Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. Tájékoztató előadás A TSZSZ működéséről és eljárásáról rendelkező jogszabályok  2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. Tájékoztató előadás A TSZSZ működéséről és eljárásáról rendelkező jogszabályok  2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével."— Előadás másolata:

1 1

2 Tájékoztató előadás

3 A TSZSZ működéséről és eljárásáról rendelkező jogszabályok  2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról 2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról  236/2013. (VI.30). Korm. rendelet a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről 236/2013. (VI.30). Korm. rendelet a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről  A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv Ügyrendje A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv Ügyrendje A fentiek mindegyike – egyéb információk mellett – megtalálható a www.mkik.hu honlapon a baloldali Teljesítésigazolási Szakértői Szerv menüpontban.www.mkik.hu 3

4 A TSZSZ hatásköre  TSZSZ eljárás indítható: műszaki-építészeti tervezés és kivitelezés teljesítésével összefüggésben kialakult vita esetén. A TSZSZ abban az esetben járhat el, ha a teljesítéshez kapcsolódóan szakmai kérdésekben merült fel a vita. Nem járhat el a TSZSZ jogi kérdésekben (kötbér jogossága, károkozás, kárigény, szerződés szövegezésének jogi felülvizsgálata, stb.).  Csak abban az esetben tudunk eljárni az építési beruházáshoz kapcsolódó egyéb szerződések esetén, ha azok valamilyen formában tartalmaznak tervezési-kivitelezési tevékenységet (pl. tervezői művezetés).  A TSZSZ eljárása csak a Magyarországon történő építési beruházásokra terjed ki. A megkötés csak a helyszínre vonatkozik, a felek bármelyike lehet külföldi, azzal, hogy az eljárás nyelve minden esetben a magyar, a beadott dokumentumok lefordításáról a kérelmezőnek kell gondoskodnia.  A TSZSZ eljárása kérhető szerződést biztosító mellékkötelezettség (bankgarancia, zálogjog, kezesség) érvényesíthetőségével kapcsolatban is, amennyiben az érvényesítés vitatott.  Az eljárást elindíthatja a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó, vagy a képviseletükben eljáró ügyvéd.  Legfontosabb, hogy írásbeli szerződés álljon rendelkezésre a vitatott teljesítéssel kapcsolatban 4

5 A TSZSZ feladata, a szakértői eljárás tárgya a törvény hatálya -tervezés -építési beruházás Magyarország területén történő tervezési kivitelezési tevékenység Időbeli hatály: - Ha a felek megállapodását segíti elő, akkor bármeddig visszamenőleg - Ha bírósági eljárás indítása a cél, akkor az elévülési idő (ált. 5 év)

6 A TSZSZ feladata, a szakértői eljárás tárgya, a törvény hatálya szerződést biztosító mellékkötelezettségek esetén A Tszszt. hatályba lépését (2013.07.01.) megelőzően kiadott bankgaranciák TSZSZ általi vizsgálhatóságával kapcsolatban a közös álláspontunk az alábbi:  A TSZSZ minden esetben műszaki szakértői véleményt ad, melynek megállapításai az időbeli hatálytól függetlenek.  Ilyen esetekben (azaz, ha a bankgarancia, illetve a felek közötti szerződés kelte a Tszszt. hatályba lépését megelőző) jelezzük a kérelmező felé az időbeli hatály problémáját, kérjük, hogy egyeztessen a bankjával, és a bank állásfoglalásától függően döntsön a kérelem beadásáról.  Megjegyzendő, hogy a szavatossági garancia esetén a TSZSZ eljárásban a szakértő tanács a Ptk. 6:436.§ [Nyilvánvalóan visszaélésszerű vagy rosszhiszemű fizetési felszólítás] (2) b) és c) pontnak való megfelelést vizsgálja. A megállapítás így az időbeli hatálytól független. A régi Ptk. hatálya alá eső követelések vizsgálata esetén is ezt vizsgálja a TSZSZ.  Ugyancsak itt jegyzendő meg, hogy a szakértői eljárás jogkérdésekkel nem foglalkozik. Ide tartozónak tartja a TSZSZ a banki eljárás felfüggesztésének, az elévülési idő vizsgálatának, a lehívás alaki és formai követelményeknek való megfelelésének vizsgálatát. 6

7 Az eljárás menete  Kérelem  Hiánypótlás  Befogadás  Szakértői tanács kirendelése  Helyszíni szemle  Szakvélemény készítése (szakértői tanács)  Szakvélemény megküldése(titkárság) 7

8 Pótmunka mikor számolható el: Ha írásos szerződés van róla. Ennek fogadható el véleményünk szerint minden olyan dokumentum, amely a szerződés kiegészítés formai követelményét teljesítik (pl: árazott költségvetés megrendelő részéről történő írásos jóváhagyása). Ha sem a mennyiség, sem az egységár az adott munkanem esetében nem került meghatározásra, abban az esetben csak annyi állapítandó meg a szakvéleményben, hogy a kérelmező által meghatározott munkanem valóban pótmunka-e (azaz a felek között létrejött szerződés műszaki tartalma egyértelműen nem tartalmazza), ténylegesen megvalósulásra került, ellenértéke nem kerül meghatározásra. Amennyiben nincs írásos szerződés a pótmunkára, a szakvéleményben a szakértők érték hozzárendelése nélkül megállapíthatják,hogy a szerződötthöz képest a műszaki tartalom bővült. 8

9 Kötbér kérdése Az eljárás során a Szakértői Tanács jogi kérdésekkel nem foglalkozik. A törvényben megfogalmazott, a Szakértői Tanács által megválaszolandó kérdések között sem szerepel, hogy a késedelmes teljesítéssel a szakértői eljárás során foglalkoznia kellene a szakértőknek. 9

10 Szerződést biztosító mellékkötelezettségek  A szakértői tanács megállapítja, hogy a  Mellékkötelezettség érvényesítése  nem indokolt  részben indokolt  indokolt 10

11 Fogalom-meghatározások bankgarancia esetén  Az építőiparban leggyakoribb bankgarancia típusok megnevezéseinek lehetőség szerinti egységesebb használatára, és az egyes típusoknál a TSZSZ eljárás feladatának megfogalmazására javaslatot tettünk az ÉVOSZ és a Bankszövetség felé.  Teljesítési garancia: a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka.  A szakértői tanács vizsgálja a szerződés szerinti teljesítést (műszaki tartalom, minőség, határidő) a műszaki átadás-átvétel lezárásáig/e bankgarancia lejárati idejéig.  Szavatossági/jótállási garancia: a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka a bankgarancia lejárati idejéig.  A szakértői tanács vizsgálja, hogy a vállalkozó a szavatossági/jótállási idő lejártáig a kedvezményezett által jelzett hibákkal kapcsolatban a szerződés szerinti javítási kötelezettségének eleget tett-e. 11

12 Mellékkötelezettség érvényesíthetőségével kapcsolatos kérelem esetén milyen dokumentumokra van szüksége a TSZSZ szakértői tanácsnak a lehívás indokoltságának megállapításához?  Szavatossági garancia esetén az indokoltság megállapításához szükséges lehet:  Garancia adótól:  A szavatossági idő alatt felmerült hibák kijavításáról szóló felhívás(ok).  A hibák kijavítását igazoló dokumentumok.  A hibák tervezett javítási költsége (pl. árajánlatok).  Kedvezményezettől (a lehívással együtt benyújtandó):  A szavatossági idő alatt felmerült hibák kijavításáról szóló felhívás(ok).  A nem megfelelő javítások dokumentálása.  A hibák tervezett javítási költsége (pl. árajánlatok).  Szavatossági garancia esetén ezek rendelkezésre állása a feltétele annak, hogy szakmai szempontok alapján tudják a szakértők megállapítani a lehívás indokoltságát (indokolt, nem indokolt, részben indokolt).  A teljesítési garancia vizsgálatához a vállalkozónak rendelkeznie kell a szerződés szerinti teljesítést igazoló dokumentumokkal. Így, amennyiben ő a kérelmező, ezeket a szakértői eljáráshoz, a kérelem benyújtásával egyidőben a TSZSZ rendelkezésére tudja bocsátani. 12

13 A kérelmező (garancia adó) dokumentumszolgáltatási kötelezettsége a TSZSZ eljárásban  Abban az esetben, ha a szakértői tanács szavatossági garancia esetében megállapítja, hogy a hiba fennáll, de a hiba oka, illetve a felelősségi arány megállapításához feltárás, vagy egyéb vizsgálatok szükségesek, de ezek elvégzését a kérelmező nem vállalja, vagy releváns dokumentumok hiányoznak, abban az esetben a szakértői tanács megállapítja, hogy a bankgarancia lehívása indokolt vagy részben indokolt (ha a javítás költsége számottevő mértékben elmarad a lehívás összegétől).  Amennyiben a szakértői tanács azt a megállapítást teszi, hogy a bankgarancia lehívása „részben indokolt” a szakértői tanács minden esetben összegszerű megállapítást kell, hogy tegyen,arányosítással,vagy az átadott javítási költségvetés véleményezése alapján 13

14 Dokumentum hiány értelmezése  Szavatossági/jótállási garanciánál előfordul, hogy kedvezményezett nem vesz részt az eljárásban (a helyszíni szemlén nem jelenik meg, nem ad át dokumentumokat), emiatt a lehívás jogossága nem állapítható meg. Ebben az esetben a szakértői tanács a lehívás „nem indokolt” megállapítást teszi. 14

15 A tájékoztatás menete  Az ÉVOSZ képviselői kérték,hogy a mellékkötelezettségek indokoltságának TSZSZ általi vizsgálatával kapcsolatos eljárásrendről egy „útmutató” készüljön az egységes értelmezés elősegítése érdekében. 15

16 Van-e utólag lehetőség a szakértői vélemény tartalmának módosítására?  A szakértői vélemény leadása és ellenjegyzése után a szakértői vélemény nem módosítható.  Amennyiben a későbbiekben a szakértői vélemény tartalmát bármely fél a kifogásolja, azzal kapcsolatban észrevételeket/panaszt tesz, ezt tájékoztatásul megküldjük a szakértői tanács tagjai részére. A szakértői vélemény kiegészítésére/módosítására azonban abban az esetben sincs lehetőség, ha egyértelmű (pl. számszaki) hibára hívják fel a figyelmet.  A szakértői eljárás keretében jogorvoslatra lehetőség nincs, az észrevételek megválaszolására a bírósági eljárás keretében a szakértői tanács elnöke a bíróságra beidézhető. 16

17 A kérelmező lehetőségei a szakvélemény kézhezvétele után  Egyeztet a kérelmezettel  Kereset beadás (60 napos határidő)  Bírósági eljárás 17

18 A bírósági eljárás menete  Az eljárás elindításának feltétele a kérelmező egyeztetése a kérelmezettel a TSZSZ szakvélemény alapján(60 napon belül)  Ha az egyeztetés 60 napon belül sikertelen: kereset beadása (kiemelt ügy)  Kérelemre ideiglenes intézkedés a TSZSZ szakvéleményben megállapított követelés (max. 400 millió Ft) erejéig  Ha ideiglenes intézkedés nem (feltételei nem biztosítottak), akkor kérhető biztosítási intézkedés  A TSZSZ szakvéleményére alapított perben is meghallgatják a kérelmezett tanúit és vizsgálják a jog-, minőségi és mennyiségi kérdéseket. A felek kérelmére a szakértői tanács elnöke megidézhető, új szakértőt is kirendelhet a bíróság.  Bíróság dönt 18

19  A TSZSZ eredményei számokban Szeptember végéig 376 kérelem érkezett be. Az ügyek közül eddig 257 esetben készült szakvélemény. 25 ügy esetén a felek még az eljárás során megegyeztek. Átlagosan a kérelmekben vitatott összegek 75 %-át (100M Ft alatti vitatott összegek esetében 80%-át) állapítják meg a szakértők a szakértői véleményekben. 19

20 20

21 21

22 Amit nem lehet számszerűsíteni Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) 2014 évi konjunktúra felmérése kitért a lánctartozások kérdésére is. A felmérésben résztvevő, mintegy 400 cég véleménye szerint: „A 2013 augusztusában létrejött Teljesítésigazoló Szakértői Szerv működése óta csökken a lánctartozásban lévő összeg. Ezt tükrözi, hogy a kintlévőség 90%-át a cégek biztonsággal behajthatónak minősítik” 22

23 23

24 PR tevékenység  Tájékoztató előadások a területi kereskedelmi és iparkamaráknál.  A TSZSZ tevékenységét bemutató cikkek területi kamarai újságokban.  Plakátok készültek, melyeket minden területi kamara segítségével országosan terjesztünk.  PR cikkek/interjúk jelentek/jelennek meg szakmai folyóiratokban:  Mérnök Újság  Magyar Építéstechnika  Építési Hibák  Villanyszerelők Lapja  Épületgépész Szaklap  Magyar Épületgépészet  Tervlap  Bannerelhelyezés szakmai szervezetek (MÉK, Ügyvédi Kamara, Magyar Könyvelők Országos Egyesülete) honlapján és szakmai weblapokon.  Decemberben megjelent az Üzleti7 TSZSZ különszáma.  További ötleteket várunk ! 24

25 25

26 26

27 27 Kb. 1400-as havi látogatószám

28 Szakvélemények utánkövetése 28

29 Köszönöm a figyelmet! Máté Miklós vezető Teljesítésigazolási Szakértői Szerv Telefon: 06-1-474-5118 E-mail: mate.miklos.tszsz@mkik.humate.miklos.tszsz@mkik.hu 29


Letölteni ppt "1. Tájékoztató előadás A TSZSZ működéséről és eljárásáról rendelkező jogszabályok  2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével."

Hasonló előadás


Google Hirdetések