Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új tanév feladatai intézményvezetői szemmel A tanév tervezése „ Ismeret rend(szer)ező” előadás Sipos Imre igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új tanév feladatai intézményvezetői szemmel A tanév tervezése „ Ismeret rend(szer)ező” előadás Sipos Imre igazgató."— Előadás másolata:

1 Az új tanév feladatai intézményvezetői szemmel A tanév tervezése „ Ismeret rend(szer)ező” előadás Sipos Imre igazgató

2 A kínálat  a munkaterv jogszabályi háttere, kötelező elemek  a munkaterv helye  a munkaterv tartalma, készítésének gyakorlata  tanévi feladatok

3 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről  2. § (1) … munkaterv határozza meg a nevelési év, tanév helyi rendjét.  Ehhez ki kell kérni az iskolaszék, szülői szervezet (közösség), a tanulókat érintő programokat illetően a diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés szervezőjének véleményét is.

4 (2) A nevelési év, a tanév helyi rendjében kell meghatározni  a) a nevelés, tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását;  b) a szünetek időtartamát;  c) az iskolában, a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját;  d) a nemzeti, az óvodai, az iskolai, illetve a kollégiumi ünnepek megünneplésének időpontját;  e) az évi rendes diákközgyűlés idejét;  f) az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontját;  g) a tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálata időpontját. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontjáról az érintett kollégiumot tájékoztatni kell.

5  (3) Az iskola, illetve a kollégium kölcsönösen tájékoztatja egymást az elfogadott tanév helyi rendjéről. Ha az iskolában rendkívüli tanítási napot tartanak, ennek időpontjáról az érdekelt kollégiumot legalább hét nappal korábban tájékoztatni kell.  (4) Az óvodai nevelés nélküli munkanapok, a kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapok száma egy nevelési évben, illetve egy tanítási évben az öt napot nem haladhatja meg. Iskolában a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet határozza meg a tanítás nélküli munkanapok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma megnövelhető abban az esetben, ha az iskola a közoktatási törvény 52. §-ának (15) bekezdésében foglaltak alapján az ehhez szükséges időt megteremti.

6 „Annak, aki nem gondol és nem tervez jó előre, a gond kopogtat ajtaján.” (Konfucius) A munkaterv helye …

7 Küldetés, jövőkép Intézményi célok, pedagógiai alapelvek Feladat és eszközrendszer Szervezeti és Működési Szabályzat Éves munkaterv Intézkedési tervek Napi működés Mérések, értékelések Stratégia Operatív Működés Minőség politika Minőségcélok Minőségfejlesztési rendszer

8 A jó munkaterv néhány ismérve  Tartalmazza a törvényi elvárásokat  Épít az intézmény mérési eredményeire  Tartalmazza az intézményi és csoportszintű (munkaközösségek, team- csoportok, stb.) feladatait és eseményeit  Törekszik a terhek egyenletes elosztására  A jól használható feladat ellátási terv alapja  Egyszemélyi felelősökkel ellátott feladatokat tartalmaz  Az elmúlt év tanulságait felhasználja  Az érintett munkatárs fontos munkaeszközeként pozitív irányba befolyásolja a pedagógusok teljesítményét

9

10 Az éves munkaterv készítése  A tervek lebontása  A tervek felépítése

11 A munkaterv előkészítése  1. A tanév rendjéről szóló rendelet főbb időpontjai  2. A közoktatási törvény módosításával kapcsolatos feladatok  3. Az oktató – nevelő munka hatékonyságának növelése  4. Javaslat a 2009-ben indítandó osztályokra, a beiskolázásra

12 A munkaterv előkészítése  5./Javaslat a tanítás nélküli munkanapok felhasználására és munkanapok áthelyezésére  6./ Javaslat az iskolai megemlékezések, rendezvények szervezésére  7./Az iskolai szintű alkalmazotti programok tervezete  8./ Személyi javaslatok  9./Az értekezletek rendje

13 Az éves munkaterv tartalma  A tanév kiemelt feladatai  A tanév fejlesztési feladatai  Beiskolázási program  Megbízatások  Szakmai munkaközösségek  Továbbképzések  Információs és kommunikációs rendszer  Tanulmányi és egyéb versenyek  Nem kötelező tanulmányi foglalkozások, tanulószoba

14 Az éves munkaterv tartalma  Kulturális, művészeti és sport tevékenység  Szakmai munkaközösségek munkaterve  Osztályonkénti munkatervek  Iskolai könyvtár munkaterve  A DÖK közreműködésével szervezett iskolai programok  A DÖK programja  Gyermekvédelmi munkaterv  Minőségirányítási program végrehajtása  A pedagógus teljesítményértékelés végrehajtásának feladatterve  A tanév rendje  A tanítás nélküli, valamint a nem órarend szerinti tanítási napok dokumentálása a naplóban  Tanítás nélküli munkanapok felhasználása

15 Jogszabályváltozásból adódó tanévi feladatok

16 Jogszabályváltozás Közoktatási törvény Tanévi feladat, dokumentum a többcélú közoktatási intézményben egy egységes szervezeti és működési szabályzat és pedagógiai program mellett egy egységes házirendet és intézményi minőségirányítási programot kell elkészíteni [Kt.33. § (7) bekezdés]. alapdokumentumok az iskolák csak a külön jogszabályban meghatározott keretek között határozhatják meg a tanulói jogviszony létesítésének tanulmányi feltételeit. Ez lényegében a központi írásbeli felvételi vizsga kizárólagossá tételét jelenti. (Kt. 42. §-ának (1) bekezdés) középfokú felvételi eljárás új elemei (11/1994. MKM.rend.) PP felvételi táj. munkaterv a főigazgató és az igazgató kinevezésének lehetősége a többcélú, illetve a nagyobb közoktatási intézményekben SZMSZ a nevelési program, pedagógiai program, továbbá a szervezeti és működési szabályzat elfogadásán kívül a házirend és az intézményi minőségirányítási program elfogadása is a nevelőtestület át nem ruházható döntési jogkörébe került [Kt. 57. § (4) bekezdés] SZMSZ MIP eljárásrend

17 Jogszabályváltozás Közoktatási törvény Tanévi feladat, dokumentum A szakmai munkaközösségek a jövőben felvállalhatják a gyermek- és ifjúságvédelmi,a szabadidő hasznos eltöltésével összefüggő, a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját szolgáló feladatokat is. A szakmai munkaközösség a jövőben éves terv szerint részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében is. Ennek során a szakmai munkaközösség tagja és vezetője akkor is közreműködhet, ha nem szerepel az Országos szakértői névjegyzékben [Kt. 58. § (1) bekezdés]. SZMSZ PP munkaterv Módosult és pontosabbá vált az általános iskolai felvételi körzetekre vonatkozó szabályozás, amely már nem "szomszédos" felvételi körzetről rendelkezik, a felvételi körzetekkel együtt változtak, egyértelműbbé váltak a felvétel kapcsán az előnyben részesítés szabályai is. PP beiratás rendje

18 Jogszabályváltozás 11/1994. MKM rendelet Tanévi feladat, dokumentum A nevelési-oktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatának tartalmaznia kell a jövőben a szakmai munkaközösségek együttműködésének, kapcsolattartásának rendjét, továbbá a gyermekjóléti szolgálattal történő kapcsolattartás rendjét. SZMSZ MIP A gyermekeket, tanulókat veszélyeztető okok elhárítása érdekében az intézmények számára lehetővé válik, hogy együttműködjenek a gyermekjóléti, családsegítő szolgálattal, illetve bizonyos kérdésekben az oktatásügyi közvetítői szolgálattal. SZMSZ MIP Házirend A kötelezettségszegő tanulóval szemben indított fegyelmi eljárást megelőző eljárással kapcsolatos részletszabályok. SZMSZ Házirend a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járásához nyújtott anyagi támogatás - a gyermeknek legalább napi hat órát az óvodában kell tartózkodnia - meghatározza az óvodavezető ezzel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét a szülő és a jegyző részére. SZMSZ Házirend

19 Jogszabályváltozás 11/1994. MKM rendelet Tanévi feladat, dokumentum Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A módosítás kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére, melynek elemeit a jogszabály intézménytípusonként külön mellékletben rögzíti. SZMSZ MIP Házirend Kiterjeszti a tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályainak alkalmazását a művészeti alapvizsgára, a záróvizsgára, továbbá bizonyos eltérésekkel a szakképzésben szervezett modul vizsgára és szintvizsgára. SZMSZ Vizsgaszab. R ögzíti az intézményi minőségirányítási program elfogadásának eljárásrendjét. MIP

20 Jogszabályváltozás Tanévi feladat, dokumentum Kedvezményeket fogalmaz meg a több feladatellátási helyen működő intézmények számára a kötelező (minimális) eszköz és felszerelési jegyzék teljesítése tekintetében. Nem kell minden feladatellátási helyen a jegyzékben foglaltakat teljesíteni, ha a tanulók aránytalan teher és többletköltség nélkül igénybe tudják venni ezeket az intézmény másik feladatellátási helyén. A módosítás az orvosi szobára és az aulára vonatkozó előírásokat is könnyíti, továbbá lehetővé teszi az eszközök helyettesítését más funkciót kiváltó eszközzel. 11/1994. MKM rendelet PP Hatályon kívül helyezi a feladatellátási terv készítésére vonatkozó szabályt, az ide tartozó feladatok, kötelezettségek előírása munkatervi szabályozásba kerül, ezzel jelentősen csökkentve az adminisztrációs terheket. 138/1992. korm. rendelet SZMSZ

21 Jogszabályváltozás Tartalmi szabályozás Tanévi feladat, dokumentum 2010/2011-es tanévkezdéséig megvan a lehetősége annak, hogy az iskolák átgondolják és megtervezzék nyelvoktatási programjaikat, felmérjék a tanulói/szülői igényeket, és megteremtsék az igények alapján kialakítható nyelvoktatás feltételeit PP Nem szakrendszerű oktatás megszervezése Egységes elvárás a Nat tanulási esélyegyenlőség segítése tartalmának, továbbá a Nat-ban a nem szakrendszerű oktatásra vonatkozó résznek való megfelelés. Ennek értelmében minden intézményben kötelezettség: - az 1-6. évfolyamon a kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása, a folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés megvalósítása, - a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése a nevelés-oktatás egész folyamatában, - adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása, - az adott tanulócsoport szintjén egységes, ám differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások alkalmazása. PP

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az új tanév feladatai intézményvezetői szemmel A tanév tervezése „ Ismeret rend(szer)ező” előadás Sipos Imre igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések