Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 1 Üdvözlöm Önöket!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 1 Üdvözlöm Önöket!"— Előadás másolata:

1

2 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 1 Üdvözlöm Önöket!

3 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 2 I. A közigazgatási eljárás leggyakrabban alkalmazott szabályai

4 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 3 Fő eljárási szabálya a Ket. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény Fontos része az alapelvek köre – ugyanúgy kötelező, mint a többi előírás!

5 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 4 Általános alapelvek - az ügyfelek törvény előtti egyenlőségének elve; - a törvényesség megtartásának kötelezettsége; - az eljárásokban az ügyfél anyanyelve használatának elve; - a kötetlen bizonyítás és a bizonyítékok szabad értékelésének (mérlegelésének) elve;

6 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 5 - - a tényállás valósághű megállapításának követelménye; - az eljárásba bevont ügyfelek meghallgatásának kötelezettsége; - az eljáró szerv tájékoztatási kötelessége az ügyféli jogokról; - az eljárásban való jóhiszemű részvétel elve; - a jogorvoslati jogosultság elve.

7 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 6 Ügyfélbarát közigazgatás Anyanyelv használatának joga - Hivatalos nyelv: magyar Második hivatalos nyelv: kisebbségi, etnikai nyelv (1993. évi LXXVIII. törvény) - Saját nyelv használatának joga

8 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 7 E-ügyintézés - a közigazgatás belső folyamatainak átszervezése, elektronizálása; - az e-ügyintézés, mint állampolgári gyakorlat elterjesztése; - ügyféloldali elégedettség, komfort növekedése; - a gazdasági szereplők közigazgatással összefüggő adminisztratív ügyintézésének hatékonyabbá tétele.

9 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 8 A Ket. és az egyenlő bánásmód értelmezése Törvényi garanciák - törvény előtti egyenlőség elve - egyenlő bánásmód megsértésének tilalma - mérlegelési szempontok - objektív igazság érvényesülésének alapelve

10 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 9 - - tisztességes ügyintézéshez való jog - anyanyelv használatának joga - fegyveregyenlőség elve - bizonyítékok ismertetésének kötelezettsége - általános tájékoztatási kötelezettség - ügyféli jogok védelme - e-ügyintézés: ügyfél joga választani

11 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 10 A közigazgatási eljárás Az eljárás alanyai - ügyfél - közigazgatási szerv (hatóság)

12 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 11 A közigazgatási eljárás szakaszai - alapeljárás - jogorvoslati eljárás - végrehajtási eljárás Az alapeljárás szükségszerű, meghatározó elem!

13 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 12 Illetékesség: az azonos hatáskörű szervek közül az eljáró szerv amely a konkrét ügyben eljárhat. Joghatóság, hatáskör, illetékesség Vizsgálata: az eljárásban folyamatosan! Hatáskör: adott hatósági ügyben mely magyar közigazgatási hatóság jogosult az eljárásra Illetékesség: az azonos hatáskörű szervek közül az eljáró szerv amely a konkrét ügyben eljárhat.

14 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 13 Általános illetékességi okok a) az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye (a továbbiakban együtt: lakcím), illetve székhelye, telephelye, fióktelepe (a továbbiakban együtt: székhely) van, b) az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik, c) az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy d) a jogellenes magatartást elkövették.

15 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 14 Döntéshozatal Döntések fajtái: - határozat (egyszerűsített határozat) – ügyben érdemben dönt, - végzés – eljárási kérdésekben dönt, - ideiglenes intézkedés, - egyezség jóváhagyása, - hatósági szerződés, - határozat jellegű okirat (pl. hatósági bizonyítványok).

16 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 15 Alakszerű határozat elemei: - fejrész, - rendelkező rész, - indokolás, - záró rész.

17 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 16 Fejrész: - hatóság megnevezése, elérhetőségei - ügyirat száma, ügyintéző neve - tárgya (ügyfél neve, címe, ügy tárgya)

18 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 17 Záró rész: - döntéshozatal helye, ideje - kiadmányozó neve, hivatali beosztása - kiadmányozó aláírása, hatóság bélyegzőlenyomata (minősített elektronikus aláírás)

19 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 18 Rendelkező rész: - a hatóság döntése (az ügyfél számára meghatározott jogok és kötelességek); - az ügyfél jogainak védelmét segítő tájékoztatás; - a szakhatóság megnevezése, szakhatósági állásfoglalás; - kikötések; - a kötelezettség teljesítésének határnapja; - az eljárási költségek viselése - tájékoztatás az esetleges fizetési kötelezettség elektronikus úton való teljesítéséről; - tájékoztatás a jogorvoslat, fellebbezés, keresetindítás lehetőségéről.

20 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 19 Indokolás: - a tényállás megállapítása, annak tisztázása; - az ügyfél által előterjesztett, de mellőzött bizonyítást, a mellőzés indokaival; - a döntés alapjául szolgáló jogszabály- helyekre utalás; - a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályokra utalás.

21 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 20 A végzés elemei: - - fejléc - - rendelkező rész - - indokolás - - záró rész

22 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 21 A végzés rendelkező része tartalmazza: - - a döntést - - a fellebbezés vagy keresetindítás lehetőségére való figyelmeztetést - - tájékoztatást a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtásáról

23 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 22 A végzésbe foglalt döntést: - indokolni kell, - meg kell hivatkozni azokat a jogszabály-helyeket, amelyek alapján a hatóság a végzést meghozta, - utalni kell a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályokra.

24 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 23 Egyezség jóváhagyása: Az eljárásban résztvevő ellenérdekű felek a megkövetelt feltételek fennállása esetén megállapodhatnak egymással az ügy kimenetét illetően. A megállapodás azonban akkor lesz érvényes, ha azt a hatóság jóváhagyja és határozatba foglalja.

25 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 24 Az eljárás során - ha jogszabály előírja, a hatóságnak a döntés meghozatala előtt meg kell kísérelni az egyezség létrehozását az ellenérdekű ügyfelek között, - egyezségi kísérletre akkor is sor kerülhet, ha jogszabály ugyan nem írja elő egyezségi kísérlet tartását, de azt az ügy természete megengedi, - az egyezségnek ki kell terjednie a teljesítési határidőre és a költségek viselésére is. Nincs helye fellebbezésnek!

26 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 25 Hatósági szerződés akkor köthető, ha - azt jogszabály lehetővé teszi, - a szerződést írásba foglalják. Hatósági szerződés elektronikus iratba nem foglalható.

27 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 26 A jogorvoslati eljárás egyes elemei Kérelemre induló jogorvoslati eljárások Fellebbezés Alapvető jogorvoslat: - határozat esetén – önálló - végzés esetén – főszabályként – járulékos

28 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 27 Nem nyújtható be fellebbezés: - közvetlen bírósági felülvizsgálattal megtámadható határozatok, - ellenérdekű ügyfelek közötti egyezséget jóváhagyó határozatok ellen. Csak az elsőfokú végzések fellebbezhetőek meg.

29 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 28 A fellebbezési jogról történő lemondás következményei: - a visszavonhatatlanság, - a határozat jogerőssé válása, - a határozat végrehajthatósága. A fellebbezésnek a végrehajtásra halasztó hatálya van.

30 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 29 Másodfokú hatóság - érdemi vizsgálatot megtagadja, ha: - fellebbezési határidő elmúlt - nem jogosulttól származik - érdemben vizsgálja (teljes felülbírálat elve) - határozat Érdemi vizsgálat döntései: - elsőfokú döntést helybenhagyó, - elsőfokú döntést megváltoztató, - elsőfokú döntést megsemmisítő, - elsőfokú döntést megsemmisítő és elsőfokú hatóságot új eljárásra utasító.

31 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 30 - Bírósági felülvizsgálat - újrafelvételi eljárás

32 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 31 Újrafelvételi eljárás Az újrafelvételi eljárás esetében olyan lényeges tény, adat vagy más bizonyíték merül fel, jut az ügyfél tudomására, amely már a határozathozatal előtt is létezett, és a hatóság azt még nem bírálta el. Kérelem benyújtásának határideje - objektív: jogerőre emelkedéstől számított 6 hónap (jogvesztő) - szubjektív: tudomásszerzéstől számított 15 nap

33 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 32 Kérelem benyújtása kizárt: - ha azt az ügyfél a jogerős határozat meghozatala után bekövetkezett tényre, adatra, vagy más bizonyítékra alapozza, - abban a jogi szabályozásban bekövetkezett változásra hivatkoznak, - az ügyben már bírósági felülvizsgálat van folyamatban, - a bíróság az ügyben már határozatot hozott, - a jogerőre emelkedésétől számítva hat hónap eltelt, vagy - valamely ügyfajtában az újrafelvételt jogszabály kizárja.

34 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 33 Eljáró hatóság: elsőfokú közigazgatási szerv Érdemi vizsgálat után hozható döntések: - jogerős határozat módosítása, - jogerős határozat visszavonása, - új tényállásnak megfelelő új határozat hozatala, - újrafelvételi kérelem elutasítása.

35 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 34 Hivatalbóli jogorvoslatok Módosítás, visszavonás Ha a hatóság megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy visszavonja. Semmisség!

36 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 35 Végrehajtás

37 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 36 A hatóság döntése végrehajtható, ha a) pénzfizetésre, továbbá meghatározott cselekményre vagy magatartásra irányuló kötelezettséget állapít meg, a döntés jogerőre emelkedett, és a teljesítésre megállapított határidő vagy határnap (a továbbiakban együtt: határidő) eredménytelenül telt el, b) a tűrésre vagy valamely cselekménytől vagy magatartástól való tartózkodásra irányuló kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedett, és az ügyfél a kötelezettséget - a végrehajtáshoz való jog elévülési idején belül - megszegte, c) a döntés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását vagy biztosítási intézkedésként való alkalmazását rendelték el, d) a teljesítési határidőt nem tartalmazó döntés jogerőre emelkedett.

38 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 37 A végrehajtás - - elrendelése - - foganatosítása - - pénzfizetési kötelezettség végrehajtása - - meghatározott cselekmény végrehajtása - - meghatározott ingóság kiadása - - felfüggesztése, megszüntetése - - elévülés - - biztosítási intézkedések - - jogorvoslat

39 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 38 Fontosabb változások a Ket.-ben 2009 októbertől

40 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 39 Törvény eltérő rendelkezése hiányában az ügyfél a kérelmére induló eljárás során és az eljárás egyéb résztvevője egy alkalommal indokolás nélkül, további esetekben méltányolható indokolással megváltoztathatja a kapcsolattartás általa addig alkalmazott módját. Nem szabad mereven alkalmazni!

41 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 40 Ha a közigazgatási hatóságok számára az egymás közötti kapcsolattartásban az elektronikus út vagy elektronikus levél igénybevétele kötelező, nem alkalmazhatják a kapcsolattartás más módját. Itt is ésszerű rugalmasság várható el.

42 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 41 Bővült a kivett (Ket. hatálya alá nem tartozó) eljárások köre 13. § (1) A Ket. hatálya nem terjed ki… „a helyi önkormányzat vagy annak szerve által jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkezők számára biztosítandó támogatások elosztására irányuló eljárásban a rendelkezésre álló támogatási keretösszegen felül benyújtott támogatási igényekre”

43 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 42 15. § Az ügyfél-fogalom meghatározásából kikerült a - jogi helyzet - - „hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz” elől a „tulajdonát, jogait, vagyontárgyait is ideértve” kitétel - - A megmaradt szöveg – jog, jogos érdek – továbbra is lefedi a jogi helyzetet (kötelezettségek körét). - - A másik törölt rész is beleértendő az „adatot tartalmaz” formulába.

44 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 43 A hatásterület fogalma (172. § e) pont) megváltozott. Új változat: Hatásterület: az a Magyar Köztársaság területén fekvő, jogszabályban meghatározott módon megállapított földrajzi terület, amelyre a tervezett létesítmény vagy tevékenység számottevő mértékű hatást gyakorol; Kimaradt: - rendes üzemvitel mellett, folyamatosan vagy rendszeresen - „fizikai hatást (pl. árnyékolást, zajterhelést, légszennyezést”

45 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 44 Új előírás „(6) Az ügyféli jogok gyakorlását törvény ahhoz a feltételhez kötheti, hogy az ügyfél az első fokú eljárásban részt vesz.” Megfelelő garanciák hiányában az ilyen törvényi szabályozás alkotmányossági aggályokat vethet fel.

46 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 45 Új szabály 15. § (8) „Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen kívüli ügyféli jogállást megtagadó végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye”. A kérelmező is fellebbezhet, ha a hatósági döntés szerint ő adott helyzetben nem ügyfél.

47 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 46 Változások a jogutódlásban (2) Kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél jogutódja - az eljárásról való tudomásszerzéstől számított tíz munkanapon belül, de legkésőbb a jogutódlástól számított hat hónapon belül - kérheti a jogutódlás megállapítását. (4) A hatóságnak a jogutódlás előtt hozott döntése hatályos a jogutóddal szemben, kivéve a) a jogelőd természetes személy ügyféllel szemben az eljárás akadályozása vagy az idézésről való távolmaradás miatt kötelezettséget megállapító végzést, b) a jogelőd számára fizetési kedvezményt megállapító végzést, ideértve a késedelmi pótlék elengedéséről vagy mérsékléséről szóló végzést is és c) a jogelőd természetes személy ügyfél számára költség- mentességet engedélyező végzést. (6) A jogutódlás kérdésében hozott végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye.”

48 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 47 Adatkezelés 17. § (2) A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonosítása céljából a) nevének, b) születési nevének, c) születési idejének, d) születési helyének, e) anyja nevének, f) lakcímének, valamint g) külön törvényben vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendeletében meghatározott személyes adatának kezelésére. Nem szerepel a személyazonosító jel! De: a (3) bekezdés alapján kérhető. „A hatóság törvény eltérő rendelkezése hiányában jogosult az eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok megismerésére és kezelésére”.

49 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 48 Munkanapok megjelenése (okok, problémák) Ok: az indokolás szerint a belső eljárási határidők bevezetése Problémák: - eljárási törvények nem munkanapban számolnak - - többnapos ünnepeknél a nyomon követés bonyolultabb - - ügyfélszolgálati irodák ügyintézési határideje nem mindig esik egybe az apparátus munkaidejével  ügyfeleknek is okozhat problémát a számítás

50 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 49 KapcsolattartásÍrásban A telefax főszabályként kizárt a határozat és az önállóan fellebbezhető döntés közléséhez: csak akkor lehet, ha az érintett ügyfél előzetesen kérte vagy hozzájárult. Rövid szöveges üzenet, elektronikus levél (tájékoztatáskéréshez) → ez nem elektronikus úton történő kapcsolattartás! Természetesen nem minden, a törvényben ismert típus releváns a hatóság és az ügyfél közötti kommunikáció minden formájában.

51 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 50 - a hatóság a költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjai alapján választ. Az első kapcsolatfelvétel alkalmával a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a kapcsolattartás lehetséges formáira, és tájékoztatást ad a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségéről, valamint a hatóság által nyújtott elektronikus tájékoztatás elérhetőségéről. - ha a hatóságok közötti kapcsolattartás irattovábbítást nem igényel, a hatóságok elektronikus levélben vagy telefonon kötelesek egymással kapcsolatot tartani.

52 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 51 → határidőben benyújtott a kérelem akkor is, ha az eljárni jogosulthoz határidőn túl érkezik → az eljárni jogosult szempontjából az érkeztetési dátum a saját érkeztetési bélyegzője szerinti

53 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 52 Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás Új ok: - kérelem idő előttisége - nyilvánvalóan nem az előterjesztésre jogosulttól származik

54 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 53 Ügyintézési határidő Huszonkét munkanapon belül kell meghozni: - határozatot, az eljárást megszüntető végzést, valamint a másodfokú döntést hozó hatóságnak az első fokú döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító végzését - a 22 munkanapon belül gondoskodni kell a döntés közléséről is

55 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 54 - ha a Ket. valamely eljárási cselekmény teljesítésének határidejéről nem rendelkezik, a hatóság haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt teljesítse → problematikus betartani: egyes eljárási cselekményekre nem ad határidőt a Ket., de az eljárás megindításától számított 5 munkanap alatt aligha végezhető el minden esetben (tanúmeghallgatás, helyszíni szemle foganatosítása)

56 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 55 - kikerült az a rész, hogy a „kiskorú ügyfél esetében az érdemi határozatot soron kívül kell meghozni” - helyette: akkor, ha a kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége szükségessé teszi.

57 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 56 Nem számít bele az ügyintézési határidőbe (új ok): - az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama, - a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, - a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama

58 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 57 Új megfogalmazás: Nem számít bele: „a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama”

59 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 58 Új intézmény a Ket.-ben: 33/A. § Ha a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb résztvevőjének fel nem róható okból túllépi, köteles az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ha pedig az ügyintézés időtartama meghaladja az irányadó ügyintézési határidő kétszeresét, az első fokú eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél által megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg kétszeresét az ügyfél részére visszafizetni. → ha az ügyfél részben vagy egészben mentesül, a szerv a központi költségvetésbe fizet

60 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 59 „Egyablakos ügyintézés” „Törvény vagy kormányrendelet rendelkezése esetén valamely jog gyakorlásához szükséges kérelmek a törvényben vagy kormányrendeletben kijelölt hatóságnál (a továbbiakban: közreműködő hatóság) együttesen nyújthatóak be, amely nyolc munkanapon belül továbbítja a kérelmeket a döntés meghozatalára hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságokhoz. (2) Az ügyintézési határidő a kérelmeknek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezése napján kezdődik.”

61 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 60 Kizárás Új szabály: „Az ügy elintézésében nem vehet részt az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti.” Okt. 1-ig: „saját és hozzátartozója” ügyének intézésében De: nem vehet részt továbbra sem, akitől a tárgyilagos megítélés nem várható el

62 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 61 Eljárás akadályozásának következményei Hatályon kívül kerül: 61. § (5) A hatóság az eljárási bírság összegét mérsékelheti, ha annak kiszabása után az ügyfél eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének, a tanú vallomást tesz, a szemletárgy birtokosa eleget tesz kötelességének, illetve a szakértő, hatósági közvetítő teljesíti a feladatát. Az eljárási bírságot megállapító végzést vissza kell vonni, ha az idézett személy elfogadhatóan igazolja távolmaradásának vagy eltávozásának indokát. (6) Azt a személyt, akinek jogellenes magatartása miatt valamely eljárási cselekményt meg kell ismételni, a hatóság az eljárási bírságon túlmenően a többletköltség megfizetésére kötelezheti.

63 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 62 Tárgyalás, közmeghallgatás - A tárgyaláson bárki részt vehet, akinek a részvételét az ügyfelek nem kifogásolják. A hatóság védett adat és zártan kezelt adatok védelme érdekében is kizárhatja a tárgyalásról a nyilvánosságot. - kötelező a közmeghallgatás, ha az eljárásban több, mint 50 ügyfél, vagy több, mint 5 ügyfélnek minősülő szervezet vesz részt - 63. § (3) rögzíti a jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemeit

64 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 63 Döntés kijavítása, kiegészítése: a hatóság mérlegelési joga eltűnik, köteles lesz indokolt esetben kijavításra, kiegészítésre.

65 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 64 Hatósági ellenőrzés - egyes szabályok átkerültek a szemle szabályaihoz (lefolytatásra jogosultak köre, ügyfél értesítésére vonatkozó szabályok stb.) - Ha a hatóság a helyszíni ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, jegyzőkönyv felvétele helyett hivatalos feljegyzést is készíthet, amelyet az ügyfél kérelmére a hatóság az ügyfélnek a helyszínen átad, vagy az ügyfél részére az ellenőrzés befejezésétől számított öt munkanapon belül megküld

66 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 65 A végrehajtás megszüntetésének 2 új oka keletkezett: → a hatóság a jogutódlásra tekintettel a teljesítési határidőt a végrehajtás elrendelését követően meghosszabbította, → a végrehajtást foganatosító szerv a kötelezettel szemben felszámolási eljárást kezdeményezett, illetve a kötelezett ellen felszámolási eljárás indult

67 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 66 Eljárási költség - az egyéb eljárási költségek között megjelent a szakértő költségtérítése - ide került a helyszíni szemlével, valamint a szakértői tevékenységgel jogszerűen okozott kárért járó kártalanítás összege is

68 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 67 Eljárási költségek viselése - kérelemre indult eljárásokban az egyéb eljárási költséget kötelezően megelőlegező kérelmező az előleg összegét köteles a közigazgatási hatóságnál letétbe helyezni - ha a határozat több ügyfélre nézve állapít meg kötelezettséget, a költségek megosztásáról is rendelkezni kell - iratbetekintési joggyakorlásával okozott költség a betekintést kérőt terheli - szakhatósági állásfoglalás módosításával okozott többletköltség a szakhatóságot terheli (kivéve, ha jogszabály-módosítás az oka)

69 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 68 Egyenlő bánásmód Az országgyűlési biztos gyakorlata

70 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 69 A képzés célja Általános és lehetőleg átfogó képet adni a hátrányos megkülönböztetés jogi hátteréről, az igénybe vehető eszközökről, jogvédelmi fórumokról

71 A hátrányos megkülönböztetés fogalma, a főbb definíciók, rövid történeti áttekintés

72 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 71 Bevezető A jogi szabályozás sajátosságai  Főszabály: Alkotmány 70/A. §  Részletszabályok: Ebtv. (egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény)  A jogrendszer egészének kell kizárni a diszkriminációt

73 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 72  korábbi megoldás: csak ágazati szabályok (Ptk, Mt.) – ez sem volt alkotmányellenes!  a diszkrimináció ellen folyamatosan küzdeni kell  OKA: újratermelődő, előítéleteken alapuló jelenség

74 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 73 1. Az Alkotmány diszkriminációt tiltó szabályai Miért fontos, hogy az Alkotmány szabályoz? Mert az Alkotmány alaptörvény, a legmagasabb szintű norma. Semmilyen más jogszabály nem lehet vele ellentétes – ha mégis, az Alkotmánybíróság indítványra megsemmisíti. Miért fontos, hogy az Alkotmány szabályoz? Mert az Alkotmány alaptörvény, a legmagasabb szintű norma. Semmilyen más jogszabály nem lehet vele ellentétes – ha mégis, az Alkotmánybíróság indítványra megsemmisíti. az alkotmányellenes közigazgatási döntések ellen bíróság vagy ombudsman léphet fel az alkotmányellenes közigazgatási döntések ellen bíróság vagy ombudsman léphet fel

75 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 74 A 70/A. § (1) bekezdés A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

76 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 75 A 70/A. § (1) bekezdés „nevezetesen” faj: mivel az emberiség egy fajt alkot, ez a kifejezés nem teljesen pontos faj: mivel az emberiség egy fajt alkot, ez a kifejezés nem teljesen pontos szín: bőrszínre szokás érteni. A természetes színekre kell itt gondolni: a mesterségesen alakított szín alapján indokolt esetben jogszerű lehet a megkülönböztetés. (pl. rikító zöldhajú titkárnőt nem foglalkoztatnak a nagykövetségen)

77 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 76 A 70/A. § (1) bekezdés nem: férfi és nő közötti megkülönböztetést tiltja nyelv: anyanyelv vagy használt nyelv. Nem önkényes a megkülönböztetés, ha az általa ismert nyelv használatát elvárják és nem biztosítanak tolmácsot.

78 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 77 A 70/A. § (1) bekezdés vallás: hitelvi, vallásgyakorlási szempontok politikai vagy más vélemény: pártállás, szimpátia, vagy a társadalmi berendezkedéssel kapcsolatos álláspont. Más vélemény: bármilyen álláspont szerinti megkülönböztetés

79 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 78 A 70/A. § (1) bekezdés nemzeti vagy társadalmi származás: melyik nemzethez tartozik vagy melyikhez tartozónak vallja magát. Társadalmi: a rangok, címek szerinti megkülönböztetés tilos. vagyoni, születési helyzet: vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül: bármi más, amit nem sorol fel az Alkotmány. Ez mutatja, hogy a felsorolás nem zárt, hanem nyitott. vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül: bármi más, amit nem sorol fel az Alkotmány. Ez mutatja, hogy a felsorolás nem zárt, hanem nyitott.

80 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 79 A 70/A. § (2)-(3) bekezdés Az embereknek a felsorolt ismérvek szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti. A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti.

81 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 80 További alkotmányi szabályok 66. § - nők és férfiak közötti diszkrimináció tilalma 70/B. § - egyenlő munkáért egyenlő bér követelménye 9. § köztulajdon és magántulajdon egyenlő védelme 57. § (1) – bíróság előtti egyenlőség 71. § egyenlő választójog

82 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 81 A jogegyenlőség tartalma - az emberi méltósághoz való jogból levezethető – ez tartalmilag is jelentős - nem önállóan érvényesülő jog – mindig más joggal összefüggésben jelentkezik - munkához való joggal kapcsolatban: 50 év feletti nőket nem alkalmaz a cég - pihenéshez való joggal kapcsolatban: romát nem engednek be a szórakozóhelyre - elviekben valamennyi alapvető jog szóba jöhet

83 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 82 Az alkotmányi szabály megközelítése - a magyar Alkotmány eljárási oldalról közelít: egyenlőként kezelés - azonos helyzetben levő jogalanyokat - indokolatlan megkülönböztetés nélkül - egyenlőként kell kezelni

84 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 83 Korlátja Mások alapvető jogai vagy valamely más alkotmányi érték, elv - az alapvető jogok nem korlátlanul érvényesülő jogok - általános korlát: mások alapvető jogai - az alapjogok szükséges és arányos mértékben korlátozhatók, ha ennek megfelelő alkotmányi indoka van

85 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 84 Korlátja Példa: - pihenéshez való jogom nem terjed addig, hogy más lakásába bármikor bemehessek pihenni – tulajdonhoz, magánszférához való jogot sértenék ezzel - önrendelkezési jogom korlátja, hogy nem motorcsónakázhatok a fürdőhelyen – mások életének védelme miatt - vallásszabadságomat nem gyakorolhatom akként, hogy hangtölcsérrel éjjel 3-kor üvöltök a társasház lépcsőházában – mások jogainak védelme érdekében

86 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 85 A diszkrimináció típusai Közvetlen diszkrimináció Mindenki számára egyértelműen megállapítható az indokolatlanul történő egyenlőtlenül kezelés Példa: szabályzatban rögzíti valamelyik cég, hogy romákat nem alkalmaz

87 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 86 A diszkrimináció típusai Közvetett diszkrimináció Látszólag mindenkire nézve azonos a szabályozás. Ez azonban olyan következményekkel jár, hogy az előírásoknak egy bizonyos csoport nem vagy jóval kisebb mértékben tud megfelelni. Példa: - szórakozóhelyre csak „klubkártyával” lehet belépni. Ilyet azonban csak nem romáknak adnak ki. - mozgássérülteknek nem alakítanak ki megfelelő bejáratot a hivatalokba. Látszólag egyenlő a szabályozás – ez azonban jogsértő.

88 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 87 A 70/A. § értelmezési kérdései „bármely megkülönböztetés” tilos Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint: - csak az emberi méltóságot sértő megkülönböztetés tilos, azaz az önkényes megkülönböztetést tiltja az Alkotmány - a jogegyenlőség nem jelenti a személyek jogon kívüli szempontok szerinti egyenlőségét (az ember ténylegesen különbözik a többi embertől – vagyona, képzettsége, stb. szerint) - a vagyoni egyenlőtlenség nem tiltott – ez nem alkotmányellenes megkülönböztetésből ered, hanem a társadalmi-gazdasági különbségekből

89 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 88 A 70/A. § értelmezési kérdései „bármely megkülönböztetés” tilos Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint: - az állam alkotmányosan alkalmazhat megkülönböztetést a személyek között – célszerűségi, gazdaságossági, méltányossági, jogtechnikai stb. szempontokra tekintettel - KORLÁT: nem lehet önkényes a szabályozás, mert az sérti az emberi méltóságot

90 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 89 Példa a nem önkényes megkülönböztetésre - nem önkényes, ha repülőgép-pilótának nem vesznek fel vak személyt Miért nem önkényes: mert más személy alapvető joga sérülne, ha ez megvalósulna (élethez való joga) - balettozni nem veszik fel a 160 kilós személyt – célszerűségi ok, a feladat elláthatatlanná válna

91 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 90 Példa a nem önkényes megkülönböztetésre - valamely foglalkozáshoz képzettséget és vizsgákat írnak elő, megfelelő állapotot várnak el: mások alapjogait és a foglalkozás ellátását is védik - ne operálhasson, aki eredetileg kőműves, de kedvet kap hozzá – nem alkotmányellenes a diszkrimináció

92 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 91 Példa a nem önkényes megkülönböztetésre - gépírónőtől elvárják, hogy mindkét keze ép legyen – nem önkényes elvárás, nem alkotmányellenes - részeg kőművest nem engedik fel a falra – nem hivatkozhat arra, hogy jogellenes megkülönböztetésben részesül

93 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 92 A 70/A. § értelmezési kérdései – 2. „emberi és állampolgári jogokat” biztosítja az Alkotmány Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint: - nem csupán ezek, hanem valamennyi jog tekintetében tilos a hátrányos megkülönböztetés. OKA: a háttérben meghúzódó emberi méltósághoz való jog védelme PÉLDA: a parkoláshoz való jog nem emberi vagy állampolgári jog, mégsem lehet etekintetben önkényes megkülönböztetést alkalmazni

94 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 93 A 70/A. § értelmezési kérdései – 3. A diszkrimináció-tilalom az általános szabálytól való kedvező eltérésre is irányadó: valamely csoport kedvezményes elbírálása sem tehető meg korlátlanul. Az önkényes megkülönböztetés tilalma kiterjed a hátrányos formákra és a pozitív diszkriminációra egyaránt.

95 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 94 A 70/A. § értelmezési kérdései – 4. A diszkrimináció-tilalom nemcsak természetes személyekre vonatkozik. A jogi személyekre (jogi személyiséggel nem rendelkező személyekre) is irányadó annyiban, amennyiben ezek egyáltalán alanyai lehetnek az adott alapjognak.

96 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 95 PÉLDA - a jogi személyt is megilleti például a tisztességes eljárás követelménye - jogi személy is címzettje lehet állami juttatásoknak

97 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 96 PÉLDA VISZONT - a jogi személyt nem érinti a gyermekvállalás joga, így etekintetben nem is lehet hátrányosan megkülönböztetni (fogalmilag kizárt) - jogi személy nem hivatkozhat arra, hogy nincs választójoga – így etekintetben nem is lehet diszkriminálni

98 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 97 Az összehasonlíthatóság követelménye – „azonos körbe tartozás” - Hátrányos megkülönböztetés csak egymással összehasonlítható helyzetben levő személyek (csoportok) között értelmezhető - Összehasonlítható helyzetben kell lenniük

99 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 98 Az összehasonlíthatóság követelménye – „azonos körbe tartozás” - Különböző státusúak közötti megkülönböztetés nem alkotmányellenes – OK: nem lehet összehasonlítani őket ebből a szempontból PÉLDA: - Kjt., Ktv. alá tartozókra sok tekintetben eltérő szabályozás érvényesül (pl. gazdasági társaságban betölthető szerep)

100 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 99 Az összehasonlíthatóság követelménye – „azonos körbe tartozás” PÉLDA: A rendőrök, katonák, bírók, ügyészek stb. jogállása sok tekintetben speciális, az egyéb állampolgárokkal nem összevethető – emiatt egyes jogai nagyobb mértékben korlátozhatók PÉLDÁUL: gyülekezési joguk, sztrájkjoguk, egyesülési joguk – DE: ez nem diszkriminatív, mert nem önkényes Lásd: - rendőr, bíró stb. nem lehet párttag. (Rekvényi-ügy)

101 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 100 A pozitív diszkrimináció Alkotmány 70/A. § (3) bekezdés: A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti.

102 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 101 A pozitív diszkrimináció  Célja: a jogegyenlőség megvalósulása.  NEM CÉLJA: az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölése – ezt ugyanis az állam nem tudja garantálni  PÉLDA: nem leszek „esélyegyenlő” soha kosárlabdázásban a 2,30 méter magas emberekkel  - ugyanígy nem lesz esélyegyenlőség a jól képzett és a képzetlen (esetleg buta) személyek között a jó állások elnyerésében

103 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 102 A pozitív diszkrimináció  Az esélyegyenlőség növelése csak eszköz a jogegyenlőség megvalósulásához.  Nem kizárólagos eszköz!  A pozitív diszkrimináció soha nem kötelezettség, csak lehetőség – nem lehet erre igényt építeni, nem lehet kikényszeríteni  az egyenlőséget nem egy-egy jogszabály, hanem a jogszabályok rendszere tudja megvalósítani

104 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 103 A pozitív diszkrimináció  Példák a pozitív diszkriminációra  hölgyek nyugdíjkorhatára alacsonyabb  gyermeket váró hölgyek védelme  hátrányos helyzetűek többletpontjai a felsőoktatási bekerülésnél  nőknek nem kellett sorkatonai szolgálatot teljesíteniük

105 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 104 A diszkrimináció-tilalom a munkához való joggal kapcsolatban 70/B. § - egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül egyenlő bérhez van joga. Ez a szabály is másként alakul az Alkotmánybíróság gyakorlatában.

106 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 105 Az egyenlő bánásmódról szóló törvény  az Alkotmány mellett más normák is védik az egyenlőséghez való jogot  Ezek között nemzetközi jogi dokumentumok és hazai jogszabályok is megtalálhatók  EU-s szabályok is jelentősek  2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

107 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 106 Az Ebtv. fogalomrendszere  Az Ebtv. ún. nyílt taxációt alkalmaz: részletes felsorolást tartalmaz azokról a szempontokról, melyek tekintetében tilos diszkriminációt elkövetni, ám a felsorolás végét nyitva hagyja: az egyéb helyzet szerinti hátrányos megkülönböztetést is tilalmazza.

108 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 107 Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt tulajdonsága miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne TEHÁT: ha például nem roma, de mégis azért utasítják el állásinterjún, mert annak hiszik, akkor a felelősség szempontjából nem számít, roma-e vagy sem.

109 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 108 Releváns tulajdonságok  neme – nőt nem alkalmaz az adott szerv vezetői posztra DE: a nem önkényes nem tilos – nővel nem kötnek szerződést, hogy a férfi futballcsapat tagja legyen  faji hovatartozása - azért nem engedik be a szórakozóhelyre, mert negroid típusba tartozik DE: a nem önkényes nem tilos – afroamerikaiak klubjába nem vesznek fel kínai személyt

110 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 109 Releváns tulajdonságok  bőrszíne – DE: a nem önkényes nem tilos – II. János Pál pápáról filmet készítenek, és elutasítják a fekete bőrű színészt VISZONT : ha meghatározhatatlan személy a megszemélyesítendő, akkor már lehet probléma az elutasítás – utast kell eljátszani a vonaton. Ekkor sem mindig jogsértő: pl. indián főhőst nem játszatnak sárga bőrű színésszel.

111 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 110 Releváns tulajdonságok  nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása DE: a nem önkényes nem tilos – magyarországi németek egyesülete nem vesz fel tagjai közé roma polgárokat

112 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 111 Releváns tulajdonságok  anyanyelve – itt többnyire önkényes a megkülönböztetés.

113 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 112 Releváns tulajdonságok  fogyatékossága - DE: a nem önkényes nem tilos  Példa: kerekesszékkel közlekedő személyt nem alkalmaznak a sportegyesület futó- szakosztályában - zavaróan beszédhibás személy nem kap szerződést TV-bemondónak

114 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 113 Releváns tulajdonságok  egészségi állapota – ELTÉR A FOGYATÉKOSSÁGTÓL – más jellegű, egészségzavar - DE: a nem önkényes nem tilos Példa: fertőző beteget nem engednek a strandra magas lázzal szenvedő gyermeket hazaküldik az iskolából (vagy orvoshoz viszik)

115 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 114 Releváns tulajdonságok  vallási vagy világnézeti meggyőződése - DE: a nem önkényes nem tilos Példa: muzulmán vallású személyt nem vesznek fel a katolikus papok sorába

116 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 115 Releváns tulajdonságok  politikai vagy más véleménye - DE: a nem önkényes nem tilos Példa: emberi jogi egyesület nem fogadja tagjai sorába az ismert holokauszt-tagadót

117 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 116 Releváns tulajdonságok  családi állapota – Például férjes asszonyt nem alkalmaznak (mivel őt időre várják haza, nem lehet úgy túlóráztatni) DE: a nem önkényes nem tilos – házasság tapasztalatairól szóló kutatásban résztvevőktől kérik a családi állapotot igazoló iratot

118 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 117 Releváns tulajdonságok  anyasága (terhessége) vagy apasága – nem foglalkoztatnak valakit amiatt, mert gyermeket vár vagy kisgyermeke van DE: a nem önkényes nem tilos – pl. anyasági segélyt nem kap olyan személy, akinek nincs gyermeke

119 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 118 Releváns tulajdonságok  szexuális irányultsága, nemi identitása – azért nem alkalmazzák, mert pl. homoszexuális Etekintetben általában önkényes a megkülönböztetés. Etekintetben általában önkényes a megkülönböztetés.

120 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 119 Releváns tulajdonságok  életkora – például 50 év feletti személyt indokolatlanul nem alkalmaznak DE: a nem önkényes nem tilos DE: a nem önkényes nem tilos – 18 év alattiak szeszes itallal, dohányáruval nem szolgálhatók ki, - a 18 év alattiak nem rendelkeznek választójoggal, szerzőképességük is korlátozott - egyes tisztségeknél alsó korhatárt ír elő jogszabály (köztársasági elnök 35 év, alkotmánybíró 45 év) - 70. életév felett kötelező a nyugdíj; bizonyos tisztségek nem tölthetők be (pl. alkotmánybíró)

121 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 120 Releváns tulajdonságok  társadalmi származása – azért kap meg bizonyos szolgáltatást, mert apja gróf volt DE: a nem önkényes nem tilos – pl. ha grófok életfelfogását ápoló hagyományőrző egyesület tagjai csak nemesi leszármazottak lehetnek

122 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 121 Releváns tulajdonságok  vagyoni helyzete – pl. azért nyújtanak számára gyorsabb ügyintézést a hivatalban, mert vagyonos DE: a nem önkényes nem tilos - minimálbérből élő személy általában nem tud BMW-t vásárolni – ez nem az állam részéről felmerülő diszkrimináció - különeljárási díj ellenében – gyorsabb ügyintézés

123 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 122 Releváns tulajdonságok  foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama – pl. részmunkaidősnek nem adják ki a törvény szerint járó juttatásokat DE: a nem önkényes nem tilos DE: a nem önkényes nem tilos - részmunkaidős nem kap teljes bért

124 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 123 Releváns tulajdonságok  érdekképviselethez való tartozása – pl. előnyöket kap a munkáltatótól, mert szakszervezeti elnök vagy tag DE: a nem önkényes nem tilos – például az érdekképviselet általi védelemben csak a tagjai részesülnek

125 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 124  egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője – bármi más szempont. Az Ebtv. tehát 19 fix szempontot sorol fel, mielőtt a felsorolás oldása a 20. feltételnél bekövetkezne.

126 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 125 Közvetett hátrányos megkülönböztetés  közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő  látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a fentebb felsorolt tulajdonságokkal rendelkező  egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne.  Ez utóbbi új szabály! A korábbi csak a „van”-ra koncentrált.

127 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 126 Diszkrimináció egyéb formái

128 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 127 Zaklatás Az az emberi méltóságot sértő szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az érintett személynek fenti tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása. Együttes feltételről van szó!

129 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 128 Jogellenes elkülönítés Az a rendelkezés, amely a fenti tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy személyek csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévő személyektől vagy személyek csoportjától - anélkül, hogy azt törvény kifejezetten megengedné - elkülönít. Példa: külön roma osztályok Nem jogsértő: fertőző betegek elkülönítése

130 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 129 Megtorlás  az a magatartás, amely az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal fenyeget  Példa: ha beperel, kirúgom, ellehetetlenítem stb.

131 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 130 Előnyben részesítés  nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését az a rendelkezés, amely egy kifejezetten megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos értékelésen alapuló esélyegyenlőtlenségének felszámolására irányul, bizonyos esetekben

132 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 131 Előnyben részesítés 1. esetkör ha törvényen vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeleten, illetve kollektív szerződésen alapul, és határozott időre vagy határozott feltétel bekövetkeztéig szól

133 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 132 2. esetkör a párt ügyintéző és képviseleti szervének megválasztása, valamint a pártnak a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott választásokon történő jelöltállítása során a párt alapszabályában meghatározott módon érvényesül.

134 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 133 Előnyben részesítés Mindez azonban nem sérthet alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését.

135 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 134 A törvény hatálya

136 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 135 Személyi hatály  azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni - a Magyar Köztársaság területén tartózkodó természetes személyekkel, - ezek csoportjaival, valamint - a jogi személyekkel és - a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben

137 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 136 Személyi hatály Az esélyegyenlőségre vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket az Ebtv. rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

138 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 137 Hatály egyéb dimenziói

139 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 138 Ki köteles megtartani a törvény rendelkezéseit? - a magyar állam – valamennyi szerve - a helyi és kisebbségi önkormányzatok, ezek szervei, - a hatósági jogkört gyakorló szervezetek, - a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek, - a közalapítványok, a köztestületek,

140 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 139 Ki köteles megtartani a törvény rendelkezéseit? - a közszolgáltatást végző szervezetek - közszolgáltatásnak minősül a szerződéskötési kötelezettség alapján a lakosság alapvető szükségleteinek ellátására irányuló szolgáltatás, így különösen a villamosenergia-, gáz-, hő-, víz-, szennyvíz- és hulladékkezelési, köztisztasági, postai és távközlési szolgáltatás, továbbá a menetrend alapján közlekedő járművekkel végzett közforgalmú személyszállítás.

141 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 140 Ki köteles megtartani a törvény rendelkezéseit? - a közoktatási és a felsőoktatási intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény), - a szociális, gyermekvédelmi gondoskodást, valamint gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó személyek és intézmények,

142 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 141 Ki köteles megtartani a törvény rendelkezéseit? - a muzeális intézmények, a könyvtárak, a közművelődési intézmények, - az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak, a magánnyugdíj pénztárak,

143 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 142 Ki köteles megtartani a törvény rendelkezéseit? - az egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók, - a pártok, - az előzőek közé nem sorolható költségvetési szervek.

144 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 143 Milyen tekintetben kötelesek megtartani a törvény rendelkezéseit? - jogviszonyaik létesítése során, - jogviszonyaikban, - jogviszonyaikban, - eljárásaik és intézkedéseik során

145 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 144 Ki köteles megtartani a törvény rendelkezéseit a fentieken túl? - aki előre meg nem határozott személyek számára szerződés kötésére ajánlatot tesz vagy ajánlattételre felhív (például álláshirdetés formájában),

146 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 145 Ki köteles megtartani a törvény rendelkezéseit a fentieken túl? - aki az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben szolgáltatást nyújt vagy árut forgalmaz (így például szórakozóhelyet vagy vendéglőt üzemeltet),

147 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 146 Ki köteles megtartani a törvény rendelkezéseit a fentieken túl? az állami támogatás felhasználása során létrejövő jogviszonyai tekintetében az állami támogatásban részesülő egyéni vállalkozó, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az állami támogatás igénybevételétől kezdődően mindaddig, amíg az állami támogatás felhasználását az arra jogosult szerv a rá vonatkozó szabályok szerint ellenőrizheti

148 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 147 Ki köteles megtartani a törvény rendelkezéseit a fentieken túl? - a munkáltató a foglalkoztatási jogviszony, az utasításadásra jogosult személy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve az ezekkel közvetlenül összefüggő jogviszonyok tekintetében.

149 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 148 Nem terjed ki az Ebtv. hatálya - a családjogi jogviszonyokra, - a hozzátartozók közötti jogviszonyokra,

150 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 149 Nem terjed ki az Ebtv. hatálya - az egyházi jogi személyeknek az egyházak hitéleti tevékenységével közvetlenül összefüggő jogviszonyaira,

151 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 150 Nem terjed ki az Ebtv. hatálya - a társadalmi szervezetek, a jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek tagjai közötti, a tagsággal összefüggő jogviszonyokra. (Jogszabály azonban ettől eltérően rendelkezhet.) Mindez nem alkalmazható a tagsági jogviszony létesítése és megszüntetése, továbbá a politikai vagy más vélemény kivételével a pártok jogviszonyai vonatkozásában.

152 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 151 Eljárás a törvény megsértése esetén

153 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 152 Igényérvényesítési formák az egyenlő bánásmóddal kapcsolatban - Ebtv. eljárása - külön jogszabályok által biztosított eljárások - személyiségi jogi per - munkaügyi per - fogyasztóvédelmi, munkaügyi, szabálysértési eljárások

154 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 153 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Az EBH helyzete, jogállása

155 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 154 Az EBH helyzete, jogállása  közigazgatási szerv  létrehozója a 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet  a Kormány irányítása alatt működik  felügyeletét a Kormány kijelölt tagja – az esélyegyenlőségi ügyekért felelős miniszter – látja el

156 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 155 Az EBH helyzete, jogállása - Az EBH az Ebtv.-ben meghatározott feladatkörében nem utasítható - költségvetése a felügyeletét ellátó miniszter költségvetési fejezetén belül önálló címet képez.

157 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 156 Az EBH vezetői; működésének alapja - Vezetője az elnök, akit a miniszterelnök nevez ki, határozatlan időre - a működését saját SZMSZ szabályozza

158 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 157 Az EBH feladat-és hatásköre - kérelemre, egyes esetekben hivatalból jár el (ez utóbbit a törvény határozza meg) - vizsgálatot folytat - megsértették-e az egyenlő bánásmód követelményét - arra kötelezett munkáltató elfogadta- e az esélyegyenlőségi tervet

159 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 158 Az EBH feladat-és hatásköre - közérdekű igényérvényesítés joga alapján pert indíthat a jogaiban sértettek védelmében (korlát: a perbeli önrendelkezési jog) - egyenlő bánásmódot érintő jogszabályok és állami irányítás egyéb jogi eszközei tervezeteit véleményezi

160 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 159 Az EBH feladat-és hatásköre - javaslatot tesz az egyenlő bánásmódot érintő kormányzati döntésekre, jogi szabályozásra - rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt és a Kormányt az egyenlő bánásmód érvényesülésével kapcsolatos helyzetről - feladatainak ellátása során együttműködik a társadalmi és érdek-képviseleti szervezetekkel, valamint az érintett állami szervekkel

161 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 160 Az EBH feladat-és hatásköre - az érintettek számára folyamatos tájékoztatást ad és segítséget nyújt az egyenlő bánásmód megsértése elleni fellépéshez - köteles közreműködni az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban nemzetközi szervezetek, így különösen az Európa Tanács számára készülő kormányzati jelentések elkészítésében

162 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 161 Az EBH feladat-és hatásköre - közreműködik az EU Bizottsága számára az egyenlő bánásmódra vonatkozó irányelvek harmonizációjáról szóló jelentések elkészítésében - évente beszámol a Kormánynak a hatóság tevékenységéről és az Ebtv. alkalmazása során szerzett tapasztalatairól

163 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 162 Eljárását segítő Tanácsadó Testület Az EBH munkáját segítő testület.

164 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 163 Az Ebtv. eljárásának kezdeményezése - EBH eljárásának megindítása a sérelmet szenvedett fél választása alapján történik: - nem köteles eljárást indítani, - jogsérelem esetén választhat: az EBH vagy más, erre jogosult közigazgatási szerv eljárását indítja meg

165 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 164 Az Ebtv. eljárásának kezdeményezése A kérelmező az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének magállapítását maga kezdeményezte, vagy arra jogosult lett volna és az eljárásban ügyfélnek minősül

166 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 165 Az Ebtv. eljárásának kezdeményezése az egyenlő bánásmód követelményének az Ebtv. hatálya alá tartozó megsértésének vizsgálatát a sérelmet szenvedett fél választása szerint EBH EBH erre külön törvény alapján hatáskörrel rendelkező más közigazgatási szerv folytatja le erre külön törvény alapján hatáskörrel rendelkező más közigazgatási szerv folytatja le

167 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 166 Az EBH eljárásának általános szabályai

168 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 167 Eljárás megelőzés esetén Ha egyenlő bánásmód követelménye megsértésének elbírálására közigazgatási szerv előtt eljárás indult, úgy más közigazgatási szerv ugyanazon ügyben (törvénysértés tekintetében) - azonos személy ellen elkövetett törvénysértés esetén nem járhat el, - más személy ellen elkövetett törvénysértés esetén megindult eljárását az ügy jogerős elbírálásáig felfüggeszti.

169 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 168 Az ítélt dolog Amennyiben az ügyet valamely közigazgatási szerv elbírálta, úgy más közigazgatási szerv ugyanazon ügyben (törvénysértés tekintetében) - azonos személy ellen elkövetett törvénysértés esetén nem járhat el, - más személy ellen elkövetett törvénysértés esetén megindult eljárásában a jogerős határozatban megállapított tényállást alapul véve jár el.

170 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 169 Az ex officio (hivatalbóli) eljárási kötelezettség Az EBH hivatalból is köteles eljárni az egyenlő bánásmód követelményének - a magyar állam, - a helyi és kisebbségi önkormányzatok, - ezek szervei, - a hatósági jogkört gyakorló szervezetek, - a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek általi megsértésével kapcsolatban, ha az adott ügyben más közigazgatási szerv előtt nincs folyamatban eljárás

171 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 170 Az EBH eljárása alól kivett szervek Mi a kivétel oka? Országgyűlés Országgyűlés a köztársasági elnök a köztársasági elnök az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróság az Állami Számvevőszék, az Állami Számvevőszék, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és az adatvédelmi biztos az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és az adatvédelmi biztos bíróságok bíróságok ügyészség ügyészség közhatalmi döntéseit és intézkedéseit

172 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 171 Az EBH beavatkozási és perben való részvételi lehetősége Az EBH az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során a perben beavatkozóként részt vehet.

173 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 172 Költségviselés  A kérelemre indult eljárásban az egyéb eljárási költségeket a hatóság, illetve az eljárásban való részvételével kapcsolatban felmerülő költségek tekintetében az eljárás alá vont, a sérelmet szenvedett féllel ellenérdekű fél előlegezi meg.  A kérelem elutasítása esetén a sérelmet szenvedett fél csak akkor viseli az egyéb eljárási költségeket, ha a hatóság megállapította, hogy rosszhiszemű volt.

174 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 173 Az ügyfél együttműködési kötelezettsége Az eljárás alá vont ügyfél az üggyel összefüggő iratokat és elektronikus adathordozón tárolt adatokat felhívásra rendelkezésre bocsátja, illetve az egyenlő bánásmód követelményének megsértése ellenőrzéséhez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítja.

175 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 174 Az ügyfél együttműködési kötelezettsége Nem kötelezhető az ügyfél olyan nyilvántartás, összesítés elkészítésére, amelyet jogszabály nem ír elő, ha annak elkészítése aránytalan ráfordítást igényelne.

176 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 175 Az ügyfél együttműködési kötelezettsége A hatóság csak olyan különleges adat rendelkezésre bocsátására hívhat fel, amely kezelése az eljárás céljára tekintettel elengedhetetlenül szükséges, és amely hiányában az eljárás eredményessége nem lenne biztosítható.

177 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 176 Az ügyfél együttműködési kötelezettsége A közigazgatási hatósági eljárásban a hatóság jogosult a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás vagy adatbázis szemletárgyként való lefoglalására is.

178 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 177 Az elintézési határidő A hatóság a határozatot a kérelem előterjesztésétől, illetőleg az eljárás hivatalból történő megindításától számított hetvenöt napon belül hozza meg.

179 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 178 Az elintézési határidő A hatóság a határozatot soron kívül, de legkésőbb a kérelem előterjesztésétől, illetőleg az eljárás hivatalból történő megindításától számított negyvenöt napon belül hozza meg, ha - az ügyfél kiskorú, - az eljárás megindítását az Obtv. alapján az országgyűlési biztos kezdeményezte, vagy - az eljárás megindítását az ügyész kezdeményezte.

180 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 179 Idézés és értesítés A székhelyén lakcímmel nem rendelkező személyt, ha személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, azon önkormányzat polgármesteri hivatalának a székhelyére idézi, amelynek székhelyén lakik vagy tartózkodik, illetve székhelye található.

181 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 180 Idézés és értesítés Ha az eljárás során a hatóság tárgyalást tart, az ott meghallgatandó személyeket azon önkormányzat polgármesteri hivatalának a székhelyére idézi, amelynek székhelyén a kérelmező lakik vagy tartózkodik.

182 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 181 Idézés és értesítés A személyt bizonyos esetekben a lakóhelyéről, illetőleg tartózkodási helyéről legjobban megközelíthető, nem érintett települési önkormányzat polgármesteri hivatalának a székhelyére kell idézni. →

183 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 182 Idézés és értesítés Ennek esetei, ha az eljárás alá vont személy - önkormányzat vagy az önkormányzat részvételével működő önkormányzati társulás; - önkormányzat vagy az önkormányzat részvételével működő önkormányzati társulás által fenntartott költségvetési szerv; - önkormányzat vagy az önkormányzat részvételével működő önkormányzati társulás által alapított vagy támogatott alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet; illetve

184 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 183 Idézés és értesítés - önkormányzat vagy az önkormányzat részvételével működő önkormányzati társulás vagy az ezek által fenntartott költségvetési szerv részvételével működő gazdasági társaság. - az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet is, akivel vagy amellyel szemben az egyenlő bánásmód követelményét biztosító rendelkezések megsértésének megállapítására irányuló eljárást folytatják.

185 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 184 Tárgyalás a bejelentésre indult eljárásban Az EBH főszabályként tárgyalást tart Nem kell tárgyalást tartani, ha - ha a kérelem nyilvánvalóan alaptalan, - ha az ügy ténybeli és jogi megítélése egyszerű és annak eldöntésére az iratok alapján mód van, - ha a tárgyalás tartása aránytalan nehézséggel jár - ha a kérelmező érdekeit sérti, - ha azt a kérelmező kifejezetten kéri.

186 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 185 Tárgyalás a bejelentésre indult eljárásban - Az EBH az ügyfelek között létrejött egyezséget csak a kérelmező és az eljárás alá vont személy együttes jelenléte mellett megtartott tárgyaláson hagyhatja jóvá határozattal - Az EBH a tárgyalás mellőzéséről végzéssel dönt. Ez ellen bírósági felülvizsgálatnak nincs helye.

187 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 186 Tárgyalás a bejelentésre indult eljárásban A nyilvánosság indokolt végzéssel kizárható a tárgyalás egészéről vagy valamely részéről. Esetei: ha államtitok, szolgálati titok, üzleti titok vagy külön törvényben meghatározott más titok megőrzése végett feltétlenül szükséges. ha államtitok, szolgálati titok, üzleti titok vagy külön törvényben meghatározott más titok megőrzése végett feltétlenül szükséges. a közerkölcs védelmében, a közerkölcs védelmében, az ügyfél kérelmére, ha az a fél személyiségi jogainak védelme érdekében indokolt az ügyfél kérelmére, ha az a fél személyiségi jogainak védelme érdekében indokolt

188 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 187 Tárgyalás a bejelentésre indult eljárásban Lehetőség van a kérelmező „védelmére”. Az EBH – kérelmére – a kérelmezőt és az egyenlő bánásmód követelményének megsértését bejelentő más személyt az eljárás alá vont személy távollétében hallgatja meg.

189 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 188 Tárgyalás a bejelentésre indult eljárásban rövid iratismertetés (azon iratok, amelyekbe a jelen lévő ügyfelek külön jogszabály rendelkezései szerint betekinthetnek. rövid iratismertetés (azon iratok, amelyekbe a jelen lévő ügyfelek külön jogszabály rendelkezései szerint betekinthetnek. A kérelmező álláspontjának ismertetése A kérelmező álláspontjának ismertetése Az eljárás alá vont személy álláspontjának ismertetése Az eljárás alá vont személy álláspontjának ismertetése Szükség esetén nyilatkozat-tételre felhívás és bizonyítási eljárás A tárgyalás berekesztése előtt: ügyfelek figyelmeztetése a nyilatkozat-tételi lehetőségre A tárgyalás berekesztése előtt: ügyfelek figyelmeztetése a nyilatkozat-tételi lehetőségre Ügyfelek megkérdezése, hogy kívánnak-e még valamit előadni Ügyfelek megkérdezése, hogy kívánnak-e még valamit előadni

190 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 189 Az EBH által alkalmazható intézkedések - elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, - megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, - a jogsértést megállapító határozatát nyilvánosságra hozhatja, - bírságot szabhat ki, - külön törvényben meghatározott jogkövetkezményt alkalmazhat. Ezek együttesen is alkalmazhatók!

191 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 190 Az EBH által alkalmazható intézkedések A jogkövetkezményeket az eset összes körülményeire – így különösen a sérelmet szenvedettek körére, a sérelem következményeire, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására és a jogsértő teljesítőképességére – tekintettel kell meghatározni.

192 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 191 Az EBH által alkalmazható intézkedések A kiszabott bírság összege ötvenezer forinttól hatmillió forintig terjedhet. A bírság a Köztársasági Esélyegyenlőségi Program költségvetési előirányzatát illeti.

193 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 192 Az EBH döntése elleni jogorvoslati lehetőségek  közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye  határozatát felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet  A hatóság határozata ellen a közigazgatási határozatokra vonatkozó általános szabályok szerint bírósági felülvizsgálatnak van helye (Fővárosi Bíróság)

194 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 193 Az EBH javaslatai és jelentései, tevékenységének nyilvánossága - Az EBH a jogi szabályozás tartalmára vonatkozó javaslatait a hatóság a jogszabály előkészítéséért felelős miniszternek és az igazságügy- miniszternek teszi meg - határozatát – a jogsértő azonosításához szükséges adatok kivételével anonimizáltan – nyilvánosságra hozza, ha ez az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének megelőzése, illetve a sérelem mértékének csökkentése érdekében szükséges

195 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 194 Képviselet az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indult eljárásokban  Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indult eljárásokban a társadalmi és érdek-képviseleti szervezet, valamint a hatóság a jogsérelmet szenvedett fél meghatalmazása alapján – törvény eltérő rendelkezése hiányában – képviselőként járhat el.  Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indult közigazgatási eljárásban a társadalmi és érdek-képviseleti szervezetet megilletik az ügyfél jogai.

196 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 195 A közérdekű igényérvényesítés szabályai Akkor van rá lehetőség, ha az egyenlő bánásmód követelményének megsértése olyan tulajdonságon alapult, amely az egyes ember személyiségének lényegi vonása, és a jogsértés személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti.

197 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 196 A közérdekű igényérvényesítés szabályai  Ennek megvalósulása esetén  az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt  bíróság előtt  személyiségi jogi pert, valamint munkaügyi pert indíthat  az ügyész, a hatóság, illetve a társadalmi és érdek-képviseleti szervezet.

198 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 197 A közérdekű igényérvényesítés szabályai A perben megállapított kártérítés, illetve közérdekű bírság a központi költségvetést illeti.

199 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 198 Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése egyes területeken

200 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 199 Szociális biztonság és egészségügy Etekintetben érvényesíteni kell az egyenlő bánásmód követelményét különösen a társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, valamint a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és biztosítása során.

201 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 200 Szociális biztonság és egészségügy Különösen érvényesítendő az egyenlő bánásmód az egészségügyi szolgáltatásnyújtás, ezen belül - a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, - a gyógyító-megelőző ellátás, - a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, - az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során.

202 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 201 Lakhatás Sérti az egyenlő bánásmódot - közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetéssel sújtani a lakhatást segítő állami vagy önkormányzati támogatások, kedvezmények vagy kamattámogatás nyújtásával kapcsolatosan, vagy - hátrányos helyzetbe hozni az állami vagy önkormányzati tulajdonú lakások és építési telkek értékesítése vagy bérbeadása feltételeinek meghatározása során.

203 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 202 Lakhatás  használatbavételi és egyéb építési hatósági engedély kiadásának megtagadása, illetve feltételhez kötése nem alapulhat a védett tulajdonságokon  a lakáshoz jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a védett tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve településrészen mesterségesen, nem a csoport önkéntes elhatározása alapján elkülönüljenek, ami a jogellenes elkülönítés indirekt típusát tilalmazza.

204 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 203 Oktatás és képzés Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek megszervezéséhez az állam amelynek megszervezéséhez az állam - közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy - közvetve – így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján – hozzájárul.

205 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 204 Oktatás és képzés Az egyenlő bánásmódot különösen az alábbiakkal összefüggésben kell érvényesíteni:  az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása,  az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás,  a teljesítmények értékelése,  az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,

206 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 205 Oktatás és képzés  az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés,  a kollégiumi elhelyezés és ellátás,  az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása,  a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint  az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.

207 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 206 Oktatás és képzés A jogsérelem tipikus esetei  jogellenes elkülönítés egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban;  olyan nevelésre, oktatásra való korlátozás, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét.

208 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 207 Oktatás és képzés Az oktatási intézményekben nem működhetnek továbbá olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése.

209 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 208 Oktatás és képzés Nem jogsértő ha az oktatást csak az egyik nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri

210 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 209 Oktatás és képzés Nem jogsértő  ha közoktatási intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, valamint  felsőoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján  olyan vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag támogatott követelményeknek.

211 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 210 Az áruk forgalma és a szolgáltatások igénybevétele Jogsértő valamely védett tulajdonság alapján az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, így különösen a vendéglátó-ipari, kereskedelmi, valamint a művelődés és a szórakozás céljára létrehozott intézményekben  megtagadni vagy mellőzni szolgáltatások nyújtását vagy áru forgalmazását,  az adott helyen rendelkezésre álló szolgáltatásoktól, illetve áruktól eltérő minőségben szolgáltatást nyújtani, illetve árut forgalmazni,  olyan feliratot vagy jelzést elhelyezni, amely azon következtetés levonását teszi lehetővé, hogy az ott nyújtott szolgáltatásból vagy áruforgalmazásból valakit vagy valakiket kizárnak.

212 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 211 Az áruk forgalma és a szolgáltatások igénybevétele A védett tulajdonságok alapján meghatározható csoport tagjai részére létrehozott, a hagyományápolás, a kulturális és az önazonosság fenntartását szolgáló, a szűkebb közönség számára nyitva álló létesítménybe a belépés korlátozható, tagsághoz, illetőleg külön feltételekhez köthető. (Ilyen lehet például valamely kisebbség egyesületének rendezvénye.)

213 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 212 Az áruk forgalma és a szolgáltatások igénybevétele E korlátozásnak ki kell tűnnie a létesítmény elnevezéséből, a szolgáltatás igénybevételének körülményeiből; E korlátozásnak ki kell tűnnie a létesítmény elnevezéséből, a szolgáltatás igénybevételének körülményeiből; az nem történhet az adott csoporthoz nem tartozó személyekkel szemben megalázó, illetőleg a becsület csorbítására alkalmas módon, továbbá az nem történhet az adott csoporthoz nem tartozó személyekkel szemben megalázó, illetőleg a becsület csorbítására alkalmas módon, továbbá nem adhat alkalmat a joggal való visszaélésre. nem adhat alkalmat a joggal való visszaélésre.

214 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 213 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata Az országgyűlési biztos (ombudsman) helye az államszervezetben

215 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 214 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata  az Országgyűlés szerve  szervezetileg nem tagozódik a parlamentbe, ám tevékenységét tekintve, azaz funkcionális értelemben igen  a parlamenti funkciók egyikének, az ellenőrző funkciónak egyik szeletét, az alkotmányos jogok betartásának bizonyos aspektusait ellenőrzi.  az ombudsman az Országgyűlés feladatát ellátó, külső (extern) segítő szervnek minősül

216 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 215 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata  Országgyűlés választja, 2/3-dal  6 év, egyszer újraválasztható  jelenleg 4 ombudsman van: állampolgári jogok országgyűlési biztosaállampolgári jogok országgyűlési biztosa jövő nemzedékek jogainak biztosajövő nemzedékek jogainak biztosa nemzeti, etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosanemzeti, etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa adatvédelmi biztos (hatósági jogkörökkel)adatvédelmi biztos (hatósági jogkörökkel)  független, nem utasítható  éves beszámoló

217 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 216 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata Az országgyűlési biztos eljárása

218 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 217 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata  nem hoz a vizsgált hatóságra vagy közszolgáltatóra nézve kötelező döntést, határozatot  a biztos feladata, hogy az alkotmányos jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen

219 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 218 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata A biztos eszköztárában szereplő lehetőségek az alábbiak:  a) ajánlást tehet a visszásságot előidéző szerv felügyeleti szervének;  b) kezdeményezheti az érintett szerv vezetőjénél a visszásság orvoslását;  c) több alkotmánybírósági eljárástípust, ügyészi óvást, felelősségre vonási eljárást kezdeményezhet vagy kezdeményezni köteles;  d) jogszabály módosítását, hatályon kívül helyezését, továbbá kiadását javasolhatja;  e) végső soron az Országgyűléshez fordulhat.

220 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 219 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata  ha az országgyűlési biztos eljárása során szabálysértés vagy fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúját észleli, az illetékes szervnél felelősségre vonásra irányuló eljárást kezdeményezhet, bűncselekmény észlelése esetén pedig kezdeményez

221 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 220 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata Az eljárás időbeli korlátai  a biztos ugyanis nem járhat el az 1989. évi XXXI. törvény hatálybalépése előtt indult eljárások esetén  ha az ügyben jogerős határozat született, az országgyűlési biztoshoz ennek közlésétől számított egy éven belül lehet beadvánnyal fordulni

222 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 221 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata Az eljárás sikerességének biztosítékai  hatóság helyiségeibe beléphet  lefolytatott eljárással, illetve az eljárás elmulasztásával kapcsolatban adatokat és felvilágosítást kérhet, továbbá a keletkezett iratokba betekinthet, annak megküldését, illetőleg, ha ez nem lehetséges róluk másolat készítését kérheti  a kérésnek a hatóság köteles eleget tenni

223 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 222 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata  az általa vizsgált ügy intézőjét vagy az eljárást folytató szerv bármely munkatársát meghallgathatja, továbbá az érintett szerv vezetőjét vagy felügyeleti szervének vezetőjét, valamint az annak lefolytatására a jogszabály által egyébként feljogosított szerv vezetőjét vizsgálat lefolytatására kérheti fel  bármely szervtől vagy annak munkatársától írásbeli magyarázatot, nyilatkozatot, felvilágosítást vagy véleményt kérhet

224 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 223 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata  az államtitok és a szolgálati titok az országgyűlési biztost a vizsgálat sikeressége érdekében beszerezni kívánt információkhoz, adatokhoz való hozzájutásban nem akadályozhatja  a megkeresett szerv az országgyűlési biztos által megállapított határidőn belül köteles eleget tenni. E határidő tizenöt napnál rövidebb nem lehet

225 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 224 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata Mit vizsgálhat az ombudsman? HATÓSÁG  a közigazgatási feladatot ellátó szerv,  a közigazgatási jogkörben eljáró egyéb szerv e jogkörében,  a fegyveres erők,  a rendvédelmi szerv,  a nemzetbiztonsági szolgálat,  a nyomozó hatóság, ideértve az ügyészségi nyomozást végző ügyészségi szervet is,  a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat,  a kötelező tagság alapján működő köztestület,  a közjegyző,  a megyei bírósági végrehajtó és  az önálló bírósági végrehajtó.

226 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 225 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata Nem minősül hatóságnak  Országgyűlés  köztársasági elnök  Alkotmánybíróság  Állami Számvevőszék  bíróság  ügyészség, kivéve az ügyészségi nyomozást végző ügyészségi szervet.

227 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 226 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata Mit vizsgálhat az ombudsman? Közszolgáltatók  Az Obtv. nem határozza meg ezek körét  a gyakorlat szerint közszolgáltató: a lakossági ellátásra hivatott, monopolhelyzetben lévő szolgáltatók

228 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 227 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata Az ombudsmani gyakorlat egyes megállapításai

229 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 228 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata A közhasznú épületek jelentős része a mozgáskorlátozottak számára megközelíthetetlen, az akadálymentesítés nincs biztosítva és ennek következtében a mozgáskorlátozottaknak nemcsak emberi méltóságukhoz való joguk sérül, hanem ezzel összefüggésben sérelmet szenved a hátrányos megkülönböztetés tilalmának alkotmányos elve is.

230 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 229 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata A biztosok a honvédségnél kifogásoltak olyan pályázati felhívást, amely 45 évesnél fiatalabb életkort írt elő egy igazgatói munkakör betöltésére.

231 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 230 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata Indokolatlan megkülönböztetést eredményezett, hogy a jogszabályi előírások nem biztosították megfelelő módon a mozgáskorlátozottak gépjárművei parkolásának lehetőségeit, illetve előfordult, hogy a temetői ingyenes behajtást egy meghatározott társadalmi szervezet tagságához kötötték.

232 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 231 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata Kormányrendelet különbséget tett a vakok, illetve gyengénlátók érdekvédelmét ellátó társadalmi szervezetek tagjai között. Ombudsman: a vakok, illetve gyengénlátók érdekvédelmét ellátó társadalmi szervezetek tagjai közötti különbségtételnek nincs objektív társadalmi indoka

233 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 232 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata Az egészségügyi intézmények nem sorolták a hasonló kockázattal járó tevékenységek mindegyikét a pótlékalap 100%-ára jogosító munkakörök közé. Például a mosogatók nem részesültek pótlékban annak ellenére, hogy munkaidejük mintegy 80%-ban vérrel vagy más nedvekkel szennyezett csövek, pipetták mosogatását végezték. E tevékenység egészségügyi kockázata hasonló a kórházi mosodai dolgozókéhoz, ennek ellenére a mosogatók a pótlékot nem kapták meg.

234 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 233 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata Hasonló visszásságot tapasztaltak a biztosok egyes kórházi osztályokon, ahol a fertőzésveszélynek kitett orvosírnokok, takarítónők, beteghordók nem kapták meg a szakszemélyzetnek ez okból biztosított pótlékot.

235 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 234 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata Az eljáró hatóság szakértő igénybevétele esetén a betűrendbe állított szakértői listán elöl állókat kereste meg, és akit először elért, azt bízta meg a szakértői tevékenység elvégzésével. E gyakorlat következtében a sorrendben hátrébb lévő szakértőkre gyakorlatilag nem került sor.

236 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 235 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata Ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyeken az ugyanilyen munkahelyi ártalmaknak kitett közalkalmazottak olyan pótszabadságban részesülnek, amelyre a köztisztviselők nem voltak jogosultak.

237 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 236 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata Visszásságot okozott a rendőrség határozata, mely szerint a kapitányság a bejelentések ellátásakor a bejelentő személye szerint tesz különbséget, valamint az a tény, hogy a biztonsági rendszert működtető gazdasági társaságtól érkező bejelentések, azok tartalmától függetlenül, a fenyegető sérelem súlyosságának szempontját figyelmen kívül hagyva maradnak ellátatlanok.

238 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 237 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata Feladványok

239 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 238 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata 1. Cigány származású ügyfél a rendőrségen feljelentést kíván tenni. Az ügyeletes rendőr durva káromkodás kíséretében kizavarja az épületből, és nem veszi fel a jegyzőkönyvet.

240 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 239 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata 2. A panaszos azzal fordul az országgyűlési biztoshoz, hogy az egyik élelmiszerboltban rendszeresen megpróbálják „átverni”, a számla összegét a vásárolt értéknél magasabb összegre kiállítani. Panasza szerint már fordult ez ügyben a jegyzőhöz és a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, de hónapok óta semmilyen intézkedés nem történt. Lehet-e ombudsmanhoz fordulni? Milyen jogok sérülnek? Mik az ombudsman intézkedési lehetőségei?

241 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 240 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata 3. Iskolás panaszos azzal fordul az ombudsmanhoz, hogy tornaóra idején a kötelezően letett óráját, ékszereit, cipőjét rendszeresen ellopják az öltözőből. Előadása szerint zárható szekrény nem áll rendelkezésre. Leírja még, hogy több alkalommal is panaszt tettek emiatt az igazgatónál és a jegyzőnél, de semmilyen intézkedés nem történt. Milyen jogvédelmi lehetőségei vannak? Hova fordulhat, milyen feltételekkel, milyen intézkedést várhat el?

242 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 241 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata 4. A panaszos a Volán egyik helyi járatú buszán utazott. Az egyik megállóban a sofőr addig senkit nem engedett leszállni (zárva tartotta az ajtókat), amíg az ellenőrök mindenki jegyét, bérletét meg nem nézték. Ez kb. 10 percig tartott. Véleménye szerint sérült a személyi szabadsághoz való joga és a mozgásszabadsága is. Milyen jogvédelmi lehetőségei vannak? Hova fordulhat, milyen feltételekkel, milyen intézkedést várhat el?

243 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 242 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata 5. A panaszos szerint sérti az egyenlőséghez való jogát az, hogy neki nem jár 67,5%-os kedvezmény a távolsági buszjáratokon és a MÁV járatain. Véleménye szerint az, hogy ez csak a diákokat illeti meg, diszkriminatív. Milyen jogvédelmi lehetőségei vannak? Hova fordulhat, milyen feltételekkel, milyen intézkedést várhat el?

244 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 243 Az országgyűlési biztos és a hátrányos megkülönböztetés vizsgálata 6. Helyi önkormányzat rendeletet alkot, melyben előírja, hogy a szociális segélyre csak azok jogosultak, akik felmenői nem voltak az MSZMP tagjai. A jegyző ezeket az adatokat (amiket saját véleménye alapján állít össze) közzéteszi a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján. Milyen jogvédelmi lehetőségei vannak?

245 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 244 A tisztességes eljárás követelménye  Az Alkotmány által biztosított tisztességes eljáráshoz való jog alkalmazható az államhatalmi, illetve államigazgatási szervekre is, nem csak bíróságokra irányadó.

246 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 245 A tisztességes eljárás követelménye  A tisztességes eljárás követelménye azt fejezi ki, hogy a jogalkalmazás során meg kell valósulnia a hatósági eszközök rendeltetésszerű használatának, méltányos, humánus, célszerű és hatékony alkalmazásának. A tisztességes eljárás a hatóság kötelessége, az ügyfélnek pedig alkotmányos joga. E jog alapján az ügyfél azt igényelheti, hogy a hatóság szükségtelen, indokolatlan vagy aránytalan érdeksérelmet ne okozzon még akkor sem, ha egyébként az ügyfélre hátrányos döntést hoz.

247 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 246 A tisztességes eljárás követelménye Példák

248 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 247 A tisztességes eljárás követelménye  Az eljáró szerv az ügyintézési határidőt meghaladóan nem hoz döntést, s így az eljárás érdekeltje nem élhet jogorvoslati jogával.  Önkényesnek és ezért alkotmányos jogokkal összefüggő visszásság okozására alkalmasnak minősül az államigazgatási szerv gyakorlata, ha nem tesz eleget eljárási kötelezettségének.

249 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 248 A tisztességes eljárás követelménye Sérti a tisztességes eljárás követelményét:  a mérlegelési jogkör alkotmánysértő túllépése,  a jogszabályok méltánytalan alkalmazása,  a hatalommal való visszaélés, önkényesség,  az elkerülhető késedelem,  a hátrányos megkülönböztetés,  az ügyfél nem megfelelő felvilágosítása,  az udvariasság elemi szabályainak megsértése.

250 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 249 II. modul 6. A diszkrimináció tilalmának szabályozása a foglalkoztatás területén

251 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 250 A diszkrimináció-tilalom a foglalkoztatás területén Alkotmány 70/B. § (2) bekezdés: az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga. Minden dolgozónak joga van olyan jövedelemhez, amely megfelel végzett munkája mennyiségének és minőségének.

252 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 251 A diszkrimináció-tilalom a foglalkoztatás területén Ebből nem következik az, hogy az „egyenlő munkáért” kifejezés olyan megegyező jellemzőkkel meghatározott, munkavégzés jellegű tevékenységeket foglalna magában, amelyekért a jogviszony személyi és tárgyi körülményeitől függetlenül, minden esetben azonos mértékű ellenszolgáltatás (munkabér) járna.

253 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 252 A diszkrimináció-tilalom a foglalkoztatás területén Ha az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elve azt jelentené, hogy az alkalmazottnak alkotmányos joga van a vállalkozás gazdasági helyzetére, piaci pozíciójára tekintet nélkül azonos természetű munkáért azonos bérre, ez a gazdasági verseny szabadságának alkotmányos tételét sértené, eredményét tekintve pedig a piacgazdaságot tenné működésképtelenné.

254 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 253 A diszkrimináció-tilalom a foglalkoztatás területén Nem elégséges azonban – egyedüli szempontként – kizárólag a munka végeredményét mérlegre tenni az egyenlő munka fogalmának értékelésekor. El kell végezni a munkavégzés korábbi fázisainak vizsgálatát is.

255 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 254 A diszkrimináció-tilalom a foglalkoztatás területén  visszásságot állapított meg a biztos akkor, amikor a háziorvos panaszos – aki városban dolgozott – ugyanazért a munkáért kevesebb díjazást kapott, mint a községben dolgozó  az ÁNTSZ megyei és központi intézeteinek munkatársai esetében a Ktv. hatálya alá tartozó megyei intézetekben dolgozók ugyanazért a munkáért nem kapták meg azokat a veszélyességi pótlékokat, amelyeket a közalkalmazotti törvény alapján a központi intézetek munkatársai kaptak

256 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 255 A diszkrimináció-tilalom a foglalkoztatás területén  a honvédség tűzszerészei teljesen indokolatlanul jóval kevesebb pótlékban részesültek, mint amennyit a rendőrség hasonló feladatait ellátó tűzszerészei kaptak

257 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 256 A diszkrimináció-tilalom a foglalkoztatás területén A foglalkoztatás szabályai az Ebtv. alapján Különösen az alábbiakkal kapcsolatban merül fel:  a munkához való hozzájutásban, különösen nyilvános álláshirdetésben, a munkára való felvételben, az alkalmazási feltételekben;  a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését megelőző, azt elősegítő eljárással összefüggő rendelkezésben;  a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésében és megszüntetésében;

258 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 257 A diszkrimináció-tilalom a foglalkoztatás területén  a munkavégzést megelőzően vagy annak folyamán végzett képzéssel kapcsolatosan;  a munkafeltételek megállapításában és biztosításában;  a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján járó juttatások, így különösen a munkabér megállapításában és biztosításában;  a tagsággal vagy részvétellel kapcsolatban a munkavállalók szervezeteiben;  az előmeneteli rendszerben;  a kártérítési, valamint a fegyelmi felelősség érvényesítése során

259 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 258 A diszkrimináció-tilalom a foglalkoztatás területén Nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését  a munka jellege vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetés; illetve  a vallási vagy más világnézeti meggyőződésen, illetve nemzeti vagy etnikai hovatartozáson alapuló, a szervezet jellegét alapvetően meghatározó szellemiségből közvetlenül adódó, az adott foglalkozási tevékenység tartalma vagy természete miatt indokolt, arányos és valós foglalkoztatási követelményen alapuló megkülönböztetés

260 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 259 A diszkrimináció-tilalom a foglalkoztatás területén Törvény, törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet, illetve kollektív szerződés a munkavállalók meghatározott körére – a foglalkoztatási jogviszonnyal vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggésben – előnyben részesítési kötelezettséget írhat elő.

261 Az egyenlő bánásmód érvényesítése a köztisztviselői gyakorlatban

262 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 261 Jogeset Egy vidéki polgármester helyiségbérleti szerződést kötött egy alapítvánnyal, amelyik farsangi bált akart rendezni a Művelődési Házban. A rendezvény közeledtével a polgármester „lenyomozta” az alapítványt, és rájött, hogy egy szélsőséges nézeteiről elhíresült egyesülethez kapcsolódik azáltal, hogy az alapítvány kuratóriumi elnöke és az egyesület ügyvivője egy személy. Ekkor azonnali hatállyal felmondta a helyiség bérleti szerződést azzal az indokolással, hogy „a Község Önökkel nem ért egyet, és nem venné szívesen, hogy a ……re hirdetett rendezvényüket X községben akarnák megünnepelni”.

263 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 262 Védett jog: Tekintettel arra, hogy az Ebtv. 4. §-ának b) pontja alapján a helyi és kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek szervei az Ebtv. személyi hatálya alá tartoznak a polgármester az önkormányzat képviseletében jogsértést követ el akkor, amikor az Ebtv. 8. §-ának i) pontjával védett vallási vagy világnézeti meggyőződés alapján bontotta fel a bérleti szerződést a szóban forgó egyesülettel.

264 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 263 Jogeset Egy vidéki hölgyet két helyre kiközvetített az illetékes munkaügyi központ, mivel már régóta munkanélküli volt. A hölgy amikor munkafelvételre jelentkezett előadta, hogy lombikbébi programra jár és emiatt időnként vizsgálatokra kell járnia, amely esetleg munkaidő alatt is történhet. Mindkét helyen azt írták rá a hölgy közvetítő lapjára, hogy gyermek tervezett vállalása miatt nem alkalmazzák.

265 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 264 Védett jog: A szóban forgó munkáltatók egyike az Ebtv. 4. §-ának b) pontja alá tartozó polgármesteri hivatal, a másik pedig ugyanezen szakasz g) pontja alá tartozó közoktatási intézmény, így szabad álláshelyeik betöltése során nem tehetnek különbséget az Ebtv. 8. §-ának l) pontja szerinti anyaság, terhesség, illetve apaság alapján.

266 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 265 Jogeset Egy vidéki kistelepülésen élő szociális gondozó és ápoló szakképesítéssel rendelkező roma asszony beadványában azt sérelmezte, hogy évek óta nem kaphat munkát -még közhasznú munkát sem- a helyi önkormányzatnál és intézményeinél, szerinte azért, mert a polgármester nem szereti a romákat. Kérelmező azt is kifogásolta, hogy amikor közhasznú munkát vállalt volna az önkormányzatnál, a polgármester a szociális gondozói tanfolyam délutáni képzéseire-heti két alkalommal-nem engedte el, szemben két nem roma önkormányzati dolgozóval, akik mindketten ugyanarra a képzésre jártak, mint kérelmező.

267 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 266 Védett jog: A fenti jogesetben, a kötelezetti oldalon ismételten az Ebtv. 4. §-ának b) pontjában meghatározott helyi önkormányzat, illetve annak polgármestere szerepel, akinek magatartását az Ebtv. 8. §-ának e) pontjában szabályozott nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozás okán megvalósított hátrányos megkülönböztetés szempontjából vizsgáljuk.

268 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 267 Jogeset Egy vidéki városban élő mozgáskorlátozott lakos egy Balaton parti város önkormányzata ellen tett panaszt a Hatóságnál. A kérelmező mozgáskorlátozott, és kedvenc horgászhelyének a megközelítését nehezítette meg az önkormányzat Bizottságának döntése, amely határozattal tiltotta meg az ún. Öregpart szakaszon a mozgáskorlátozottakat szállító járművek behajtását. A kérelmező sérelmezte továbbá, hogy az ún. Négyméteres Sétány mellett sem parkolhat, noha mozgáskorlátozotti igazolvánnyal rendelkezik.

269 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 268 Védett jog: A fenti jogesetben a kötelezett szintén önkormányzat, melynek bizottsága az Ebtv. 8. §-ának g) pontjában meghatározott védett tulajdonság a fogyatékosság alapján valósított meg döntésével hátrányos megkülönböztetést, amikor megtiltotta a mozgáskorlátozottak gépjárműveinek behajtását a megjelölt partszakaszra.

270 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 269 Jogeset Kérelmező 2005. július 24-én munkavállalási tanácsadáson jelentkezett a városban működő Esélyek házában. Az Iroda munkatársának közreműködésével telefonon jelentkezett a helyi hirdetési újságban aznap megjelent álláshirdetésre, amelyet egy ABC-ben eladói munkakör betöltésére hirdettek meg. Bemutatkozását követően a hirdetéssel kapcsolatos kérdésére válaszul közölték vele, hogy az álláshelyet már betöltötték. Az iroda nem roma származású munkatársa, aki a telefonos beszélgetés alatt mindvégig jelen volt, kis idő múlva felhívta a hirdetőt. A kérelmezővel ellentétben vele azt közölték, hogy az állást még nem töltötték be.

271 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 270 Védett jog: A fenti jogesetben a kötelezett fél az Ebtv. 5. §-ának d) pontja szerinti munkáltató, aki felelős az egyenlő bánásmód követelményének betartásáért a foglalkoztatási és az ezzel közvetlenül összefüggő jogviszonyok tekintetében. Jelen esetben a panaszos védett tulajdonsága az Ebtv. 8. §-ának e) pontja szerinti nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozás.

272 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 271 Jogeset Állami költségvetési szerv területi szervétől elbocsátott köztisztviselők panasszal fordultak a Hatósághoz, amelyben azt sérelmezték, hogy volt munkáltatójuk által a tavalyi évben végrehajtott létszámleépítés kizárólag a középkorú diplomás köztisztviselőket érintette.

273 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 272 Védett jog: A fenti jogesetben a kötelezetti oldalon az Ebtv. 4. §-ának m) pontja alá tartozó egyéb költségvetési szerv által végrehajtott csoportos létszámleépítést vizsgáljuk abból a szempontból, hogy sértette-e eljárása az egyenlő bánásmód követelményét az Ebtv. 8. §-ának o) pontjában meghatározott védett tulajdonság, az életkor alapján. Tekintettel arra, hogy az iskolai végzettség, mint védett tulajdonság az Ebtv.-ben nem került külön megnevezésre, e tulajdonság kizárólag a t) pont szerinti egyéb kategóriába sorolható be.

274 TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 273 Köszönöm a figyelmet! További kellemes napot és kikapcsolódást kívánok!


Letölteni ppt "TILK Oktatási és Tanácsadó Bt. 1 Üdvözlöm Önöket!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések