Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új OKJ-hoz illeszkedő vizsgaszabályzat alkalmazása avagy a vizsgabizottság feladatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új OKJ-hoz illeszkedő vizsgaszabályzat alkalmazása avagy a vizsgabizottság feladatai."— Előadás másolata:

1 Az új OKJ-hoz illeszkedő vizsgaszabályzat alkalmazása avagy a vizsgabizottság feladatai

2 Témakörök I. A vizsgabizottság feladatai a vizsgaszabályzat alapján II. A feladatok végrehajtása a gyakorlatban

3 Az új OKJ-hoz illeszkedő vizsgaszabályzat A 20/2007 (V.21.) SZMM rendelet szabályozza a vizsgáztatás általános szabályait az új OKJ-nak megfelelő szakmák esetében

4 Az új vizsgaszabályzat általános rendelkezései A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 12-14.§- aiban szabályozott, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés (szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai vizsgára, az abban részt vevőkre, a vizsga lebonyolításával kapcsolatban kötelezettséggel vagy jogosultsággal rendelkezőkre.

5 A vizsgaidőszak a) Iskolai rendszerű szakképzésben: február – március május – június október – november b) Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a fentiektől eltérő időpontban is megelőző év december 15. február 15. augusztus 31.

6 A vizsgaidőpontok meghatározása Írásbeli, interaktív vizsgatevékenységek országosan egységes vizsgaidőpontjait a szakképesítésért felelős miniszter határozza meg mind az iskolai rendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli szakképzésre (megtekinthető a www.nive.hu honlapon)www.nive.hu A gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységek vizsgaidőpontját a vizsgaszervező állapítja meg.

7 A szakmai vizsgára jelentkezés Be kell mutatni: - a személyazonosító igazolványt - a szakképesítéshez előírt iskolai tanulmányok elvégzését tanúsító bizonyítványt - a korábban megszerzett szakmai bizonyítványt - az szvk-ban meghatározott egyéb feltételek teljesítését igazoló okiratot - Iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakképzés befejezését igazoló bizonyítványt - Iskolarendszeren kívüli szakképzésben – ha a vizsgázó képzésben részt vett, akkor – a képzés eredményes befejezését igazoló okiratot, a modulzáró vizsga letételét igazoló okiratot A bizonyítványnak és a képzés eredményes befejezését igazoló okiratnak tartalmaznia kell a képzés során elvégzett modulokat, az arra fordított időt (óraszámot), a szakmai gyakorlatot.

8 A szakmai vizsgára jelentkezés A szakmai vizsgára történő jelentkezéskor kell benyújtani a vizsgával kapcsolatos kérelmeket és egyúttal csatolni a kérelem alapjául szolgáló iratokat A javító- vagy pótvizsgára való jelentkezéskor csatolni kell a szakmai vizsga törzslapkivonatának hiteles másolatát is. Ha a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendelet a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként modulzáró vizsgát ír elő, akkor ennek teljesítéséről szóló igazolást is csatolni kell a vizsgára jelentkezéshez

9 A vizsgacsoport kialakítása A vizsgaszervező alakítja ki szakképesítésenként vagy vizsgatevékenységenként. Maximális létszám: 35 fő Minimális létszám: 10 fő A vizsgacsoport létszáma akkor csökkenthető, ha a szakképesítésért felelős miniszter erre írásban engedélyt ad!

10 A szakmai vizsga időtartama Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető. ( A vizsgázó egy napra eső vizsgatevékenységeinek összes ideje max. 6 óra lehet.) Szóbeli, írásbeli, interaktív tevékenység 8 és 18 óra között Gyakorlati vizsgatevékenység 7 és 19 óra között végezhető A szakmai vizsga időtartama legfeljebb 3 nap, ezt a vizsgabizottság 1 nappal hosszabbíthatja.

11 A vizsgabizottság tájékoztatása A szakmai vizsga helyéről, időpontjáról, a vizsgarendről és a szakmai vizsgával kapcsolatos tudnivalókról a vizsgaszervező – a vizsga megkezdése előtt legalább tíz nappal – tájékoztatja a vizsgabizottság elnökét és tagjait, a vizsgázókat,a vizsga szervezésében érdekelt gazdálkodó szervezeteket, valamint a szakmai vizsga lebonyolításában közreműködő személyeket A vizsgatevékenységek helyét a vizsgaszervező jelöli ki.

12 Vizsgarend - vizsgaprogram A vizsgabizottság a vizsgaszervező által készített vizsgarendet figyelembe véve a vizsga lebonyolítására vonatkozó, a vizsgázó egyes vizsgatevékenységeinek időpontját bemutató, valamint a megjelenési kötelezettség időpontjait és helyszínét is tartalmazó vizsgaprogramot fogad el. A vizsgaprogramot legalább a vizsga helyszínén – a vizsga teljes ideje alatt – a vizsgázók részére hozzáférhetővé kell tenni.

13 Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat Az a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza azokat az adott szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat, amelyek a jogszabályi kereteken belül meghatározzák az adott szakmai vizsga lebonyolítása során a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget. Tartalmazza továbbá a vizsga lebonyolítása során a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított minden olyan rendelkezést, amely a vizsgázó és a vizsgaszervező számára egyértelművé teszi az adott vizsga lebonyolításának körülményeit.

14 A vizsgabizottság Tagjai: - A vizsgabizottság elnöke - A területileg illetékes Kamara vagy más szakmai képviselet által kijelölt tag - A vizsgaszervező képviselője

15 A vizsgabizottság elnöke A szakmai vizsga megkezdése előtt ellenőrzi, a bizottság döntése alapján jóváhagyja a vizsga szervezési és lebonyolítási szabályzatát és a vizsgaprogramot Ellenőrzi a szakmai vizsga vizsgafeladatainak tárolását, a vizsga előkészítését, a szükséges szakmai feltételek, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét

16 A vizsgabizottság elnöke Vezeti a szakmai vizsgát és a vizsgabizottság értekezleteit, jóváhagyja azok jegyzőkönyveit Ellenőrzi – a jelentkezési iratok alapján – a vizsga letételére való jogosultság feltételeinek meglétét, a vizsgával kapcsolatos iratokat

17 A vizsgabizottság elnöke A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatnak megfelelően gondoskodik az írásbeli és interaktív dolgozatok és az elkészült gyakorlati vizsgamunkák értékeléséről Tájékoztatja a vizsgázókat az őket érintő döntésekről Elkészíti a vizsgával (részt vevőkkel, feladatokkal…) kapcsolatos írásos jelentését

18 A vizsgaszervező képviselője Ellátja a szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos szervezési feladatokat Előkészíti a szakmai vizsga eredményének kihirdetését Gondoskodik a szakmai vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és továbbításáról A vizsgázó személyazonosságát valamennyi vizsgatevékenység előtt köteles ellenőrizni

19 A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők Felügyelő tanár Javító tanár Kérdező tanár

20 A vizsgabizottság működése Döntéseit bizottsági értekezleten, határozat formájában hozza meg és határozatait jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottsági értekezlet akkor határozatképes, ha a döntés meghozatalában a teljes vizsgabizottság részt vesz.

21 A vizsgabizottság működése A vizsgabizottság értekezletet tart: A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat és a vizsgaprogram elfogadása, a vizsgára jelentkező vizsgafelmentése tárgyában, a szakmai vizsga első vizsgatevékenységének megkezdése előtt A szakmai vizsga utolsó vizsgatevékenységének befejezését követően, a vizsgázók teljesítményének értékelése, a vizsga lebonyolítása szabályszerűségének megállapítása céljából Szabálytalanság vagy egyéb ok szükségessége esetén

22 A vizsgabizottsági értekezlet jegyzőkönyve tartalmazza: Az értekezlet helyét és idejét, a jelen lévő vizsgabizottsági tagok, a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők nevét A vizsgabizottsági értekezleten elhangzottak leírását Az óvást, a vizsgabizottsági határozat végrehajtásának felfüggesztését Az elnöknek a szakmai vizsgával kapcsolatos tapasztalatait, észrevételeit

23 A vizsgabizottsági értekezlet jegyzőkönyve tartalmazza: Annak a vizsgázónak a nevét, akit a vb a szakmai vizsgától eltiltott aki a szakmai vizsgán igazolható okból nem jelent meg/nem tudta befejezni aki a szakmai vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg/megszakította akinek javítóvizsgát kell tennie aki valamely vizsgarészből a teljesítmény%-át tanulmányi versenyen elért eredménye alapján kapta akit valamely vizsgatevékenységtől a vb mentesített

24 Vizsgatevékenységek Írásbeli Interaktív Gyakorlati Szóbeli Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható.

25 Az írásbeli és az interaktív vizsgatevékenység Az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységhez központilag kiadott feladatlapokat a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 3 nappal nyomtatott formában vagy elektronikus úton juttatja el a szakképesítésért felelős miniszter a vizsgaszervezőnek.

26 Az írásbeli és az interaktív vizsgatevékenység A vizsgaszervező a feladatlapokat a csomagolásán illetve az elektronikus úton megküldött feladatlapokon feltüntetett időpontig köteles oly módon őrizni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy a vizsga biztonságos lebonyolítása érdekében a vizsgaszervező írásos engedélyével jelen lehet Gondoskodni kell a folyamatos felügyeletről a teremben és a folyósón A feladatlapok felbontása a vizsgaszervező képviselője és a felügyelő jelenlétében történhet A felbontás/telepítés helyét, idejét, a csomag sérült/sértetlen állapotát jegyzőkönyvben rögzíteni kell

27 Az írásbeli és az interaktív vizsgatevékenység A kidolgozásra rendelkezésre álló időről az adott szakma szakmai és vizsgakövetelménye rendelkezik A kidolgozás idejébe a feladatok ismertetése és a vizsgázónak fel nem róható kieső idő nem számítható be A kidolgozáshoz a szakképzést folytató intézmény illetőleg a vizsgaszervező bélyegzőjével ellátott lapokat kell biztosítani A vizsgázó az első lapon feltünteti a nevét, a szakképesítés megnevezését, a vizsgafeladat sorszámát és címét, továbbá a vizsga napjának keltét (a többi lapon: név és lap sorszám) A vizsgafeladatok megoldására javasolt %-os eredményt a szakmai vizsga lezárása előtt a vizsgázó tudomására kell hozni, a kijavított és értékelt dolgozatot a vizsgázó a vizsgabizottság által meghatározott módon megtekintheti.

28 A gyakorlati vizsgatevékenység A gyakorlati vizsgatevékenységet az érdekelt gazdálkodó szervezettel kötött megállapodásban foglaltak alapján tanműhelyben vagy egyéb gyakorlati helyen, munkahelyen lehet lefolytatni. Nem szervezhető gyakorlati vizsgatevékenység olyan vizsgahelyszínen, melyet a vizsgabizottság arra kijelölt tagjának javaslata alapján a vizsgabizottság arra alkalmatlannak minősít.

29 A gyakorlati vizsgatevékenység A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgaszervező dolgozza ki és a vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke a vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá. A gyakorlati felkészültség mérése vizsgaproduktum megvalósításával, szakdolgozat megírásával is teljesíthető. Az elkészült vizsgaproduktumról azonosításra alkalmas dokumentációt kell készíteni és azt a vizsgadokumentációhoz kell csatolni.

30 A szóbeli vizsgatevékenység A szóbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott feladatlap alapján ad számot felkészültségéről. A vizsgáztatás menetét a vizsgaprogram elfogadásával a vizsgaszervező képviselőjének javaslata alapján a vizsgabizottság állapítja meg. A vizsgateremben egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. A vizsgázó a vizsgafelelet vázlatát a vizsgaszervező vagy a szakképzést folytató intézmény bélyegzőjével ellátott papíron rögzítheti. Az szvk-ban meghatározott és a vizsgaszervező által biztosított segédeszközöket használhatja Vizsgázónként egy pótfeladatlap húzható.

31 A vizsgázó teljesítményének értékelése A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakképesítésenként egyetlen osztályzatot kap. A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott súlyozások figyelembe vételével az alábbi osztályzatok alakíthatók ki: 81 – 100%jeles (5) 71 – 80%jó (4) 61 – 70%közepes (3) 51 – 60%elégséges (2) 0 – 50%elégtelen (1)

32 A vizsgázó teljesítményének értékelése Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen 50% vagy az alatti teljesítményt nyújtott. Szakképesítés, rész-szakképesítés megszerzését célzó sikertelen szakmai vizsga esetén, ha az egyes vizsgarészekből elért teljesítmény lehetővé teszi, rész- szakképesítés, illetve másik rész- szakképesítést igazoló bizonyítványt kell kiadni.

33 A szakmai vizsga iratai Törzslap A/4 formátumú Aláírók: vizsgaszervező vezetője, vizsgabizottság elnöke és tagjai, a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők, jegyző A záradékot a vizsgaszervező vezetője írja alá és az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti

34 A szakmai vizsga iratai Az osztályozóív Vizsgarészenkénti (azon belül vizsgatevékenységenkénti) bontásban tartalmazza a teljesítmény %-ot Aláírók: vizsgabizottság elnöke, tagjai, a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők, a vizsgaszervező intézmény vezetője, jegyző

35 A szakmai vizsga iratai A szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány Meg kell jelölni a szakképesítés körét Aláíró: vizsgabizottság elnöke és a vizsgaszervező intézmény vezetője


Letölteni ppt "Az új OKJ-hoz illeszkedő vizsgaszabályzat alkalmazása avagy a vizsgabizottság feladatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések