Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-2.2.5. B-12/1-2012 „Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére” az 500. Sz. Angster József.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-2.2.5. B-12/1-2012 „Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére” az 500. Sz. Angster József."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-2.2.5. B-12/1-2012 „Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére” az 500. Sz. Angster József Szakképző Iskolában

2 A pályázat bemutatása 1. Intézményünk sikeres pályázatot nyújtott be a TÁMOP-2.2.5-B-12 „Szakképző intézmények felkészü- lésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére” pályázati kiírásra. A projekt célja az új típusú szakképzés bevezetéséből adódó új feladatok magas színvonalú teljesítése, a fejlesztések elindítása, a korszerű képzési struktúra mielőbbi stabilizálása és a megújult képzési tartalmak hatékony disszeminációja volt.

3 2. A pályázat a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére TÁMOP-2.2.5.B-12/1–ből valósult meg. A Társadalmi Megújulás Operatív Program „Az alkalmazkodóképesség javítása” című, 2. prioritása az alkalmazkodóképességet tágan értelmezve azokat a programokat támogatja, amelyek a különböző intézményrendszereknek a változásokhoz való igazodását, a gazdasági-társadalmi kihívásoknak való megfelelést szolgálják.

4 3. Jelen pályázati konstrukció „B" komponense keretében az új típusú szakképzés bevezetésének előkészítését és a 2013/2014. tanévi kötelező bevezetését támogatják. A szakképző intézmények részesülhettek támoga- tásban, a törvény bevezetéséből adódó új feladatok magas színvonalú teljesítése, a fejlesztések elindítása, a korszerű képzési struktúra mielőbbi stabilizálása és a megújult képzési tartalmak hatékony disszeminációja érdekében.

5 Részcélok az új típusú szakképzés sikeres bevezetése érdekében szervezett rendezvényeken munkacsoportok alakulása az új típusú szakképzés bevezetésének előkészítése céljából.

6 A munkacsoportokban résztvevő közismereti tantárgyakat tanító pedagógusok (amennyiben vannak ilyen, a projektben érintett pedagógusok) felkészülése az új típusú szakképzés bevezetésére képzéseken való sikeres részvétellel valamint a munkacsoportok által készített munkatervben foglaltak szerint.

7 Együttműködő partnerek (iskolák, gyakorlati képzési helyek, szakmai szervezetek, kamarák) felkutatása, és dokumentált együttműködés kialakítása a projekt teljes időszaka alatt, melynek során valamint az intézményi dokumentumok kialakításában részt vesznek. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Kötelezően legalább egy partnert kell bevonni, a fenti célok teljesítése érdekében. A két „B" komponensben nyertes pályázó intézmény nem lehet egymás partnere.

8 A pályázat célcsoportja: Közvetlen célcsoport, a támogatott intézmény- ben tanuló diákok, akik az új típusú képzés bevezetésében vesznek részt. Közvetett célcsoport, a támogatott intézmény- ben foglalkoztatott pedagógusok, valamint az intézményben tanuló diákok, akik nem vesznek részt az új típusú képzés bevezetésében (a pályázatban költség részükre nem elszámol- ható).

9 A projekt szakmai megvalósítása: Szakmai megvalósító az a pedagógus, aki megbí- zásos jogviszony, munkaviszony vagy vállalkozói szerződés keretében vesz részt a projektben. (Munkacsoport: 2-6 fő; egy pedagógus csak egy munkacsoportban vehet részt, egy projektben minimum két munkacsoport, a munkacsoportok közül legalább egy kötelezően közismereti. Egy szakképesítéshez maximum kettő munka- csoport létrehozása lehetséges. Szakképesítésenként minimum egy munka- csoport felállítása kötelező.

10 Partnerszervezetek: A pályázó szakképző iskoláknak a projekt céljainak elérése érdekében együttműködése- ket kell létrehozniuk a következő partner- szervezetekkel: szakképző iskolák, gyakorlati képzési helyek, szakmai szervezetek, kamarák.

11 Az együttműködés tartalma: Hagyományostól eltérő munkaformák átadása, bemutatása (pl. projekt megvalósításáról). Közismereti és szakmai tantárgyi integráció megvalósításának tapasztalatait rögzítő információk közvetítése.

12 A projekt teljesítése iskolánkban: Hat munkacsoport került kialakításra – közismereti 6 fő, hegesztő 3 fő, gépi forgácsoló 3 fő, ipari gépész 3 fő, szabó 2 fő, villanyszerelő 3 fő. aaaaaaaaa A munkacsoportok kidolgozták a rövidebb idejű 3 éves szakképzéshez a helyi tantervet és az egyéb dokumentumokat. A tantervet a pedagógiai programba illesztették. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2013 szeptemberétől mentorálták a többi kollégát a képzések bevezetésében. Ezen belül támogatták a tananyagtartalmak összeállítását, hatékony taní- tás-tanulás technikák elsajátítását.

13 Támogató módszertanok gyakorlati alkalmazását bemutató órákat tartottak. A tapasztalatok alapján a szükséges módosításokat beépítették a helyi tantervbe. Együttműködést alakítottak ki és tartanak fenn a témában kacsolódó intézményekkel. Szakmai értékelést készítettek a projekt eredményeiről és közzé teszik azt. A projekt pedagógus-továbbképzést is biztosított.

14 A projekt során megvalósítottuk az iskolai alapdokumentumok módosításának előkészíté- sét, a módosítás folyamatának koordinálását. aaaaaaaaaaaa pedagógiai program, szakmai program elkészítését. a munkacsoport működtetése munkaterv alapján (jelenléti ív, műhely foglalkozás jegyzőkönyvének elkészítése havi rendszerességgel). a szakmai (közismereti) tartalmak hatékony tanítás­- tanu- lástechnikáját támogató módszertanok gyakorlati alkalma- zását (bemutató órák, projekt technikák alkalmazása, kooperatív együttműködések).

15 bemutató órák megtartását a projekt időtartama alatt a kedvezményezett intézmény pedagógusainak. A munkacsoportokban résztvevő személyeknek kötele- zően egy alkalommal bemutató órát kellett tartaniuk. szakmai dokumentumok elkészítését (minden tan- tárgyra elkészített tanmenet, szakmai, közismereti projekt munkaterv, fejlesztési koncepciók, feladatgyűj- temény, tanítási segédlet

16 pályaválasztási rendezvényen való részvételt. a szakképesítés megszerzéséhez kötődő, tanulmányi célú intézményen kívüli, legfeljebb egynapos prog- ram(ok) megvalósítását szakmai megvalósítók és a közvetlen célcsoporttagok részvételével. aaaaaaaaaaa Az iskola által bevezetésre kerülő szakképesítéshez kapcsolódó, a tananyag elsajátítását támogató szem- léltető eszközök, taneszközök beszerzését.

17 Intézményünk bemutatása A Pécsi 500-as Számú Szakképző Iskola a régió egyik legrégibb szakoktatási intézménye, széles oktatási profilú intézmény, szakképző iskola és szakközép- iskola egyben. Stratégiai célja, hogy a mindenkori követelményeknek megfelelve színvonalasan lássa el közoktatási feladatait.

18 Az 1973/74-es tanév elején adták át a 20 milliós költségvetésű Ifjúmunkás úti tanműhelyünket. Az 500 tanuló képzésére alkalmas korszerű felszereltségű épületben kabinetrendszert alakítot- tak ki. Az első tanévben a vasipari szakmákban 21 főállású szakoktató 480 tanulót oktatott, 84 csoportban.

19 Az 500-as Számú Angster József Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskolá- hoz a tanteremhiány orvoslására az akkor megszűnő Petőfi Úti Általános Iskola épületét csatolták, így modern tornatermekhez is jutottunk. Az épület gyalog tízpercnyi távolságra van a Rét utcai központunktól és a Tanműhelytől is.

20 A projekt tervezése, és a megvalósítás folyamata A Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola sikeresen pályázott a TÁMOP-2.2.5. A- 12/1-2012 Innováció a szakképzésben, új irány – új iránymutatás a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetéséhez című projektjére. aaaaaaaaaaaaaaaaaa Iskolánk a pályázó együttműködő partnereként vett részt az új típusú szakképzés sikeres bevezetése érdekében szervezett rendezvényeken.

21 Február 18-án megtartottuk a nyitóértekezletünket az iskola kultúrtermében. A projekt vezetői ismertették a résztvevőkkel a projekt célját és az elvégzendő feladatokat. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Megalakultak a munkacsoportok, egy közismereti és egy-egy a következő szakmákban: gépi forgácsoló, hegesztő, ipari gépész, női szabó, villanyszerelő. A projekt nyitórendezvénye 2013. március 13-án szintén a kultúrteremben volt.

22 Meghívtuk a partnerintézmények képviselőit is. Partnereink: - Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, - Hauni Hungária Gépgyártó Kft., - MATRO Kft., - Terex Cranes Hungary Kft., - Épfu-Okító Kft., - Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola.

23 A munkacsoportok nekiláttak a munkának. Havi rendszerességgel műhelyfoglalkozásokon vesznek részt munkaterv alapján. A tervezett, majd megjelent kerettantervek alapján elkészítették az új típusú képzéshez a helyi tanterveket és tanmeneteket. Tanítási segédanyagokat készítettek, megtörtént az iskola dokumentumainak módosítása. aaaaaaaaaaaaaa Márciusban a munkacsoportok tagjai módszertani továbbképzésen vettek részt, melyet a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja tartott.

24 A 2013 októbere és 2014 májusa közötti időszakban a projekt megvalósítói megtartották a bemutató óráikat, és a tanulókat üzemlátogatásokra, szakmai kirándulásokra vittük. aaaaaaaaaaaaaaaa Természetesen részt vettünk a megye több pályaválasztási rendezvényén, azzal a céllal, hogy népszerűsítsük azokat a szakmákat, amelyeket iskolánkban lehet tanulni. A bemutató órákhoz és pályaválasztási rendezvényekhez anyagokat, a menedzsment és munkacsoportok számára irodasze- reket vásároltunk.

25 2014. április 10-én projekt szakmai napot tartottunk, amin a pályázatban résztvevő pedagógusok és a partnerintézmények képviselői mellett a fenntartónk munkatársai és a projekt célcsoportja, a tanulók is részt vettek. Ezen a rendezvényen a munkacsoportok beszámoltak az eddig elvégzett munkájukról, összegezték tapasztalataikat és hangot adtak véleményüknek a saját szakterületükön történt változásokkal kapcsolatban.

26 A nyári időszakban még elvégeztük az utolsó simításokat a dokumentumainkon, Újságcikket jelentettünk meg a nyilvánosság biztosítása céljából és augusztus végén záró rendezvénnyel fejezzük be a pályázatot.

27 Pályaválasztási rendezvények A „Mi a pálya?” rendezvénysorozat összesen hat eseményből állt. 2013 októberében négy kiállításra látogathattak el a pályaválasztás előtt állók: Pécsett, Mohácson, Szigetváron és Siklóson. aaaaaaaaaaa Novemberben és 2014 januárjában pedig nyílt nap keretében ismerkedhettek meg a diákok a Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola által kínált szakmákkal. a A „Tiéd a pálya!” rendezvénynek immár második alkalommal adott teret a Pécsi Expo 2014. június 5-6- án.

28

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "TÁMOP-2.2.5. B-12/1-2012 „Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére” az 500. Sz. Angster József."

Hasonló előadás


Google Hirdetések