Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény változásai Készítette:Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény változásai Készítette:Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály."— Előadás másolata:

1 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény változásai Készítette:Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály

2 2014. évi LXXIV. törvény 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításárólKihirdetve: 2014. november 26. 161. számú Magyar Közlöny Módosító törvény

3 2015. január 1-jétől kapcsolt vállalkozásnak minősül az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg. Ezáltal kapcsolt vállalkozási viszony Ptk. szerinti többségi befolyás nem teljesülése esetén is fennállhat. [Tao. tv. 4. § 23. pont f) alpont] Fogalmak

4 Fogalmak (új közösségi jogszabályok) 1857/2006/EK rendelet 4. cikk (2014. 06. 30.) 702/2014/EU rendelet 1- 13. cikk és 17.cikk (állami támogatás) (2014. 07. 01.) 1998/2006/EK rendelet (de minimis) (2014. 06. 30.) 1407/2013/EU rendelet (de minimis) (2014. 01. 01.) 800/2008/EK rendelet 1-13. cikk (2014. 06. 30.) 651/2014/EU rendelet 1-14. cikk és 17. cikk (állami támogatás) (2014. 07. 01.) 1535/2007/EK rendelet (agrár de minimis) (2014. 06. 30.) 1408/2013/EU rendelet (agrár de minimis) (2014.01. 01.)

5 Kutatás-fejlesztési megállapodás a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény (2014. december 31-ével hatályon kívül helyezésre kerül) 4. § 10. pont szerinti kutatás-fejlesztési megállapodás. 2015. január 1-jétől e fogalmat egy új, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény (T/1768. számú törvényjavaslat) határozza meg. Tartalmi változást nem jelent! K+F tevékenységgel kapcsolatosan továbbra is előzetesen megkérhető a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának véleménye. [Tao. tv. 4. § 23/d. pont] Fogalmak

6 A külföldi személyt telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni ingatlan és természeti erőforrás térítés ellenében történő hasznosítása, ingatlanhoz és természeti erőforráshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog térítés ellenében történő átadása, értékesítése, apportálása, továbbá ingatlan értékesítése esetén. Kivéve az olyan jogi személyiséggel rendelkező, EGT államban alapított ingatlanbefektetési alapot, amely az alapítása szerinti államban nem alanya a társasági adónak megfelelő nyereségadónak. [Tao. tv. 4. § 33. pont d) alpont] Fogalmak

7 Felsőoktatási támogatási megállapodás: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti alapítóval vagy fenntartóval felsőoktatási intézmény alapítására, működésének biztosítására kötött, legalább öt évre szóló megállapodás. Csökkenti az adózás előtti eredményt igazolás birtokában – többek között – a felsőoktatási intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás alapján nyújtott ingyenes juttatás 50 százaléka. 2014. adóévi adókötelezettségnél is alkalmazható! [Tao. tv. 4. § 16/c. pont, 7. § (1) bekezdés z) pont, 7. § (7) bekezdés, 29/A. § (2) bekezdés, 3. számú melléklet B)/23. pont] Felsőoktatási támogatás kedvezménye (1)

8 Amennyiben a szerződésben vállalt támogatás juttatása meghiúsul, úgy az adózónak meg kell növelnie az adózás előtti eredményét a korábbi év(ek)ben az adózás előtti eredmény csökkentéseként a felsőoktatási intézmény támogatására elszámolt kedvezmény egyszeres összegével, ha a támogatott fél hibájából nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét (jogutód nélkül megszűnt) kétszeres összegével, ha az adózó bármely más ok miatt nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét. [Tao. tv. 8. § (1) bekezdés s) pont] Felsőoktatási támogatás kedvezménye (2)

9 2014. március 14-ig a 2006. évi IV. törvény (Gt.) 4. § (8) bekezdése Közhasznú nonprofit gazdasági társaság 2014. március 15-től a 2006. évi V. törvény (Cégtörvény) 9/F. § 2015. január 1-jétől a Tao. tv. 13/A. §-ának (8) bekezdése (Nonprofit gazdasági társaság már az alapításkor is kérheti – feltételek fennállása esetén – a közhasznú jogállását. Visszamenőleges társasági adófizetési kötelezettség keletkezik, ha két éven belül megszűnik vagy nem teljesíti a közhasznúság Civil tv. szerinti feltételeit.)

10 A jövedelem-(nyereség-) minimum alapjának meghatározásakor – először a 2015. adóévre vonatkozóan – az összes bevétel nem csökkenthető az eladott áruk beszerzési értékével és az eladott közvetített szolgáltatás értékével. [Tao. tv. 6. § (8) bekezdés] Jövedelem-(nyereség-)minimum

11 A 2015. január 1-jén vagy azt követően kezdődő adóévekben keletkezett veszteség a keletkezés évét követő 5 adóévben használható fel [Tao. tv. 17. § (1) bekezdés]. Elhatárolt veszteség leírása (1)  Az 1997. előtt keletkezett veszteség az elhatárolás időpontjában érvényes feltételek szerint [Tao. tv. 29. § (2) bekezdés],  az 1997-2000. között keletkezett veszteség a 17. § a 2000. 12. 31-én hatályos rendelkezése alapján [Tao. tv. 29/C. § (8) bekezdés],  a 2001-2003. között keletkezett veszteség a keletkezése időpontjában érvényes feltételek szerint [Tao. tv. 29/F. § (2) bekezdés],  a 2004-2014. között keletkezett veszteség a 2014.12.31-én hatályos előírások szerint, legkésőbb 2025. 12. 31-ét magában foglaló adóévekben érvényesíthető [Tao. tv. 29/A. § (6) bekezdés]. Nincs 50 %-os korlát !

12 A jogutód az átalakulás, egyesülés, szétválás útján átvett veszteséget csak akkor volt jogosult felhasználni, ha benne új tag nem szerez többségi befolyást és az átalakulást követő 2 adóévben a jogelőd által folytatott legalább egy tevékenységből bevételt, árbevételt szerez. [Tao. tv. 17. § (8) bekezdés] Elhatárolt veszteség leírása (2 a)

13 2015. január 1-jétől a jogutód az átvett veszteséget adóévenként legfeljebb olyan arányban érvényesítheti, amilyen arányt az általa továbbfolytatott tevékenység adóévi bevétele, árbevétele a jogelőd ugyanezen tevékenységéből származó bevételének, árbevételének az átalakulást, egyesülést, szétválást megelőző 3 adóév átlagában számított összegében képvisel. [Tao. tv. 17. § (8a) bekezdés] Elhatárolt veszteség leírása (2 b)

14 Jogutód által átvett veszteség 300egység Jogelőd 3 adóévi összes bevétele600egység Jogelőd bevételének átlaga (600/3 év)200egység Jogutód bevételei10egység 80egység 120egység Elhatárolt veszteség leírása (2 c) Jogutód által leírható veszteség (folytatott tevékenységre tekintettel) 1. adóév2. adóév3. adóév Forrás: Ácsné Molnár Judit Adóvilág-2014. december

15 Cégfelvásárlás Ha „A” cégben olyan „B” cég szerez többségi befolyást, amely a befolyás megszerzését megelőző 2 adóévben nem állt folyamatosan az „A” adózóval vagy jogelődjével kapcsolt vállalkozási viszonyban, akkor „A” cég csak akkor használhatja fel az adóévben, vagy megelőző években keletkezett veszteséget, ha a korábban végzett tevékenységét -2 adóévben tovább folytatja, -abból mindkét adóévben bevételt, árbevételt szerez, -és a továbbfolytatott tevékenység jelentősen nem tér el a többségi befolyás megszerzését megelőzően végzett tevékenységtől. [Tao. tv. 17. § (9) bekezdés] Elhatárolt veszteség leírása (3 a)

16 2015. január 1-jétől cégfelvásárlás esetén is arányos veszteségleírás érvényesíthető. A jogosult adózó az elhatárolt veszteségét adóévenként legfeljebb olyan arányban érvényesítheti, amilyen arányt a többségi befolyásszerzést megelőzően folytatott tevékenység továbbfolytatásából származó adóévi bevétel, árbevétel a többségi befolyás megszerzését megelőzően folytatott tevékenységből származó bevétel, árbevétel a befolyásszerzést megelőző három adóév átlagában számított összegében képvisel. [Tao. tv. 17. § (9a) bekezdés] Elhatárolt veszteség leírása (3 b)

17 2015. január 1-jétől a reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költséggel az adózónak csak akkor kell megnövelni a tárasági adóalapot, ha az adóévben elszámolt költségek összege a 30 millió forintot meghaladja és -nem rendelkezik a reklámadó alanyának nyilatkozatával, és -nem igazolja, hogy a nyilatkozat kiadását ő vagy a reklám közzétételének a megrendelője kérte, és -a reklámadó alanya nem szerepel az adóhatóság honlapján [Ratv. 7/A. §]. [Tao. tv. 3. számú melléklet A)/16. pont] Reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költség

18 2015. január 1-jétől nem vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül a hiányzó eszköz könyv szerinti értéke, ha egyértelműen megállapítható, hogy -a hiány megfelelő gondosság mellett nem merült volna fel, és -az adózó – az ésszerű gazdálkodás követelményét figyelembe véve – nem tett meg mindent a hiányból eredő veszteség mérséklésére. [Tao. tv. 3. számú melléklet A)/5. pont] Hiányzó eszköz értéke

19 2015. január 1-jétől az adózó rendelkezhet az adóévi bevallott és megfizetett adója terhére. Az adózó a felajánlást 3 ütemben  az adóelőleg (RENDNYIL) (50 %)  az adóelőleg-kiegészítés, ('01)  az adó terhére teheti meg. Az adózó az adóelőleg-fizetési, adóelőleg-kiegészítési és adófizetési kötelezettségének az általános szabályok szerint köteles eleget tenni. Akár egész évre tehető rendelkező nyilatkozat, amely egy adóévben legfeljebb öt alkalommal módosítható. [Tao. tv. 24/A. § (1)-(2), (4)-(5) bekezdései] Rendelkezés az adóról (1) (80 %)

20 Adófelajánlás – elektronikus úton - az alábbi kedvezményezett célokra tehető filmalkotás támogatására, előadó-művészeti szervezet támogatására látvány-csapatsport támogatására. A rendelkező nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az adózónak a rendelkező nyilatkozat megtételének vagy a rendelkező nyilatkozat (4) bekezdés szerinti módosításának időpontjában ne legyen százezer forintot meghaladó összegű, állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása. [Tao. tv. 24/A. § (3), (10) bekezdései] Rendelkezés az adóról (2)

21 Az adófelajánlás átutalásához szükséges, hogy az adózó rendelkezzen kedvezményezett célhoz kapcsolódóan kiállított igazolással és annak egy példányát az adóhatóságnak megküldje. Igazolás kiállítására jogosult az adózó és a felajánlás fogadására jogosult szervezet együttes kérelmére:  filmalkotás támogatásakormozgóképszakmai hatóság  előadó-művészeti szervezet támogatásakor Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága  látvány-csapatsport támogatásakor sportpolitikáért felelős miniszter vagy országos sportági szakszövetség [Tao. tv. 24/A. § (17), (18), (19), (20), (21) bekezdései] Rendelkezés az adóról (3)

22 Az átutalás teljesítésének feltételei : -a kedvezményezett célokhoz kapcsolódóan előírt, kiállított igazolásokat az adóelőleg-nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg, az adóelőleg kiegészítés, illetve az adó terhére történő felajánlások esetén legkésőbb az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésének időpontjáig, vagy az éves adóbevallás benyújtásáig az adóhatóság kézhez kapja, és -az adózó a vonatkozó bevallását határidőben benyújtotta, és -nincs nettó módon számított 100 ezer forintot meghaladó adótartozása, és -a fizetendő adóelőleget megfizette, és -az adóelőleg-kiegészítés, valamint az éves adó terhére tett felajánlás nem haladja meg a 80 százalékos korlátot. [Tao. tv. 24/A. § (11), (13) bekezdései] Rendelkezés az adóról (4)

23 Az adóhatóság az átutalást az adóelőleg-felajánlás esetén a kötelezettség teljesítését, adóelőleg-kiegészítés, valamint az éves adó terhére tett felajánlás esetén az adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás, illetve az éves adóbevallás benyújtását követő 15 munkanapon belül teljesíti. Az átutalás megtörténtéről értesíti – a pénzügyi teljesítést követő 15 napon belül - az adózót, valamint az igazolást kiállító szervet. [Tao. tv. 24/A. § (11), (15) bekezdései] Rendelkezés az adóról (5)

24 A jóváírás összege adóelőleg-felajánlás és az adóelőleg-kiegészítésből átutalt összeg 7,5 százaléka, de legfeljebb az éves fizetendő adó 80 százalékának 7,5 százaléka, valamint Az éves adó terhére felajánlás átutalt összegének 2,5 százaléka, de legfeljebb az éves fizetendő adó 80 százalékának a 2,5 százaléka. A jóváírás összege a társasági adófolyószámlán külön csökkentő tételként kerül kimutatásra, amelyre tekintettel az Szt. alapján elszámolt egyéb bevétel az adózás előtti eredményt csökkenti. Jóváírás napja: a társasági adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napja. [Tao. tv. 24/B. § (1)-(3) bekezdései] Rendelkezés az adóról (6)

25 Látvány-csapatsport támogatására vonatkozó speciális szabályok kiegészítő sportfejlesztési támogatás az adózó döntése alapján támogatási (ellenszolgáltatásra az adózó nem jogosult) vagy szponzori szerződés keretében 1/3EMMI 2/3országos sportági szakszövetség megjelölt kedvezményezett részére [Tao. tv. 24/A. § (9), (25) bekezdései] Rendelkezés az adóról (7) 100 % 12,5 % 87,5 % 1 % 99 %

26 Ugyanazon adóév tekintetében a Tao. tv. 22. § (1) bekezdésben és a 22/C. § (2) bekezdésben meghatározott adókedvezmény együttesen nem alkalmazható a 24/A. § szerinti felajánlással és a 24/B. § szerinti jóváírással. Az említetteken kívül – más jogcímen – adókedvezmény érvényesíthető! [Tao. tv. 23. § (7) bekezdés] Rendelkezés az adóról (8)

27 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény változásai Készítette:Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések