Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Uniós támogatások Herpainé Márkus Ágnes SZMI TSZFO SZMI NDI képzés Budapest, 2008. február 29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Uniós támogatások Herpainé Márkus Ágnes SZMI TSZFO SZMI NDI képzés Budapest, 2008. február 29."— Előadás másolata:

1 Uniós támogatások Herpainé Márkus Ágnes SZMI TSZFO SZMI NDI képzés Budapest, 2008. február 29.

2 Amiről szó lesz: A 2006. előtti támogatási rendszerhez képest megváltozott támogatási tartalmak A fejleszthető területek OP-k, programok, végrehajtást bonyolító szervezetek szerinti összegzése Megváltozott végrehajtási rendszer A kábítószerügyi programok, fejlesztések szempontjából lehetséges legfontosabb érintkezési pontok – várható intézkedések, konstrukciók, pályázatok

3 Változások - társadalmi befogadás elősegítését szolgáló fejlesztések

4 Foglalkoztatás bővítése ÉS t ársadalmi befogadás erősítése 2004-2006-hoz képest bővülő támogatható tevékenységek

5 Új lehetőségek Társadalmi kirekesztődés mérséklését és jó kormányzást erősítő fejlesztések, nem csak kizárólag foglalkoztatás!!! –Szociális, foglalkoztathatósági, gyermekjóléti fejlesztések önmagukban is támogathatóak –Civil szervezetek és közösségfejlesztés támogatásokkal erősíthető –Egészségügyi, bűnmegelőzési, ifjúsági, prevenciós programok önállóan is!

6 Az egyes OP-k fő beavatkozási területei a kábítószerügyi fejlesztések szempontjából

7 TÁMOP fejlesztések –Foglalkoztatási és foglalkoztathatósági programok –Gyerekesély és ifjúsági programok –Szociális szolgáltatásokat nyújtó programok –Képzések –Komplex rehabilitáció –Civil és közösségfejlesztés támogatása –Egészségügyi programok –Bűnmegelőzési programok –Szociális szolgáltatási rendszer modernizációja, ennek részeként kábítószerügyi terület fejlesztése

8 TIOP –Bentlakásos intézmények megújítása és kitagolása –Központi kormányzati intézmények akadálymentesítése –Leghátrányosabb helyzetű térségek szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásainak fejlesztése térségi, mikrotérségi központokkal

9 ROP-ok fejlesztései Akadálymentesítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások – lakhatást biztosító szolgáltatások kivételével infrafejlesztés –Irodai infrastruktúra (családsegítő, gyerekjóléti, stb.) –Nappali ellátást biztosító intézmények Komplex szociális városrehabilitáció

10 Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv (EMVA) Vidéki térségek innovatív programjai (LEADER) Integrált közösségi szolgáltató terek Közösségi közlekedés (falu- és tanyagondnoki fejlesztések)

11 Fejlesztési lehetőségek összegzése Mit? Honnan?

12 Infrastrukturális fejlesztések (Épületek felépítése, eszközfejlesztés) Humán fejlesztések (Képzés, szolgáltatás, foglalkoztatás, stb.) GOP: – Vállalkozások támogatása, eszközpark fejlesztése, beruházások támogatása, munkahelyteremtés TÁMOP: – Szociális, képzési, foglalkoztatási, gyerekesély, ifjúsági, egészségügyi, közösségfejlesztési, informatizálási,, stb. szolgáltatások, fejlesztési programok TIOP: – Bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézmények felújítása, kitagolása – Állami intézmények akadálymentesítése – Innovatív integrált térségi szolgáltató központok a leghátrányosabb térségekben TIOP: – Innovatív integrált térségi szolgáltató központok kialakításához kötődő előkészítő, szolgáltatásfejlesztő tevékenységek a leghátrányosabb térségekben

