Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakképzési hozzájárulás felhasználása és elszámolása. A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény változásai a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakképzési hozzájárulás felhasználása és elszámolása. A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény változásai a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó."— Előadás másolata:

1 A szakképzési hozzájárulás felhasználása és elszámolása. A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény változásai a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetek esetében. 2010.01.28.

2 Jogszab á lyi h á tt é r  A szakk é pz é sről sz ó l ó 1993. é vi LXXVI. tv.  A k ö zoktat á sr ó l sz ó l ó 1993. é vi LXXIX. tv.  A szakk é pz é si hozz á j á rul á sr ó l é s a k é pz é s fejleszt é s é nek t á mogat á s á r ó l sz ó l ó 2003. é vi LXXXVI. tv.  A t ö rv é ny v é grehajt á s á r ó l sz ó l ó 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet  A felsőoktat á sr ó l sz ó l ó 2005. é vi CXXXIX. tv.  A felnőttk é pz é sről sz ó l ó 2001. é vi CI. tv.  A saj á t munkav á llal ó k r é sz é re szervezett k é pz é s k ö lts é geinek a szakk é pz é si hozz á j á rul á s terh é re t ö rt é nő elsz á mol á s á r ó l sz ó l ó 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet  Az iskolai rendszerű szakk é pz é sben r é szt vevő tanul ó k juttat á sair ó l sz ó l ó 4/2002. (II. 26.) OM rendelet

3 A szakk é pz é si hozz á j á rul á s rendszere

4 tételes, vagy általány

5 K ö lts é gelsz á mol á s felt é tele: bejelentkez é s az NSZFI fel é ! BEJELENTKEZ É SI / V Á LTOZ Á SBEJELENT É SI NYOMTATV Á NYON K ö lts é gelsz á mol á s felt é tele: bejelentkez é s az NSZFI fel é ! BEJELENTKEZ É SI / V Á LTOZ Á SBEJELENT É SI NYOMTATV Á NYON Csatolandó dokumentumok: - Gyakorlati k é pz é s szervez é s é re k ö t ö tt egy ü ttműk ö d é si meg á llapod á s iskol á nk é nt, int é zm é nyenk é nt (Szht. 4/A § (1) bek.) - “ L é tsz á m adatlap ” szakk é pző iskol á nk é nt; - “ L é tsz á m adatlap ” felsőoktat á si int é zm é nyenk é nt; - Tanul ó szerződ é s, hallgat ó i szerződ é s eset é n az Szt. 31. §-a szerinti kamarai hat á rozat. (a bevall á s beny ú jt á sakor - tanul ó szerződ é s, hallgat ó i szerződ é s eset é n – a tárgyévre vonatkozóan érvényes kamarai tan ú s í tv á ny megl é te).

6 HATÁRIDŐK Bejelentkezési nyomtatvány -Az együttműködési megállapodás, a tanulószerződés, a hallgatói szerződés megkötését követő 30 napon belül. Tárgyévben!! -Bejelentkezéshez tanulószerződés, illetve hallgatói szerződés esetén kamarai határozat, bevalláskor tanúsítvány! Ha a bejelentkezés nem a fenti határidőben történik, a bejelentkezést megelőző időszakra a gazdálkodó szervezetnek költségelszámolásra nincs lehetősége!!!!! A kötelezettség teljesítéséig "APEH bevallónak" kell tekinteni. Változás bejelentés: 15 napon belül!! Éves bevallás Benyújtási határidő: az adóévet követő év második hónapjának 25. napja. Tanulószerződés, hallgatói szerződés esetén csatolandó a tárgyévre vonatkozóan érvényes kamarai tanúsítvány 60 napnál nem régebbi másodlata! (Tv. 4/B. § (2) bek.) Visszaigénylőknél szükséges a nyilatkozat a köztartozásokról! !!

7 HATÁRIDŐK Negyedéves visszatérítés Benyújtási határidő: a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig! H A Ha a visszatérítési igény az éves bevallásban meghaladja az 3.000.000 Ft-ot. (Az utolsó negyedéves visszatérítési igény az éves bevallás részeként érvényesíthető.) Havi visszatérítés Benyújtási határidő: a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig! A M E N N Y I B E N A visszatérítési igény mértéke két egymást követő negyedévben eléri az 1.000.000 Ft-ot! (negyedévente 1.000.000 Ft) (Az utolsó havi visszatérítési igény az éves bevallás részeként érvényesíthető.) A nyomtatványok elérhetősége: www.nive.hu/támogatás és bevalláskezelés/szakképzési hozzájárulás Beküldési cím: NSzFI 1439 Bp, Pf.:629 Szakképzési Hozzájárulási Osztály

8 Szakképzési hozzájárulás felhasználása gyakorlati k é pz é s eset é n Hozzájárulás terhére elszámolható tételek: - Szakképzés közvetlen költségei (Szht. melléklet szerinti költségek) - Szakképzés közvetett költségei (Szht. 4. § (2) bekezdés b-d pontok) - Saját munkavállaló képzésének elszámolható költségei (maximum: br.köt. 33%, illetve 60%-a) Fedezet! Befizetés az Alap kincst á rn á l vezetett számlára (maximum a hozzájárulási kötelezettség 20%-a mértékéig) további felhaszn á l á si lehetőség a maradék összegből : Fejlesztési megállapodás alapján: - TISZK fenntart ó j á nak á tadott t á mogat á s, - speci á lis é s k é szs é gfejlesztő speci á lis szakképző iskola és felsőoktatási intézmény támogatása (maximum: a brutt ó k ö telezetts é g 70%, illetve 35%-a, !! VII.1-től: a brutt ó k ö telezetts é g 60%, illetve 30%-a.) !!

9 A 2003. évi LXXXVI. törvény évközi hatályai: a)2009.01.01 - 2009.06.30-ig b)2009.07.01 - 2009.07.08-ig c)2009.07.09 -

10 Szakképzési hozzájárulás felhasználása gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezettek esetén 2009.06.30-ig A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére figyelembe vehető költségek és kiadások: 1. Tanulók, hallgatók pénzbeli juttatása, és díjazása, (minim á lb é r 50%) és járulékai (Szt. 44.; 48. §; Ftv. 48.§ (3) bek.) 2. Tanulók, hallgatók kötelező juttatásai (4/2002. OM, 13/2008. SZMM rendelet) 3. Tanulók, hallgatók felelősségbiztosítása, orvosi ellátása (Kt.; 89/1995 Korm. rendelet) 4. Szintvizsga szervezésének költsége (Szht. melléklet) 5. Adminisztr á ci ó s k ö lts é gek (Szht. melléklet) 6. Munkaviszonyban álló oktató díjazása (Szht. melléklet) 7. Oktat ó akkredit á lt szakmai, pedag ó giai k é pz é se (Szht. melléklet) V 8. Á ltal á ny (1-5. elsz á mol á sa helyett) (Szht. melléklet) 9. Gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközök beszerz é se, karbantart á sa (100%) 10. Alapképzést is szolgáló tanműhely költségei (Szt. 54/B. § 24.) 11. Anyagköltség (minim á lb é r 20%, 40%) A 12. Saját munkavállaló képzési költsége (33%) (13/2006. SZMM rendelet) 13. Szakképző iskolák, felsőoktatási intézmények fejlesztési megállapodásban rögzített támogatása (70%, 35%) (13/2008. SZMM rendelet)

11 Szakképzési hozzájárulás felhasználása gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezettek esetén 2009.07.01-től A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére figyelembe vehető költségek és kiadások: 1. Tanulók, hallgatók pénzbeli juttatása, és díjazása (Elsz: minim á lb é r 20%, kötelező 30%) és az elsz.jutt. járuléka Szt. 44.; 48. §; Ftv. 48.§ (3) bek.) 2. Tanulók, hallgatók kötelező juttatásai (4/2002. OM, 13/2008. SZMM rendelet) 3. Tanulók, hallgatók felelősségbiztosítása, orvosi ellátása (Kt.; 89/1995 Korm. rendelet) 4. Szintvizsga szervezésének költsége (Szht. melléklet) 5. Adminisztr á ci ó s k ö lts é gek (Szht. melléklet) 6. Munkaviszonyban álló oktató díjazása (Szht. melléklet) V 7. Oktat ó akkredit á lt szakmai, pedag ó giai k é pz é se (Szht. melléklet) Az Á ltal á ny elsz á mol á s megszűnt! 8. Gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközök karbantart á sa (50%) 9. Alapképzést is szolgáló tanműhely költségei (Szt. 54/B. § 24.) 10. Anyagköltség (minim á lb é r 10%, 30%) A 11. Saját munkavállaló képzési költsége (33%) (13/2006. SZMM rendelet) 12. Szakképző iskolák, felsőoktatási intézmények fejlesztési megállapodásban rögzített támogatása (60%, 30%) (13/2008. SZMM rendelet)

12 Szakképzési hozzájárulás felhasználása gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezettek esetén 2009.07.09-től A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére figyelembe vehető költségek és kiadások: 1. Tanulók, hallgatók pénzbeli juttatása, és díjazása (Újra a minimálbér 50%-os mértékéig számolható el) és járulékai (Szt. 44.§; 48. §; Ftv. 48.§ (3) bek.) 2. Tanulók, hallgatók kötelező juttatásai (4/2002. OM, 13/2008. SZMM rendelet) (A kötelező juttatásokat terhelő járulékok és közterhek is elszámolhatóak hallgatói szerződés és együttműködési megállapodás alapján szervezett képzésben résztvevőknél. Tanulószerződésnél a járulékok és közterheik csak a 2009.07.09. után kötött szerződések esetén számolhatóak el.) 3. Tanulók, hallgatók felelősségbiztosítása, orvosi ellátása (Kt.; 89/1995 Korm. rendelet) 4. Szintvizsga szervezésének költsége (Szht. melléklet) 5. Adminisztrációs költségek (Szht. melléklet) 6. Munkaviszonyban álló oktató díjazása (Szht. melléklet) 7. Oktató akkreditált szakmai, pedagógiai képzése (Szht. melléklet) V 8. Általány (1-7. elszámolása helyett) (Szht. melléklet) (Általány a 2009.07.08-ig megkötött tanulószerződések esetében a 2009.06.30-án hatályos szabályozás alkalmazandó) 9. Gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközök beszerzése (50%-os mértékben), karbantartása (100%-os mértékben) (A 2009.07.08-ig megkötött tanulószerződések esetében a 2009.06.30-án hatályos szabályozás alkalmazandó) 10. Alapképzést is szolgáló tanműhely költségei (Szt. 54/B. § 24.pontja) 11. Anyagköltség (újra a minimálbér 20%, 40%-os mértékéig) A 12. Saját munkavállaló képzési költsége (33%) (13/2006. SZMM r., 15/2009. SZMM r. 09. 07 27-től) 13. Szakképző iskolák, felsőoktatási intézmények fejlesztési megállapodásban rögzített támogatása (max. 60%, 30%) (13/2008. SZMM rendelet)

13 3. számú melléklet az 1/2006. (II. 17.) OM rendelethez A hiány-szakképesítések régiónkénti jegyzéke az Észak-magyarországi régióban Szakképesítés megnevezéseOKJ 1.Gépi forgácsoló31 521 09 1000 00 00 2.Hegesztő31 521 11 0000 00 00 3.Kőműves31 582 15 1000 00 00 2009.08.22-ig 2009.08.22-től Szakképesítés megnevezéseOKJ 1.Gépi forgácsoló31 521 09 1000 00 00 2.Hegesztő31 521 11 0000 00 00 3.Kőműves31 582 15 1000 00 00 4. Ács, állványozó33 582 01 1000 00 00 5. Géplakatos 31 521 10 1000 00 00

14 Tanulói, hallgatói juttatások terhei januártól júniusig történő kifizetéseknél TANULÓSZERZŐDÉSES HALLGATÓI SZERZŐDÉSES TANULÓ/HALLGATÓ NEM TANULÓSZERZŐDÉSES TANULÓ FŐISKOLAI HALLGATÓ FOGLALKOZTATÓT TERHELő JÁRULÉKOK Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % -- Egészségbiztosítási járulék Természetbeni+pénzbeli 5 % (4,5+0,5) -- Tételes egészségügyi hozzájárulás (TEHO) 0 % -- Százalékos egészségügyi hozzájárulás (SZEHO) 0 % A minimálbér 20 %-ig 0 Minimálbért meg nem haladó rész 0 A minimálbér 20 %-át meghaladó rész 11 % Minimálbér felett 11 % TANULÓT, HALLGATÓT TERHEL ő JÁRULÉKOK Egészségbiztosítási járulék Természetbeni+pénzbeli 6 % (4+2) -- Nyugdíjjárulék 1,5 % -- Nyugdíjpénztári tagdíj 8 % -- Személyi jövedelemadó SZJA)Minimálbér 50 %-ig 0Minimálbér 20 %-ig 0 Minimálbért meg nem haladó rész 0 %

15 Tanulói, hallgatói juttatások terhei júliustól történő kifizetéseknél TANULÓSZERZŐDÉSES HALLGATÓI SZERZŐDÉSES TANULÓ/HALLGATÓ NEM TANULÓSZERZŐDÉSES TANULÓ FŐISKOLAI HALLGATÓ FOGLALKOZTATÓT TERHEL ő JÁRULÉKOK Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % -- Egészségbiztosítási járulék Természetbeni+pénzbeli 2 % (1,5+0,5) -- Tételes egészségügyi hozzájárulás (TEHO) 0 % -- Százalékos egészségügyi hozzájárulás (SZEHO) 0 % A minimálbér 20 %-ig 0 Minimálbért meg nem haladó rész 0 A minimálbér 20 %-át meghaladó rész 11 % Minimálbér felett 11 % TANULÓT, HALLGATÓT TERHEL ő JÁRULÉKOK Egészségbiztosítási járulék Természetbeni+pénzbeli 6 % (4+2) -- Nyugdíjjárulék 1,5 % -- Nyugdíjpénztári tagdíj 8 % -- Személyi jövedelemadó (SZJA) Minimálbér 50 %-ig 0Minimálbér 20 %-ig 0 Minimálbért meg nem haladó rész 0 %

16 Bevallás kitöltése

17 5.1.aa. sor: tanulószerződéssel rendelkező tanulók számára kifizetett pénzbeli juttatás, a mindenkori minimálbér legfeljebb 50 %-a mértékéig, 5.1.ab. sor: tanulószerződéssel hiányszakképesítésben tanulók számára kifizetett kiegészítő pénzbeli juttatás, a mindenkori minimálbér 2 0 %-a mértékéig, 5.1.b. sor: támogatási szerződés keretében a tanulószerződéses tanulók kötelező pénzbeli juttatásához kapott támogatási előleg levonása, 5.1.c. sor: az 5.1.aa-ab. sorokban feltüntetett tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatást terhelő nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék összege, 5.2.a. sor: tanulószerződéssel nem rendelkező tanuló(k) részére a szorgalmi időt követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára időarányosan járó, kifizetett díjazás, a mindenkori minimálbér legfeljebb 50 %-a mértékéig. 5.2.b. sor: az 5.2.a. sorban feltüntetett tanulószerződés sel nem rendelkező tanuló(k) részére kifizetett díjazást terhelő kifizető által fizetendő járulék, 5.3.a. sor: felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak a gyakorlati képzés időtartamára kifizetett, elszámolható díjazása, legfeljebb a mindenkori minimálbér 50 %-a mértékéig. 5.3.b. sor: hallgatói szerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatás, a mindenkori minimálbér legfeljebb 50 %-a mértékéig. 5.3.c. sor: a pénzbeli juttatást terhelő kifizető által fizetendő járulék.

18 5.4. sor:tisztálkodási eszköz, munkaruha, egyéni védőruha és védőeszköz, gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezés, vagy étkezési utalvány, saját konyha üzemeltetése esetén a gyakorlati képzési napokra számított közvetlen önköltség, útiköltség-térítés kötelezően csak a tanulmányok alatti vizsgákra, beszámolókra és vissza történő utazások esetén jár a tanulónak, útiköltség és szállásköltség, ha a gyakorlati képzés székhelyen, telephelyen kívül történik. 5.5. sor: szintvizsga szervezésének igazolt költsége, 5.6. sor: kötelező felelősségbiztosítás, valamint a tanuló/hallgató rendszeres orvosi vizsgálatának igazolt költségei, 5.7. sor: tanulószerződés, illetve hallgatói szerződés alapján gyakorlati képzésben résztvevők gyakorlati képzésével és költségeinek elszámolásával összefüggő adminisztratív költség,

19 5.8.a-c. sor: A gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként, szakoktatóként, oktatóként foglalkoztatott dolgozó díjazása, társadalombiztosítási és egyéb járuléka („a”), útiköltség-térítése („b”), akkreditált szakmai, pedagógiai képzés költsége („c”) akkor számolható el a hozzájárulási kötelezettség terhére, amennyiben a tanuló gyakorlati képzését és felügyeletét ellátó dolgozó a gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban áll. Az oktató díjazásából elszámolható hányad felső határa: középfokú végzettség  minimálbér háromszorosa. (214 500 Ft) középiskolai végzettség, vagy mestervizsga  minimálbér négyszerese. (286 000 Ft) felsőfokú iskolai végzettség  minimálbér négy és félszerese. (321 750 Ft) Ha a tanulók száma nem éri el az átlaglétszámot, az elszámolható összeget arányosan csökkenteni kell! Nem főállású oktató esetén tanulólétszám és képzési idő szerinti arányosítás is szükséges! (gyakorlati napok / munkanapok x tanulólétszám / 8)

20 6. sor: a visszatérítés kiszámításánál figyelembe vehető tételesen elszámolt költségek együttes összege. 7.a. sor: tanulószerződéssel rendelkező tanulók számára kifizetett juttatás, legfeljebb havonta a minimálbér 50 %-áig, valamint a juttatást terhelő nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, 7.b. sor: az alapképzési támogatási szerződés keretében a tanulószerződéses tanulók kötelező pénzbeli juttatásához kapott előleg levont összege, 7.c. sor: további költségeinek fedezetére tanulószerződéssel rendelkező tanulónként, évente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 200%-nak megfelelő összeg számolható el. 8. sor: a visszatérítés kiszámításánál figyelembe vehető általány költségek együttes összege.

21 Visszatérítési igény: 9. sor: A hozzájárulásra kötelezett akkor jogosult visszatérítésre, ha az Szht. melléklete szerinti költségeinek összege önmagában meghaladja a bruttó kötelezettség és a 3. sorban feltüntetett költség-hozzájárulás együttes összegét. 10. sor: a 2009-ben évközi visszatérítésben részesülteknek kell kitölteniük. Csak „visszatérítés” jogcímen kapott összeget kell a sorban szerepeltetni, az egyéb jogcímen, pl.: alapképzési költség-hozzájárulásként kapott támogatást nem szabad figyelembe venni. 11. sor: a 2009-re visszatéríthető, és a 2009-ben évközben visszatérített összegek közötti differenciát kell kimutatni. A visszatérítési igényt érvényesítő hozzájárulásra kötelezett az éves bevallásához csatolja a területi gazdasági kamarának az oktatott szakképesítés tekintetében kiadott, a tárgyévre vonatkozóan érvényes tanúsítványa 60 napnál nem régebbi másodlatát.

22 12. sor: megállapodás alapján az átirányított tanulói/hallgatói létszámhoz kapcsolódó kiegészítő gyakorlati képzésre átadott összeg. Az iskolák nem hozzájárulásra kötelezettek, a részükre átadott oktatási költségtérítések nem számolhatók el! 13. sor: csak a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló eszköz beszerzésére, bérlésére karbantartására, felújítására fordított, a törvénymódosításoknak megfelelően elszámolt összeg. 14. sor: a szakmai alapképzés céljait is szolgáló tanműhely bérleti, munkavédelmi, tűzbiztonsági és közüzemi szolgáltatásai díjára fordított összeg. Tanúsítvány (Szt. 54/B.§ 24. pont) 15. sor: a tanulószerződés alapján foglalkoztatott tanuló gyakorlati képzése során felhasznált anyagköltség, max. a kötelező legkisebb munkabér 20 %, hiányszakmánál + 20 %.

23 16. sor: A hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára a külön jogszabályban foglaltak alapján megszervezett képzés költségei, ha van még rá fedezet. 17. sor: Elszámolt költségek összesen. 18. sor: Fennmaradó kötelezettség kiszámítása. 19. sor: Befizetési kötelezettség A) Ha a fennmaradó kötelezettség több, mint az elszámolási kötelezettség 20%-a  befizetésre kerül, a különbözet felhasználható fejlesztési támogatás elszámolására B) Ha a fennmaradó kötelezettség kevesebb, mint az elszámolási kötelezettség 20%-a  a fennmaradó kötelezettség teljes összege befizetésre kerül. (fejlesztési támogatás elszámolására ebben az esetben nincs fedezet) 20. sor: A befizetési kötelezettség előírása utáni maradvány összegét kell ebben a sorban feltüntetni. Amennyiben a 20. sor összege nagyobb, mint nulla, akkor a 20. sorban szereplő összeget lehet fejlesztési támogatásra fordítani.

24 21. a) - c) sorok: szakképző iskola, TISZK, valamint felsőoktatási intézmény számára adott fejlesztési támogatás. A 20. sor összegénél nagyobb összeg nem állítható be a bevallásba fejlesztési támogatásként. 24. sor: a 20 %-os kötelezettség és a fejlesztési támogatás levonása után fennmaradó kötelezettség együttes összege. 25. sor: Befizetési kötelezettség Nyilatkozat alapján. 26. sor: Befizetési kötelezettség összesen. (24.+25. sor összesen) 27. sor: Önellenőrzés 28. sor: Önellenőrzés 29. sor: Önellenőrzés

25 30. sor: 2009. évben a bevallónál gyakorlati képzésben részesített tanulók összes átlaglétszáma. 31. sor: a 31.1. sortól a 31.6. sorig szereplő sorok adatai részletezve tartalmazzák a 30. sorban feltüntetett tanulói/hallgatói átlaglétszámot. Egy adott tanuló/hallgató csak egy sorban szerepelhet! A bevallás mellékletében feltüntetett létszámadatok meg kell, hogy egyezzenek az „L1 Létszámigazolás” és az „L2 Igazolás” adataival. 32. sor: Munkaviszonyban foglalkoztatott gyakorlati oktatói, szakoktatói létszámhoz végzettségenként azoknak az oktatóknak, szakoktatónak a létszámát kell beírni, akiket a hozzájárulásra kötelezett munkaviszonyban foglalkoztat. 33. sor: a 32. sorban szereplő létszámból azt az oktatói létszámot kell feltüntetni, amely a tanulói és hallgatói létszám alapján az elszámolásnál figyelembe vehető. Ez a létszám végzettségenként sem lehet nagyobb a 32. sor létszámadatainál. 34. sor: Tanműhely jellege. 35. sor: Az oktatott szakmák száma és megnevezése. 36. sor: Költség-hozzájárulás átadójának, átvevőjének adatai, átadott összeg. 37. sor: Együttműködési, valamint fejlesztési megállapodások adatai. 38. sor: Oktatói továbbképzés jelölése. 39. sor: Nyilatkozat.

26 www.nive.hu/elérhetőség munkatársak szervezetiszervezeti egység Szakképzési hozzájárulási osztály

27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Pósa Józsefné NSZFI


Letölteni ppt "A szakképzési hozzájárulás felhasználása és elszámolása. A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény változásai a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések