Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai műhelyfoglalkozás 2016. március 2. Bedőné Fatér Tímea Blog: Esélyteremtés, szakmai programok Hátrányos helyzetű.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai műhelyfoglalkozás 2016. március 2. Bedőné Fatér Tímea Blog: Esélyteremtés, szakmai programok Hátrányos helyzetű."— Előadás másolata:

1 Szakmai műhelyfoglalkozás 2016. március 2. Bedőné Fatér Tímea bftimi@enternet.hu Blog: www.zalai-iskola.hu Esélyteremtés, szakmai programok Hátrányos helyzetű tanulók támogatása

2 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló,

3 Hátrányos helyzet … b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló… rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és +1 szülők csak alapfokú iskolai végzettséggel gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskereső szülő elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmények… szegregátumban él

4 Halmozottan hátrányos helyzet … b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló… rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és +2 szülők csak alapfokú iskolai végzettséggel gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskereső szülő elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmények… szegregátumban él vagy nevelésbe vett utógondozói ellátásban részesül

5 Átmeneti szabály: Gyvt. 161/Q. § (2) Azon gyermekek, tanulók, akik hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetük alapján 2013. szeptember 1-jén a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó, Kollégiumi vagy Kollégiumi- Szakiskolai Programjában, az Útravaló Ösztöndíjprogramban, óvodai fejlesztő programban, képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben vesznek részt vagy ezek bármelyikére felvételt nyertek, az óvodai kötelezettség vagy a tankötelezettség befejezéséig a 2013. augusztus 31-én hatályos szabályok szerint minősülnek hátrányos helyzetűnek, illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek.

6 Csökkenő HH és HHH tanulói létszám (!?) HH: 2013 januárjához képest 2015 év elején 302 ezerrel kevesebben szerepeltek az óvodai, általános és középiskolai képzésben (-77%) HHH: két évvel korábbi adatokhoz képest 34 ezerrel szerepeltek kevesebben a nyilvántartásban (-20%) Változó feltételek A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló eljárás során- az ügyfél erre irányuló kérelme esetén- megvizsgálja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását is. A szülők ritkán kérik IPR támogatás elapadt (2014-2015) Több kedvezmény már nem ettől függ

7 Lemorzsolódás iskolatípusonként (2013) A lemorzsolódási mutató kiemelkedően magas a roma kisebbséghez tartozó fiatalok körében, akiknek csupán 22%-a fejezi be középfokú tanulmányait. A felnőttképzésben a lemorzsolódás alacsony. Szakma nélküli munkavállalók. A középiskolákból lemorzsolódók jelentős hányada az iskolarendszerben – általában szakiskolában – később végzettséget szerez, így nem lesz korai iskolaelhagyó. Az iskolarendszert középfokú végzettség nélkül elhagyók egy része – akár már 24 éves koruk előtt – a felnőttoktatási és - képzési rendszerben jut középfokú végzettséghez.

8 Az esélyteremtés nemzeti stratégiái 47/2007. (V. 31.) OGY határozat „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 A Kormány 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozata a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról A Köznevelés-fejlesztési stratégia

9 Aktuális szabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 27. § (5) Foglalkozások: felzárkóztatás biztosítása stb. 50. § (6) Körzethatárok - HH arányok 62. § (1) b): a pedagógus kötelessége, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse

10 41. § (1) A köznevelési intézmény… köteles …a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról összesített adatokat szolgáltatni. 4. § 37. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé. 19.§ (2) h) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás: a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése.

11 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 92.§ (1) e) Az óvodai törzskönyv tartalmazza: a gyermeklétszámot nevelési évenként összesítve, továbbá az október 1-jei és május 31-i állapot szerint, a korosztályonkénti bontást, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos, továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát, a gyermekcsoportok október 1-jei számát. 99.§(3) k.) Az iskolai egyéni törzslap tartalmazza: a tanulót érintő gyermekvédelmi intézkedéssel, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos és tanulói jogviszonyából következő döntéseket, határozatokat, záradékokat.

12 A pedagógus …. - hátránykompenzáló fejlesztés Személyiség fejlesztése: mert „motiválatlan, érdektelen, hibás önértékelésű, képességterületein elmaradások, önálló tanulása problémás…” Közösségi magatartás fejlesztése: mert „a szabályok betartása nem az erőssége, peremre szorult a közösségben, konfliktusait nem képes kezelni…” Szociokulturális háttérből fakadó elmaradások kezelése: mert „nem segít vagy gátol az otthoni háttér, alapvető étkezési, higiénés szokások hiányoznak…” …mert 100 7 éves gyerek közül csak 34 gyerek mentális kora azonos az életkorával, 66 gyereké ettől eltérő. …mert 100 12 éves gyerek közül csak 20 gyerek mentális kora azonos az életkorával, 80 gyereké ettől eltérő. (Varga Tamás: A kivételesek vannak többen, 1972)

13 Támogató szakmai programok „IPR” – illetve ennek tervezett továbbfejlesztése Útravaló HÍD programok HEFOP, TÁMOP, EFOP programok módszertani eredményeinek fenntartása Modellértékű jó gyakorlatok, pedagógiai innovációk Referencia intézmények jó gyakorlatai …

14 171.-172.§.: Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés (iskola) Célok: tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése Alapelvek: a társadalmi-gazdasági helyzetből eredő hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenység tanulók iskolai sikerességének elősegítése a tanulói előrehaladást támogató korszerű módszerek a tanulói közösségfejlesztés, hatékony együttnevelés a család bevonása és támogatása az esélyteremtést hatékonyan támogató intézményfejlesztés és módszertani megújulás

15 Biztosítja az iskola: a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítő program a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenység A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása, tudásának értékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program alkalmazásával történik. oktatásért felelős miniszter által kiadott program

16 I. Az alkalmazás feltételei II. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer III. Várható eredmények IV. Intézményi önértékelés

17 I. Alkalmazás feltételei Az iskolába való bekerülés előkészítése Heterogén osztályok kialakítása a jogszabályoknak megfelelően Az óvoda-iskola átmenet segítése Együttműködések – partnerségi kapcsolatok kiépítése Szülői házzal Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal Szakmai és szakszolgálatokkal Középfokú oktatási intézményekkel Kisebbségi önkormányzattal Civil szervezetekkel

18 II. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer

19 Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek Önálló tanulást segítő fejlesztés a tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok az önálló tanulási képességet kialakító programok kreatív tevékenységre épülő foglalkozások tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése tantárgyi képességfejlesztő programok kommunikációs képességeket fejlesztő programok komplex művészeti programok Szociális kompetenciák fejlesztése közösségfejlesztő, közösségépítő programok mentálhigiénés programok előítéletek kezelését szolgáló programok

20 Az integrációt elősegítő módszertani elemek Egyéni haladást segítő differenciált tanulásszervezés Kooperatív tanulás Projektmódszer Drámapedagógia Műhelymunka – a tanári együttműködés Egyéni fejlesztési szakaszt záró értékelő esetmegbeszélések Probléma megoldó fórumok Hospitálás Háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelés Szöveges árnyalt értékelés, egyéni fejlesztési naplóban Továbbhaladás feltételeinek biztosítása Pályaorientáció Továbbtanulásra felkészítő program

21 III. (várható) Eredmények A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az oktatási- nevelési intézményben megfelel a jogszabályban előírtaknak. Az intézmény képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására, és együttnevelésére. Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel. Az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer. Vonatkozó elvárások, indikátorok megjelennek: Pedagógus önértékelése, szakmai ellenőrzése Vezető önértékelése, szakmai ellenőrzése Intézményi önértékelés, szakmai ellenőrzés

22 173.§.: Az óvodai fejlesztő program Biztosítja az óvoda: a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet, a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, az együttműködések kialakítását azokkal a szolgálatokkal, amelyek a gyermekek óvodai nevelése során a szülőket támogatják, és a gyermekek számára szolgáltatásokat biztosítanak bevont gyermekek egyéni fejlesztési terv alapján történő fejlesztését egyéni fejlődés háromhavonta történő értékelését Az oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint.oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program

23 1. Szervezési feladatok 1.1. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása (a teljes körű, minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás biztosítása a célcsoport körében, a beóvodázási programért felelős személy vagy team kijelölése) 1.2. Integrációt elősegítő csoportalakítás (olyan csoportalakítási elvet kell választani, amely biztosítja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányos eloszlását) 1.3. Az igazolatlan hiányzások minimalizálása 1.4. A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása

24 2. Nevelőtestület együttműködése rendszeres team munka, esetmegbeszélések, hospitálások 3. Pedagógiai munka kiemelt területei 3.1. Az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés (részletes anamnézis) 3.2. Kommunikációs nevelés szókincs, nyelvi kifejezőkészség, beszédértés, beszédészlelés fejlődésének elősegítése 3.3. Érzelmi nevelés, szocializáció (az intézményes nevelésbe illeszkedés elősegítése, bizalom, elfogadás, együttműködés) 3.4. Egészséges életmódra nevelés (egészségtudat kialakítása, táplálkozás) 3.5. Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése 3.6. Korszerű óvodapedagógiai módszerek (differenciálás, kooperatív technikák, mozgás, zene felhasználása, szülőkkel való partneri együttműködés módszerei)

25 4. Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással kapcsolatos munka 4.1. Egészségügyi szűrővizsgálatok kezdeményezése, szervezése 4.2. Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás (a szülők számára az együttműködő partnerekkel kialakított közös programok) 4.3. Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése illetve szervezése (ruhák, játékok, könyvek gyűjtése, adományozása, kölcsönzése; kirándulások, táborok szervezése; rendezvények látogatása) 4.4. A szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés (egyetlen gyermek se maradjon ki az óvodából a szülők szegénysége, az óvoda által kért természetbeni és pénzbeli hozzájárulások fedezetének hiányában)

26 5. Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel 5.1. Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat 5.2. Védőnői hálózat (a gyermekek óvodai beíratásának támogatása; korai képességgondozással kapcsolatos tanácsadás) 5.3. Szakmai szolgáltatók (konzultációk a gyermek fejlődéséről, fejlesztési terv közös kidolgozása, szolgáltatások biztosításának megtervezése és biztosítása) 5.4. Roma nemzetiségi önkormányzat illetve civil szervezetek (a gyermekek óvodai beíratásával, a hiányzás csökkentésével, iskolaválasztással, szülői programokkal kapcsolatos együttműködés)

27 6. Óvoda-iskola átmenet támogatása 6.1. Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka (a tanulási képességek megalapozása, a tanulási és egyéb részképesség zavarok kialakulásának megelőzése, 6.2. Iskolaválasztás támogatása (a kijelölt iskolával, a szabad iskolaválasztással, a halmozottan hátrányos helyzetűek előnyben részesítésével, a sajátos nevelési igényűvé minősítéssel kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás) 6.3. Az érintett iskolákkal közös óvoda - iskola átmenetet segítő program kidolgozása (DIFER mérés, hospitálások, esetmegbeszélések, szakmai műhely, közös programok) 6.4. A gyerekek fejlődésének utánkövetése legalább az általános iskola első évében

28 7. Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés 7.1. Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel 7.2. A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása 7.3. Rendszeres napi, vagy heti tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, az egyéni fejlesztési napló bejegyzéseinek megbeszélése, a gyerekek alkotásainak megmutatása, elemzése, szülők részvételi lehetőségének biztosítása a foglalkozásokon 7.4. Egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése, a család szokásainak, értékrendjének megismerése, megértése, a család erőforrásainak feltárása 7.5. Szülői közösségek kialakítása, rendezvények szervezése 7.6. Partnerközpontú működés

29 (várható) Eredmények beóvodázási arány hiányzás csökkenése DIFER mérésnél a hozzáadott érték, iskolakezdés megfelelő időben sajátos nevelési igényűvé minősítés csökkenése normál tantervű, integrált iskolai környezetbe történő beiskolázás iskolaérettség elérése

30 Szakmai támogatás a programhoz Egyelőre érvényben: Oktatási Közlöny 2007. máj.14., LI. évf. 11. számában levő keretrendszer (javaslat) „Az intézmény a külön jogszabályban erre kijelölt szervezettel kötött együttműködési megállapodás alapján, a szervezet szakmai támogatásával szervezi meg a programot.”(???) Jelenleg a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) koordinálja e területet

31 Hogyan tovább IPR? Lehetséges továbblépési - fejlesztési irány - TKKI: TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Programban fejlesztett „Esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer” (ETIPE) Kipróbálás, tesztelés, elemzések, fejlesztés…

32 LHH kistérségekben A leghátrányosabb kistérségekben, ahol jellemző nagyon kevés a munkalehetőség, alacsony a gazdasági teljesítmény és az infrastruktúra fejlettsége, magas az inaktívak és az alulképzettek aránya, gyenge az önkormányzatok, cégek, civilek forrásteremtő képessége, nagymértékű elvándorlás

33 Az Eötvös Program http://www.tkki.hu/page.php?pid=1258 139 intézmény Mentorok, programfejlesztők Szakmai koordinátori hálózat Tanodahálózat (11) Módszertani gyakorlóintézményi hálózat (26) Akkreditált képzések pedagógusoknak (12) Fejlesztések, pilotprogramok … TKKI fejlesztési anyagai http://www.tkki.hu/static/interaktiv_tananyag/HazaiDigitalis/Ha zaiDigitalisIndex.html

34

35 Egyéb támogató szakmai programok (továbbfejlesztett jó gyakorlat) H2O program http://h2oktatas.hu/hu/kik-vagyunk A H2O Program nevelési módszerei: Differenciált oktatás, tanulásszervezés Csoportos órai munka KIP: http://h2oktatas.hu/hu/a-modszer/58-komplex-instrukcios-program http://h2oktatas.hu/hu/a-modszer/58-komplex-instrukcios-program Táblajátékok: http://h2oktatas.hu/hu/a-modszer/82-ace-torna-logikai-tablajatek-program http://h2oktatas.hu/hu/a-modszer/82-ace-torna-logikai-tablajatek-program Generációk közötti párbeszéd: http://h2oktatas.hu/hu/a-modszer/83-generaciok-koezoetti-parbeszed- program a heterogén csoportok tanítására, szocializációs folyamataik segítésére kiváló módszerek.

36

37 EFOP-3.3.1-15 - Tanoda programok támogatása c. pályázat Benyújtása, elbírálása szakaszos: Első szakasz:2015. november 20. - december 31. Második szakasz: 2016. június 1. - július 30. Információk, útmutató: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4518

38 Az esélyteremtő, hátránykompenzáló fejlesztés fő színterei Az egyéni fejlesztésre, biztosított óra/ foglalkozás keretben Tanórán/ óvodai foglalkozáson Differenciált tanulásszervezéssel A drámapedagógia eszközeivel Kooperatív csoportmunka eszközeivel Projektpedagógia eszközeivel A szabadidős tevékenység lehetőségeinek irányított kihasználásával

39 Hasznos linkek, szakmai oldalak Képességfejlesztő játékgyűjtemények: http://www.abcakademia.hu/jatekgyujtemeny.html

40

41 http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlato k_jtkok_gyjtemnye.html http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlato k_jtkok_gyjtemnye.html

42

43 Szakközépiskolai segédanyagok: segédanyagok: http://szakma.nive.hu/

44 Inklúzió és integráció a közoktatásban. (Feladatgyűjtemény)Feladatgyűjtemény http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/tukacs.../05_felada tgyujtemeny.pdf Izgalmas tanórák (Módszertani füzet)Módszertani füzet http://videotanar.hu/static/file/videotanar_izgalmas_tanorak _modszertani_fuzet.pdf

45 Módszertani segédanyagok (az elküldött mappában) HH feltárása Beilleszkedés, közösség- /csoportépítés segítése Iskolában alkalmazható módszerek gyűjtemény Kooperatív módszerek gyűjteménye Drámapedagógiai és fejlesztő játékok Differenciálás modellek

46 Fejlesztő, motiváló, energetizáló… A játék ereje…, csak néhány egyszerű, az elmúlt héten a tanulóim körében legnépszerűbbekből (az ő ajánlásukkal): … Seriff Ki vagyok én? / Forró szék Névdobáló / Gombolyag Számolj 10-ig Szám(betű) futtatók Ha elmegyek hozzád… Hottentották királya 4-en állva Boltos …

47 A prezentációhoz felhasználtam a Türr István Képző és Kutató Intézet TÁMOP–3.3.13-13/1-2013-0001 projektje során megvalósult, a szaktanácsadók felkészítő továbbképzésén kapott információkat, prezentációt is.

48 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! bftimi@enternet.hu Blog: www.zalai-iskola.huwww.zalai-iskola.hu


Letölteni ppt "Szakmai műhelyfoglalkozás 2016. március 2. Bedőné Fatér Tímea Blog: Esélyteremtés, szakmai programok Hátrányos helyzetű."

Hasonló előadás


Google Hirdetések