13 Infrastrukturális fejlesztések (Épületek felépítése, eszközfejlesztés) Humán fejlesztések (Képzés, szolgáltatás, foglalkoztatás, stb.) ROP-ok: – Alap- és nappali szolgáltatások szociális és gyermekjóléti területen (ahol lakhatást nem biztosítanak) – Városrehabilitációs programok esetében szolgáltatások, valamint lakótelepi lakások egyes részeinek felújítása – Önkormányzati fenntartású közintézmények akadálymentesítése Közép-magyarország speciális! ROP-ok: – Kisebb szakmai tervező, előkészítő tevékenységek, amik az adott ROP-os beruházáshoz kapcsolódnak – Közösségfejlesztés, új szolgáltatások, programok a szociális városrehabilitáció érdekében

14 Infrastrukturális fejlesztések (Épületek felépítése, eszközfejlesztés) Humán fejlesztések (Képzés, szolgáltatás, foglalkoztatás, stb.) KEOP: – Közintézmények fenntarthatósági szempontú átalakítása, felújítása ÁROP: – Szolgáltatástervezési koncepciók, egyéb fejlesztési programok kidolgozása, előkészítése ÚMVT: – Kistelepüléseken (5.000 fő alatt) többfunkciós közösségi szolgáltató terek – ezek részeként szociális, gyermekjóléti alapszolgáltatások irodái – Falu és tanyagondnoki autók, buszok ÚMVT: – Kistelepüléseken helyi közösségi programok, innovatív helyi szolgáltatások (LEADER keretében is)

15 KM specifikumok Kizárólag a ROP finanszírozza az infrastrukturális fejlesztéseket, ebben a régióban nem „érvényes” a TIOP!!! A ROP ugyanazokat az elemeket is tartalmazza, mint a többi régióra a TIOP.

16 Rendszerszerű változások

17 Ami változik a rendszerben… Végrehajtás központosított (NFÜ), tehát van esély az összehangolásra és gyorsabb eljárások biztosítására Több könnyített támogatási konstrukció (pl. kétlépcsős, normatív, global grant – közvetett támogatás…?) Pl. ESZA KHT hazai forrásokat is kezeli (pl. NCA)

18 Egyszerűbb/bonyolultabb rendszer… 7 regionális OP és 8 ágazati (+ ÚMVT…) ESZA (emberi, képzési, foglalkoztatási, szolgáltatási ügyek) és ERFA (építés) külön forrásból jön, jellemzően! (HEFOP helyett – TÁMOP és TIOP, sőt ROP-ok is!) Regionális szinten is két szervezet osztja majd a pénzt (RFÜ, VÁTI) Humán ügyeknél 1-1 OP, de több pénzosztó szervezet!

19 Végrehajtás intézményi szereplői mentén összegzett támogatási területek

20 Humán fejlesztések (ESZA) ESZA KHT: –TÁMOP intézkedéseit (képzések, foglalkoztatás, ifjúsági, egészségügyi, bűnmegelőzési programok) RFÜ: –Városrehabilitációs fejlesztések közösségi és szolgáltatási elemei (ROP-ok) VÁTI: –Alap és nappali ellátások építéseihez kapcsolódó előkészítő, képző, indító tevékenységeket (ROP-ok) FVM: –Vidéki területeken közösségfejlesztés, innovatív helyi szolgáltatások, programok (ÚMVT)

21 Építések, beruházások (ERFA) ESZA KHT –Bentlakásos intézmények, leszakadó térségek központi intézményei, kormányzati akadálymentesítés RFÜ-k: –Városrehabilitáció, akadálymentesítés VÁTI: –Alap és nappali ellátások építése, felszerelése FVM: –Falugondnokság, 5.000 fő alatti közösségi terek, innovatív szolgáltatások számára

22 Támogatott szakmai területek, tevékenységformák részletezése

23 TÁMOP prioritásai: 1.A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése, segítése 2.Az alkalmazkodó képesség javítása 3.Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 4.A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 5.A társadalmi befogadás és részvétel erősítése 6.Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés

24 TÁMOP 1. 1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja 1.4.1 Alternatív foglalkoztatási programok átmeneti támogatása 1.4.3 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok

25 TÁMOP 5. 5.1 LHH térségek komplex fejlesztései 5.2 Gyerek és ifjúsági programok 5.3 HHH csoportokra irányuló szolgáltatások 5.4 Szociális szolgáltatási rendszer fejlesztése 5.5 Civil és közösségfejlesztési programok Bűnmegelőzési programok is!

26 TÁMOP 6. 6.1. Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés 6.1.2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok

27 A legfontosabb konstrukciók, részletesebben

28 1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja Ezen belül szenvedélybeteg emberek képzése, rehabilitációja, foglalkoztatásának, vállalkozóvá válásának támogatása Szociális rehabilitációs szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó segítségnyújtás

29 1.4.1 Alternatív foglalkoztatási programok átmeneti támogatása HEFOP 2.3.1 és 1.3, valamint az EQUAL folytatása – NGO-k által nyújtott, egyéni adottságokra és szükségletekre épülő komplex munkaerőpiaci szolgáltatások biztosítása

30 1.4.3 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok Mindent lehet, ami nem tilos

31 5.2.5 Gyerekek és fiatalok integrációs programjai Pályázó: gyermek és ifjúsági célú szervezet Támogatható: Személyiségfejlesztő foglalkozások, szociális szolgáltatások, Lemorzsolódást csökkentő szabadidős és prevenciós, integrált programok, szenvedélybetegségek megelőzése Alternatíva prevenciós pontok, pláza-programok Devianciákat megelőző programok Szakemberek képzése, stb.

32 5.3.1 Alacsony foglalkoztatási esélyű emberek képessé tevő, önálló életvitelt elősegítő programjai Szenvedélybetegségek megelőzését és gyógyulását segítő programok Önsegítő csoportok létrehozása Személyes segítség, tanácsadás Ágazatközi együttműködések, szolgáltatási térképek készítése Szenvedélybetegek félutas házakban való elhelyezése, stb.

33 5.4.1 Szociális szolgáltatások modernizációja Felvinczi Kati

34 5.5.1 Közösségi kezdeményezések, programok támogatása Helyi közösségi kezdeményezések kialakításának támogatása Helyi fórumok létrehozása Tolerancia programok Helyi kezdeményezéseket segítő szakmai hálózatok támogatása: képzések, kutatások, kiadványok, műhelyek, stb.

35 5.6.1 Bűnmegelőzési és reintegrációs helyi kezdeményezések Áldozatsegítés, áldozattá válás megelőzése Konfliktuskezelő készségek fejlesztése Közösség kiengesztelése Szabadidős programok, stb.

36 6.1.2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Egészségfejlesztési kiadványok, anyagok Közösségi életmód-programok támogatása Mintaprogramok kidolgozása, megvalósítása egészségmegőrzés, fejlesztés terén, ezen belül káros szenvedélyek Bölcsődei, óvodai, iskolai teljes körű egészségprogramok Egészségfejlesztési és prevenciós színtér- programok, stb.

37 ROP-ok szociális városrehabilitáció élő pályázatok! DAOP-2007-5.1.1 - Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció DDOP-2007-4.1.2 - Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja ÉAOP-2007-5.1.1/A. Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció ÉMOP-2007-3.1.1. Integrált szociális jellegű városrehabilitáció KDOP-2007-3.2.1. Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja KMOP-2007-5.1.1/A - „Integrált szociális városrehabilitáció” - Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja KMOP-2007-5.1.1/C. Integrált szociális városrehabilitáció - Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja

38 Szociális városrehabilitáció részeként néhány ! lehetőség Közösségfejlesztő, közösségszervező, civil, valamint a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programok, szolgáltatások Képzési, közösségi, civil programok indítása meglévő épületekben Ifjúsági és szabadidős, tolerancia, stb. programok Bűnmegelőzés, közbiztonság erősítése Kötelező és azon túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, stb. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, civil hálózatok erősítése.

39 Köszönöm a figyelmet. Sok sikert a továbbiakhoz! agnes.markus@szmi.hu szmi.hu tszfo.szmi.hu


Letölteni ppt "Uniós támogatások Herpainé Márkus Ágnes SZMI TSZFO SZMI NDI képzés Budapest, 2008. február 29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések