Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A palesztin-izraeli konfliktus. Két versengő nemzeti narratíva Összetettség, “sokdimenziós” jelleg “Szembenálló felek” differenciáltsága Vallási/civilizációs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A palesztin-izraeli konfliktus. Két versengő nemzeti narratíva Összetettség, “sokdimenziós” jelleg “Szembenálló felek” differenciáltsága Vallási/civilizációs."— Előadás másolata:

1 A palesztin-izraeli konfliktus

2 Két versengő nemzeti narratíva Összetettség, “sokdimenziós” jelleg “Szembenálló felek” differenciáltsága Vallási/civilizációs és/vagy politikai konfliktus? –Civilizációs/vallási konfliktus - kibékíthetetlen, nincs megoldás “Izraeli-iszlám viszály: a civilizációs konfliktus archetípusa”, “kibékíthetetlen ellentétek feszülnek egymáshoz”, “csak az egyik fél megsemmisítő győzelme hozhat eredményt” (Bányai László) –Politikai konfliktus - megoldás politikai akarat kérdése

3 “..two conflicting views exist. They represent historical narratives, powerful versions of history accepted as truth… A concise history of Israel and Palestine … cannot accept them as ‘historical truth’, if only because each is the mirror image of the other. If one version is the historical truth then the other has to be a lie. If both are correct then there is no historical truth, only fictional versions of the past. Something else is needed: an alternative narrative…” Ilan Pappe: A History of Modern Palestine, 1- 2.o.

4 holokauszt “a »zsidókérdés« megoldhatatlansága”

5 Basic Law: The Knesset (1958)Basic Law: The Knesset (1958) Basic Law: Israel Lands as Basic Law: The People's Lands (1960)Basic Law: Israel Lands as Basic Law: The People's Lands (1960) Basic Law: The President of the State (1964)Basic Law: The President of the State (1964) Basic Law: The Government (1968 - null)Basic Law: The Government (1968 - null) Basic Law: The State Economy (1975)Basic Law: The State Economy (1975) Basic Law: The Army (1976)Basic Law: The Army (1976) Basic Law: Jerusalem, the Capital of Israel (1980)Basic Law: Jerusalem, the Capital of Israel (1980) Basic Law: The Judiciary (1984)Basic Law: The Judiciary (1984) Basic Law: The State Comptroller (1988)Basic Law: The State Comptroller (1988) Basic Law: Human Dignity and Liberty (1992)Basic Law: Human Dignity and Liberty (1992) Basic Law: The Government (1992 - null)Basic Law: The Government (1992 - null) Basic Law: Freedom of Occupation (1992 - null)Basic Law: Freedom of Occupation (1992 - null) Basic Law: Freedom of Occupation (1994)Basic Law: Freedom of Occupation (1994) Basic Law: The Government (2001)Basic Law: The Government (2001)

6 Basic Law: Human Dignity and Liberty 1. The purpose of this Basic Law is to protect human dignity and liberty, in order to establish in a Basic Law the values of the State of Israel as a Jewish and democratic state. Zsidó állam - masszív zsidó többség Demokratikus állam - állampolgárok egyenlősége

7 Palesztina története Ábrahám –Sára: Izsák - Jákob (Izrael) –Hágár: Izmáel (Iszmáíl) sémi eredet őslakók: kánaániták, hettiták, amoriták I.e. 2. évezred: semita törzsek beáramlása I.e. 13. század: “honfoglalás”: 12 törzs Dávid (1000-961), Salamon (961-922): királyság, aranykor

8 Kiválasztott nemzet “Emeld föl szemedet, s arról a helyről, ahol állsz, tekints szét északra és délre, keletre és nyugatra. Mindazt a földet, amit látsz, neked adom és utódaidnak örökre.” Gen 13,14-17

9 Palesztina a 12 törzs bevándorlása után

10 Palesztina Dávid királysága idején

11

12 Izrael Jákób neve, miután viaskodott az angyallal (“aki megküzdött Istennel” Gen 32,29) Izrael gyermekei vagy izraeliták Ígéret földje = Izrael földje (erec Jiszráél) 12 törzsből 10 elszakad: északi királyság = Izrael (déli: Júdea - zsidó név) izraelita: zsidók kollektív gyűjtőneve modern zsidó állam neve (változatok: Cion, Ivria, Júdea, Herzlija stb.)

13 A Templom Építés Salamon királysága alatt 959-955 Sion-hegy (Mória-hegy) 587: Templom első lerombolása, babiloniai fogság (587-539) Templom újjáépítése (515-re)

14 Perzsa uralom, Nagy Sándor, Ptolemaioszok, Szeleukidák, hellenizáció IV. Antiokhosz Epiphanész: zsidó vallás betiltása Makkabeusi felkelés Rómaiak (I.e. 63) - Júdea: Heródes (I.e. 37-4) - Templom átépítése - 485 méteres nyugati támfal Kereszténység, felkelés (66), templom lerombolása (70)

15

16

17 Heródes Temploma

18 Francesco Hayez: A Templom lerombolása

19 Hadrianus 130: Jupiter-templom - Bar- Kochba felkelés 135: Palesztina név, Aelia Capitolia (Jeruzsálem) Constantin: kereszténység terjedése, Jeruzsálem keresztény (zsidók nem lakhatták) - Mezopotámia, Babilónia

20 Jeruzsálem judaizmus legszentebb városa egykori héber királyság fővárosa a föld szíve, a mennybe vezető kapu utazás Jeruzsálembe = alija, “felmenni” Sion/Cion = Jeruzsálem/Templom-hegy/Szentföld (“Dávid azonban bevette Sion várát - ez lett Dávid városa” [2Sám 5,7]; “Mert a Sionról ered a tanítás és az Örökkévaló igéje Jeruzsálemből” [Jes 2,3]) Mória-hegy: Templom helye, Ábrahám áldozatának helye, Ádámot Isten a Mória-hegy porából teremtette visszatérés az ígéret földjére (Pészah étkezés: “Jövőre Jeruzsálemben!”)

21

22

23 Oroszlános kapu (Szent István)

24 Heródes-kapu

25 Damaszkuszi kapu

26 Új kapu

27 Jaffa kapu

28 Sion-kapu

29 Szemét kapu

30 Aranykapu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Palesztina iszlám uralom alatt Bizánc: judaizmus korlátozása, zsidók perzsák mellé 614: Jeruzsálem perzsa-zsidó kézbe 628: Bizánc 638: Omar kalifa Omajjáda majd Abbászida fennhatóság Abd al-Malik (685-705): Szikla dóm (691) Dinasztiák

47 1095: II. Orbán - keresztes hadjárat 1099: Jeruzsálem elfoglalása 1187: Szaláh ad-Dín visszafoglalja 1229-1244: keresztesek 1293-tól mamlúkok 1516: I. Szelim: Oszmánok 20. Sz. Elejéig

48 Diaszpóra szétszóratás, Izrael földjéről történő száműzés kisebbség, elnyomatás, üldözés vágyakozás az elismerésre kezdet: babiloniai fogság Perzsia, Média, Egyiptom (Alexandria) “igazi” diaszpóra második szentély lerombolásától (70) –Észak-Afrika és Közel-Kelet mellett Bizánci Birodalom, Itália, Gallia, Hispánia majd Európa középső részei –zsidóság keresztény (latin és ortodox) és iszlám területeken

49 Zsidók iszlám uralom alatt az iszlám és a zsidók iszlám hódítások idején –arameus nyelven beszélő zsidók (Termékeny Félhold) –görög nyelven beszélő, hellenizált zsidók (Alexandria, Római Birodalom keleti részei) zsidóság egységét iszlám teremti meg iszlám civilizáció részei (“judeo-iszlám szimbiózis”, “zsidó-arab civilizáció”) - arab nyelv zsidó közösségek városokban Ibéria 10-11.sz. conviviencia - majd reconquista

50 Oszmán Birodalom Európa legnagyobb zsidó közössége zsidóság megosztottsága –helyi görög-bizánci kultúrájú romanióták –Ibériából kiűzött (1492) spanyol kultúrájú szefárdok –arab nyelvű zsidók millet rendszer –kisebb zsidó közösségek –19. sz.: főrabbinátus

51 Zsidók keresztény uralom alatt 5. sz. közepétől diszkrimináció 6. sz.: első pogrom: Clermont 7.sz.: erősödő zsidóellenesség 11.sz. vége: keresztes háborúk III. Ince pápa (1198-1216) - általános zsidóüldözések kezdete 15.sz. végén Ibériából elűzött “új keresztények” (marránók) Ny-Európába –1215: lateráni zsinat - zsidóság kirekesztése a társadalomból –14.sz.: pestisjárvány okai Tömeges áramlás kelet felé: Oszmán Bir.

52 18-19. század Ny-Európában helyzet javul felvilágosodás,emancipáció, tolerancia, de: antiszemitizmus is arányeltolódás: –18.sz. eleje: keresztény területen élők száma eléri iszlám területen élőkét –19.sz. eleje: 50%-kal meghaladja –19.sz. vége: zsidók túlnyomó többsége keresztény területeken

53 Hatás a zsidóságra Több évezredes zsidó identitás erodálódása Judaizmuson alapuló zsidó kultúra és szekularizált társadalom ellentmondásai Asszimiláció: önfelszámolás veszélye Nacionalizmus –Modern antiszemitizmus: “zsidó faj” –Cionizmus

54 Antiszemitizmus 1870-es évek: Wilhelm Marr újságíró korábban antijudaizmus: vallási okok - zsidó partikularizmus ellen modern antiszemitizmus: célpont az asszimilálódott zsidóság, “zsidó szellem” - “zsidó faj”, rasszizmus “megoldás”: zsidóság elkülönítése, eltávolítása antiszemitizmus és cionizmus közös kiindulópontja “új antiszemitizmus”

55 A Dreyfus-per 1894 Alfred Dreyfus kapitány francia hadsereg zsidó tisztje vád: hadititkok átadása párizsi német követségnek 1899: másodszor is elítélik 1906: felmentik Zsidókérdés

56 Zsidóság lehetőségei Asszimiláció a modern, szekularizált társadalmakba Zsidó identitás további megőrzése, elkülönülés - alárendeltség, állandó veszélyeztetettség “Ősi földön” történő “nemzeti újjászületés”

57 A cionizmus 19. sz. vége alap: szekuláris nacionalizmus és liberalizmus zsidóság emancipációja ellenében zsidóság etnikai/faji különállása (=antiszemitizmus) –közös származás, vallás és hagyományok –egységes nemzet –vallás elemein alapuló szekularizált ideológia

58 Theodor Herzl (1860-1904) 1896: A zsidó állam 1902: Ősújország cionizmus és önálló államiság szimbóluma zsidókérdés a világpolitika fontos kérdése

59

60 Heinrich Graetz (1817-1891) –A zsidók egyetemes története Leo Pinsker –1882: Önemancipáció: zsidó állam létrehozása –helyszín nem a “szent föld”, hanem a “saját föld” Helyszínek: Argentína, El-Áris, Uganda, Angola, Kirenaika (Líbia), Mezopotámia, Ausztrália, Dél-Amerika, Oroszország, Ciprus, USA

61 Cionista kongresszusok 1897 Bázel: “közjogilag garantált” zsidó nemzeti otthon, Bázeli Nyilatkozat: Palesztina –Palesztina kolonizálása –zsidóság megszervezése –zsidó nemzettudat erősítése –kormányok támogatásának megnyerése 1899. 3. Kongr.: csak Oszmán Birodalomtól kapott garanciák esetén Palesztina 1903. 6. Kongr.: El-Áris, majd Uganda

62 Herzl beszéde a 2. Cionista kongresszuson

63 Az “aliják” “felmenetel” a Szentföldre első alija: 1881-1903: 25 ezer oroszországi és romániai zsidó második alija: 1904-05: 40 ezer oroszországi zsidó 1914: szentföldi zsidóság 80-85 ezer fő kolóniák, szocialista eszmék

64

65

66

67

68 Cionizmus és judaizmus cionizmus szekularizált, nacionalista vallási vezetés ellenséges: zsidók államát csak Messiás judaizmus újraértelmezése - vallásos cionizmus Ávráhám Jichák Kuk (1865-1935) teljes zsidó élet csak Izrael földjén kolonizáció a megváltás előkészítése

69 Ávráhám Jichák Kuk (1865-1935) a Szentföld főrabbija fejlődéselmélet Isten világgal kapcsolatos céljának kifejeződése minden tudomány átitatott a szentség elemeivel a zsidó nép visszatérése a Szentföldre a messiási megváltás jele teljes zsidó élet csak Izrael földjén kolonizáció a megváltás előkészítése

70 Ortodox zsidók tüntetése a cionizmus és a zsidó állam ellen

71 WHAT IS THE NETUREI KARTA? Neturei Karta opposed the establishment of and retain all opposition to the existence of the so-called "State of Israel"! Neturei Karta oppose the so-called "State of Israel" not because it operates secularly, but because the entire concept of a sovereign Jewish state is contrary to Jewish Law. Jews are not allowed to dominate, kill, harm or demean another people and are not allowed to have anything to do with the Zionist enterprise, their political meddling and their wars. The world must know that the Zionists have illegitimately seized the name Israel and have no right to speak in the name of the Jewish people!

72

73

74

75 WHY WE WENT TO IRAN the reality of the Holocaust should not be used as a pretext to strip the Palestinian people the Torah expressly forbids the desire or the implementation of any Jewish sovereignty over the Holy Land. Obviously two paths lie before the Jewish people. There is the path of Zionism that summons Jews to a state of perpetual war in order to "protect" Jewry and there is the path of the Torah which calls upon us to seek peace and dialogue with all men.To us the choice is elementary.

76 A cionizmus irányzatai politikai (Herzl) gyakorlati - kolonizáció (Chibbát Cion) szintetikus - kettő szintézise (Chájim Weizmann) spirituális vagy kultúrcionizmus - szellemiség és kultúra (Áchád Háám) revizionista - (Vlagyimir) Zeev Zsabotinszki

77 Brit uralom Palesztinában (1917-1948) Keleti kérdés: orosz terjeszkedés megakadályozása, Oszmán Bir. támogatása 1914: Oszmán Bir. hadba lép, dzsihád Orosz o., Francia o. és Anglia ellen Britek: –arabokat maguk mellé –cionizmus támogatása

78 Huszein mekkai saríf

79 Arab felkelés Oszmán Bir. ellen

80 Huszein-McMahon levélváltás 1915-16 1915. okt. 24: McMahon levele: britek elfogadják Iszlám Arab Kalifátus határait, kivéve néhány régiót Palesztinát araboknak ígérték-e? eltérő értelmezések, utólagos magyarázatok: nem!

81 “Szíria egyes részei, amelyek Damaszkusz, Homsz, Hama és Aleppó körzetétől nyugatra terülnek el, nem tekinthetők tisztán arabnak s ezért nem csatolhatók a kívánt területhez.”

82 1. értelmezés Palesztina nem az araboké

83 2. értelmezés Palesztina az araboké

84 Sykes-Picot egyezmény (1916)

85 A Balfour-nyilatkozat (1917. nov. 2.) “Őfelsége kormánya jóindulattal viseltetik a Palesztinában megteremtendő zsidó nemzeti otthon gondolata iránt és legjobb igyekezetével azon lesz, hogy e cél valóra váltását megkönnyítse. Emellett világosan kijelenti, hogy nem kerülhet sor olyan lépésre, amely a már meglévő nem zsidó palesztinai közösségek polgári és vallási jogait, vagy más országok zsidó lakosságának jogait és politikai helyzetét sértené.”

86

87

88 Palesztina brit mandátum (1922)

89 1919: King-Crane bizottság –cionista program csak fegyveres erővel –zsidó bevándorlás korlátozása 1922: Churchill: első Fehér Könyv –zsidó bevánd. Palesztina gazdasági felvevőképessége szerint –arabok hatása Első brit főbiztos: Sir Herbert Samuel –egyensúly zsidók és arabok között –Jeruzsálem főmuftija: Amín al-Huszeini –Zsidó Ügynökség

90 Samuel Herbert, Palesztina Mandátum első brit főbiztosának beiktatása

91 A “mufti”

92 1922: zsidók aránya 11%, 1932: 18%, 1936: 30% 1937: Peel-bizottság jelentése –radikális bevándorlási korlátozás (5 évig évi 12.000) –felosztás zsidó és arab államra –20. Cionista kongresszus: elvet elfogadják, arabok nem 1939: újabb Fehér Könyv –elmozdulás arabok felé –bevándorlás radikális korlátozása (5 év: 75.000) –arabok munkanélküliségi rátájától függően

93

94 Zsidóság megosztottsága együttműködés a britekkel britekkel és arabokkal szembeni radikális fellépés –revizionisták: Irgun, Stern-csoport –1946. Július 22. Irgun: Dávid Király szálloda felrobbantása –Menáchem Begin

95 Második világháború Britek: zsidó bevándorlás akadályozása Ben Gurion: “Harcolni fogunk a britekkel Hitler ellen, mintha a Fehér Könyv nem is létezne és harcolunk a Fehér Könyv ellen, mintha Hitler nem létezne” Mufti: tárgyalások Hitlerrel

96 USA szerepének növekedése 1945 Bevin brit külügyminiszter: –kettős kötelezettség –brit-amerikai tényfeltáró bizottság jelentés: mandátum fenntartása 1945 Churchill: mandátum átkerülésének lehetősége 1947: brit kormány a kérdést az ENSZ elé utalja

97 A Palesztina-kérdés az ENSZ előtt United Nations Special Committee of Palestine –11 tag közül 7 (Kanada, Csehszlovákia, Guatemala, Hollandia, Peru, Svédország, Uruguay) zsidó és arab állam + corpus separatum –zsidó állam Palesztina 62%-a, 498.000 zsidó + 407.000 arab –arab állam 725.000 arab + 10.000 zsidó –Jeruzsálem 105.000 arab + 100.000 zsidó –gazdasági unió –kisebbségi javaslat (India, Irán, Jugoszlávia): zsidó-arab szövetségi állam

98 ENSZ Közgyűlés 181. sz. határozat 1947. november 29. 33 igen, 13 nem, 10 tartózkodás Izrael Állam létének nemzetközi legitimációja ajánlás brit csapatok kivonása 1948. aug. 1-ig független zsidó és arab állam 1948. okt. 1-ig cionisták támogatták, arabok elvetették

99


Letölteni ppt "A palesztin-izraeli konfliktus. Két versengő nemzeti narratíva Összetettség, “sokdimenziós” jelleg “Szembenálló felek” differenciáltsága Vallási/civilizációs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések