Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az hatósági feladatai 2008. december 3. Marek né dr. Pintér Aranka 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az hatósági feladatai 2008. december 3. Marek né dr. Pintér Aranka 1."— Előadás másolata:

1 Az hatósági feladatai 2008. december 3. Marek né dr. Pintér Aranka 1

2 Az Oktatási Hivatal  központi államigazgatási szerv az OKM felügyelete alatt  2007. január 1-től működik ( 307/2006. (XII.23.) kormányrendelet ) az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont a Felsőoktatási Regisztrációs Központ a Felsőoktatási Regisztrációs Központ a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a „ S uli-Nova” Közoktatás-Fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. a „ S uli-Nova” Közoktatás-Fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. és az Educatio Kht. Közoktatási Információs Iroda és az Educatio Kht. Közoktatási Információs Iroda általános jogutódaként  Országos központból és hét regionális igazgatóságból épül fel 2

3 Az Oktatási Hivatal központi szakmai szervezeti egységei K ö zoktat á s- é rt é kel é si Programok Főoszt á ly É retts é gi é s Verseny K ö zoktat á si M é r é si É retts é gi é s Verseny K ö zoktat á si M é r é si Oszt á ly É rt é kel é si Oszt á ly Oszt á ly É rt é kel é si Oszt á ly K ö zoktat á si Koordin á ci ó s Logisztikai Oszt á ly K ö zoktat á si Koordin á ci ó s Logisztikai Oszt á ly Oszt á ly Oszt á ly Magyar Ekvivalencia é s Inform á ci ó s K ö zpont Nyelvvizsg á ztat á si Akkredit á ci ó s K ö zpont Felsőoktat á si Hat ó s á gi Főoszt á ly Felsőoktat á si Enged é lyez é si é s Felsőoktat á si Nyilv á ntart á si Oszt á ly Felv é teli Oszt á ly Nyilv á ntart á si Oszt á ly Felv é teli Oszt á ly K ö zoktat á si Hat ó s á gi Főoszt á ly K ö zoktat á si Tank ö nyv Oszt á ly K ö zoktat á si Tank ö nyv Oszt á ly Akkredit á ci ó s Oszt á ly Akkredit á ci ó s Oszt á ly Hat ó s á gi Ellenőrz é si é s Szab á lys é rt é si Főoszt á ly Oktat á si Inform á ci ó s Főoszt á ly Igazolv á ny Oszt á ly K ö zoktat á si Inform á ci ó s Igazolv á ny Oszt á ly K ö zoktat á si Inform á ci ó s Iroda Iroda Informatikai Oszt á ly Informatikai Oszt á ly Jogi é s Koordin á ci ó s Főoszt á ly 3

4 Az ellátandó feladatokról  Közoktatással kapcsolatos fő feladatok (értékelési és vizsgaközpontként mérés, ellenőrzés, felvételi, névjegyzékek kezelése, tankönyvvé nyilvánítás, akkreditációk, szakképzéshez kapcsolódó feladatok stb.)  Felsőoktatáshoz kapcsolódó fő feladatok (felvételi eljárás intézményi része; intézmények létesítési, képzés indítási kérelmeinek engedélyezése és a képzések nyilvántartása - FIR)  Végzettségek elismerésével kapcsolatos feladatok (bizonyítványok, felsőfokú oklevelek ekvivalenciája)  Nyelvvizsga-akkreditációval kapcsolatos feladatok (kiadott nyelvvizsga-bizonyítványok nyilvántartása, honosítás, fellebbezési ügyek)  Hatósági nyilvántartás (köz- és felsőoktatási információs rendszer, OM azonosító számok, igazolványok) 4

5 Az Oktatási Hivatal regionális igazgatóságainak főbb feladatai:  rendeletben előírt hatósági, szakmai ellenőrzések  hatósági ellenőrzések bejelentések, megkeresések alapján  az érettségi vizsgák és a szakmai vizsgák lebonyolításával kapcsolatos feladatok;  érettségi elnökök képzése;  felsőoktatási (e-)felvételi segítése;  független vizsgabizottságok működtetése;  középiskolai felvételik koordinálása;  országos mérések szervezése;  közoktatási versenyek szervezése, lebonyolítása;  NYAK ügyfélszolgálat;  szakértők ajánlása, képzése;  regionális közoktatási egyeztető fórum működtetése;  regionális fejlesztési és képzési bizottság működtetése munkaszervezetként (szakképzés) –SZMM (pályaorientáció)  közreműködés az ágazati irányítás keretébe tartozó területfejlesztéssel összefüggő feladatokban, részvétel a regionális fejlesztési tanács által kiírt pályázatok elbírálásában; 5

6 Informatika, oktatási igazolványok  Oktatási adatbázisok  Információs rendszerek működtetése  Szomszédos államokban élő magyarokról szóló jogszabályokban foglaltakkal kapcsolatos feladatok  Diákigazolványok előállításával kapcsolatos feladatok  Oktatói és pedagógus igazolványok előállításával kapcsolatos feladatok 6

7 Felsőoktatási hatósági feladatok/1. Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály  Intézmény létesítés, átalakulás, működés engedélyezése  Alap- és mesterképzések, szakirányú továbbképzések, felsőfokú szakképzések, doktori iskolák indításával kapcsolatos ügyintézések  Maximális hallgatói létszám megállapítással kapcsolatos feladatok  Külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működésének engedélyezése  Diákotthonok nyilvántartásának vezetése 7

8 Felsőoktatási hatósági feladatok/2. Felsőoktatási Felvételi Osztály  Hallgatói, oktatói, kutatói nyilvántartás vezetése (FIR)  Oklevelek, bizonyítványok, doktori fokozatok nyilvántartása  Formanyomtatványokkal kapcsolatos feladatok  Felvételi eljárás intézményi elemei 8

9 Közoktatási hatósági feladatok/1. Közoktatási Hatósági Főosztály  Szakértői és vizsgáztatási névjegyzékek kezelése, OKM szakképesítések szakmai szakértői és vizsgaelnöki névjegyzékeinek kezelése  Szakértők képzéseinek, továbbképzéseinek koordinálása  8 évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskolák működésének engedélyezési folyamatának összehangolása  Szakmai közreműködés:  Maximális tanulói és csoportlétszámmal kapcsolatos engedélyezések eljárásrendjének kialakításában  a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleményének felülvizsgálatában  tanulói jogviszony létrehozása az egyenlő bánásmód sérelme esetén  kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola kijelölése a kijelölés elmaradása, vagy a körzet-megállapítás jogellenessége esetén  felmentés az osztályindítás tilalma alól eljárásrendjének kialakításában 9

10 Közoktatási hatósági feladatok/2. Közoktatási Hatósági Főosztály 10 Közoktatási Akkreditációs Osztály  Kerettantervek és programcsomagok jóváhagyása  Egyedi érettségi tárgyak akkreditációja  Pedagógus továbbképzések akkreditációja (létesítés, indítás) Tankönyv Osztály  Tankönyvvé nyilvánítás  Tankönyvjegyzékre történő felvétel

11 Hatósági ellenőrzés Hatósági Ellenőrzési és Szabálysértési Főosztály  Felelős a közoktatási, illetve felsőoktatási szakmai és hatósági ellenőrzési feladatok tervezéséért, irányításáért és ellenőrzéséért  Közoktatási szakmai és hatósági ellenőrzés koordinálása, helyszíni ellenőrzésekben való eseti részvétel  Felsőoktatási hatósági ellenőrzések, helyszíni szemlék  Országos, térségi, fővárosi szintű szakmai ellenőrzések szervezése  Törvényességi ellenőrzési feladatok ellátása a Magyarországon működő külföldi iskolák fenntartói tevékenységével kapcsolatban 11

12 Közoktatási hatósági ellenőrzés Regionális Igazgatóságok A Közoktatási törvény 95/A (4) bekezdés alapján vizsgáljuk:  az egyenlő bánásmód követelményére,  a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására,  az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre,  az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására,  az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére és valódiságára, a költségvetési támogatás igénylésére,  a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére,  az e törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hozatalára,  az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását. 12

13 Adatszolgáltatási kötelezettség A Kt. 40. §-ának (5) bekezdésében leírtak szerint a közoktatási intézmény, továbbá a közoktatás feladatainak ellátásában közreműködő nem közoktatási intézmény köteles a közoktatási információs rendszer (a továbbiakban: KIR) adatbázisába bejelentkezni, és adatokat szolgáltatni. A Kt. 40. §-ának (5) bekezdésében leírtak szerint a közoktatási intézmény, továbbá a közoktatás feladatainak ellátásában közreműködő nem közoktatási intézmény köteles a közoktatási információs rendszer (a továbbiakban: KIR) adatbázisába bejelentkezni, és adatokat szolgáltatni. Az adatszolgáltatás elmulasztása az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 142. §-ának (6) bekezdése alapján szabálysértési tényállást valósít meg. Az adatszolgáltatás elmulasztása az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 142. §-ának (6) bekezdése alapján szabálysértési tényállást valósít meg. A szabálysértési eljárást az Oktatási Hivatal folytatja le. A szabálysértési eljárást az Oktatási Hivatal folytatja le.

14 Maximális osztály- és csoportlétszámok túllépésére vonatkozó kérelmek száma (db) 20072008 Veszprém megye1423 Fejér megye2013 Komárom-Esztergom megye1120 Összesen4556 A kérelmekre indult eljárások során hozott döntések száma (db) 20072008 Engedélyező határozat3951 Elutasító határozat35 Részben engedélyező határozat10 Eljárást megszüntető végzés20 Összesen4556

15 Nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal rendelkező általános iskolák továbbműködtetésére vonatkozó kérelmek száma (db) 20072008 Veszprém megye181 Fejér megye111 Komárom-Esztergom megye92 Összesen384 A kérelmekre indult eljárások során hozott döntések száma (db) 20072008 Engedélyező határozat29 1 3 eljárás folyamatban van Elutasító határozat6 Eljárást megszüntető végzés3 Összesen38

16 Hatósági ellenőrzések  Célja: a jogsértések kiszűrése, az ellenőrzött intézmény jogszerű működésének elősegítése, hatósági kontroll megelőzés  Módja, eszközei: dokumentumelemzés, helyszíni ellenőrzés adatlapok, kérdőívek, interjúk  Intézkedések fajtái: figyelemfelhívás (intézmény, fenntartó) felügyeleti bírság (1 millió forintig) szabálysértési eljárás megkeresés (illetékes közigazgatási szervek) 16

17 200620072008 28 alapfok ú műv é szetoktat á si int é zm é ny ellenőrz é se: 14 esetben M Á K megkeres é s 11 esetben figyelemfelh í v á s 6 alapfok ú műv é szetoktat á si int é zm é ny ellenőrz é se: 1 esetben figyelemfelh í v á s 5 esetben fel ü gyeleti b í rs á g (60. 000-70. 000 Ft-ig terjedő) 10 ó voda ellenőrz é se mind a 10 esetben fel ü gyeleti b í rs á g (20. 000-80. 000 Ft-ig terjedő) UT Ó ELLENŐRZ É S az é v elej é n: 4 ó voda 1 műv é szetoktat á si int é zm é ny 1 koll é gium 10 koll é gium ellenőrz é se: 4 figyelemfelh í v á s 3 esetben fel ü gyeleti b í rs á g kiszab á sa 2 esetben lez á r á s é rtes í tő lev é llel 1 esetben m á s r é gi ó megkeres é s é re indult az ellenőrz é s UT Ó ELLENŐRZ É S: 9 koll é gium (3 esetben fel ü gyeleti b í rs á g, 6 esetben lez á r á s) 6 alapfok ú műv é szetoktat á si int é zm é ny (5 esetben fel ü gyeleti b í rs á g, egy esetben figyelemfelh í v á s) 10 ó voda (1 fel ü gyeleti b í rs á g) 10 szakk é pző iskola ellenőrz é se: mind a 10 fel ü gyeleti b í rs á g (35. 000-335. 000 Ft-ig terjedően) UT Ó ELLENŐRZ É S: 7 alapfok ú műv é szetoktat á si int é zm é ny: 3 lez á r á sa é rtes í tőlev é llel 4 esetben 100. 000 Ft-os fel ü gyeleti b í rs á g 10 nem ö nkorm á nyzati fenntart á s ú gimn á zium ellenőrz é se: R á ba Gimn á zium 5 tagint é zm é nye 5 gimn á ziumban fel ü gyeleti b í rs á g kiszab á s á ra ker ü lt sor (120. 000-250. 000 Ft-ig) UT Ó ELLENŐRZ É S az őszi időszakban: 2 alapfok ú műv é szetokt. int. 5 nem ö nkorm á nyzati gimn á zium 10 szakk é pző iskola

18 2006 28 alapfok ú műv é szetoktat á si int é zm é ny ellenőrz é se: 14 esetben M Á K megkeres é s 11 esetben figyelemfelh í v á s 10 koll é gium ellenőrz é se: 4 figyelemfelh í v á s 3 esetben fel ü gyeleti b í rs á g kiszab á sa 2 esetben lez á r á s é rtes í tő lev é llel 1 esetben m á s r é gi ó megkeres é s é re indult az ellenőrz é s UT Ó ELLENŐRZ É S: 7 alapfok ú műv é szetoktat á si int é zm é ny: 3 lez á r á sa é rtes í tőlev é llel 4 esetben 100. 000 Ft-os fel ü gyeleti b í rs á g

19 2007 6 alapfok ú műv é szetoktat á si int é zm é ny ellenőrz é se: 1 esetben figyelemfelh í v á s 5 esetben fel ü gyeleti b í rs á g (60. 000-70. 000 Ft-ig terjedő) 10 ó voda ellenőrz é se mind a 10 esetben fel ü gyeleti b í rs á g (20. 000-80. 000 Ft-ig terjedő) UT Ó ELLENŐRZ É S: 9 koll é gium (3 esetben fel ü gyeleti b í rs á g, 6 esetben lez á r á s) 6 alapfok ú műv é szetoktat á si int é zm é ny (5 esetben fel ü gyeleti b í rs á g, egy esetben figyelemfelh í v á s) 10 ó voda (1 fel ü gyeleti b í rs á g) 10 nem ö nkorm á nyzati fenntart á s ú gimn á zium ellenőrz é se: R á ba Gimn á zium 5 tagint é zm é nye 5 gimn á ziumban fel ü gyeleti b í rs á g kiszab á s á ra ker ü lt sor (120. 000-250. 000 Ft-ig)

20 2008 UT Ó ELLENŐRZ É S az é v elej é n: 4 ó voda 1 műv é szetoktat á si int é zm é ny 1 koll é gium 10 szakk é pző iskola ellenőrz é se: mind a 10 fel ü gyeleti b í rs á g (35. 000-335. 000 Ft-ig terjedően) UT Ó ELLENŐRZ É S az őszi időszakban: 2 alapfok ú műv é szetoktat á si int é zm é ny 5 nem ö nkorm á nyzati gimn á zium 10 szakk é pző iskola

21 Ut ó ellenőrz é sek 2008 őszén Az ö sszes tervezett ut ó ellenőrz é s megval ó sult: o o 2 alapfok ú műv é szetoktat á si int é zm é ny (AMI) o o 5 nem ö nkorm á nyzati fenntart á s ú gimn á zium o o 10 szakk é pző iskola Int é zked é sek 10 esetben volt sz ü ks é g 20-130. 000 Ft-ig terjedő fel ü gyeleti b í rs á g kiszab á s á ra, ö sszesen 510. 000 Ft é rt é kben (5 szakk é pző, 1 AMI, 4 gimn á zium) 6 esetben t ö rt é nt figyelemfelh í v á s (4 szakk é pző, 1 AMI, 1 gimn á zium) 1 szakk é pző iskol á n á l tal á ltunk mindent rendben

22 Az ellenőrzések során tapasztalt leggyakoribb problémák/1. 22  Tanulói jogviszony kezdete és vége nem került bejegyzésre a beírási naplóba  A kötelező záradékok hiánya a beírási és osztálynaplóban, valamint a törzslapon  A javítások nem a jogszabályi előírásoknak megfelelőek  A beírási naplóban nem szerepelnek a sajátos nevelési igényű tanulók szakértői véleményéhez kapcsolódó kötelező adatok

23 Az ellenőrzések során tapasztalt leggyakoribb problémák/2. 23  A dokumentumokon nem tüntetik fel a tanulók oktatási azonosító számát  Foglalkoztatási problémák  Nincs továbbképzési program  Adatszolgáltatási kötelezettségek elmulasztása  Maximális csoportlétszám túllépése engedély nélkül

24 Ellenőrzések a 2008/2009-es tanévben, a tanév rendje szerint  2008. november 1. és december 31. között : az óvodai felvételek, különös tekintettel a kistelepülésen élő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felvételére  2009. február 1. és április 30. között: reprezentatív mintavétel útján a nem szakrendszerű oktatásra való felkészülés, továbbá a nem szakrendszerű oktatás megszervezésének a vizsgálata az általános iskolákban  2009. március 1. és május 31. között: a szakiskola 9-10. évfolyamán a gyakorlati oktatás és a szakmai alapozó elméleti oktatás tantárgyainak vizsgálata a szakközépiskola 9-11. évfolyamain a szakmai orientáció és a szakmacsoportos alapozó oktatás elméleti tantárgyainak, valamint a közismereti tantárgyaknak az oktatási folyamatba való beépülésének vizsgálata 24

25 A 2008 júniusi törvénymódosítás adta új hatósági feladatok  Osztályindítási tilalma alóli felmentés (2010/2011-es tanévtől)  Egyenlő bánásmód megsértésének orvoslása  Kötelező felvétel biztosítása 25

26 Osztályindítás tilalma az első évfolyamon Kt. 132. § (15) A 2009/2010. tanítási évben nem indítható az első évfolyamon osztály abban az általános iskolában, amely nem jelölhető ki kötelező felvételt ellátó iskolának, feltéve, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai aránya a 2008/2009. tanévben elérte az ötven százalékot. Kt. 132. § (15) A 2009/2010. tanítási évben nem indítható az első évfolyamon osztály abban az általános iskolában, amely nem jelölhető ki kötelező felvételt ellátó iskolának, feltéve, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai aránya a 2008/2009. tanévben elérte az ötven százalékot. (16) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal – a fenntartó kérésére – az érintett iskolának felmentést adhat az osztályindítás tilalma alól, feltéve, hogy a felmentés elmaradása esetén az iskolai nevelés és oktatás igénybevétele a tanuló és a szülő részére aránytalan teherrel járna. (16) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal – a fenntartó kérésére – az érintett iskolának felmentést adhat az osztályindítás tilalma alól, feltéve, hogy a felmentés elmaradása esetén az iskolai nevelés és oktatás igénybevétele a tanuló és a szülő részére aránytalan teherrel járna.

27 Egyenlő bánásmód követelményének megsértése 95/C. § (1) Ha a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal a hatósági ellenőrzés során feltárja, hogy a nevelési- oktatási intézmény a felvételi, átvételi kérelem elbírálása során megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, az érintett szülő kérelmére megállapítja az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági jogviszony létrejöttét. 95/C. § (1) Ha a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal a hatósági ellenőrzés során feltárja, hogy a nevelési- oktatási intézmény a felvételi, átvételi kérelem elbírálása során megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, az érintett szülő kérelmére megállapítja az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági jogviszony létrejöttét. A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal akkor hozhat határozatot a fenti kérelem tárgyában, ha a kérelem benyújtásától számítva kevesebb, mint százötven nap telt el. Az eljáró oktatási hivatal eljárása során - az ellenkező bizonyításáig - vélelmezni kell az egyenlő bánásmód sérelmét,(…) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal akkor hozhat határozatot a fenti kérelem tárgyában, ha a kérelem benyújtásától számítva kevesebb, mint százötven nap telt el. Az eljáró oktatási hivatal eljárása során - az ellenkező bizonyításáig - vélelmezni kell az egyenlő bánásmód sérelmét,(…)

28 Egyenlő bánásmód követelményének megsértése A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal határozatát az osztály, csoport maximális létszámhatárokat megállapító rendelkezésekre és az iskolai felvételi arányokra vonatkozó rendelkezésekre tekintet nélkül végre kell hajtani. A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal határozatát az osztály, csoport maximális létszámhatárokat megállapító rendelkezésekre és az iskolai felvételi arányokra vonatkozó rendelkezésekre tekintet nélkül végre kell hajtani. Az OH mindaddig, amíg az érintett gyermek, tanuló az adott nevelési-oktatási intézménnyel óvodai felvételi jogviszonyban, tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági jogviszonyban áll, szükség szerint, de minden nevelési évben, illetve tanítási évben legalább egy alkalommal meggyőződik arról, hogy sérült-e az egyenlő bánásmód követelménye a nevelési-oktatási intézményben. Az OH mindaddig, amíg az érintett gyermek, tanuló az adott nevelési-oktatási intézménnyel óvodai felvételi jogviszonyban, tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági jogviszonyban áll, szükség szerint, de minden nevelési évben, illetve tanítási évben legalább egy alkalommal meggyőződik arról, hogy sérült-e az egyenlő bánásmód követelménye a nevelési-oktatási intézményben. 95/C. § (8) Szabálysértési eljárás indítása az intézményvezetővel szemben az egyenlő bánásmód megsértése miatt. 95/C. § (8) Szabálysértési eljárás indítása az intézményvezetővel szemben az egyenlő bánásmód megsértése miatt.

29 Kötelező felvétel biztosítása 95/C. § (2) Ha a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a településen vagy a település meghatározott részében nincs kötelező felvételt biztosító óvoda, illetve kötelező felvételt biztosító iskola, vagy az iskolai körzethatár meghatározására vonatkozó rendelkezéseket nem tartották meg, kijelöli azt az önkormányzati feladatellátásban részt vevő óvodát, illetve általános iskolát, amely nem tagadhatja meg a gyermek óvodai felvételét, iskolai felvételét. 95/C. § (2) Ha a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a településen vagy a település meghatározott részében nincs kötelező felvételt biztosító óvoda, illetve kötelező felvételt biztosító iskola, vagy az iskolai körzethatár meghatározására vonatkozó rendelkezéseket nem tartották meg, kijelöli azt az önkormányzati feladatellátásban részt vevő óvodát, illetve általános iskolát, amely nem tagadhatja meg a gyermek óvodai felvételét, iskolai felvételét. A kijelölés egy nevelési, illetve tanítási évre szólhat, de több alkalommal is meghosszabbítható. A kijelölés megszűnése nem érinti a kijelölés alapján létesített óvodai felvételi jogviszonyt, illetve tanulói jogviszonyt. A kijelölés egy nevelési, illetve tanítási évre szólhat, de több alkalommal is meghosszabbítható. A kijelölés megszűnése nem érinti a kijelölés alapján létesített óvodai felvételi jogviszonyt, illetve tanulói jogviszonyt.

30 Változások a KIFIR rendszerben  16/2008.(IV.30.) OKM rendelet 8. sz. melléklete  Feladatok ütemezése: tanév rendje (17/2008. OKM rend.) 3.sz. mell.  9. évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra való felvételnél: vagy a tanulmányi eredmények, vagy a tanulmányi eredmények és a központilag egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszerzett írásbeli vizsga eredményei alapján dönthet az iskola Írásbeli vizsgához fenntartói hozzájárulás és jelentkezők magas száma szükséges (másfélszeres túljelentkezés az előző 3 év átlagában)  9. évfolyamra való felvétel: kizárólag a tanulmányi eredmények, vagy a tanulmányi eredmények és a központilag egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszerzett írásbeli vizsga eredménye, vagy a tanulmányi eredmények és a központilag egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszerzett írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredménye alapján 30

31 Felsőoktatási felvételi  Az OKM közleménye alapján a „Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2010-es felsőoktatási felvételi eljárás során” (Oktatási Közlöny LII. évfolyam, 22. szám, 2008. augusztus 14.) – 2010-től legalább egy emeltszintű érettségi az állatorvos, általános orvos szakokra  Jelentkezési lapok csak a tájékoztató megvásárlásával, illetve az OH regionális igazgatóságain  Preferált: e-felvételi 31

32 Az OH feladatait érintő egyéb módosító jogszabályok  198/2008.(VIII.4.) Kormányrendelet a felsőoktatási felvételi eljárással és az Oktatási Hivatal működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról (115. MK)  19/2008. (VII.19.) OKM rendelet a 31/2004. OM rendelet módosításáról (106. sz. MK) 32

33 198/2008.(VIII.4.) kormányrendelet OH-t érintő változásai Közoktatási hatósági ellenőrzési munkaterv az oktatásért felelős miniszter jóváhagyásával Közoktatási hatósági ellenőrzési munkaterv az oktatásért felelős miniszter jóváhagyásával Közoktatási információs irodai feladatok ellátása (KIR) Közoktatási információs irodai feladatok ellátása (KIR) Felsőoktatási információs rendszer működtetése (FIR) Felsőoktatási információs rendszer működtetése (FIR) Az ágazati irányítás keretében közoktatási állami ellenőrzés szerveként látja el az o rszágos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzési, hatósági ellenőrzési, szabálysértési hatósági feladatait Az ágazati irányítás keretében közoktatási állami ellenőrzés szerveként látja el az o rszágos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzési, hatósági ellenőrzési, szabálysértési hatósági feladatait Bizonyítványnyomtatványok engedélyezése, bizonyítványok előállítása Bizonyítványnyomtatványok engedélyezése, bizonyítványok előállítása Közigazgatási hivatal vezetőjének megkeresésére szakmai és módszertani segítséget nyújt a közoktatást érintő törvényességi ellenőrzés feladataiban Közigazgatási hivatal vezetőjének megkeresésére szakmai és módszertani segítséget nyújt a közoktatást érintő törvényességi ellenőrzés feladataiban 33

34 19/2008. (VII.19.) OKM rendelet  Új szakterületek (szakszolgálat-esélyegyenlőség, pedagógiai fejlesztő)  Vizsgaelnöki új pályázathoz nem kell szakvizsga, csak a vizsgaelnöki ismeretek elsajátítása  Szakterület elismert képviselője igazolása (díjak, címek)  Szakértői meghosszabbítás 30 órás akkreditált továbbképzéshez kötött (vagy 20 óra oktatáshoz) – tanügy-igazgatás, minőségirányítás, szervezetfejlesztés  Külön nyilvántartás az esélyegyenlőségi feladatokhoz felkérhetőkről (csak, aki részt vett az OH évente szervezett tanügy-igazgatási továbbképzésén és a szakvélemények beküldésének eleget tett)  Szakszerűtlen munkavégzés, jogszabályellenes szakmai vélemény – figyelmeztetés, felfüggesztés, törlés  Nyilvántartás vezetése a szakértői tevékenységről, és a szakvéleményt az elkészítését követő 8 napon belül meg kell küldeni a területileg illetékes OH regionális igazgatóságnak 34

35 A Hivatal feladatai a szakértői és vizsgáztatói névjegyzékekkel kapcsolatban  dönt a névjegyzékbe történő felvétellel kapcsolatos kérelmekről, a névjegyzékből való törlésről, meghosszabbításáról: Közoktatás esetén: Oktatási Hivatal elnöke Szakképzés esetén: a szakképesítésért felelős miniszter, vagy a felügyelete alá tartozó intézmény vezetője (OKM – OH).  gondozza a névjegyzéket, gondoskodik annak összeállításáról és közzétételéről  ellátja a szakértői és vizsgaelnöki tevékenység szakmai irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, indokolt esetben a szakértőt, vizsgaelnököt törli a nyilvántartásból  A közigazgatási hatósági ügyekben a Ket. (2004. évi CXL. tv.) alapján hoz határozatot, az Országos névjegyzékekbe történő felvételre irányuló eljárás ügyintézési ideje százhúsz nap 35

36 A jelentkezés módja  Pályázat benyújtása folyamatos pályázati adatlap végzettséget igazoló oklevélmásolat szakmai önéletrajz munkáltatói igazolás, erkölcsi bizonyítvány két szakmai ajánlás a bírálati díj befizetésének igazolása - a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 30%-a a szakértői névjegyzék esetében, - 10 % -a vizsgaelnöki névjegyzék esetében. A bírálati díjat pályázatonként kell megfizetni. A jogorvoslat díja a bírálati díj 50%-a. szakmai publikációs jegyzék (ha van)  Bírálat – bírálóbizottság végzi a döntés-előkészítést, véleményezést (a közoktatásban évente háromszor – február, június, október; a szakképzésben eddig évente egyszer – november, változás: ez is háromszor) 36

37   A pályázatok értékelését bírálóbizottságok végzik Közoktatás esetén: kilenctagú Szakképzés esetén: öttagú  A nemzeti, etnikai kisebbségi nevelést, oktatást érintő ügyekben a bizottság jogkörét az Országos Kisebbségi Bizottság gyakorolja.  A névjegyzéket a Hivatal állítja össze és teszi közzé az OKM hivatalos lapjában. A névjegyzéket minden bírálatot követő hónap utolsó napjáig a Hivatal és az OKM honlapján meg kell jelentetni, de legalább háromévenként az Oktatási Közlönyben közzé kell tenni.  A névjegyzékben történő nyilvántartásba vétel időtartama öt év, a szakértő sorszámmal ellátott igazolványt kap.  Aki szerepel a névjegyzékben, kérheti a nyilvántartásának meghosszabbítását. A kérelmet legalább a nyilvántartási idő lejárta előtti utolsó elbírálásra kell benyújtani. 37

38 „A tények felszínre hozása csak akkor lehet eredményes, ha együtt jár azzal az igénnyel, hogy kiderítsük, mit is jelentenek ezek a tények és mik a következményeik.” /Normann Cousins/ www.oh.gov.hu pinter.aranka@oh.gov.hu 88/591-400 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az hatósági feladatai 2008. december 3. Marek né dr. Pintér Aranka 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések