Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai vizsga menete és dokumentumai Budavári Ágnes 2010. május 4. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai vizsga menete és dokumentumai Budavári Ágnes 2010. május 4. 1."— Előadás másolata:

1 Szakmai vizsga menete és dokumentumai Budavári Ágnes 2010. május 4. 1

2 A vizsgáztatás jogszabályi háttere 1. 1/2006. (II. 17.) OM rendelet (Módosította: 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet) A 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról (hatálybalépés: kihirdetést követő 8. napon, iskolarendszeren kívüli képzéseknél 2007. január 1-jétől) A 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról (hatálybalépés: 2007. szeptember 1-jétől, iskolarendszeren kívüli képzéseknél 2007. október 1-jétől) 2

3 A vizsgáztatás jogszabályi háttere 2. 15/2008. (VIII.13.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 20/2007. (V.21) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről (Módosította: 19/2008. (XII.4.) SZMM rendelet) 20/2008. (XII.17) SZMM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 3

4 A szakképzés alapdokumentumai Az Országos Képzési Jegyzéket kiadó miniszteri rendelet A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó miniszteri rendeletek A minisztériumi közleményként kiadott központi programok A pedagógiai program részét képező helyi szakmai program, ill. iskolarendszeren kívüli képzésnél a képzési program 4

5 A szakmai vizsga előkészítéséhez, lebonyolításához tartozó feladatok és dokumentumok 1. Jelentkezési lap a szakmai vizsgára (6. sz. melléklet) A vizsgára bocsátás feltételeit igazoló iratok – 7.§ - Az előírt iskolai tanulmányok elvégzését tanúsító bizonyítvány vagy bemeneti kompetenciák meglétéről szóló igazolás, szakmai bizonyítvány - Modulzáró vizsga igazolása (7. sz. melléklet) vagy a képzés eredményes befejezését igazoló bizonyítvány - Felmentési kérelmek és ahhoz csatolt dokumentumok Jelentés – 9.§ Szakképesítésért felelős miniszter vagy területileg illetékes kamara Vizsgaszervező székhelye szerint illetékes (megyei, budapesti) főjegyző Kamara vagy országos érdekképviseleti szervezet 5

6 6. számú melléklet a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez 6

7 7. számú melléklet a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez 7

8 Felmentések: 8

9 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet 5. § (5) „ Mentesül az adott vizsgarész tekintetében a szakmai vizsga letétele alól az a vizsgázó, aki a vizsgarész követelményét országos tanulmányi versenyen, diákolimpián teljesítette és a versenykiírásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri.” 25.§(7) „Az 5.§ (5) bekezdése alapján a versenykiírásban meghatározott felmentés esetén az adott vizsgarész teljesítményét 100%-osnak kell tekinteni.” 9

10 10

11 A szakmai vizsga előkészítéséhez, lebonyolításához tartozó feladatok és dokumentumok 2. Vizsgarend Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat Vizsgaprogram 11

12 Vizsgarend 20/2007. SZMM rendelet 37.§ 5. „a vizsgaszervező által készített azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai vizsgarészek egyértelmű azonosítására, és bemutatja a vizsgatevékenységeket, azok sorrendjét és időpontját” 12

13 13

14 Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat 20/2007. SZMM rendelet 37.§ 6. „ Az, a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza azokat az adott szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat, amelyek a jogszabályi kereteken belül meghatározzák az adott szakmai vizsga lebonyolítása során a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget. Tartalmazza továbbá a vizsga lebonyolítása során a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított minden olyan rendelkezést, amely a vizsgázó és a vizsgaszervező számára egyértelművé teszi az adott vizsga lebonyolításának körülményeit.” 14

15 15

16 16

17 17

18 Vizsgaprogram 20/2007. SZMM rendelet 37.§ 7. „az, a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza a vizsgázó adott szakmai vizsga letétele érdekében elengedhetetlen megjelenési kötelezettségeit, annak időpontjával és helyszínével együtt” 18

19 A szakmai vizsga előkészítéséhez, lebonyolításához tartozó feladatok és dokumentumok 3. Írásbeli és interaktív vizsgafeladatok (1 szakmai vizsgán) Szóbeli vizsgafeladatok (több szakmai vizsgán) Gyakorlati vizsgafeladatok (1 szakmai vizsgán – vizsgaszervező állítja össze) Értékelőlapok Írásbeli megbízások (tag, jegyző, szakértők), megállapodások gazdálkodó szervezetekkel Törzslap, bizonyítvány (szigorú számadású nyomtatványok) Törzslapkivonatok Osztályozóív elkészítése 19

20 Írásbeli és interaktív vizsgatevékenység A zárt, biztonságos csomagolásban érkező feladatlapok kibontása a csomagon megjelölt időpontban a megbízott vizsgabizottsági tag(ok) és a felügyelő előtt történik. A felbontás időpontját a csomag (sértetlen vagy sérült, felbontott), állapotát és a jelenlévők nevét jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet a kijavított dolgozatokkal együtt kell kezelni. Ülésrend Az írásbeli és az interaktív vizsgafeladatok megoldását – a javítási útmutató alapján – vizsgafeladatonként %-os teljesítménnyel kell értékelni. 20

21 21

22 Gyakorlati vizsgatevékenység Feladatok: A vizsgázók gyakorlati vizsgatevékenység helyére vonatkozó munkavédelmi, balesetvédelmi oktatásról szóló jegyzőkönyv készítése A vizsgázó a gyakorlati vizsgafeladatát húzás útján kiválasztott feladatközlőlap alapján, az abban meghatározott segédanyagok használata mellett végzi. A gyakorlati vizsgafeladatokat- a javítási-értékelési útmutató alapján - %-osan kell értékelni 22

23 23

24 24

25 0008-06/1 vizsgafeladat Ruházati termékek értékesítése magyar és idegen nyelven 25

26 Szóbeli vizsgatevékenység 1. Az NSZFI honlapján található szóbeli tételek tájékoztató jellegűek, minden képző intézménynek egy hiteles (lepecsételt) példánnyal kell rendelkeznie.(Megrendelhető:NSZFI Vizsgadokumentációs Osztály) A vizsgázó szóbeli vizsgatevékenysége során a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott vizsgafeladatokat tartalmazó feladatlapok közül, a vizsgázó által véletlenszerűen kiválasztott feladatlap (információtartalommal együtt) alapján ad számot felkészültségéről. A vizsgázó feladatát csak a feladatlap sorszámának az osztályozóívben való rögzítése után ismerheti meg. 26

27 Szóbeli vizsgatevékenység 2. Szóbeli vizsgatevékenység 2. A tételeket a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható okmányok egészítsék ki! Erre a tételek címében, illetve az információtartalom vázlatában egyértelmű utalás található. A vizsgázó önállóan felel vagy szakmai beszélgetést folytat, csak akkor szakítható meg az önálló felelete, ha súlyosan téved, vagy a kifejtésben elakad A szóbeli vizsgatevékenységei során a vizsgázó egy alkalommal póttételt választhat. Azon vizsgatevékenységnél ahol póttétel választására került sor, a vizsgázó teljesítménye legfeljebb 60%-ra értékelhető A tételek az adott témakörhöz tartozó ismereteket úgy kérik számon, hogy a vizsgázónak fel kell használnia a gyakorlat keretében szerzett tapasztalatait is, ezeket szervesen be kell illesztenie a feleletébe. 27

28 A szakmai vizsga során vezetendő és a zárást követően kitöltendő dokumentumok Szakmai vizsga iratainak (jegyzőkönyvek, osztályozóívek, törzslap, bizonyítvány, törzslapkivonat) kitöltése, aláíratása, bélyegzővel való ellátása Vizsgaösszesítő adatlapok kitöltése, továbbítása Bizonyítvány kiegészítőlap kiállítása a vizsgázó kérelmére 28

29 Osztályozóív Vizsgarészenkénti – és azon belül vizsgatevékenységenkénti – teljesítmény %-ait tartalmazza Aláírók: vizsgabizottság elnöke v izsgabizottság tagjai j egyző v izsgabizottság munkáját segítő szakértők v izsgaszervező vezetője Csatolandó a jegyzőkönyvhöz 29

30 www.nive.hu/vizsgák/módszertani segédanyag 30

31 31

32 31 341 01 0010 31 02 Élelmiszer- és vegyi áru eladó szakképesítés vizsgarészei A vizsgarészb en az egyes feladatok aránya %- ban Vizsgarésze k és ezek súlya a vizsga egészében %-ban 1. vizsgarész 0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása 30 % 1. vizsgafeladat:szóbeli 30perc 100 % 2. vizsgarész 0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése 30 % 1. vizsgafeladat: szóbeli30 perc 40 % 2. vizsgafeladat:gyakorlati60 perc 60 % 3. vizsgarész 0007-06 Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása 40 % 1. vizsgafeladat:gyakorlati30perc 50 % 2. vizsgafeladat:gyakorlati30perc 50 %

33 Vizsgafeladatok értékelése 1. vizsgarész: 0004-06 (100%)1. feladat: 70 pont 2. vizsgarész: 0005-06 (40%)1. feladat: 40 pont (60%)2. feladat: 80 pont 3. vizsgarész: 0007-06 (50%)1. feladat: 20 pont (50%)2. feladat: 90 pont 1. vizsgarész: 70% 2. vizsgarész: 40*40+60*80/100=64% 3. vizsgarész: 50*20+50*90/100=55%

34 A szakmai vizsga értékelése SZVK alapján:Teljesítmény (%): 1. vizsgarész: 30%70% 2. vizsgarész: 30%64% 3. vizsgarész: 40%55% A szakmai vizsga eredménye: 30*70+30*64+40*55/100= 62% - közepes (3)

35 Szakmai bizonyítvány kitöltése A.Tü. 575./ új r.sz. Törzslappal megegyezően, vizsgarészek teljesítmény %-aival, egyetlen osztályzattal Kitöltés: nem fakuló tintával, nyomtatott betűkkel Aláírók: Vizsgabizottság elnöke Vizsgaszervező vezetője A szakmai vizsgabizottság körbélyegzőjének (vizsgabizottság felirat) lenyomatával kell ellátni 35

36 36

37 Törzslap kitöltése A.Tü. 576. r.sz. és A.Tü. 576/a r.sz. – új 2 példányban, A/4-es formátumban, eredeti okiratok alapján Tanulói azonosító szám feltüntetése (Közoktatási Információs Iroda) Vizsgarészek teljesítmény %-ának feltüntetése Egyetlen osztályzat Záradékok (3. sz. melléklet) – vizsgaszervező vezetője írja alá + körbélyegző Külív aláírói: vizsgabizottság elnöke, tagjai jegyző vizsgabizottság munkáját segítő szakértők vizsgaszervező vezetője A törzslap 1 példánya a vizsgaszervezőnél marad, 1 példányt az NSZFI Törzslapnyilvántartó csoport részére elküldeni a szakmai vizsga befejezését követő 30 napon belül A törzslap nem selejtezhető 37

38 38 0004-06 Áruforgalom lebonyolítása. 0005-06 Jogszabályok alkalmazása 0123-06 A műszaki cikkek eladásával kapcsolatos követelmények 61 91 81 „A szakmai vizsgán a vizsgakövetelményeknek megfelelt, Műszakicikk eladó szakképesítés-elágazás megszerzését igazoló bizonyítványt kapott.” 78 Jó (4)

39 Jegyzőkönyvek Minden vizsgabizottsági értekezletről - Első vizsgatevékenység előtt - Írásbeli, interaktív vizsgatevékenység jegyzőkönyve - Utolsó vizsgatevékenységet követően, teljesítmény értékelése - Szabálytalanság, zavaró vagy gátló körülmény esetén Tartalma: - értekezlet helye, - ideje, - jelenlévők neve, - vizsgázók (szabálytalanság, pótló- vagy javító vizsga, felmentett) neve, - határozatok, - óvás, - elnök értékelése a szakmai vizsga tapasztalataival kapcsolatban Aláírók: vizsgabizottság elnöke, tagjai, jegyző, szakértők 39

40 A szakmai vizsga iratainak kezelése Az iratok kezelésére, megőrzésére a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletet és az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet erre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az iratok – az (5)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – őrzési ideje tíz év. (5) Tíz év eltelte után az iratokból a törzslapokat külön kell választani. A törzslapok nem selejtezhetők. (6) Az írásbeli vizsgadolgozatok őrzési ideje egy év. Az őrzési idő eltelte után – harminc napon belül, kérelemre – a vizsgadolgozatok átadhatók annak, aki írta. 40

41 20/2008. (XII.17) SZMM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről 41

42 Köszönöm a figyelmet! Budavári Ágnes budavari.agi@kero.eu.org 42


Letölteni ppt "Szakmai vizsga menete és dokumentumai Budavári Ágnes 2010. május 4. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések