Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Miről lesz szó?  Az EKAER kialakításának előzményei  A rendszer célja, fókuszpontjai  A jogi szabályozás felépítése  A rendszer lényeges pontjai 

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Miről lesz szó?  Az EKAER kialakításának előzményei  A rendszer célja, fókuszpontjai  A jogi szabályozás felépítése  A rendszer lényeges pontjai "— Előadás másolata:

1

2 Miről lesz szó?  Az EKAER kialakításának előzményei  A rendszer célja, fókuszpontjai  A jogi szabályozás felépítése  A rendszer lényeges pontjai  Előzetes bejelentés  Ellenőrzési lehetőségek  Szankciók  Kapcsolat más rendszerekkel

3 Az EKAER szabályozás célja  A Közösségen belüli termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel összefüggő közúti árumozgásokhoz kapcsolható áfa visszaélések visszaszorítása  A jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése azáltal, hogy a velük szemben áfa-csalással szerzett versenyelőny redukálódik  A költségvetési bevételek biztosítása  Az EKAER biztosítéki rendszerének alkalmazásával az adókötelezettségek szabályszerű teljesítésére ösztönzés  Az árumozgások valós idejű ellenőrzésének megteremtése  Hatékonyabb együttműködés társhatóságokkal (Pl.: NÉBIH)  A rendszer bevezetésének hozadéka lehet továbbá az élelmiszerek útjának nyomon követhetőbbé válása

4 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény (Art) 22/E. § 11. számú melléklet 50/2014. (XII.31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről 51/2014. (XII.31.) NGM rendelet a kockázatos termékek meghatározásáról www.ekaer.nav.gov.hu Vonatkozó jogszabályok

5 Fogalmak – 1.  EKÁER szám: EKÁER rendszer által a termék közúti fuvarozásának bejelentését követően automatikusan képzett azonosító szám, amely egy adott termék egységet azonosít  Kockázatos termék: külön jogszabály által kockázatosnak minősített élelmiszerek és egyéb termékek  Végfelhasználó: a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárló természetes személy  Címzett: terméknek EU-ból Mo-ra irányuló beszerzését, vagy belföldi beszerzését vagy belföldi beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya, ( törölve dec.16. továbbá termékbeszerzésen kívüli egyéb célból történő fuvarozás esetén az átvevő)

6 Fogalmak – 2.  Feladó: terméknek Mo-ról Eu-ba irányuló, vagy első belföldi adókötelet- nem közvetlenül végfelhasználó részére történő- értékesítést megvalósító általános forgalmi adó alanya, valamint az ÁFA mentesség érvényesítése érdekében a belföldön nyilvántartásba nem vett adózó helyett eljáró közvetett vámjogi képviselő, adóraktár üzemeltetője  Átvevő: а terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzése vagy belföldi értékesítése esetén, ha nem а címzett veszi át а terméket,vagy а terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzéstől eltérő egyéb célból történő behozatala esetén а terméket а kirakodási (átvételi )helyen átvevő személy. (új 2014.december 16)

7 Az EKAER szabályozás fókuszpontjai  Előzetes bejelentés alapján valós idejű ellenőrzés megteremtése azon árumozgási folyamatok esetén, ahol az adót (áfát) a legjelentősebb mértékben eltitkolhatják: Közösségen belüli termékbeszerzés, Közösségen belüli termékértékesítés, első belföldi adóköteles értékesítés (a jövőben várhatóan minden belföldi értékesítés).  Biztosíték nyújtási kötelezettség az azonosított kockázati pontokon.  Hatósági zár alkalmazása kockázati tényezők felmerülése esetén.

8 Az EKAER szabályozás felépítése  ART:  Bejelentési kötelezettséggel érintett tevékenységi körök  Bejelentéssel érintett termékkörök  Mentességi szabályok  Bejelentés módja, a bejelentésre jogosultak köre  Bejelentendő adatkörök  A kockázati biztosíték  Szankciók  NGM rendeletek:  A kockázatos termékek körének meghatározása  Az EKAER szám megállapításának rendje, a bejelentés, változásbejelentés, kockázati biztosíték mértéke

9 Az EKAER szabályozás felépítése (ART) I. Bejelentési kötelezettség általában  Az Art. 22/E. §-a szerint b ejelentési kötelezettség terheli az útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó  az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,  Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt, valamint  belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítést Az áru típusától, értékétől és mennyiségétől függetlenül minden olyan fenti tevékenységhez tartozó árumozgást kötelező bejelenteni, amely útdíjköteles (3,5 tonna megengedett össztömeg feletti) járművel történik.

10 Az EKAER szabályozás felépítése (ART) I. Bejelentési kötelezettség általában Változás! (dec.16-án elfogadott módosítás) Art. 22/E § (6a) bekezdés új! Mentes a bejelentési kötelezettség alól a) az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege а 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke а 2 millió forintot nem haladja meg, b) az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó ba) kockázatos élelmiszer tömege а 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke а 250 000 forintot, bb) egyéb kockázatos termék tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 milli ó forintot nem haladja meg.”

11 Az EKAER szabályozás felépítése (ART) I. Bejelentési kötelezettség általában DE!  Kockázatos élelmiszerek esetében akkor is fennáll, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles (3,5 tonnánál alacsonyabb össztömegű), és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 000 forintot meghaladja,  Egyéb kockázatos termékek esetében, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja.  A kockázatos termékek körét NGM rendelet határozza meg

12 Az EKAER szabályozás felépítése (ART) I. Bejelentési kötelezettség általában  A bejelentési kötelezettséggel járó közúti szállítások kizárólag EKAER szám birtokában végezhetők  EKAER szám: az előzetes bejelentés alapján képzett azonosító szám, amely egy adott termékegységet azonosít  Ugyanazon megrendelő részére,  Egy gépjárművel szállítanak (a gépjármű egyszeri mozgása során)  Egy átvételi helyre FONTOS!  Az EKAER szám egy bejelentést azonosít, amely többféle terméket is jelenthet!  15 napig érvényes!

13 Az EKAER szabályozás felépítése (ART) I. Bejelentési kötelezettség általában Egyéb mentességi szabályok:  A Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv és az Országgyűlési Őrség gépjárműve,  A katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében a katasztrófa megelőzésében, elhárításában részt vevő gépjármű  A segélyszállítmányt szállító gépjármű  Jövedéki termékkör (új szabályozás) kivételt képez a bejelentésre kötelezettek köréből

14 Az EKAER szabályozás felépítése (ART) I. Bejelentési kötelezettség általában A bejelentés módja, a bejelentésre jogosultak köre  Kétszintű regisztrációt követően  1. Adózó törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja az ügyfélkapun keresztül felhasználónevet és jelszót igényel  2. Az előbbi adatok birtokában az EKAER elektronikus felületén belépve hozzáférést igényel azon személyek részére, akik bejelentést rögzíthetnek, illetve módosíthatnak FONTOS!  Az EKAER felületen történő bejelentéshez szükséges felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek által teljesített bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősül!  Az adózó nevében eljáró személyek mindaddig teljesíthetnek bejelentést, amíg az adózó ezen jogosultságukat az EKAER felületen vissza nem vonja

15 Az EKAER szabályozás felépítése (ART) I. Bejelentési kötelezettség (EU-HU) A bejelentésre kötelezett: címzett (termékbeszerzés) átvevő (egyéb cél) A bejelentendő/módosítható adatok köre:  feladó adatai (név, adóazonosító szám)  felrakodás címe,  címzett adatai (név, adóazonosító szám),  kirakodás (átvétel) címe + jogszerű használó adatai  termékek adatai (név, VTSZ, bruttó tömeg)  a fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél)  a termék ára:  adó nélküli ellenérték (termékértékesítés, termékbeszerzés esetén)  adó nélküli beszerzési ár, ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, illetve az adó nélküli előállítási érték (egyéb cél esetén)  gépjármű forgalmi rendszáma Fenti adatokat általában a termék fuvarozásának megkezdéséig kell bejelenteni!

16 Az EKAER szabályozás felépítése (ART) I. Bejelentési kötelezettség (EU-HU)  Bejelentendő adatokban módosítás:  A rendszámot az ЕКАЕR elektronikus felületén, az EKAER szám igénylésekor vagy azt követően,de legkésőbb а termék fuvarozásának megkezdéséig а címzettnek kell bejelentenie  A kirakodási helyre történő megérkezés időpontját а címzett (átvevő) jelenti be а terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor, de legkésőbb а terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követ ő munkanapon  További kötelezettség:  Az EKAER szám fuvarozó/fuvarszervező rendelkezésére bocsátása

17 Az EKAER szabályozás felépítése (ART) I. Bejelentési kötelezettség (HU-EU) A bejelentésre kötelezett: feladó (termékértékesítés) felrakodó (egyéb cél) A bejelentendő/módosítható adatok köre:  feladó adatai (név, adóazonosító szám)  felrakodás címe,  címzett adatai (név, adóazonosító szám),  kirakodás (átvétel) címe + jogszerű használó adatai  termékek adatai (név, VTSZ, bruttó tömeg)  a fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél)  a termék ára:  adó nélküli ellenérték (termékértékesítés, termékbeszerzés esetén)  adó nélküli beszerzési ár, ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, illetve az adó nélküli előállítási érték (egyéb cél esetén)  gépjármű forgalmi rendszáma Fenti adatokat a termék felrakodásának megkezdéséig kell bejelenteni!

18 Az EKAER szabályozás felépítése (ART) I. Bejelentési kötelezettség (HU-HU) A bejelentésre kötelezett: feladó (első belföldi adóköteles termékértékesítés) A bejelentendő/módosítható adatok köre:  feladó adatai (név, adóazonosító szám)  felrakodás címe,  címzett adatai (név, adóazonosító szám),  kirakodás (átvétel) címe + jogszerű használó adatai  termékek adatai (név, VTSZ, bruttó tömeg)  a fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél)  a termék ára:  adó nélküli ellenérték (termékértékesítés, termékbeszerzés esetén)  adó nélküli beszerzési ár, ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, illetve az adó nélküli előállítási érték (egyéb cél esetén)  gépjármű forgalmi rendszáma Fenti adatokat a termék felrakodásának megkezdéséig kell bejelenteni!

19 Az EKAER szabályozás felépítése (ART) I. Bejelentési kötelezettség (kockázatos termékek)  Kockázatos élelmiszerek esetén EKAER számot az az adózó kaphat, amelyik:  A FELIR rendszerben bejelentett élelmiszer vállalkozó  Élelmiszer vállalkozóként az első magyarországi tárolási hely bejelentésének eleget tett  Kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette  Kockázatos egyéb termékek esetén EKAER számot az az adózó kaphat, amelyik:  Kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette

20 A biztosíték nyújtására kötelezettek köre - mentességek belföldi kirakodási (átvételi) címre irányuló közúti fuvarozás esetén Közösségen belüli beszerzést (saját tulajdonú termék más tagállamból való behozatalát is) } megvalósító adózó első belföldi adóköteles – nem végfelhasználó részére történő – termékértékesítést MENTESül, ha a) szerepel a minősített adózói adatbázisban VAGY b) együttesen legalább 2éve működik szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban bejelentés napján nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt csak ha már szerepel a nyilvántartásban » megállapításához nem elegendő, ha a kérelem elbírálása folyamatban van folyamatosan vizsgálnunk kell a fennállását → ha már nem áll fenn, az adózó köteles a biztosíték nyújtására

21 A biztosíték mértéke I. folyamatosan el kell érnie: bejelentést megelőző 60 napban (beleértve a bejelentés napját) teljesített megállapított és még érvényes EKAER számokhoz tartozó termékek biztosítékköteles{+ megállapított és az érkezés/felrakodás megkezdését bejelentett EKAER számokhoz tartozó termékek együttes, adó nélküli ellenértékének 15 %-át HA az adózó a biztosítékköteles tevékenységek közül mindkettőt folytatja az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalát, valamint belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítését is végez tevékenységi körönként külön számítás, a magasabb teljesítendő kiegészítési kötelezettség teljesíthetősége érdekében: az EKAER felületén nyomon követhető (ld. még következő dia) II. jogkövetkezmény: HA biztosíték nem áll rendelkezésre » EKAER szám nem állapítható meg III. ! első alkalommal: 2015. január 31-én, az eddig az időpontig az EKAER-ben rögzített, biztosítékköteles bejelentések alapján Új! Az az adózó, aki korábban biztosítékadási kötelezettséggel járó tevékenységet nem végzett, első biztosítékadási kötelezettséggel járó tevékenysége bejelentésekor а bejelentéssel érintett kockázatos termékek adó nélküli értékének 15 százalékát köteles biztosítékként nyújtani. Az első biztosítékadási kötelezettséggel járó bejelentéstől számított 60. napig teljesítendő biztosítékadási kötelezettség során а biztosíték összegét ki kell egészíteni az adott bejelentéssel érintett kockázatos termékek adó nélküli értékének 15 százalékával

22 A biztosíték teljesítésének módja  teljesítés módja: - elkülönített letéti számlára történő befizetéssel, (404,NAV EKÁER szám kiadáshoz kapcsolódó biztosíték letéti számla:10032000-016001202) - az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján  a rendelkezésre álló biztosíték számítása ha többféle módon teljesít az adózó: együttes (keret)  „megfizetettség” időpontja: elkülönített letéti számlán a befizetést jóváírták garanciát az állami adóhatóság nyilvántartásba vette (DE legkorábban az érvényesség kezdete)  információ az EKAER elektronikus felületén: - adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja + a teljes körű adat bejelentési jogosultsággal rendelkező személy - adatok: - a biztosíték aktuális egyenlege, - a lekérdezés napját megelőző 60 nap alatt már bejelentett kockázatos termékek adó nélküli értékének 15 %-a, - a biztosíték megemelése nélkül még bejelenthető termék adó nélküli értékének 15 %-a

23 A biztosíték teljesítés letéti számlára CSAK pénzforgalom √ az elkülönített letéti számla nem adószámla, következményei:  befizetés (adózóra vonatkozó megfizetési szabálytól függően: átutalás, EFER, POS)  az adózó átvezetéssel nem teljesítheti  az adózó átvezetést erről nem kezdeményezhet  kiutalás erről csupán bizonyos feltételek mellett → visszautalás  hatósági „rendelkezés” a számla felett kizárólag a biztosíték érvényesítése esetén → elszámolás  végrehajtási átvezetés nem indítható  késedelmi pótlék alapját nem csökkenti  más eljárásokban a nettó adótartozás vizsgálata során nem vehető figyelembe az ide befizetett összeg  adózói adószámlán nem jelenik meg információ: adózó: az EKAER felület + értesítések ügyintéző: CAJF a számla kódja alapján lekérdezés √ megfizetés napja = jóváírás napja (nem a „terhelési dátum” az irányadó a CAJFon, hanem a „jóváírás dátuma”)

24 A biztosíték teljesítés garanciával adóhatósági nyilvántartásba vétel minimumkövetelmények vizsgálata (ld. kiadás alatt álló NGM rendelet*) általános eljárásjogi kérdések (megbízóhoz fűződő, képviselet, stb.) garantőr személyéhez kapcsolódó feltételek garanciaszerződésre vonatkozó formai és tartalmi követelmények ! kiemelt feladat, oka: a garantőr fizetési kötelezettségét a garancia-okirat alapozza meg lehívása (érvényesítése) során ún. okmányszigorúság elve (tartalmi követelményeken túl alaki is!) döntés a nyilvántartásba vételről » meghatározott adatoknak a feladatot támogató informatikai alkalmazásban való rögzítése rögzítő és jóváhagyó szint elkülönítése a biztosíték „teljesítésének” napja = nyilvántartásba vétel napja (DE legkorábban az érvényesség kezdete) * A garanciaszerződésre, garantőr személyére vonatkozó egyes követelményekről az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről szóló NGM rendelet tartalmaz részletszabályokat.

25 A biztosíték teljesítés garanciával Garanciával szemben támasztott követelmények  meghatározott összeg → egyértelműen az okiraton,  érvényessége: meghatározott határnapig, de legalább 60 napig → az érvényesség kezdő és végső időpontja  eredeti garancia  garantőr vállalja: √ az állami adóhatóság igénybejelentése alapján √ feltétel nélkül √ banki forgalom szabályozása szerint, de legfeljebb 3 banki napon belül megfizeti a megbízó Art. 11. melléklete szerinti tartozását  a fizetési igény bejelentésének kizárólagos kedvezményezettje az állami adóhatóság,  az érvényesség idején belül visszavonhatatlan vagy kizárólag az állami adóhatóság jóváhagyásával visszavonható,  tartalmazza a garanciát nyújtó garantőr megnevezését, bankszámlaszámát, a megbízó nevét, címét, fizetési számlaszámát, adószámát nem magyar nyelven kiállított garancia: kizárólag hiteles magyar fordítással ellátva

26 A biztosíték érvényesítése, elszámolása I. az árubeszerzés / értékesítés során keletkező közterhek megfizetését biztosítja a) időpont: minden hónap végét megelőző 5 napon belül (először 2015. február) felülvizsgálat nem ügylethez kötött » amíg rendelkezik biztosítékkal, addig felülvizsgálandó (függetlenül attól, hogy az adott hónapban biztosítékadási kötelezettség teljesítését meg kellett vizsgálnunk vagy sem) b) elszámolással érintett adótartozások: állami adóhatóságnál nyilvántartott } adótartozás » csak CAJFon lévő adónemek nettó módon számított c) sorrend: ha nem nyújt mindegyikre fedezetet, akkor kötött sorrendben (ld. Art. 11. számú melléklet IV. alcím 10. pontja) d) ha több módon teljesített az adózó: elsőként az elkülönített számla, ha több garancia: elsőként lejáró e) a biztosíték elszámolásával „teljesített” adófizetési kötelezettség: megfizetés napja = az adott adónemen a jóváírás napja (nem a terhelés)

27 A biztosíték érvényesítése, elszámolása II. az elszámolás eljárási lépései: előfeltétel: ügyintézői felülvizsgálat az adófolyószámla adatai alapján „felajánlott” összegek felülírhatóak rögzítés és jóváhagyás elkülönítése (külön jogosultságok) elkülönített számla: tartozásvizsgálat → jóváhagyás → elszámolási átvezetés (automatikus) → adózó értesítése (automatikus, tárhelyre) garancia: tartozásvizsgálat → jóváhagyás → igénybejelentés: „lehívó levél” garantőr részére (tartalma: az igénybejelentésben megjelölt államháztartási számlá(k)ra fizesse meg a megbízója tartozását) → adózó értesítése (automatikus, tárhelyre) III. az elszámolás következménye: a) NAV oldaláról: a biztosítékadási kötelezettség teljesítésének vizsgálata során a keret- összeget az elszámolt összeggel azonnal csökkenteni kell b) adózó oldaláról: kiegészítési kötelezettséget keletkeztet a jövőbeni ügyletekhez kapcsolódó EKAER számok megállapítása érdekében ! - eljárás és az elszámolás technikai végrehajtása a lehető leghamarabb - támogatás: felülvizsgálathoz levelező csoport, tartozásvizsgálat előkészítése - keretösszeg csökkentése azonnal elkülönített számla: jóváhagyást követően, garancia: lehívó levél rögzítését követően (pénzforgalmi teljesítést megelőzően)

28 A biztosíték visszautalása √ kizárólag az adózó kérelmére √ lehetséges esetei: 1.-2. az adózó megszűnése a) cégnyilvántartásból való törlés →előterjesztő: a cég volt tulajdonosai b) egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése → előterjesztő: a magánszemély 3. a biztosíték nyújtásának kötelezettségével érintett tevékenység megszüntetése feltétel: a kérelem beérkezését megelőző 60 napban ilyen tevékenységet az adózó nem folytatott: adózói nyilatkozat erről! 4. az adózó a biztosíték nyújtását követően megfelel a mentességi feltételek valamelyikének √ adóhatósági felülvizsgálat √ határidő: a kérelem beérkezését követő 30 nap √ kérelem teljesítése: elkülönített számla: kiutalás garancia: hozzájárulás a garanciavállalás felmondásához visszatartási jog gyakorolható (= 17H terhelendő oldal, innen köztartozás-vizsgálat a jelenlegi rend szerint )

29 51/2014. (XII.31.) NGM rendelet az Elektronikus Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról kockázatos élelmiszer kockázatos egyéb termék Kockázatos termék

30 A kockázatos élelmiszerek körét a rendelet 1. számú melléklete határozza meg:  Különböző állatok húsa frissen, hűtve, fagyasztva  Hal frissen, hűtve, fagyasztva  Tej, tejszín  Sajt, túró  Zöldségek  Gyümölcsök (déli gyümölcsök is)  Kávé  Cukor  Kolbász és hasonló termékek húsból

31 Az egyéb kockázatos termékek körét a rendelet 2. számú melléklete határozza meg:  Állatok etetésére szolgáló készítmény  Homok, kavics, sóder  Kenőanyagok  Rovarölők, patkányirtók, gombaölők…  Gömbfa, tüzifa  Ruhaneműk (használt is)  Lábbelik

32 Az EKAER szabályozás felépítése (ART) Ellenőrzési lehetőségek – 1.  Befogadó nyilatkozat: a kereskedelmi mennyiségű termék fuvarozását végző személyt az adóhatóság nyilatkozattételre kötelezheti azon adózóról, amely javára a fuvarozást végzi, továbbá ellenőrizheti a termék eredetét és a tulajdonjogot igazoló dokumentumok meglétét.  Kiegészült: EKAER szám, fuvarozott termék (megnevezése, mennyisége, termék átvételének körülményei, kirakodásának címe)  Hatósági zár: ha kockázati tényezők igazolják, úgy a termék azonosságának biztosítása érdekében hatósági zár alkalmazható, amelynek sértetlensége belföldön ellenőrizhető

33 Hatósági zár részei

34 Hatósági zár felhelyezése

35

36 Az EKAER szabályozás felépítése (ART) Ellenőrzési lehetőségek – 2.  Az állami adó- és vámhatóság а termék fuvarozását végző személy nyilatkozata alapján а termék fuvarozásában érintett címzettet, átvevőt, feladót és fuvarozót nyilatkozattételre kötelezheti : а) а fuvarozott termék megnevezéséről, mennyiségéről, b) а szállítóeszköz megnevezéséről, forgalmi rendszámáról, c) а termék átvételéről, kirakodásának címéről, d) az ЕKÁЕR számról és e) – ha а kirakodási cím nem az általános forgalmi adóalany székhelye, telephelye,fióktelepe –, úgy az ingatlan használatának jogcíméről.”

37 Az EKAER szabályozás felépítése (ART) Szankciók  Mulasztási bírság: amennyiben megállapítható, hogy a fuvarozott termék vagy annak egy része tekintetében nem teljesült a bejelentési kötelezettség, illetve a bejelentési kötelezettséget hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesítik (december 16-i módosítás) úgy a be nem jelentett termék vagy annak része igazolatlan eredetű árunak minősül és az áru értékének 40%-ig terjedő mértékben mulasztási bírság szabható ki az adózó terhére  A bírság biztosítékaként az áru lefoglalható, zár alá vehető vagy adózó költségére megőrzésre elszállíttatható.(romlandó áru és élőállat kivételével)  Amennyiben adózó, képviselője vagy meghatalmazottja a helyszíni eljáráskor jelen van, akkor a határozatot vele helyszínen közlik, mely a közlés időpontjától fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

38 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Miről lesz szó?  Az EKAER kialakításának előzményei  A rendszer célja, fókuszpontjai  A jogi szabályozás felépítése  A rendszer lényeges pontjai "

Hasonló előadás


Google Hirdetések