Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új BME TVSZ kezdőknek és haladóknak Magyarázó összeállítás Dr. Bihari Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új BME TVSZ kezdőknek és haladóknak Magyarázó összeállítás Dr. Bihari Péter."— Előadás másolata:

1 Az új BME TVSZ kezdőknek és haladóknak Magyarázó összeállítás Dr. Bihari Péter

2 FIGYELMEZTETÉS Jelen magyarázó összeállítás a BME Tanulmányi és vizsgaszabályzatáról szóló X./10./2015-2016. számú szenátusi határozat alkalmazását segítő, kötelező erővel nem rendelkező segédanyag. A magyarázó összeállítás nem minősül szervezetszabályozó eszköznek és nem tekinthető a BME belső irányítás egyéb eszközének sem. A magyarázó összeállítás nem rendelkezik jogi erővel, kötelező normatív tartalommal, hanem az a célja, hogy az értelmezéshez és a szakszerű végrehajtási gyakorlat kialakításához nyújtson segítséget.

3 Újdonságok jelzése A diaképeken az alábbi ikon jelöli azokat a részeket, amik az előző TVSZ-hez képest újak vagy jelentős mértékben újraszabályozottak. Ha az oldal jobb alsó sarkában van az ikon, akkor a teljes oldal új információkról szól, egyébként csak a kiemelt rész új. ÚJ

4 TVSZ szerkezeti tagolása A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. IRM rendelet alapján Fejezet folytonos római számmal (IV. Fejezet) Alcím folytonos arab számmal (34.) szakasz folytonos arab számmal (21. §) bekezdés újrakezdődő arab számmal [(1)] pont latin kisbetű [a)] alpont két latin kisbetű [aa)] bekezdés szakasz bek. Alcím szakasz bek. ugyanarra a fogalomra, mindig ugyanaz a kifejezés, normatív tartalom: jelen idejű, kijelentő módú, E/3 megfogalmazás, az egyértelműség előnyt élvez a választékossággal és a gördülékeny fogalmazással szemben

5 Bevezetés

6 Rövidítések 2005. évi Ftv.: a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény Nftv.: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény Vhr.: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. kormányrendelet Ket.: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény KKK rendelet: 15/2006. OM rend. és az azt felváltó, 18/2016. EMMI rendelet EKKR (EQF): Európai Képesítési Rendszer MKKR (HuQF): Magyar Képesítési Keretrendszer KKK: képzési és kimeneti követelmények IFT: Intézményfejlesztési Terv

7 Miért kell új TVSZ? Miért van szükség új TVSZ-re? A régi a 21/1986. (VIII. 31.) MM (Művelődési Miniszter) rendeleten alapult, közel 30 éves. Időközben változott a jogi környezet és a 87/2015. Korm. rendelet előírja, hogy „68. § (8) A felsőoktatási intézmény szabályzatait e rendeletet, valamint az e rendeletet módosító rendeletek alapján felül kell vizsgálni, és szükség esetén e rendelet, valamint az e rendeletet módosító rendeletek hatálybalépését követő 90 napon belül módosítani kell. E rendeletnek a 2015. augusztus 15-ével hatályba lépő rendelkezéseire tekintettel szükségessé váló intézményi szabályzatmódosításokat a rendelkezések hatálybalépésével egyidejűleg kell hatályba léptetni.”

8 Miért kell új TVSZ? Közvetlen változások, indokok TVSZ 2005. évi Ftv.  2011. évi Nftv. 79/2006. Korm. rend.  87/2015. Korm. rend. 18/2016. EMMI rendelet (KKK rendelet) IFT: tehetséggond., lemorzsolódás csökkentés. EKKR, MKKR: tanulási eredmény Ket.: eljárási szabályok

9 Miért kell új TVSZ? Miért ilyen hosszú? Miért van benne ennyi minden? A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerint: „3. § Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű.” Miért ilyen a felépítése? A szerkezetet a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet határozza meg.

10 Milyen részekből áll a TVSZ? A TVSZ tizenegy fejezetből áll I.Általános rendelkezések II.A képzés szerkezeti és tartalmi keretei III. A tanulmányok jogi keretei IV.A tanulmányi munka szervezése, a tanulmányi teljesítmény értékelése V.A tanulmányok lezárása VI.Demonstrátorokra vonatkozó szabályok VII.Doktori képzés VIII. Szakirányú továbbképzés IX.Tanulmányi és vizsgaügyek első fokon történő eljárásai X.Hallgatói ügyek másodfokon történő eljárásai XI.Záró rendelkezések

11 Kinek mit kell alaposan ismernie? hallgatóHK-soktatótan. felelős KTB tagDH admin. KTH ügyint. ODH, ORH jogász I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  IX.  X.  XI. 

12 I. Fejezet Általános rendelkezések Célok és hatályosság, szervezetek és személyek hallgatói tanácsadás

13 Célok és hatályosság Célok: jogok és kötelezettségek szabályozása, egységes eljárási szabályok, versenyképes tudás átadásához szükséges feltétel- és intézményrendszer. Hatályosság: minden hallgató, oktató és oktatási, oktatásszervezési feladatot ellátó személy, kivéve: külföldi, idegennyelvű (térítéses) képzések hallgatói.

14 Szervezetek és személyek Oktatásszervezési és Hallgatói Szociális Bizottság KAROK EHK ORH RD KTH KD-§ OHSZB Összetétel: elnök: oktatási rektorhelyettes (ORH), oktatási dékánhelyettesek (KAROK), a rektor delegáltja (RD), KTH igazgató, a kancellár delegáltja (KD-§), jogász, negyedrészben hallgatók (EHK). OHSZB ÚJ

15 Szervezetek és személyek Az OHSZB feladatai szabályozás, döntéshozatal előkészítés és koordináció TVSZ értelmezés és állásfoglalás kiadása, EHK és jogász tag egyetértésével a kari Tanulmányi Bizottságok (KTB) munkájának felügyelete tanácsadás a KTB részére, KTB elvi döntések véleményezése, KTB döntések fellebbviteli fóruma, félévente legalább egy ülés megtartása

16 Szervezetek és személyek Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) legalább hat tagú, fele-fele oktató és hallgató, elnöke az oktatási dékánhelyettes Hatásköre minden tanulmányi és vizsgaügy, elsőfokú hatósági jogkör gyakorlója, határozata a karon kötelező érvényű, egyedi ügyben kérelemre indított ügyben vagy általános érvényű elvi határozatot hoz. ODH Kari Tanács által választott Kari Hallgatói Képviselet által delegált hivatalból elnök KTB

17 Szervezetek és személyek A KTB felépítése és működése oktató tagok Kari Tanács (KT) választja, megbízás egybeesik a KT mandátumával (nem kell KT tagnak lennie), a megbízás többször ismételhető, hallgató tagok kari Hallgatói Képviselet delegálja saját tagjai közül, megbízás KHK által megadott időtartamig szól, a megbízás többször ismételhető, működés csak a tagok személyes közreműködésével (nincs helyettesítés), saját, KT által elfogadott ügyrend, félévente legalább egy ülés, átruházott hatáskörben elnök+KHK elnök/delegált dönthet.

18 Szervezetek és személyek A KTB feladatköre tanulmányi és vizsgaügyek elsőfokú döntéshozatali szerve különös szabályok 32. § (1): különleges tantárgyfelvételi követelmény engedélyezése, 36. § (2) d): különleges kurzusfelvételi követelmény engedélyezése, 39. § (5): kivételes tanulmányi rend engedélyezése, 16. alcím [55. § (3)]: átvételi kérelem elbírálása, 57. § (6)-(7): félév utólagosan passzív félévvé nyilvánítása, 60. § (2): passzív félévek számának emelése, 62. § (1): hosszabb kihagyás után visszatérő hallgató integrációját segítő egyéni tanulmányi rendjének engedélyezése, 21. alcím [77. § (1)]: vendéghallgatói kérelem elbírálása,

19 Szervezetek és személyek A KTB feladatköre – folytatás (1) különös szabályok 22. alcím [78. § (5)]: részismereti képzés, 92. § (2): szakmai gyakorlat engedélyezése tantervitől eltérő időszakban, 93. § (5), (8): javaslat a dékánnak kötelező kurzusmeghirdetésre, 94. § (4): szabvál. tantárgy kurzuson fogadható hallgatók számának korlátozása, 95. § (4): kurzuslétszámnál kisebb teremkapacitás engedélyezése, 97. § (5): kedvezményes tantárgyfelvételre jogosult hallgatók körének kijelölése, 98. § (2): kurzusfelvételi követelmény utólagos módosítása, 100. § (1): javító célú ismételt tantárgyfelvétel engedélyezése, 103. §: utólagos tantárgyfelvételi, -leadási kérelmek elbírálása,

20 Szervezetek és személyek A KTB feladatköre – folytatás (2) különös szabályok 105. § (4): 30%-nál kisebb hiányzási mérték engedélyezése, 112. § (1), (8): teljesítményértékelési terv elkészítése, jóváhagyása, közzététele, eltérés engedélyezése, 113. § (4): 1. (összegző telj. ért.) sikertelenségi eljárás, teljesítményértékelés megismételtetése, 117. §, 119. § (4): vizsgarend elkészítése, jóváhagyása, közzététele, eltérés engedélyezése, felügyelet, 119. § (5)-(6): 2. [írásbeli (rész)vizsga.] sikertelenségi eljárás, írásbeli (rész)vizsga megismételtetése, 120. § (7): döntés hallgató  tanszék közötti, vizsga-távolmaradás igazolási vitában, 120. § (8): halasztott vizsga engedélyezése,

21 Szervezetek és személyek A KTB feladatköre – folytatás (3) különös szabályok 122. § (5): összevont első pótlási, ismétlési, javítási lehetőség engedélyezése, 122. § (8): 3. (pótláshoz rendelt) sikertelenségi eljárás, kötelező második pótlási, javítási lehetőség elrendelése, 130. § (1), (3), (5), 132. § (1): kedvezményes tanulmányi rend engedélyezése, 158. § (3): döntés összeférhetetlenségi ügyben (ZVB), 188. § (6): döntés szakirányú továbbképzésre jelentkező felvételi fellebbezés ügyében, 192. § (4): döntés szakirányú továbbképzés hallgatójának elbocsátás elleni fellebbezés ügyében, 193. § (1), (3)-(4): hallgatói, oktatói kérésre általános (elvi) határozat meghozatala, 61. alcím: méltányosság gyakorlása.

22 Egyetemi Kreditátviteli Bizottság (EKB) elnöke az oktatási rektorhelyettes, tagjai a kari kreditátviteli bizottságok (KKB) elnökei, tagja az EHK delegáltja. Feladata egyetemi szintű koordináció, állásfoglalások és irányelvek kiadása, KKB-k felügyelete. Szervezetek és személyek ORH EHK EKB

23 Szervezetek és személyek Kari Kreditátviteli Bizottság (KKB) legalább 3, legfeljebb 8 tagú, elnöke az oktatási dékánhelyettes, egy (tanácskozási jogú) hallgató tag. Hatásköre Nftv. 49. § (5)-(6) bekezdés szerinti kreditátviteli és kreditelismerési ügyekben első fokon történő eljárás ODH hivatalból elnök Kari Tanács által választott KHK delegált KKB

24 Szervezetek és személyek

25 Hallgatói tanácsadás rendszere ??? adatkezelő (KTH, DH) jogviszony (létesítés, szüneteltetés, megszűnés, kötelezettségek), átsorolás Kari Hallgatói Képviselet tanulmányi és általános kérdések, problémák, ösztöndíjak, kollégium Dékáni Hivatal, ODH szakos tanulmányok szervezése, általános kérdések, kari sajátosságok Tanszék, Dékáni Hivatal, ODH specializáció, tantárgyak, szakmai gyakorlat, záróvizsga Kancellária életvezetés, karriertervezés, pszichológia Válaszadási, továbbirányítási kötelezettség három napon belül! REKTORI KABINET OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG

26 II. Fejezet A képzés szerkezeti és tartalmi keretei

27 Képzési formák Szakok típus szerint: alap (BSc), mester (MSc), osztatlan, doktori (PhD), szakirányú továbbképzés. Munkarendek: teljes idejű, nappali (legalább 200 tanóra/félév), lehet duális formában szervezett részidős (esti vagy levelező), óraszám: a max. óraszám 30..50%-a távoktatási: óraszám: max. óraszám legfeljebb 30%-a esti: munkanapon 16-22 óra között vagy szombaton levelező: tömbösítve, kéthetente péntek-szombat távoktatási: háromhetente, péntek-szombat

28 Szak és Képzés A SZAK az Nftv. szerint: „valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom (ismeretek, jártasságok, készségek) egységes rendszere” A KÉPZÉS a BME TVSZ szerint: a szak, a szak típusa, nyelve és munkarendje együttesen A Tanulmányi Rendszerben (TR) mindenkit képzéshez kell rendelni.

29 A képzés elemei TANTÁRGY [tanegység] (alapvető elem), ami lehet tantervben és órarendben kontaktórával megjelenő tanegység (klasszikus tantárgy), órarendi kontaktórával nem rendelkező tanegység [tantervben van heti vagy féléves óraszáma], pl. szakdolgozat-készítés, projektfeladat, tantervben, illetve órarendben előírt kontaktórával nem rendelkező tanegység, melyhez foglalkozás nem tartozik, pl. szigorlat, szakmai gyakorlat. A tantárgy szerepe szerint lehet kötelező, kötelezően választható, szabadon választható, ktritériumkövetelmény.

30 A képzés elemei A KURZUS tantárgy követelményeinek teljesítését lehetővé tevő, félévenként vagy évenként ismétlődő megjelenési formája, forma: „normál” vagy vizsgakurzus, típus: előadás, gyakorlat, laboratóriumi gyakorlat jelleg: önálló vagy kapcsolt Kapcsolt kurzus [ez a gyakoribb] az előadásnak alárendelt kurzus, nincs önálló tanulási eredménye, csak gyakorlat vagy labor lehet Önálló kurzus [ez a ritkább] cél összhangban a tantárgy céljával, DE önálló tanulási eredménye és követelményei vannak

31 Kapcsolt és önálló kurzus ELŐADÁS (elmélet) gyak.labor TANTÁRGY teljesítményértékelés tantárgy tanulási eredményei elmélet gyak. TANTÁRGY telj.ért. tantárgy tanulási eredményei telj.ért. kurzus TE tantárgy KAPCSOLT kurzussal tantárgy ÖNÁLLÓ kurzussal

32 Minőségi értékelés formái Kredittel rendelkező tantárgyhoz érdemjegy tartozik: félévközi érdemjegy (f), vizsgaérdemjegy (v), csak az ötfokozatú skála használható. Kredit nélküli kritériumkövetelmény érdemjegy (s), aláírás (a). Különös szabályok: félévközi érdemjegy: öt fokozatú skála vagy „Nem teljesítette”, vizsga, szigorlati érdemjegy: öt fokozatú skála vagy a bejegyzés hiánya.

33 Önálló tantervi egység

34 Az önálló tantervi egység leírása tartalmazza az adott tantervi egység megnevezését, a felelős oktató nevét, elérhetőségét, összesített kreditértékét, képzési célját, szerkezeti összetevőit, tartalmának tömör leírását és felvételének és teljesítésének részletes feltételeit. Az önálló tantervi egység oktatásáért és szervezéséért a szakot gondozó kar vagy annak valamely oktatási szervezeti egysége (intézet, tanszék) felel, oktatásával és szervezésével kapcsolatos koordinációs feladatokat a dékán által megbízott oktató (például specializáció-felelős) látja el.

35 Kritériumkövetelmény Kreditérték nélküli, kötelező tantervi elem. Kritériumkövetelmény egyes szakokon a testnevelés, nyelvoktatás, szigorlat teljesítése, munka- és balesetvédelmi oktatásban való részvétel, szakmai gyakorlat, MSc képzésben a felvezető tantárgy, kötelező ismeretfelmérés.

36 A képzési program, a tanterv és a mintatanterv Képzési program Minta- tanterv Tanterv képzési célok, tantárgyak és leírásaik, teljesítményértékelési módszerek, önálló tantervi egységek, Mintatanterv tantárgyak típusokba sorolása, kreditallokáció, óraszámok, féléves beosztás (meghird. rend), előtanulmányi rend, mérföldkövek, Képzési program eljárásrendek, szabályok, ellenőrzési módszerek.

37 (Minta)tantervi keretek Teljes idejű, nappali tagozatos képzésben a heti kontaktóraszám legalább 16, legfeljebb 26 óra/hét, a félévek kreditértéke: 30±3 kredit/félév, 2020-ig kell átalakítani a tantervet. Új (minta)tanterv bevezetése csak felmenő rendszerben történhet, esetén a rendszerben lévők választhatnak a régi és az új között.

38 Tantárgyleírás és tantárgykövetelmény TANTÁRGYI ADATLAP (TAD) Tantárgyleírás (TL) megnevezés, kód, nyelv(ek) értékelés (s/v/f/a), kredit tárgyfelelős, szervezeti egység kurzusok, szerep és célok, előtanulmányi követelmények, tanulási eredmények, teljesítményértékelési módszerek, tanulástámogató anyagok. Tantárgykövetelmény (TK) részvételi, jelenléti követelmények, teljesítményértékelések száma, típusa, pótlás, ismétlés, javítás rendje, aláírás, érdemjegy meghatározásának módja. A tanterv része, a Kari Tanács fogadja el. Dékán(helyettes) fogadja el, KHK véleményez. célok és eszközök összehangolása

39 Kurzusleírás és kurzusfelvételikövetelmény KURZUS ADATOK Kurzusleírás [KL] (csak önálló kurzushoz) forma, szerep és célok, oktató, szervezeti egység, részletes program, tanulási eredmények, teljesítményértékelési módszerek, tanulástámogató anyagok. Kurzusfelvételi követelmény [KFK] tanulmányok végzése valamely szakon vagy ennek kizárása, tanulmányok végzése valamely önálló tantervi egységben, specializáción vagy ennek kizárása, ugyanazon tantárgy más típusú kurzusának egyidejű felvétele vagy valamely tantárgy egyidejű felvétele. Oktatási szervezeti egység határozza meg (KTB jóváhagy  KFK). célok és eszközök összehangolása

40 Előtanulmányi rend ERŐS: előzetesen teljesített tantárgy GYENGE: elegendő vizsgás tantárgy esetén az aláírás PÁRHUZAMOS: azonos félévben történő felvétel előköve- telmény ERŐSGYENGE PÁRHU- ZAMOS

41 Előtanulmányi rend Közvetlen előkövetelmény legfeljebb három tantárgy, legfeljebb 15 kredit, közvetlen és közvetett előkövetelményekből álló láncolat osztott képzésben 3, osztatlan képzésben 5 féléven átnyúló lehet, gyenge előkövetelmény megszakítja a láncot, szakdolgozat, diplomamunka esetén mérföldkő is megadható. T3_fT2_dT1_aT1_bT2_eT1_c T2_d közvetlen, T3_f közvetett T2_d közvetlen, T3_f közvetett T2_e közvetlen, T3_f közvetett két elemű láncolat

42 A mérföldkő A mérföldkő kombinált előkövetelmény megadott kötelező tantárgyak teljesítése [erős követelmény], megadott kritériumkövetelmények [pl. szigorlat] teljesítése, előírt kreditmennyiség teljesítése összvolumenben vagy nem kötelező tantárgyakból. Előírható önálló tantervi egység választási, szakdolgozat, diplomaterv felvételének, szakmai gyakorlat teljesítésének feltételeként.

43 Tehetséggondozás A tehetséggondozás eszközei kivételes tanulmányi rend (inkább egyénközpontú) segítő oktató irányításával, egyénre szabott, tantervtől eltérő tanulmányi tervvel, kizárólag pályázat alapján; emelt szintű tantárgy (inkább csoportos módszer) tantervi tantárgy „párja” növelt tartalommal, Kari Tanács hozza létre (fogadja el), teljesítés  betétlap az oklevélben.

44 Felzárkóztatás Lemorzsolódás csökkentés, tanulási nehézségek mérséklése kötelező ismeretfelmérés (0. zh) felzárkóztató tantárgy (pl. Bevezető matematika) túlzott sikertelenség a tantárgyban tantárgy felzárkóztató kurzusa ÚJ

45 Felzárkóztatás Ismeretfelmérés szervezése Megrendelő: szakot gondozó kar Szervező: ismeretterületet oktató kar Felmérhető kompetenciák: természettudományos kompetenciák (pl. matematika, fizika, kémia), egyéb, a szakhoz szükséges kompetenciák (pl. művészeti ism.) reg.képzési időszak szorgalmi időszak (min. 14 hét, max. 70 munkanap) vizsgaidőszak 1 12 14 „normál” „ismétlő, javító” „kivételes” P V azonos is lehet p.i.

46 Felzárkóztatás Az ismeretfelmérés érdemjeggyel értékelt kreditérték nélküli kritériumkövetelményként a szak mintatantervének részét képezheti (előkövetelményként megadható más tantárgyaknál). A felzárkóztató tantárgy lehet kredittel, érdemjeggyel rendelkező szabadon választható tantárgy (ismeretfelmérés eredményétől függetlenül is felvehető) VAGY kreditérték nélküli, érdemjeggyel rendelkező kirtériumkövetelmény (tanterv előírhatja a kötelező teljesítést, előkövetelményként megadható más tantárgyaknál)

47 Felzárkóztatás Ismeretfelmérés és felzárkóztató tantárgy (javasolt eljárás) ismeret- felmérés sikeres ? felz. tárgy? nem Felzárkóztató tantárgy (kritköv.) tantervben előírt kritériumkövetelmény normál tantervi haladás igen gondozó kar megrendelése sikeres teljesítés nem kötelező a felzárk. tantárgy képzési időszak végén felvettek (előkészítő) Felzárkóztató tantárgy (kredites szv.) sikeres teljesítés önkéntes felvétel egyéni felkészülés félév elején (reg. id.) önkéntes felvétel

48 Felzárkóztatás Felzárkóztató kurzust kell indítani a kötelező tantárgyból a következő félévben, ha mintatantervi félévben a sikeresség kisebb, mint időszaksikeresen teljesítők aránya alapszakon sikeresen teljesítők aránya mesterszakon 2016/2017. tanév50% 2017/2018. tanév52,5%55% 2018/2019. tanév55%60% 2019/2020. tanév57,5%65% 2020/2021. tanév60%70% ÚJ

49 III. Fejezet A tanulmányok jogi keretei Jogok és kötelezettségek Jogviszony létrejötte, megszűnése, szünetelése Felvétel és átvétel

50 Hallgatói kötelezettségek és jogok A hallgató köteles tanulmányi kötelezettségeknek legjobb tudása és képességei szerint eleget tenni, a TR-t használni, regisztrációs, szorgalmi és vizsgaidőszakban legalább háromnaponta, azon kívül legalább tíznaponta figyelni az üzeneteket, titoktartási kötelezettség körébe tartozó információt bizalmasan kezelni, A hallgató joga a szak elvégzésének személyi és tárgyi feltételeihez, valamint a tanulmányok folytatásához szükséges minden információhoz való hozzáférés

51 Az anyakar A hallgató anyakarának az a kar minősül, amelyik azon szakot (képzést) gondozza, amelyen a hallgató az Egyetemen először aktív hallgatói jogviszonyt létesített vagy amelyen az a legrégebben fennáll. A hallgató egyes tanulmányi ügyeiben, tanulmányokkal közvetlenül nem összefüggő ügyeiben, továbbá a tanulmányi tanácsadásban az anyakar az elsődlegesen illetékes és felelős. ÚJ

52 Jogviszony megszűnése Tanulmányi okból történő elbocsátás Megszűnik a hallgatói jogviszony, ha nem szerzi meg az abszolutóriumot kétszeres képzési idő alatt, hat vizsga (szigorlat) elégtelent összegyűjtött, ugyanazon tantárgy kreditjét – 2015. szept. 1. után – hatodszori tantárgyfelvétel után sem szerzi meg, alapszakon, osztatlan képzésben a 4. aktív félév végén a HSÁ 2,25 alatti, mesterszakon, a 2. aktív félév végén a HSÁ 2,50 alatti, az utolsó három aktív félévben nem szerzett legalább 20 kreditpontot. ÚJ

53 Átsorolás feltételei Önköltséges képzésbe kerül a hallgató, ha két aktív félév alatt nem teljesít legalább 36 kreditet és nem éri az előírt tanulmányi átlagot. Képzési terület a 139/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet szerint Súlyozott tanulmányi átlag az adott az időszakban 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31 között 2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31 között 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31 között 2019. szept- ember 1. és 2020. augusz- tus 31 között 2020. szeptember 1- től bölcsészettudomány2,52,753,03,253,5 gazdaságtudományok2,252,52,753,0 informatika2,252,52,753,0 műszaki2,252,52,753,0 pedagógusképzés2,52,753,03,253,5 társadalomtudomány2,52,753,03,253,5 természettudomány2,252,52,753,0 Csak a 2016/2017. tanévtől, felmenő rendszerben!

54 Átsorolás feltételei Az átsorolás különös szabályai a 2015/2016. tanévben kezdettek a 2015/2016. tanév végén nem sorolhatók át, a 2015/2016. tanévben és azt megelőzően a 2012/2013. tanévig kezdettek átsorolási feltétele: kevesebb, mint 30 kredit teljesítése VAGY előírt tanulmányi átlag (2,00) alatti teljesítmény, a 2011/2012. tanévben és azt megelőzően kezdettek átsorolási feltétele: TJSZ szerint ÖKKI alapon.

55 Önálló tantervi egységek közötti választás Bemeneti választás felvételi eljáráshoz kapcsolódóan, jellemzően mesterszakon. Közbenső választás feltételek (mérföldkő) teljesülése esetén, TR-en keresztül. Kimeneti választás a teljesített kötvál. tárgyak alapján a képzés végén derül ki, hogy milyen tantervi egységet végzett el a hallgató. Részletszabályok: kari szintű szabályzatban.

56 IV. Fejezet A tanulmányi munka szervezése, a tanulmányi teljesítmény értékelése Időszakok, tantárgyak és kurzusok meghirdetése, tanulmányi teljesítmény értékelése

57 Időszakok őszi félév (öt hónap)tavaszi félév (öt hónap) szept. 1. jan. 31. febr. 1. jún. 30. tanév (10 hónap) őszi félév (öt hónap) reg.képzési időszak szorgalmi időszak (min. 14 hét, max. 70 munkanap) p.i. vizsgaidőszak ZV regisztráció időszak: 3..5 nap pótlási időszak: min. 5 nap, csak az 5 napnál hosszabb fedhet át a vizsgaidőszakkal vizsgaidőszak: legalább 20 vizsganap ZV időszak: legalább 10 munkanap, van vizsgaidőszakon túlnyúló része

58 Időbeosztás Képzési időszak kezdete (első hete): őszi félév: szeptember első hétfőjével kezdődő hét, tavaszi félév: február második hétfőjével kezdődő hét, részletes beosztás RU-ban, kari sajátosságok DU-ban, doktori és szakirányú továbbképzésé eltérő lehet, DU állapítja meg. Szünetek: rektori szünet: félévente legfeljebb 3 nap, dékáni szünet: rektori szünetek felül félévente legfeljebb 2 nap, ezekkel tavaszi szünet kialakítható.

59 Kurzusok meghirdetése – általános előírások Kötelező és kötvál. tantárgyakat mintatanterv szerinti félévben meg kell hirdetni (min./max. létszámot, kurzusfelvételi követelményt itt kell megadni). Kötelező tantárgyról arra jogosult hallgatót elutasítani nem lehet. Kötelezően választható tantárgyak esetén a tantervi előírást legalább ötven százalékkal meghaladó kreditértékű vagy legalább két tantárggyal nagyobb darabszámú tantárgyak csoportját kell meghirdetni. Gyakorlat, labor: max. kurzuslétszám 36 fő. Szabvál. tantárgy: KTB egyetértéssel korlátozható a fogadható hallgatók száma.

60 Kurzusok meghirdetésének rendje szorgalmi időszakp.i.vizsgaidőszakszorg. időszak aktuális félév 4. hét vége nemzetközi csereprogram kurzusai 6. hét vége „hazai” kurzusok KURZUSKIÍRÁSÓRAREND & TEREM 3. hét vége „hazai” kurzusok 6. hét vége nemzetközi csereprogram kurzusai reg. KURZUSOKTATÓ 2. nap vége minden kurzus

61 Kurzusok meghirdetésének rendje 1. Kurzusok kiírása a TR-ben: típus (elm./gyak./lab./vizsgak.), típusazonosító (normál/spec.) nyelv, felvételi követelmény, minimális és maximális létszám, kurzuskód. 2. Kurzusok órarendi és tanteremadatai (ahol szükséges!) a TR-ben: órarendi adat: minden, kivéve vizsgakurzus, kis létszámú doktori kurzus, részidős képzések kurzusai, tanteremadat: minden, kivéve ahol órarendi adat sem kell, továbbá laborok, tanteremkapacitás ≥ kurzuslétszám (KTB felmentést adhat) 3. Kurzusoktató a TR-ben minden kurzus, nincs kivétel (demonstrátor írható a megjegyzés mezőbe)

62 Tantárgy- és kurzusfelvétel Tantárgy- és kurzusfelvételi időszakok előzetes: vizsgaidőszak utáni 3. munkanap 18:00-tól regisztrációs időszak előtti utolsó munkanap 12:00-ig; kedvezményes: az előzetes kezdete előtt 12 órával indul és 1 órával előtte ér véget, jogosultak körét a KTB határozza meg; véglegesítési: regisztrációs időszak 1. munkanap 18:00-tól reg. id. utolsó nap 23:59-ig; kérelemre történő: szorgalmi időszak 2. hét 1. napján 23:59-ig benyújtott kérelemre (KTB dönt, tanszék véleményez) kedv.előzetesvégleg.kérel.

63 Tantárgy- és kurzusfelvétel Regisztrációs időszak első munkanap 0:00 és 18:00 között: tanulmányi felelős ellenőrzi a kurzuslétszámokat, alacsony létszámú kurzust nem kell indítani (kivételek!), halasztott indítás legkésőbb reg. időszak utolsó előtti munkanap 14:00 óráig, azonos időpontra meghirdetett kurzusok összevonhatók, hallgatók áthelyezhetők, kötelező tantárgy mintatantervi félévében minden várólistás hallgatót „be kell engedni”, létszámtól függetlenül legalább egy-egy kurzust el kell indítani.

64 Tantárgy- és kurzusfelvétel Az első oktatási hét első munkanapján: az elindított kurzusok várólistáján levő hallgatók kurzus és tantárgyjelentkezéseit és a párhuzamos előkövetelménnyel rendelkező tantárgyra és kurzusára, illetve kurzusaira tett azon hallgatói jelentkezéseket, ahol a párhuzamos előkövetelmény nem teljesül törölni kell! A regisztrációs időszakot követően az oktatási szervezeti egység a hallgatót más kurzusra csak a hallgató írásbeli kérésére, a tantárgyfelelős és a kurzusoktatók együttes hozzájárulásával teheti át Szigorlati kurzusra le- és feljelentkezni a 12. oktatási hét végéig lehet. ÚJ

65 Tantárgy- és kurzusfelvétel Ismételt kurzusfelvétel: különeljárási díj fizetendő, egy kurzus = a minimálbér 5%-a Javító célú ismételt tantárgyfelvétel: egy kurzus ismételt felvételének díja fizetendő (nem téríthető vissza, 2016/17/2. félévtől), a régi és az új közül a jobb érdemjegy számít. ÚJ

66 Tanulmányi foglalkozások Általános szabályok: kurzusok tantárgy- és kurzusfelvétel nélkül is látogathatók (labor csak előzetes oktatói engedéllyel), laborra késve érkező hallgató részvétele megtagadható (hiányzásnak számít), a foglalkozást meg kell tartani, szükség esetén helyettesítő oktatóval vagy pótfoglalkozást kell tartani, hang- és képfelvétel előzetes engedéllyel (oktató és hallgatók!) készíthető (fogyatékos engedély nélkül is, de előzetes tájékoztatás kell).

67 Jelenléti követelmények Előadáson való jelenlétet tantárgykövetelmény kötelezővé tehet, de akkor dokumentáltan ellenőrizni is kell. Legfeljebb 70%-os részvétel írható elő. Gyakorlat, labor: 30%-nál több hiányzás  kredit nem szerezhető meg  „Nem teljesítette” vagy „Megtagadva” a végső értékelés, a jelenlétet rendszeresen és dokumentáltan ellenőrizni kell, KTB egyetértéssel 30%-nál kisebb hiányzási mérték is előírható, 20%-30% közötti hiányzás esetén pótfeladat előírható.

68 A tanulmányi teljesítmény mérése és értékelése Teljesítményértékelési módszerek: valamely tanulmányi cselekmény elvégzéséhez szükséges előzetes kompetenciák feltárására szolgáló szintfelmérő értékelés [szintfelmérés], félévközi haladás regisztrálása folyamatos oktatói visszajelzés melletti részteljesítmény értékelés [részteljesítmény értékelés], adott tanulmányi időszak alatt elsajátított kompetenciák felméréséré szolgáló összegző értékelés [összegző értékelés]. ÚJ

69 Szintfelmérés Célja: a tantárgyon (kurzuson) belüli tanulmányi cselekmény (pl. gyakorlati, laboratóriumi gyakorlati feladat elvégzése) előtt a sikeres teljesítéshez szükséges előzetes tudás és képesség típusú kompetenciaelemek meglétének ellenőrzése céljából. Formája: ellenőrző dolgozat, laborbeugró stb. Minősítése: megfelelt/nem felelt meg  a továbbiakban érdemjegy, aláírás meghatározása során nem vehető figyelembe arányskála (pontozás)  érdemjegy, aláírás meghatározása során figyelembe vehető Darabszáma a félév során: nincs korlátozva, de csak gyakorlat vagy labor kurzussal rendelkező tantárgyban tartható.

70 Részteljesítmény értékelés Célja: elsősorban az attitűd és az önállóság felelősségvállalás, másodsorban a tudás és képesség kompetenciaelemek vizsgálata. Legalább 15%-ban figyelembe kell venni. Formája: a)folyamatos, a tantárgy tanulmányi foglalkozásain tanúsított teljesítmény és aktivitás (aktív részvétel, gondolatok felvetése, részvétel a szervezett csoportmunkában, vitában stb.), b)egyszeri cselekmény(ek) (szóbeli beszámoló, laboratóriumi mérés, az arról készített jegyzőkönyv, rendszeres, a tananyag elsajátítását segítő, önállóan elkészítendő feladatok beadása stb.), c)folyamatos, oktatói témavezetéssel, konzultációval segített alkotás(ok) (otthoni feladat, esszé, projektfeladat, prezentáció, terv, művészeti alkotás és dokumentációja) létrehozása vagy d)duális képzésben gyakorlati feladat(ok) megoldása Darabszáma: c) típusból f-es tantárgyban max. 4, vizsgásban max. 2.

71 Összegző értékelés Célja: tudás és képesség típus kompetencialemek ellenőrzése. Formája: zárthelyi dolgozat, írásbeli, gyakorlati vagy szóbeli vizsga, szigorlat stb. Mennyisége a félév során: száma félévközi érdemjeggyel értékelt tantárgy esetében háromnál, vizsgaérdemjeggyel értékelt tantárgy esetében kettőnél több nem lehet vagy teljesítéséhez szükséges összegzett munkaidő félévközi érdemjeggyel értékelt tantárgy esetében legfeljebb annyiszor hatvan, vizsgaérdem-jeggyel értékelt tantárgy esetében legfeljebb annyiszor negyvenöt perc lehet, ahány kredit értékű az adott tantárgy

72 Teljesítményértékelési terv Tervezni (ütemezni kell) az összegző és a c) típusú részteljesítmény értékeléseket. Az ütemezés módja egy hétre, eltérő munkanapra legfeljebb kettő kerülhet, kivéve szorgalmi időszak utolsó két hete, ahol négy. Teljesítményértékelést a tantárgy órarendi időpontjában kell tartani, az órarendi kívüli teljesítményértékelés nem ütközhet mintatantervi tantárgy foglalkozásával. Teljesítményértékelési tervet legkésőbb a szorgalmi időszak 1. hetének végéig ki kell hirdetni. Eltérés: KTB engedéllyel. ÚJ

73 Félévközi érdemjegy „Nem teljesítette” ha egyetlen teljesítményértékelésen sem vett részt VAGY az előírtnál többet hiányzott. Az elégséges(2) szint alsó határa 50%-nál magasabb nem lehet. Túlzott sikertelenségre vonatkozó eljárás: „Amennyiben egy mintatanterv szerinti félévében meghirdetett kötelező tantárgy olyan összegző tanulmányi teljesítményértékelésén, amely nem pótlás (ismétlés, javítás), a tantárgyat először felvett, a teljesítményértékelést megkísérlő hallgatók több mint kétharmada nem felelt meg, az ügyet a KHK kérésére a szakért felelős kar KTB-jének ki kell vizsgálnia. A vizsgálat eredményeképpen a KTB el-rendelheti a tanulmányi teljesítményértékelés eredményeinek megsemmisítését és a teljesítményértékelés megismétlését. Az így megismételt teljesítményértékelésen való részvételre a hallgató nem kötelezhető, amely esetben korábbi eredménye érvényes marad.” ÚJ

74 Aláírás Aláírás megadásának feltételei jelenléti követelmények teljesítés (ha vannak) ÉS teljesítményértékeléseken az előírt (legfeljebb 50%-os) szint elérése (egyenként vagy külön-külön) Aláírás érvényessége: a tantárgykövetelmény eltérő rendelkezésének hiányában – a megszerzés félévében és az azt követő hat féléven keresztül érvényes a hallgató hallgatói jogviszonyának folyamatosságától függetlenül. ÚJ

75 Vizsgák és szigorlatok A vizsga rész elemei: szóbeli teljesítményértékelés, írásbeli teljesítményértékelés, gyakorlati feladatok teljesítése, évközi tanulmányi teljesítményértékeléseken vagy azok egy csoportjában elért eredmények teljes vagy részleges beszámítása. A vizsga lehet egyszerű (csak elem) vagy kombinált (legalább két elem). Tantárgykövetelmény adja meg: a részeket, azok kötelező sorrendjét, a részek minimális követelményeit, az évközi eredmények beszámításának módját, a részek egyenkénti javíthatóságát. ÚJ

76 A szigorlat Szóbeli vagy szóbelit is tartalmazó kombinált vizsga. Indokolt esetben (nagy létszámok) lehet csak írásbeli. Részei csak azonos félévben teljesíthetők. Félévközi eredmény nem számítható be. Szóbeli részét legalább kéttagú bizottság előtt kell letenni.

77 Vizsgák és szigorlatok rendje Alapelv: minden jogosult hallgató jelentkezhessen, vizsgázhasson és a sikeres vagy sikertelen vizsgáját megismételhesse. Vizsgaalkalmak kiírása legalább három alkalom, vizsgalétszám (részvizsgánként) legalább a tárgyat felvett hallgatók 150%-a (KTB engedéllyel kevesebb is lehet), alkalom és létszám egyenletesen elosztva, szigorlatból kötelezően legalább egy a vizsgaidőszakban és legalább egy azon kívül, vizsgaalkalom megjelölhető ismétlő-javító alkalomként. ÚJ

78 Vizsgák és szigorlatok rendje Különös szabályok: Előrehozott vizsga: szorgalmi, ill. pótlási időszakban tartható. KTB engedéllyel a reg. időszakban is. Megkezdett vizsgát értékeléssel le kell zárni. Vizsga nem hagyható el, ha arra hallgató jelentkezett (helyettesítő vizsgáztató vagy pótalkalom). Egyedi jelentkezési időszak rendelhető szóbeli szigorlathoz és előrehozott vizsgához (legkésőbb kezdés előtt 72 órával érhet véget). Távolmaradást igazolni a tanszéken kell, vita esetén a KTB dönt. Halasztott vizsga: kérelemre, KTB engedéllyel a következő félév kezdetéig. Dékán utasítást adhat újabb vizsga kiírására. ÚJ

79 Vizsgák és szigorlatok rendje Túlzott sikertelenségi eljárás „Ha a mintatanterv szerinti félévében meghirdetett kötelező tantárgy írásbeli (rész)vizsgája során ugyanazon vizsgaalkalommal a vizsgázók legalább kétharmadának – kivéve a hallgatók javító és ismétlő javító (rész)vizsgáját – tudását elégtelenre értékelték, a KHK kérésére a szakért (képzésért) felelős kar KTB-jének az ügyet ki kell vizsgálnia. A vizsgálat eredményeképpen a KTB elrendelheti az írásbeli (rész)vizsga eredményeinek megsemmisítését és a (rész)vizsga megismétlését. Az így megismételt (rész)vizsgán való részvételre a hallgató nem kötelezhető, amely esetben korábbi eredménye érvényes marad.” ÚJ

80 Javítás és pótlás Az egyszeri javítás (sikeres vagy sikertelen teljesítményértékelés) vagy pótlás (el nem végzett teljesítményértékelés) díjmentesen biztosítandó. A javításnak, pótlásnak olyannak kell lennie, hogy sikeres teljesítésével az elégtelentől különböző félévközi érdemjegy vagy az aláírás megszerezhető legyen. Szintfelmérő csak a kapcsolódó cselekménnyel együtt pótolható. Részteljesítmény értékelés akkor pótolható (adható be késedelmesen) ha ezt jellege alapján a tantárgykövetelmény kifejezetten lehetővé teszi.

81 Javítás és pótlás Lezárt (beadott) részteljesítmény értékelés, ha ezt annak jellege lehetővé teszi, a pótlási időszak végéig a teljesítményértékelés ismételt elvégzésével vagy javított, kiegészített formában történő újbóli benyújtásával – díjmentesen – javítható. Javításra kizárólag akkor van mód, ha azt a tantárgykövetelmény lehetővé teszi és az elvégzett vagy benyújtott teljesítményértékelést a tantárgykövetelményben megadottak szerint – ide értve a határidőre történő teljesítést is – korábban elfogadták. ÚJ

82 Javítás és pótlás Összegző teljesítményértékelés egyedi (egyenkénti) vagy összevont módon javítható, ill. pótolható. Az egyedi pótlási, javítási lehetőség a pótolt vagy javított teljesítményértékeléssel azonos ismeretanyagot ölel fel és azonos módszertannal történik. Az összevont pótlási, javítási lehetőség akkor alkalmazható, ha ehhez a KTB hozzájárul. Ha a tantárgykövetelményben foglalt rendelkezés alapján a tanulmányi teljesítményértékelések valamely csoportja nem javítható vagy pótolható, akkor a teljesítményértékelések ezen csoportjának (rész)eredményét a hallgató számára legkedvezőbb – lefelé kerekített – kétharmada alapján kell megállapítani

83 Javítás és pótlás MÁSODIK javítás, ill. pótlás CSAK összegző teljesítményértékelés esetén alkalmazható, valamint tantárgykövetelmény kifejezett előírása esetén alkalmazható. Legkésőbb a vizsgaidőszak harmadik napjáig kell megtartani. Túlzott sikertelenségi eljárás: „Az oktatási szervezeti egység köteles második pótlási, illetve javítási lehetőséget biztosítani, ha a korábbi összegző teljesítményértékelések során a hallgatók legalább egyharmada nem szerzett „Aláírva” aláírásbejegyzést vagy elégtelentől különböző félévközi érdemjegyet.” ÚJ

84 Javítás és pótlás Vizsgák, szigorlatok javítás és pótlása Egy vizsgaidőszakon belül legalább egy vizsgaalkalom és legalább egy javítóvizsga alkalom kötelezően biztosítandó. Egy hallgató bármely tantárgyból tetszőleges számú vizsgát tehet az adott vizsgaidőszakban. Ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és minden további vizsga (szigorlat) díjköteles (minimálbér 5%-a). Adott vizsgaidőszakban az ismétlő javítóvizsgát a hallgató kérésére bizottság előtt kell letenni. Legfeljebb az egyik azoktató lehet korábbi vizsgáztató. Írásbeli esetén két független értékelés kell. ÚJ

85 Teljesítménymérések, nyilvántartás Csak egy félévközi érdemjegy, a végső érdemjegy jegyezhető be. Bejegyzés dátuma = a megszerzés dátuma! Zh-kat, hf-eket, írásbeli vizsgákat vissza kell adni vagy a tanszéken kell őrizni. Vizsgalapok legalább 15 évig a tanszéken megőrzendők, utána levéltárba kell adni (megőrzési idő 80 év). Az írásbeli teljesítményértékelés nem nyilvános. A szóbeli teljesítményértékelés nyilvános, de az korlátozható. Négyszemközti vizsgáztatás tilos!

86 Eredmények közzététele 1.Szintfelmérő: azon a foglalkozáson, ahol készült még a foglalkozás vége előtt. 2.Részteljesítmény értékelés: jellegétől függően azonnal vagy (a beadást követő) 15 napon belül. 3.Összegző értékelés: 8 napon belül. 4.Írásbeli részvizsga: vizsgát követő második munkanap vége. 5.Szóbeli, gyakorlati részvizsga: azonnal. 6.Közzététel és pótlás között legalább 48 óra kell elteljen. 7.Kötelező betekintést biztosítani, pótlás legkorábban a betekintést követő 24 óra múlva lehet. A 6. vagy 7. megsértése esetén a dékán utasíthatja a tanszéket újabb pótlási alkalom megtartására.

87 Szabálytalanságok Tanulmányi szabálytalanságok Plagizálás hallgatói mű (tervezési, projektfeladat, kivéve: laborjegyzőkönyv, zh, vizsga), külön szabály: szakdolgozat, diplomamunka [a beadást követő öt éven belül vizsgálható] Évközi teljesítményértékelések, vizsgák személyazonosság ellenőrzése kötelező, [  okirattal visszaélés] szabálytalanságról [rövid, egyszerű] jegyzőkönyvet kell felvenni, együttműködés a vizsgán 15 napon belül vizsgálható. ÚJ

88 V. Fejezet Tanulmányok lezárása szakdolgozat, diplomamunka készítés, záróvizsga

89 Szakdolgozat és diplomamunka Hall- gató témaválasztás készítés együttműködés Téma- vezető főállású oktató vagy doktorandusz szakmai felügyelet ellenőrzés, értékelés adminisztráció Konzu- lens ipari szakember (vagy tanszéki munkatárs) tanácsadás, segítés, adatszolgáltatás

90 Szakdolgozat és diplomamunka Bírálat, bíráló a megszerezhetővel azonos EKKR/MKKR/ISCED szint a bírálónál, bírálat a védés előtt legalább 5 nappal a hallgatónál, bírálat a képzés nyelvén, részletszabályok  kari szinten. Szakdolgozat, diplomamunka nyilvánossága korlátozás kérhető a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. § a zárt (titkos) kezelésről megállapodást kell kötni, kártérítés kizárandó [kivéve szándékosság]

91 Szakdolgozat és diplomamunka Szakdolgozat, diplomamunka szerzői jogai a szakdolgozat és diplomamunka szerzői jogai kizárólag a hallgatót illetik meg, felhasználás, hasznosítás csak hallgatóval kötött megállapodás alapján, tanszéki könyvtárban csak betekintésre hozzáférhető.

92 Záróvizsga A záróvizsga lehet osztott vagy osztatlan. Részei védés, tantárgycsoportonkénti vizsgák, gyakorlati vizsga [duális képzésben]. Záróvizsga szervezése specializációt gondozó tanszék kötelessége, közösen is szervezhető.

93 Záróvizsga Záróvizsga javítása csak sikertelen záróvizsga javítható, egy ZV tantárgy kétszer ismételhető, két ZV között legalább 2 hónapnak kell eltelnie, elégtelenre minősített szakdolgozat új dolgozattal javítható. Összeférhetetlenségi szabályok hozzátartozó [Ptk. szerint], akitől a tárgyilagos értékelés nem várható el, hallgató is kérheti írásbán egyes személyek kizárását. Kitüntetéses oklevél új, egyszerűbb és szigorúbb szabály ÚJ

94 VI. Fejezet Demonstrátorok

95 Demonstrátorok Demonstrátori megbízás pályázat útján nyerhető el, pályázati időszak legalább 8 nap, megbízást a reg. időszak kezdetéig ki kell adni, kari kvóta: oktatott hallgatók max. 5%-a. Demonstrátor jogai, feladatai: felelős oktató felügyelete mellett tarthat gyakorlati, laboratóriumi gyakorlati foglalkozást, konzultációt, végezhet gyakorlati előkészítő munkát, hozzájárulhat oktatási segédanyagok készítéséhez, közreműködhet a hallgatók tanulmányi teljesítményének értékelésében.

96 Demonstrátorok A demonstrátori megbízás – elégtelen munka esetén – megszüntethető. A demonstrátor – ha oktatói feladatot lát el – oktatóval azonos jogállású. A demonstrátorral szerződést [megbízási] kell kötni és részére munkadíjat kell fizetni.

97 VII. Fejezet Doktori képzés

98 Doktori képzés 2016. szeptember 1-től 2+2 éves, új szerkezetű tanulmányi és kutatási szakaszkutatási és disszertációs szakasz komplex vizsga 4 félév, 120 kredit felvételi eljárás külső belépés ÚJ A külső belépő a kutatási és disszertációs szakasz első félévében komplex vizsgát köteles tenni. tanulmányi (két tantárgy) + kutatási beszámoló sikeres vagy sikertelen egyszer ismételhető

99 Doktori képzés ÚJ Doktori Tanulmányi Bizottság (DTB) Összetétele legalább négy tagú, fele-fele oktató és doktorandusz, elnöke az egyik oktató tag. Hatásköre minden doktori tanulmányi és vizsgaügy, kivéve, ha az a DIT vagy HBDT hatásköre, azonos szabályok a KTB-vel. Doktorandusz Önkormányzat DIT javaslat  dékáni megbízás DTB

100 VIII. Fejezet Szakirányú továbbképzés

101 Szakirányú továbbképzés Jellemzően részidős (levelező vagy távoktatási) képzés, Adatkezelő a Kar (Dékáni Hivatal), Hallgatói ügyekben a KTB illetékes, Eltérő időbeosztás  dékáni utasításban, Szűkített lehetőségek (ismétlés, javítás)

102 IX. Fejezet Tanulmányi és vizsgaügyek első fokon történő eljárásai Általános szabályok, eljárásrendek, méltányosság

103 Elsőfokú eljárások Általános eljárási szabályok kérvény hallgató hallgató(k) oktató(k) adat- kezelő előkészített kérvény elsőfokú határozat egyedi ügyben döntés KHK tanulm. felelős, tanszékvez. megkeresés „ügy” OHSZB konzultáció elvi határozat vagy intézkedés intézkedés KAR általános érvényű elvi határozat

104 Elsőfokú eljárások Kérelemre indított eljárások Mit kell kötelezően tartalmaznia a kérelemnek: 1.hallgató azonosító adatai, 2.címzett megnevezése: általában KTB vagy KKB, esetleg adatkezelő (aki a kérelmező szerint elbírálásra jogosult), 3.szabályzati, jogszabályi hattér (milyen alapon kéri, amit kér), 4.a kérelem lényegi része (amit kér), határozott és egyértelmű tartalommal, 5.a kérelem indokolását, indokoltságát, továbbá tényeket, bizonyítékokat (ha vannak ilyenek és a kérelem elbírálásához szükséges) és 6.meghatalmazott esetén a meghatalmazást.

105 Elsőfokú eljárások A döntéshozó köteles a jogszabályokat, szabályzati előírásokat megtartani, megtartatni, a TVSZ-ben meghatározott célok érdekében mérlegelni, egyszerűségre, szakszerűségre törekedni, az érintett felekkel együttműködni, jóhiszeműen és a kérelmező jogos érdekét szem előtt tartva eljárni, a kérelmező jóhiszeműségét vélelmezni, a rosszhiszeműséget bizonyítani, a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat megvédeni, az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni, költségtakarékosan, hatékonyan és gyorsan eljárni, előírt határidőig döntést hozni.

106 Elsőfokú eljárások Hatáskör és illetékesség a hatáskört és illetékességet az eljárás minden szakaszában vizsgálni kell  ügyet át kell tenni, ha a vélelmezett vagy aktuálisan eljáró személy/szerv nem illetékes, eljáró szerv kijelölését kezdeményezheti a hallgató is (pl. elfogultság esetén, alapos indokkal), eljáró szervet kijelöli: Oktatási Igazgatóság.

107 Elsőfokú eljárások Hatáskör és illetékesség általános eljárási rend Kérelem szakos KTB szakos ? igen nem kért kijelö- lést? nem RK Okt.Ig. eljáró kijelöl. 3 (+3) nap KTH előkészítés anyakar KTB kijelölt eljáró elsőfokú döntés normál eljárás – 15 (+8) nap eljáró kijelöléssel – 15 (+8) nap igen

108 Elsőfokú eljárások Döntéshozatal, határidők hiányos kérelem vissza a kérelmezőnek, kiegészítés után indul a 15(+8) napos elintézési határidő, rögzített benyújtási határidejű kérelem esetén a véghatáridőtől indul az elintézési határidő Kérelem teljes? KTH előkészítés nem igen kieg. adatok eljáró szerv elsőfokú döntés

109 Elsőfokú eljárások Különös szabályok elsőfokú eljárásban meghallgatandó személy részére idézést kell kibocsátani, határidők naptári napokban kell számolni, ha az utolsó nap munkaszüneti vagy szabadnap  következő munkanap, hosszabbítás csak szabályzati/jogszabályi felhatalmazással, egyéb határidőt az eljáró szerv/személy állapíthat meg, mulasztás jogvesztést okoz, a mulasztás okát (kivéve nyilvánvaló, közismert okok [pl. árvíz]) igazolni kell (elmulasztott határidőt követő 15 napon belül!),

110 Elsőfokú eljárások Félév utólagosan passzívvá nyilvánítása [Nftv. 45. § (2)-(4)] kizárólag a hallgató kérelmére, csak az alábbi négy ok valamelyikének igazolt fennállása esetén: baleset, [tartós] betegség, szülés, önhibán kívüli váratlan ok. legkésőbb a félév végégig (január 31., ill. június 30.) kérhető, passzív lesz a félév, akár utólag is, ha fegyelmi büntetés év közben így rendelkezik, önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítést végez a hallgató. TILOS: méltányossági alapon, illetve félév vége után, továbbá már lezárt korábbi félévet utólag passzíváltatni!

111 Elsőfokú eljárások - Méltányosság Méltányosság: egyes TVSZ rendelkezések alól mentesít, követelmények egyénre szabott teljesítése, képzési idő alatt csak egyszer, okot, indokolást kötelező adni, passzív időszakban is igénybe vehető

112 Elsőfokú eljárások - Méltányosság Nincs helye méltányosságnak ha a kiváltó ok a hallgató szándékos magatartása szándékosság: aki cselekményének következményeit kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik, jogszabály kötelező rendelkezésének végrehajtása esetén utólagos félév passziválás [Nftv. 45. § (2)], kötelező tanulmányi átsorolás [Nftv. 48. § (2)], mintatantervi előírások teljesítése [Nftv. 50. § (1)] fizetési hátralék miatti elbocsátás [Nftv. 59. § (1) f)], fegyelmi kizárás [Nftv. 59. § (1) g)], felvételi feltételek megszűnése miatti elbocsátás [Nftv. 59. § (1) h)], önköltséges forma elutasítása [Nftv. 59. § (1) i)], harmadik be nem jelentkezés [Nftv. 59. § (3) b)], passzív időszak utáni be nem jelentkezés miatti elbocsátás [Nftv. 59. § (3) c)], hat vizsgaelégtelenes elbocsátás [Nftv. 59. § (4)], képzési és kimeneti követelmények teljesítése [KKK rendelet].

113 Elsőfokú eljárások - Méltányosság Méltányosságból sem lehetséges a bejelentkezés vagy visszavonása október 14., ill. március 14. után, hatnál többször ugyanazt a tantárgyat felvenni, tanulmányi szabálytalanság következményei alól mentesülni, szakdolgozatot, diplomamunkát más szakon (képzésen) elismertetni, végbizonyítvány kötelező kiállítása alól mentesülni, záróvizsga (vagy részeinek) letétele alól mentesülni, sikeres záróvizsgát javítani, sikertelen záróvizsgát kettőnél, sikertelen szakdolgozatot (diplomamunkát) egynél többször javítani, doktori képzésben a beiratkozást elhalasztani, doktori képzésben a komplex vizsga teljesítési határidejét időben kitolni, doktori képzés egyes elbocsátási szabályai alól mentesítést kérni (komplex vizsga, 120 kredit az első szakaszban).

114 Elsőfokú eljárások - Méltányosság Döntéshozatal, határidők hiányos kérelem vissza a kérelmezőnek, kiegészítés után indul a 8 napos elintézési határidő (nem hosszabbítható), véleménybekérés: 5 nap (nem szabad tovább várni), a döntésről minden érintettet értesíteni kell (hallgató, oktató, tanszék), a döntést a törzslapon be kell jegyezni. Kérelem teljes? KTH előkészítés nem igen kieg. adatok elsőfokú döntés oktató, szerv. egys. véleménye KTH (adatkez.) törzslap Kérelmező Érintett 8 nap 5 nap 2 nap

115 X. Fejezet Hallgatói ügyek másodfokon történő eljárásai Általános szabályok, felülvizsgálati eljárás, jogorvoslati eljárás

116 Másodfokú eljárások Másodfokú eljárások típusai felülvizsgálati eljárás kérelemre VAGY hivatalból indul, az első fokon döntést hozó folytatja le, jogorvoslati eljárás kizárólag kérelemre indul, jogorvoslati bizottság folytatja le. ÚJ

117 Másodfokú eljárások Felülvizsgálati eljárás Javítás név, szám vagy más (nem érdemi!) elírás esetén, jogorvoslat nincs Kiegészítés kötelező elem vagy érdemi döntés hiánya esetén, egy éven belül, jóhiszeműen szerzett jogot nem sérthet, van jogorvoslat Módosítás, visszavonás szabálysértő döntés módosítható, visszavonható, egy éven belül, jóhiszeműen szerzett jogot nem sérthet, van jogorvoslat

118 Másodfokú eljárások Jogorvoslat kezdeményezhető [Nftv. 57. §] döntéssel szemben, döntés elmulasztása miatt, tanulmányi teljesítmény értékelésével szemben, ha nem a mintatantervi, tantárgyi követelményekre épült, ellentétes az Egyetem szabályzataiban foglaltakkal, megszegték a vizsgaszervezési előírásokat 15 napon belül. A jogorvoslati döntés bírósági felülvizsgálata kérhető [Nftv. 58. §]. A bírósági eljárás ideje alatt a döntést végrehajtását fel kell függeszteni.

119 Másodfokú eljárások Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (HJB) hatáskör: minden jogorvoslat, kivéve méltányossági ügy HJB § Kanc. póttagok HJB kari eseti bizottsága KTH EHK HJB § Kanc. póttagok HJB egyetemi eseti bizottsága KTH Kanc. elnök titkár elnök titkár KAR EHK

120 Másodfokú eljárások Az eseti bizottságok hatásköre kari eseti bizottság tanulmányi és vizsgaügyek, elbocsátás, átsorolás, átvétel, minden egyéb, nem egyetemi biz.-hoz tartozó ügy egyetemi eseti bizottság kollégiumi ügyek, ösztöndíjak (tan., szoc.), pályázatok (közt., egyetemi, kari) A HJB nem gyakorol méltányosságot!

121 Másodfokú eljárások Az eseti bizottságok eljárásrendje adatkezelő összesíti a kérelmek, HJB titkára előkészíti és szervezi az üléseket, a HJB megkeresheti az elsőfokú döntéshozót felülvizsgálat céljából, legalább havonta egyszer HJB ülés, elbírálható a kérelem, ha a HJB ülés előtt 8 nappal adták be, 7 nappal az ülés előtt  meghívó, Kérelem KTH előkészítés papír alapú jogorvoslati döntés személyes meghallgatás KTH (adatkez.) törzslap Kérelmező Érintett jogi előkészítés, HJB titkára HJB BME hallgató nem BME hallgató első fok, felülvizsgálat

122 Másodfokú eljárások A HJB döntései Elutasítás a kérelmet elutasítja, az elsőfokú döntést helybenhagyja, az jogerőre emelkedik Döntésre utasítás a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja Módosítás az elsőfokú döntést megváltoztatja, az jogerőre emelkedik Megsem- misítés az elsőfokú döntést megsemmisíti, az elsőfokú döntéshozót új eljárásra utasítja

123 Másodfokú eljárások Kötelező az elsőfokú döntés megsemmisítése felhatalmazás vagy illetékesség hiányában hozott döntés, új ügyfél bevonásának szükségessége, előírt vélemény bekérésének mellőzése, bűncselekmény által befolyásolva hozott döntés vagy eljárási szabálytalanság esetén.

124 Másodfokú eljárások Jogorvoslat méltányossági ügyben 1.elutasított méltányossági kérelem esetén 15 napon belül, 2.TR-en keresztül beadva, illetékes szak szerinti dékánnak címezve, 3.dékán 8 napon belül dönt, a döntésről értesíti az adatkezelőt, 4.az adatkezelő értesít mindenkit, akit az elsőfokú döntésről értesítettek. A dékáni döntéssel szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye. A bírósági eljárás ideje alatt a döntést végrehajtását fel kell függeszteni.

125 Másodfokú eljárások Ha az elsőfokú döntés kötelezettje oktató vagy oktatási szervezeti egység, akkor kérheti az elsőfokú döntéshozótól a döntés felülvizsgálatát (új tényeket, adatokat is előterjeszthet), ha az elsőfokú döntéshozó a KTB volt, akkor kérheti az OHSZB-t felügyeleti jogkörében a döntés felülvizsgálatára.

126 VÉGE Itt a vége (egyelőre).


Letölteni ppt "Az új BME TVSZ kezdőknek és haladóknak Magyarázó összeállítás Dr. Bihari Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések