás gyermeknevelési támogatás gyermekgondozási segély gyermekápolási táppénz baleseti táppénz terhességi gyermekágyi segély nevelési ellátás iskoláztatási támogatás

83 Milyen kedvezményekre, pénzbeli ellátásokra lehet jogosult a Gyes mellett dolgozó szülő (gyermekei 2,7,14 évesek), ha egyik gyermeke megbetegszik? Feladat

84 Mentesülés 55. § (1) A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a) keresőképtelensége, j) a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára, -------------------------------------------------------- Díjazás?

85 Gyáp Gyermekápolási táppénzre jogosult az anya, ha 1 évesnél fiatalabb, kórházi ápolás alatt álló gyermekét szoptatja, illetve a szülő, aki 12 évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja és a gyermeket a saját háztartásában neveli. Időtartama:0-1 éves korig korlátlanul 1-3 éves korig84 naptári nap 3-6 éves korig42 / 84 naptári nap 6-12 éves korig14 / 28 naptári nap A napok nem naptári évre, hanem a gyermek egyik születésnapjától a másik születésnapjáig vehetők igénybe. A ki nem vett Gyáp napok a következő évre nem vihetők át. Az egyedülállóság igazolása A táppénzes napok igénybevételét a két szülőnél ugyanazon gyermek esetében együttesen kell vizsgálni.

86 Gyáp Új szabály: a gyermek kórházi tartózkodása idejére is megilleti a szülőt gyermekápolási táppénz, melyről az igazolást a kórház adja ki. A Gyáp mértékét a táppénzszabályok szerint kell megállapítani, 2 év folyamatos biztosítási idő esetén 60 %, ha ennél kevesebb, akkor 50 %. A kórházi ápolás idejére a Gyáp mértéke 50 %. Méltányosságból gyermekápolási táppénz: a 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása esetén.

87 Feladat Milyen pénzbeli ellátás illeti meg a 12 hetes várandós ügyvezetőt keresőképtelensége esetén?

88 Táppénz Ügyvezető munkavégzésre irányuló jogviszonya: –Tagbiztosított –Munkaviszonyban álló munkavállalóbiztosított Nem jár betegszabadság a biztosított részére, amennyiben –nem munkaviszonyos biztosított –nem veszélyeztetett terhesség miatt keresőképtelen. Ebben az esetben a keresőképtelen biztosítottat a táppénz az első naptól megilleti. (9-es kód) Táppénz mértékének megállapítása az általános szabályok szerint történik. Nem kifizetőhely: OEP foglalkoztatói igazolás

89 Feladat Milyen ellátás jár a munkavállalónknak, ha nagyszülőként kapja a Gyes-t, mellette dolgozik és keresőképtelenné válik?

90 Gyes melletti keresőképtelenség A gyes mellett munkát vállaló személy keresőképtelensége esetén – a gyes folyósítását figyelmen kívül hagyva – az általános szabályok szerint jogosult betegszabadságra, majd táppénzre.

91 Feladat Veszélyeztetett terhes munkavállalónk táppénzjogosultsága a szülést megelőzően lejár. Mit javasoljunk neki annak érdekében, hogy ne legyen ellátatlan? Mely esetben fordulhat elő ez a lejárat?

92 Táppénzjogosultság vége Kérdés: mikor fog szülni? -ha a szülés várható idejétől számítva 28 napon belül jár le a táppénzjoga, akkor igénybe veheti a terhességi gyermekágyi segélyt, ha egyéb feltételeknek megfelel. -Fizetett szabadság -Keresőképtelenség nem veszélyeztetett terhesség miatt.

93 Feladat Várandós munkavállalónk telefonon jelezte, hogy megszült, érdeklődik a munkáltatónál, mi a teendője, milyen ellátásokra és hogyan lesz jogosult.

94 THGYS A terhességi gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra járó ellátás. Mt. szerint 24 hét, a tb szabályok szerint 168 nap. 2013.07.15-től jelentősen megváltoztak a szabályok: -Csak a jogosultságkor fennálló biztosítási jogviszonyban elért pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot lehet figyelembe venni. -Új szabály, hogy határozatban kell rendelkezni az ellátás folyósításának időtartamáról és a naptári napi összegről. -Aki 2014.05.11-ét megelőzően szül, annak a jogszabályváltozás előtti módon, és a 2013.07.15-től hatályos jogszabályok alapján is ki kell számítani, és azt az összeget kell részére folyósítani, amely számára a legkedvezőbb. (szülés előtt munkahelyet váltottak: jövedelemigazolás)

95 Gyed A szülést követő169. naptól igényelhető, maximum a gyermek 2 éves koráig jár. Jogosult a biztosított szülő, ha az igénylést (anya esetében a szülést) megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, thgys-ben részesült, gyermekét saját háztartásában neveli. Átmeneti szabály alkalmazása ugyanúgy, mint a thgys-nél. Maximum összege 2013-ban: br. 137.200 Ft/hó (hatályos minimálbér kétszeresének 70%-a)

96 Családtámogatási ellátások Családi pótlék -Nevelési támogatás: a gyermek születésének hónapjától a tankötelezetté válásáig (tárgyév október 31-ig) -Iskoláztatási támogatás: nevelési támogatás megszűnését követően (november 1-től) a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti. -Mindkét ellátás megállapításához szükséges a tankötelezettség vizsgálata. -Családi pótlék havi összege: függ attól, hogy az igénylő egyedülálló-e, alkalmazhatóak-e a beszámítás szabályai.

97 Családtámogatási ellátások -Ugyanazon gyermek után csak egy igénylőt illet meg családi pótlék. -Ha jogerős bírósági döntés alapján a szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket, a családi pótlékra 50-50 %-os arányban jogosult mindkét szülő (családi kedvezmény) -Családi pótlék visszamenőleg legfeljebb két hónapra állapítható meg, folyósítására havonta utólag kerül sor.

98 Családtámogatási ellátások Gyes -A gyermek harmadik életévének betöltéséig, ikergyermek esetén azok tankötelessé válása évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig jár. -Nagyszülő gyes jogosultsága: a gyermek az első életévét betöltötte, gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, valamint a szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyes-ről lemondanak, és egyetértenek azzal, hogy a nagyszülő igényelje azt. -Ha a nagyszülő veszi igénybe a gyes-t, és a gyermek beteg lesz, a szülő jogosult a beteg gyermek jogán gyáp ellátásra. -Összege: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (2-es iker 200 %, 3-as iker 300 %)

99 Családtámogatási ellátások Gyet -Az a szülő jogosult, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel. -A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár. -Kereső tevékenység: heti 30 órát meg nem haladó időtartamban, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik. -Összege: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (2013-ban bruttó 28.500 Ft) -Mind a gyes, mind pedig a gyet nyugdíjjárulék köteles.

100 Családtámogatási ellátások Anyasági támogatás -Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően az a nő, aki terhessége alatt legalább 4 alkalommal terhes gondozáson vett részt. -Összege: gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 %-a, iker gyermek esetén 300 %-a. -Az anyasági ellátásra vonatkozó igényt a szülést követő 180 napon belül lehet benyújtani. -Szükséges iratok: terhes gondozási könyv, gyermek anyakönyvi kivonata, formanyomtatvány

101 Ellátások igényérvényesítése A családtámogatási ellátások iránti igényt írásban kell előterjeszteni, és egyidejűleg csatolni kell az elbíráláshoz szükséges tények, adatok igazolását (igénylő személyazonosító adatait igazoló személyi igazolvány, a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata, gyermek Taj száma, a házassági anyakönyvi kivonat) Az igénybejelentés napja az igény átvételének napja, vagy a kérelem postára adásának igazolt napja. Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, ha a jogosultsági feltételek fennállnak. Az igény késedelmes benyújtása esetén visszamenőleg legfeljebb 2 hónapra, az igénybejelentést megelőző második hónap első napjától állapítható meg.

102 Feladat Milyen lehetőségei vannak annak az édesanyának, aki jelenleg Gyed-en van, második gyermekét várja, és a munkahelye jogutód nélkül megszűnik még a szülés előtt? felmondják a munkaviszonyát?

103 Kismama helyzete a munkahely megszűnésekor A munkaviszony megszűnését követően a Gyed-et passzív jogon továbbra is kapja. Mivel a folyósítás időtartama alatt nem biztosított, csak egészségügyi szolgáltatásra jogosult. Ennek megfelelően a második baba születésekor sem thgys-re, sem pedig gyed-re nem lesz jogosult. Választási lehetőségei: -Az első gyermek 2 éves koráig gyed-et vesz igénybe, és utána gyes-t igényel. -Kéri a gyed megszüntetését, álláskeresési támogatást igényel. Így biztosítottá válik, és ha a szülést megelőzően rendelkezik 365 nap biztosítási idővel, jogosult lesz thsgy-re is és gyed-re is.

104 Kismama helyzete a munkaviszony megszűnésekor Fizetés nélküli szabadság (Gyed időtartama) alatt jogszerűen nem lehet felmondani a munkaviszonyt! /Mt. 65. § (3) c)/ Ld. jogellenes felmondás jogkövetkezményeinek alkalmazása!

105 Feladat Milyen ellátást kap az egyéni vállalkozó kismama szüléskor?

106 Egyéni vállalkozó ellátásai Egyéni és társas vállalkozó terhességi gyermekágyi segélyének összegét az általános szabályok szerint kell megállapítani, azzal az eltéréssel, hogy amennyiben a vállalkozó nem rendelkezik az irányadó időszakban 180 naptári napi keresettel, az ellátást a minimálbér ( és nem a minimálbér kétszerese) alapulvételével kell megállapítani. A többi ellátásra is az általános szabályok szerint jogosult. Thgys és gyed mellett nem vehet részt aktívan a vállalkozás tevékenységében

107 Feladat Mi történik, ha a kismama Gyed. illetve Gyes alatt újra szül?

108 Ellátások átfedésben Amennyiben szüléskor még nem jár le a gyed, ajánlatos a szüléskor átváltani thgys-ra. Miért? A terhességi-gyermekágyi segélyt azonban csak akkor lehet megállapítani, ha a kismama a gyermekgondozási díj folyósításának megszüntetését kéri. Amennyiben a biztosított nő gyermekgondozási segélyben részesül, majd ismét szül, és terhességi-gyermekágyi segélyt igényel, az igénylő döntése, hogy a szülés napjától, vagy legkorábban a szülés várható időpontját megelőző 28. naptól kéri az ellátás megállapítását. A terhességi-gyermekágyi segélyt azonban csak akkor lehet megállapítani, ha a kismama a gyermekgondozási segély folyósításának megszüntetését kéri.

109 Feladat Egyéni vállalkozó kismama Gyes mellett dolgozik. Milyen járulékfizetési kötelezettségei vannak?

110 Egyéni vállalkozó kismama munkavégzése A gyermek 1 éves korától engedi a jogszabály a munkavégzést, így ez érvényes az egyéni vállalkozóra is. Ha az egyéni vállalkozó a gyes folyósítása mellett a vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja, főfoglalkozású egyéni vállalkozóként kötelezett a járulékfizetésre. Járulékok mértéke: a szociális hozzájárulási adót a minimálbér/ garantált bérminimum 112,5 százaléka alapján, a nyugdíjjárulékot a minimálbér/ garantált bérminimum alapján, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot pedig a minimálbér/garantált bérminimum 150 százaléka alapján fizeti.

111 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Torma Bea Rácz Sándorné munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó társadalombiztosítási szakelőadó torma.bea@pannonwork.huracz.sandorne@edutax.hutorma.bea@pannonwork.hu 70-9452-218 70-2710-670 www.pannonwork.hu www.edutax.huwww.pannonwork.hu


Letölteni ppt "A munkaügyek világa V. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések