Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elérhetőségek: Dr. Kádek István szakképzettség-felelős Telefon: 520-400/3121 B. épület, 208-as iroda.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elérhetőségek: Dr. Kádek István szakképzettség-felelős Telefon: 520-400/3121 B. épület, 208-as iroda."— Előadás másolata:

1 Elérhetőségek: Dr. Kádek István szakképzettség-felelős Telefon: 520-400/3121 E-mail: kadek@ektf.hukadek@ektf.hu B. épület, 208-as iroda

2 A tanulmányok időtartama, kreditjei Normál megoldás: 4 félév, 50 + 40 + 30 = 120 Rövidített (szakirányú egyetemi végzettség esetén): 3 félév, 30 + 40 + 20 = 90 (Különleges esetekben további variációk is előfordulhatnak; pl. 2 félév, ha a kolléga már rendelkezik tanári végzettséggel.)

3 A tanárszak választását megalapozó tanegységek Pszichológiai elméleti alapok2 Tanári pályaorientáció2 Iskolai tapasztalatok, pedagógiai nézetek2 A nevelés társadalmi alapjai2 Bevezetés az iskola világába2 A tanári képesítettséggel nem rendelkezők számára kötelező, de az iskolában dolgozók felmentést kérhetnek!

4 A tanegységek szerkezete Szakmai tanegységek – A szakmódszertan, és az ún. iskolai tanítási gyakorlat is itt szerepel (Ez összesen 30, 40 vagy 50 kredit.) Pedagógiai-pszichológiai tanegységek – Az ún. nevelési-oktatási gyakorlat itt szerepel! Ebből az oktatásban tevékenykedők felmentést kaphatnak.) (Ez összesen 40 kredit. Ha van ped. előképzettség, lehet rövidebb.) Összefüggő intézményi tanítási gyakorlat Ez vagy egy hónapos (akkor 10 vagy 20 kredit értékű), vagy fél éves (tehát egy szemeszteres, akkor 30 kredit értékű.)

5 Szakmai tanegységek Mindenki számára kötelező: Szakmódszertan I.3 kr Szakmódszertan II.5 kr Iskolai tanítási gyakorlat3 (1+2) kr EZEK A TANEGYSÉGEK A SZAKMAI TÁRGYAK KÖZÖTT VANNAK KIMUTATVA!!! Mindez kiegészül még: kötelező szakmai tanegységekkel választandó szakmai tanegységekkel MINDEZEK ÖSSZEGE 30 VAGY 40 VAGY 50 KREDIT!

6 SZAKMAI TANEGYSÉGEK Válogatott fej. a mikro- és makroökonómiából5 Statisztikai programcsomagok és elemzések 5 Az üzleti gazdaságtan egyes kérdései515 Vállalkozások jogszabályi környezete4 Befektetések értékelése5 Közgazdasági elmélettörténet3 Fenntartható fejlődés, vállalti CSR330 E-business3 A KKV-k a gazdaságban321 Projekttervezés és –finanszírozás5 Munkajogi esettanulmányok4 Felnőttképzés, vállalati oktatáspolitika 3498 Szakmódszertan és tanítás (3+5+3)111111 ÖSSZESEN3050 40

7 Iskolai gyakorlatok Három alkalommal kell az iskolába kimenni:  NEVELÉSI-OKTATÁSI GYAKORLAT A tanulmányok elején; „ismerkedés” az iskola világával. Ped.-ként tevékenykedők felmentést kaphatnak.  ISKOLAI TANÍTÁSI GYAKORLAT Az általunk megjelölt iskolában, szakmai órák megtartása szükséges! (15 vagy 7 vagy 1 óra!) Vizsgatanítással zárul.  ÖSSZFÜGGŐ INTÉZMÉNYI GYAKORLAT Lakóhelyen levő intézményben. (Ha tanít, a saját iskolájában.) Ottani mentortanár segíti. Időtartama 1 hónap vagy fél év. A féléves gyakorlaton lévők a tapasztalatok megbeszélésére blokkszemináriumra visszajönnek.

8 Készülés a záróvizsgára Mindenkitől bekérik: PORTFÓLIÓ Ez a közgazdásztanári képzés idején végrehajtott tanításoknak és egyéb iskolai tevékenységeknek az értékeléssel ellátott dokumentumait tartalmazza. A beválogatandó dokumentumokról van felsorolás Kádek-oldal! SZAKDOLGOZAT Lehet ped.-pszich. elméleti tanulmány vagy szakmódszertani jellegű dolgozat. Akinek már van tanári képesítettsége, ennek megírása alól mentesül. A szakdolgozati témát egy évvel a tervezett végzés időpontja előtt ki kell választanai és be kell jelenteni!

9 A közgazdasági szemléletformálás feladata A fiatalok mely csoportjainak kell formálni gazdálkodói érzékét és képességét? Mindenkiét, hiszen egyéni élete során mindenki „menedzseli” saját pénzügyeit, vezeti saját háztartását! Azokét, akik gazdasági pályákra készülnek, könyvelők, bérszámfejtők, menedzserek…… akarnak lenni. KÖZG. SZAKKÉPZÉS

10 Középiskolai közgazdasági szakképzés 1856/57 pesti Kereskedelmi Akadémia (3 év) 1895. aug. 20. Wlassics – felsőker. iskola 1909. leányiskolák is alakulnak 1919/20 négy évfolyamossá válik az iskolatípus 1940/41 Kereskedelmi Középiskola 1952. tvr. a közg. technikumokról 1965. tvr. a közg. szakközépiskolákról 1990. a rendszerváltást követően átalakulások

11 Közgazdasági oktatás a közismereti tárgyak „oldalán” 1919. december: VKM-rendelet a közgazdasági és társadalmi ismeretek tanítása tárgyában (polgári iskolák, gimnáziumok, tanítóképzők) 1930.: „Annyi alapismeretet, amennyit az ifjak a középiskolában fizikából, kémiából, földrajzból és a természettudományokból el kell, hogy sajátítsanak, ugyanannyit rendelkezésükre lehet bocsátani és rendelkezésükre kell bocsátani a közgazdasági tudásból is, amelynek elsajátítása végre is egész jövőjük megalapozását és a nemzeti közvélemény helyesebb kialakulását biztosítaná.” 1934 után: „Gazdasági és társadalmi ismeretek” – 8 osztályos gimnázium VI. évfolyama, heti 2 órás tantárgy!

12 Új tanárszak születik A 90-es évek elején az EKF-en „GAZDASÁGISMERET” tanárszak alapítása történt. 1992-ben indult meg a képzés az új szakon. Ez a szak általános iskolai tanárszak volt; szakpárban kellett felvennie a hallgatóknak. 2009-ben szűnt meg ez a képzés; ez idő alatt több, mint 300 ilyen szakos tanárt képeztünk ki.

13 Az alapgondolat A rendszerváltást követően, az „új”, piaci körülmények között, az állami paternalizmus helyébe lépő, öngondoskodást kívánó világban minden fiatalnak szüksége van alapszintű gazdasági ismeretekre, a gazdálkodói érzék és képesség kifejlesztésére márpedig erre az iskolának intézményesen is fel kell készítenie az új generációt, hozzáértő (kompetens!) tanárok közreműködésével!

14 A szak jellege A GAZDASÁGISMERET közismereti tanárképzés: itt a gazdaság világának kérdései az általános műveltség részeként jelennek meg! Cél:  felkészítés a háztartásvezetés feladataira  a vállalkozói attitűd megalapozása és erősítése  gazdaságpolitikai hírek értelmezése  a döntésképesség fejlesztése  a karrier-stratégia megalapozása

15 Leltár: amit jól csináltunk, és amit rosszul + A szak tantárgystruktúrája, szakmai tananyagtartalmai és szakmódszertani eljárásai megfelelőek voltak. + Jó volt a „szövetséges-keresés”: érdemes volt szövetkezni a vállalkozói szemléletet elterjeszteni hivatott gyermekmozgalmakkal. - Sem a pedagógus-társadalom, sem a potenciális hallgatók nem szereztek kellő (kellően mély) információkat a szak jellegéről, képzési céljáról. - Nagyobb lobby-erőt kellett volna összpontosítani a képzés jövőjének megalapozására.

16 A tanár felkészülésének és oktatási tevékenységének mozzanatai Dokumentumok tanulmányozása tantervek pedagógiai program taneszközök segédletek A tanulóközösség megismerése Tervezés tanmenet – tematikus terv – óravázlat Ellenőrzés – számonkérés Önreflexió (a tanár áttekinti saját tevékenységét, levonja a következtetéseket)

17 A didaktikai analízis modellje A kompetenciafejlesztés során támaszkodunk a már meglévő kompetencia- készletre; a tananyag és annak feldolgozása a kompetenciafejlesztési célokat szolgálja. A tanulók kiinduló állapota Célállapot TANANYAG taneszközök munkaformák szemléltetés VISSZACSA- TOLÁS: teljesült-e a cél?

18 T-P-F-K modell A tanóra valamilyen valós probléma megoldásához járuljon hozzá. E probléma a korábban megélt, vagy most „nyújtott” tapasztalatokból generálható. A probléma megoldásához fogalmakra, ismeretekre, készségekre, képességekre lesz szükség. TAPASZTALAT PROBLÉMA FOGALMAK KÉPESSÉGEK

19 Károly Róbert aranyforintja

20

21 A folytatásban……. Február 27. Speciális tanóra-fajták. A DIÁKVÁLLALKOZÁSI PROGRAM. (Vendégelőadó: Gergely Orsolya, JAM!) Április 9. Ellenőrzés, számonkérés, értékelés. Taneszköz-választás. Kompetencia alapú képzés.

22 Zárszó helyett „ Ma csak az boldogulhat, aki az élet reális útjain a legbiztosabban jár. A reális élet pedig ma az ember gazdasági küzdelme. A boldogulási lehetőségek gazdasági oldala sohasem domborodott ki annyira, mint a jelen időkben. Ma tehát a közgazdasági és pénzügyi kérdések úgyszólván szükséges közkinccsé váltak.” PESTI NAPLÓ Közgazdasági oktatás – dr.Hajdú József cikke 1930. november 4.

23 A diasor II. része (Néhány dia az április 9-én tartandó foglalkozáshoz.)

24 A kompetenciákról A HR-esek gyakorlatában, de az oktatásban is alkalmazott kategória. Sok félreértés övezi. A félreértések alapvetően az egyoldalú, leszűkített értelmezésekből fakadnak.

25 A kompetencia alapú képzéssel kapcsolatos téves felfogások Háttérbe szorul az alapvető fogalmak, tények, összefüggések megtanítása! Csak képességfejlesztés történik! Nincs nevelés, csak bizonyos tevékenységek gyakoroltatása folyik! A tudás-közvetítés egy szűk, prakticista sávban történik. A művelődési alapértékek közvetítése helyett a munkaerőpiac napi igényeinek vetik alá az oktatást!

26 Mi a kompetencia? ILLETÉKESSÉG HOZZÁÉRTÉS! A kompetencia oktatással, képzéssel, gyakorlással, tapasztalat-szerzéssel kialakított személyes erőforrás-képződmény, amely valamely szakmai területen garantálja a tevékenység eredményes és hatékony elvégzését.

27 Mi a kompetencia? ERŐFORRÁS SZEMÉLYES ERŐFORRÁS SZEMÉLYES ERŐFORRÁS-KÉPZŐDMÉNY SZEMÉLYES ERŐFORRÁS-KÉPZŐDMÉNY, AMELY EREDMÉNYES TEVÉKENYSÉGET GARANTÁL A kompetencia oktatással, képzéssel, gyakorlással, tapasztalat-szerzéssel kialakított személyes erőforrás-képződmény, amely valamely szakmai területen garantálja a tevékenység eredményes és hatékony elvégzését.

28 A kompetencia összetevői KOGNITÍV KOMPONENSEK (ISMERETRENDSZER) GYAKORLOTTSÁG JÁRTASSÁGOK KÉSZSÉGEK KÉPESSÉGEK KONSTRUKTÍV ELEMEK ÉRTÉKEK, BEÁLLÍTÓDÁSOK ÉNKÉP, ÖNISMERET, TÁRSISMERET, EMPÁTIA ÉRZELMEK ETIKAI SAJÁTOSSÁGOK

29 A kompetencia alapú oktatás lényege Alkalmazható tudás Gyakorlottság Komplex látásmód Eredményorientáltság Hasznosíthatóság

30 Hogyan válik kompetencia alapúvá az oktatás? Párbeszéd a felhasználói szférával! Az információk elemzése! A tananyag szelektálása és súlyozása! Megfelelő módszer-választás! Szervesen egymásra épített feladatok! A gyakorlati képzés jobb beépítése a tanulmányokba!

31 A gyakorlatorientált oktatás didaktikai modellje FELADATOK KOMPETENCIÁK OKTATÁSI PROGRAM GYAKORLATOK ÉRTÉKELÉS TOVÁBBI FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLET

32 Milyen a „jó” tanár? Kinek a szempontjából? diák szülő iskolavezetés fenntartó társadalmi környezet oktatáspolitika

33 A tanár kompetenciái SZAKMAI DIDAKTIKAI-MÓDSZERTANI PEDAGÓGIAI FELKÉSZÜLTSÉG, KARAKTER, HABITUS

34 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! FIGYELEM! A tantárgy kollokviummal zárul. A vizsga eredményébe beszámít: - a hospitálási jegyzőkönyv kidolgozásának alapossága; - a kihúzott tétel kifejtésének minősítése; - egy tanórai szituációt bemutató feladat megoldása; - könyvajánlás (egy olyan könyv bemutatása, aminek részlete a tanárán használható, vagy amely könyv a tanári felkészülés háttérirodalma lehet!)


Letölteni ppt "Elérhetőségek: Dr. Kádek István szakképzettség-felelős Telefon: 520-400/3121 B. épület, 208-as iroda."

Hasonló előadás


Google Hirdetések